Hatay Devleti Bayrağı 5 Eylül 1938 - 23 Haziran 1939

Hatay Meselesi
Bilindiği gibi öteden beri Osmanlı İmparatorluğu’nun toprakları hem hammadde hem de pazar açısından sömürgeci politika takip eden devletlerin dikkatini çekmiştir. Bu dikkat büyük devletlerin zıt menfaatlerini de çatıştırmıştır. Çatışan bu menfaatler Osmanlı İmparatorluğu’nun ömrünü bir müddet uzatmıştır ama sonuçta onu yarı sömürge haline getirmiştir. Bunun üzerine sömürge politikası güden batılı devletler asırlardan beri Orta Doğu’da hâkimiyet kurmuş Osmanlı İmparatorluğu’nu parçalamak için harekete geçmişlerdi. İşte Şark Meselesi adı altında bu muazzam topraklara sahip Türk devletini ortadan kaldırmak amacıyla onu Hasta Adam ilan ederek çeşitli zamanlarda aralarında gizli anlaşmalarla paylaşmışlardı. Aralarında yaptıkları bu anlaşmalara dayanarak yer yer Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarını fırsat buldukça işgal etmişlerdir. Böylece İngiltere Fransa Rusya gibi devletler imparatorluğun ucundan kıyısından toprak koparmışlardı.

Öte yandan XIX. Yüzyılda birliğini kurup Sanayi İnkılâbı’nı gerçekleştiren Almanya ekonomik açıdan yeni bir güç dengesi olarak Avrupa’da yerini almıştı. Almanya Osmanlı İmparatorluğu’na sınır olmayan ve görünürde de toprak isteğinde bulunmayan bir devlet olarak ortaya çıkmıştı. Bundan dolayı Osmanlı İmparatorluğu toprak bütünlüğünü korumak amacıyla Almanya’ya yaklaşmaya başlamıştır.

Osmanlı’nın Almanya’ya yaklaşması özellikle İngiliz- Alman Alman-Fransız rekabetini arttırmış ve bu rekabet sonucunda da Birinci Dünya Savaşı çıkmıştır. Bu savaşın sonuna doğru 19 Eylül 1918’deki İngiliz taarruzu karşısında Filistin Cephemizin yarılması Türk ordularının kuzeye çekilmeklerini gerektirmiş ve Mustafa Kemal Paşa’nın üstün gayretleri ile Antakya’nın güneyinden Halep’e oradan da Fırat’a uzanan sahada yeni bir cephe meydana getirilmişti. 30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi imzalandığı sırada askerlerimiz bu hatta bulunmakta idiler.

Hatay Devleti Bayrağı 1923 - 5 Eylül 1938

O sebepledir ki Mustafa Kemal 1 Mayıs 1920’de Meclis kürsüsünde “Hep kabul ettiğimiz esaslardan birincisi olan hudut meselesi tayin ve tespit edilirken hudud-ı millimiz İskenderun’un cenubundan geçer. Şarka doğru uzanarak Musul’u Süleymaniye’yi Kerkük’ü ihtiva eder. İşte hudud-ı millimiz budur.” demektedir. Ancak Mondros Mütarekesini müteakip şerefleri üzerine imzaladıkları anlaşmalara sadık kalamayacaklarını gösteren ve 2 Kasım 1918’de daha önce kendi aralarında Türk yurdunu paylaşmak üzere yaptıkları gizli anlaşmaları yürürlüğe koymak üzere harekete geçen İngiliz ve Fransızların sudan sebeplerle İskenderun ve havalisinin boşaltılmasını istemelerine karşılık merkezi Adana’da bulunan Yıldırım Orduları Grubu Komutanı Mustafa Kemal Paşa’nın çabaları bir netice vermemiş ve hükümetin 7 Kasım 1918’de bu orduyu dağıtması üzerine bölge İtilaf Devletleri’nin işgali altına girmiştir.
Gelişen bu olaylardan sonra 1918 yılının 9 Kasım’ında İngilizler 10 Kasım’ında Fransızlar İskenderun’a asker çıkardılar. İşgal makamları kendilerine mukavemet eden İskenderun kaymakamını aynı gün Payas’a sürgün ettiler.

Bu ilk kuvvetleri 14 Kasım’da asıl Fransız kuvvetleri izlemiştir. Fransızlar İskenderun’u işgal ettiklerinde bir bildiri yayınlamışlardır. Bu bildiride: “İskenderun –Halep şosesi İtilaf devletlerinin işgali altına girmiştir. Ama şehirde Osmanlı mülki idaresi devam edecektir.” İfadeleri yer almıştır. Bundan sonra Fransızlar sürekli asker çıkararak Adana Halep dolaylarına sevkıyata başlamışlardır. Fransızların bu kuvvetleri arkasında gönüllü Ermeni birlikleri de bulunmaktaydı.

Daha sonra ise 15 Eylül 1919 günü İngiltere ile Fransa arasında Suriye İtilafnamesi adı altında bir mukavele imzalanmıştı. Bu mukaveleye göre; Adana Maraş Antep Urfa İskenderun ve Suriye’yi İngiltere Fransa’ya bırakıyor; Musul ise İngiltere’ye kalıyordu. Böylece daha önce İngiliz işgalinde bulunan bu bölgeler Fransız işgaline terk ediliyordu. Bu mukaveleden sonra Fransa bölgeye yerleşmek amacıyla u doğrultuda işgale teşebbüs etmiş ve İskenderun’dan asker sevk ederek İskenderun –Antakya yolunu kontrol altına almıştır. Ayrıca Fransızlar Suriye üzerinden de Hatay’a asker sevk etmeye başlamışlardı. Bu yoğun asker sevkıyatına rağmen Fransızlar sadece şehir merkezlerini ellerine geçirebilmişler fakat kırsal alan ve köylerde yer yer önemli Türk çetelerinin direnişiyle karşılaşmışlardır.Hataylıların Fransız askerlerine karşı göstermiş olduğu bu kahramanca direniş üzerine II. Kolordu tarafından Hatay bölgesine komutan tayin edilen Özdemir Bey buraya gelerek mahalli kuvvetlerle işbirliği yapmış ve Fransızlara karşı milli mukavemeti teşkilatlandırdığı bir sırada; Ankara İtirafnamesi’nin imzalanması üzerine Hatay halkı silahlarını bırakmak zorunda kalmıştır.

Bilindiği gibi Türk Bağımsızlık Savaşı’nın devam ettiği sırada zaman zaman Türk- Fransız ikili görüşmeleri olmuş bu görüşmelerden iyi sonuç alınamamıştı. Bu görüşmelerde Türk- Fransız münasebetlerini etkileyen en önemli mesele ise İskenderun Sancağı (Hatay) idi. Bu olay Atatürk devrinde Türkiye’nin dış politikası ile ilgili olayların en çetini olması açısından da önemlidir. Hatay bölgesinde Türkler çoğunluğu teşkil ettiği için bu bölge Misak-ı Milli sınırları içine alınmıştı. Fakat milli mücadele sırasında Fransa ile silahlı çatışmanın durdurulması karşılığında bu devlet ile Ankara’da 20 Ekim 1921’de Hatay’ın Türkiye sınırları dışında kalmasını öngören bir itilafname yapılması zaruri ve Türkiye çıkarları bakımından lüzumlu görülmüştü. Fransa ile itilafname imzalamak TBMM Hükümeti’nin ilk defa bir batılı devlet tarafından tanınması demekti. Bunu Ankara’nın Fransa’ya dayanarak Avrupa’ya bir pencere açmaya olan şiddetli ihtiyacı ile izah eden Yusuf Kemal Bey yine aynı nedenle sınır bunalımında Franklin- Bouillon’a isteklerimizi kabul ettirmeye muvaffak olamadık onun olumsuz cevaplarını biz zaruri kabule mecbur olduk diyerek müzakerenin çetin bir hava içerisinde geçtiğini samimi bir dille izah etmiştir.

Öte yandan 16 Ekim 1921 günü meclisin gizli oturumunda itilafname tartışılır iken bu sırada Mustafa Kemal Paşa söz alarak: “Misak-ı Millimizde muayyen ve müsbet hat yoktur. Kuvvet ve kudretimizle hat hatt-ı hudud olacaktır.” demiştir. Mustafa Kemal burada şimdiki gücümüz budur ileride gücümüze göre hareket ederek yarım kalan işimizi tamamlarız demek istemiştir.Misak-ı Milli hududu üzerinde Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey ise Vatan Hizmetinde adlı hatıralarında: “…Fevzi Paşa cenupta Türkiye’nin tabii hududunun Asi nehrinin dirseğinden Fırat’ın dirseğine çekilecek bir müstakim hattı ve oradan Fırat’ı takip ederek aşağıda Musul vilayetini bizde bırakarak İran hududuna ulaşan hudut olduğunu söyledi. Tabii ben de bu fikirde idim. İtilafname ile çizilen hududun Türkiye için zorla kabul edilmiş olduğunu o hududun cenubunda kalan Türk toprakları ve halkı bizim için asla unutulmayacak bir gün Türkiye’ye geri gelecek aziz memleketler olduğunu bunu Türk çocuklarının mukaddes bir vazife bileceklerini defaatle Franklin Bouillon’a söylemekten geri kalmadım” şeklinde açıklamalarıyla bir defa daha Misak-ı Milli ve Hatay’ın önemini belirmiş olmaktadır.

Ankara İtilafnamesi’ne göre Misak-ı Milli’nin bir parçası olan İskenderun sancağı dışarıda kalırken Ankara Hükümeti bu itilafnameye Sancak’taki Türk unsurunun menfaatlerini koruyacak ve bu bölgeye muhtariyet verilmesi için gerekli zemini hazırlayacak hükümler koydurmuştu. İtilafnamenin 7. maddesi şöyle idi: “İskenderun mıntıkası için bir usul-i İdare-i mahsusa tesis olunacaktır. Mıntıkay-ı mezkurenin Türk ırkından olan sekenesi harslarının inkişafı için her türlü teşkilattan müstefit olacaklardır. Türk lisanı orada mahiyet-i resmiyeyi haiz olacaktır.” Böylece bu maddeye göre İskenderun sancağı için özel bir idare şekli meydana getirilmiş oluyordu. Türk lirası orada resmi niteliği haiz olacak ve Sancak halkı milli kültürlerinin korunmasında her türlü kolaylıktan yararlanacaktı. Bu hüküm; bölgedeki Türklerin benliklerini koruyup Türkiye ile bağlarını güçlendirmelerinde ve ileride Hatay’ın anavatana tekrar kavuşmasında Türkiye’nin elinde önemli bir dayanak noktası teşkil etmiştir.

Nitekim Fransa’nın Suriye valisi 8 Ağustos1922’de böyle bir idare tesis etti. Fakat zaman geçtikçe yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti ile ihtilafa düştüğü vakitler Fransa’nın taahhüdünü yerine getirmeyip Hatay Türk’ünü baskı altına aldıkları onların faaliyetlerini engelledikleri görülüyordu. Buna rağmen bölgenin vatansever halkı anavatana katılacakları günü sabırsızlıkla beklemekte ve herkes birbirine “Ne zaman gelecekler” sorusunu yöneltmekteydi. Ayrıca Türkiye’deki inkılâplar bölgedeki ahaliyi de tesiri altına almakta gecikmiyordu. Nitekim şapka inkılâbından sonra bölgeye yapılan olumsuz propagandaya “Türkler buraya gelirse size şapka giydirecekler” şeklindeki sözlere karşı olarak bir ihtiyar Türk’ün “Oğul oğul onlar buraya gelsin de ben başıma işkembe bile geçirir gezerim” şeklinde verdiği cevap ilgi çekicidir.
Diğer taraftan Büyük Zafer’in kazanıldığı haberi Sancak Türkleri arasında ilk defa 8 Eylül günü duyulmuş ve büyük sevinç yaşatmıştır. Bunun üzerine Antakya’da o geceden itibaren kutlama şenlikleri yapılmış fener alayları düzenlenmiştir. Antakya’da Sıtkı Nakib Hikmet Güre Ziya Bereket Talat Civelek Cemil İpek Mahmut Bereket ve Kanuni Ardaş Efendi’den oluşan saz ekibi şehir içinde mahalle mahalle dolaşarak İzmir Marşı’nı söylemişler ve böylece halkın coşkun bir şekilde sevgi gösterilerini sağlamışlardır. Bu saz ekibi aynı kutlama için Maraş’a kadar gitmiştir. Bugünlerde Hilal-i Ahmer Cemiyeti vasıtasıyla Antakya’da Anadolu için yardım kampanyası başlatılmış yardım sandıkları konulmuştur. Gençler Fatih Sultan Mehmet adlı piyesi sahneye koyup piyesten sağlanan 100 altın liraya yakın para ve diğer yardımlar Ankara Hilal-i Ahmer merkezine gönderilmiştir.

Aslında Hatay’ın esareti bölgede olduğu gibi anavatanda da gittikçe kuvvetlenen bir ıstırabı devam ettirmekte idi. Bu ıstırabın tesiriyle Atatürk daha 15 Mart 1923 tarihinde Adana’ya yaptığı bir seyahat esnasında Antakya ve İskenderunlular onu siyah bayraklar giyinerek karşılamışlardı. Bu sırada karalara bürünmüş bir sıra hanımın içinden dört hanım kafilenin önüne çıkarak ellerindeki “Gazi baba bizi de kurtar” ibaresi yazılı pankartla yolunu kesmişler ve dört hanımın önündeki Antakyalı kız kâğıtsız tasannusuz ruhtan gelen ve ruha giden nutkunu söylemişti. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa yüksek bir sesle “Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz.” diyerek tarihi sözünü söylemişti. Bu durum karşısında törende bulunan bütün insanlar duygulanmış ve ağlamıştı. Bu tablo karşısında kırk sene Alsas ve Loren’in matemini tutan Fransızlar bu manzarayı görseydi Türk sabrının kırk sene uzunluğunda olamayacağını da anlarlardı.” Ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin uyguladığı dış politika onun zamansız bir harekete girişmesini ve ülkeyi tehlikeye sokacak hareketlerin oluşmasını arzu etmiyordu. O sebeple Hatay meselesi zamanı gelince halledilecekti.Hatay İl Haritası


Atatürk’ün Adana’daki konuşması sancak Türklerine moral ve cesaret vermişti ve böylelikle 30 Mayıs 1923’te Adana’da “Antakya ve İskenderun Yurdu Cemiyeti” kurulmuştur. Başkan Tayfur Sökmen 2. Başkan Samih Azmive sekreter Şükrü Oğuz idi. Aslında bu cemiyetin kuruluşu mevcut olan ve M. Kemal Paşa’nın gelişinden sonra güç kazanan çalışmaların kanun çerçevesi içine alınması davanın Türkiye’de resmi ve kanuni bir hüviyete kavuşturulmasıydı. Cemiyet sesini duyurmak ve Sancak’ta bulunan Türklerle bağları devam ettirmek amacıyla “Altınöz” adlı gazeteyi çıkarıyordu. Bu gazete daha önce Hassa’da çete ve Kuvay-ı Milliye mücadelesi sırasında yayınlanmaya başlanmış bir mücadele organıydı. Burada aynı isimle devam etmeye başlamıştı.

15 Mayıs 1928’de Antakya’da Yeni Mecmua adlı bir dergi yayın hayatına başlamıştır. Şükrü Fehmi (Balcızade) ve arkadaşlarının yayınladığı bu mecmua bugünkü dergilerin çoğundan daha seviyeli ve muhtevalı bir mecmuaydı. Yeni Mecmua Sancak Türklerinin sesi gençliğin okulu Türklük fikriyatının merkeziydi. Daha ilk sayılarından itibaren sancak idaresinin ve Arapların yayın organlarına hedef olmuş ve Türk kültürünü savunduğu için ona karşı çıkmışlardı ve ayrıca Antakya’yı Türklerin merkezi Kemalist fikirlerin kol gezdiği bir yer olarak tanımlıyor Türklük daüssılası tutanların Türkiye’ye gitmesini tavsiye ediyorlardı. Fakat Yeni Mecmua bunları cevapsız bırakmamıştı.

Yeni Mecmua’dan üç gün sonra Halep’te Vahdet gazetesi yayınlanmaya başladı. Nuri Genç ve Refik Halit (Karay) tarafından yayınlanan Vahdet Arapların ortasında Türklük fikirlerinin kaynadığı bir pınar gibiydi.

Bu iki Türk yayınının aynı hafta içinde ortaya çıkması bir rastlantı olamazdı. Nitekim daha sonra Nuri Genç’in eşi Hatice Genç “Gazetenin çıkışında bizzat Atatürk’ün talimatının rol oynadığı bunun için yardım da vaad edildiği” konusunu eşinden duyduğunu Türkiye’den zaman zaman görevlilerin geldiğini ve eşi ile görüştüklerini yakinen bildiğini söylemiştir. Bunlara dayanarak Vahdet gazetesinin yayın politikası muhtevası incelendiğinde Türklük ve Türkiye yanlılığının ağır bastığı dikkati çekmektedir. Nitekim daha sonraki yıllarda bu yüzden İskenderun’a taşınmak zorunda kalacaktır.
Öte yandan Beyrut’ta çıkan “Yıldız” gazetesi yine Sancak davasına hizmet etmiş Fransa’nın manda bölgesi içinde bir ileri karakol görevi yapmıştır. Muhittin Meydanî Arap dünyasının ortasında Türklüğü ve Hatay davasını içtenlikle ve cesaretle savunmuş bu konuda etkili ve başarılı olmuştur. Bu gazetede Türkiye’de çıkan gazeteler kadar zengin Türkiye haberleri ve fotoğrafları yayınlanıyordu. Bunları sağlama yayında gerektiğinde maddi yardımda bulunanlar yine Türkler olmuştur.

Diğer taraftan Sancak’ta 1922 ve 1924 yıllarında manda idaresi bünyesinde bir takım değişiklikler yapılmış ve buna paralel olarak da yeni düzenlemelere gidilmişti. Yapılan bu yeni düzenlemelerde Sancak’ı Suriye’ye daha bağımlı hale getirme ve özel hakların kullanılmasına engel olma eğilimi dikkat çekiyordu. Bundan sonra ise Türkler 1926 yılında Sancak’ta Suriye’den ayrı doğrudan Beyrut’taki Yüksek Komiserliğe bağlı ayrı bir yönetim kurmak için girişimde bulunmuşlar ve sonucunda da seçimler yaparak hükümet kurma merhalesine gelmişlerdi. Ancak Suriye’nin müdahalesi sebebiyle bu teşebbüs de başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Atatürk 1923’te Adana’da Hatay Türküne söylediği söz doğrultusunda hareket ederek hiçbir zaman Hatay meselesini aklından çıkarmamıştır. Nitekim 26 Kasım 1930 günü Samsun’a yapmış olduğu seyahat esnasında bir liseyi de ziyaret ederken girdiği bir sınıfta öğrencinin birinden Türkiye haritasını çizmesini istemişti. Bu istek üzerine öğrenci acele bir şekilde doğru olarak Türkiye haritasını çizmişti. Bu haritayı inceleyen Atatürk öğrenciye; “Yavrum bu haritayı çizerken kırk asırlık bir Türk yurdunu sınırlarımız dışında bırakmadın mı?” sorusunu sormuştu. Bu soru üzerine öğrenci tebeşiri kendisine uzatmıştı. Atatürk tebeşiri almış ve bugünkü sınırlarımızı olduğu gibi çizerek Hatay’ı anavatan sınırları içerisinde göstermiş ve sonra çocuğa dönerek; “ Böyle olmayacak mı?” demişti. Çocuk da bunun üzerine yaşından beklenmeyen büyüklükte bir cevap vererek; “Paşam hudutlarımız çizdiğiniz yerden geçer!” demiştir. Bu örnek Atatürk’ün Antakya- İskenderun Türklerini bir an bile aklından çıkarmadığını göstermektedir.

Atatürk’ün bu hassasiyeti karşısında Sancak Türkleri de benliklerini yitirmeden bağımlı olmalarına rağmen bağımsızlık duygularını zedelemeden yaşadılar. Türkiye sevgi ve özlemini her fırsatta Fransızlar ve Suriye hayranlarını çatlatırcasına açığa vurdular. Nitekim 1934 yılının Nisan ayında Gaziantep valisinin Hatay’a yaptığı ziyaretinde on binlerce Türk coşkun gösteriler yaparken hemen arkasından gelen Suriye Cumhurbaşkanı ve Başbakanı sadece resmi görevliler ile bir miktar Suriye hayranı tarafından karşılanmıştı.

Bu olaylara paralel 20 Temmuz 1936 tarihinde Türkiye’nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni imzalamasından sonra Afet İnan Atatürk’e başka bir meselemiz kalmadığını söylediği zaman; “Şimdi Antakya İskenderun yani Sancak meselemiz var.” Diyerek sıranın Hatay meselesine geldiğini belirtmiştir.Bu sıralarda Türkiye’nin itibarı da gün geçtikçe artmış İkinci Dünya Savaşı öncesindeki karışık ortamda Avrupalılar için doğuda yardımına ihtiyaç duyulan bir ülke haline gelmişti. Nitekim Almanya’nın devamlı bir şekilde silahlanarak Versay Antlaşması’nı tanımak niyetinde olmadığını ilan ettiği bir sırada İtalya’nın da Akdeniz’de Fransa ve İngiltere’nin aleyhine bir politika takip etmeye başlaması bu devletlerin Türk dostluğuna önem vermelerine sebep olmuştur.

Gittikçe büyüyen Alman tehlikesi karşısında öz ülkeleri haricinde önemli taahhütler altında bulunmak istemeyen Fransa’da başa geçen Leon Blum hükümeti 9 Eylül 1936 tarihinde Türkiye ile bir antlaşma yapmıştı. Bu antlaşmaya göre Fransa Suriye’ye bağımsızlık vermişti. Antlaşmanın 3. maddesi şöyledir: “Yüksek Akid Taraflar Manda rejiminin sona erdiği gün Fransız hükümeti tarafından Suriye ile ilgili olarak ya da bu memleket adına imzalanan bütün antlaşma sözleşme ve diğer milletlerarası taahhütlerden doğan hak ve vecibelerini yalnız Suriye Hükümeti’ne devretmek için bütün tedbirleri alacaklardır.” Bu antlaşmanın metni yayınlanınca Sancak’ta yaşayan Türklerin mukadderatı Türk basınında ve resmi çevrelerde endişe uyandırmıştır.

Ne var ki bu antlaşmada Ankara İtilafnamesi’yle İskenderun sancağına tanınan bazı haklara hiç yer verilmemiştir. Bu hareketiyle Fransa Türkiye’nin rızasını almadan Sancak üzerindeki yetkilerini Suriye’ye devretmiş oluyordu. Haliyle Türkiye Fransa’nın bu davranışına karşı çıkmış ve Milletler Cemiyeti toplantıları sırasında Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras Sancak meselesi hakkında Fransız hükümeti ile ikili görüşme yapılmasını istemiştir. Fransız temsilcisi buna verdiği cevapta; mandater devlet olarak Fransa’nın Suriye üzerindeki bütün hak ve vecibelerini yeni Suriye hükümeti’ne devrettiğini bu sebeple Fransa ile Türkiye arasında yapılacak görüşmelere Suriye temsilcisinin de katılmasını bildirmiştir. Bu olumsuz gelişmeler üzerine Türk Hükümeti 9 Ekim 1936’da Fransız Hükümeti’ne resmi bir nota vermiştir. Bu notada Suriye’ye verilen bağımsızlığın İskenderun ve Antakya’ya da tanınmasını istemişti. Bu notada şöyle deniyordu:

“Fransa ile Suriye mümessilleri arasında imza edilen ve Lübnan mümessilleri ile de akdedilmek üzere bulunan muahedeye müşabih bir muahedenin azim ekseriyeti Türk olan İskenderun ve Antakya mıntıkasının ahalisi delegeleri ile de akdedilmesinin Fransa Hükümeti’nce münasip görülüp görülmediği hakkında karar vermek üzere lazım gelen tedbirlerin ittihazını rica ederim… Fransa mandası çerçevesi içerisinde Suriye ve Lübnan’ın elde ettiği tekâmül doğru ve haklı bir benzeyiş sebebiyle İskenderun ve Antakya’ya teşmil edilmelidir ve tabi oldukları vesayetten sonra Suriye ve Lübnan’a bahşedilen istiklal İskenderun’un muahedat ile müstefit olageldiği geniş otonomiden sonra bu mıntıka için de tanınmalıdır”

Olayların böyle bir gelişme göstermesi üzerine Türkiye’nin Sancak meselesine verdiği önemi Atatürk 1 Kasım 1936 günü TBMM’yi açarken yapmış olduğu konuşmasında: “Bu sırada milletimizi meşgul eden başlıca büyük bir mesele hakiki sahibi öz Türk olan İskenderun- Antakya ve havalisinin mukadderatıdır. Bunun üzerinde ciddiyet ve katiyetle durmaya mecburuz. Daima kendisi ile dostluğa ehemmiyet verdiğimiz Fransa ile aramızda tek ve büyük mesele budur. Bu işin hakikatini bilenler ve hakkı sevenler alakamızın şiddetini ve samimiyetini iyi anlarlar ve tabii görürler.” Diyerek ifade etmiştir.Bu açıklamalarıyla Atatürk Türk milletine mal olan bu davada Fransa’yı uyarmak niyetindeydi.Böylece Atatürk Mecliste kırık asırlık Türk vatanı Hatay davasını artık halletmek gerektiğini vurguluyordu. Önce içeride bu iş için kullanacağı unsurları düzene sokan Atatürk İstanbul’daki “İskenderun ve Antakya Yardım Cemiyeti’ni” “Hatay Erkinlik Cemiyeti” şekline dönüştürmüştü. Dörtyol’da da bu cemiyetin bir şubesini de açtıran Atatürk aynı yerde “Hatay Heyeti” merkezini de oluşturmuştu. Bu vesilelerle Hatay’ın Fransızlardan alınması için siyasi manevrayı da başlatmış oluyordu. Bütün bunlara ek olarak Antakya’da bir başkonsolosluk da açtıran Atatürk Hatay davasına bizzat el koymuştu. Nitekim bu hususta Atatürk 2 Kasım 1936 günü Tayfur Sökmen’e: “ Sökmen bugünden itibaren davaya resmen el kondu. Antakya- İskenderun ve havalisinin ismi bundan böyle Hatay’dır. Cemiyetinizin adını “Hatay Egemenlik Cemiyeti” olarak değiştirin ve faaliyetlerinizi bu isim altında yürütün” diyerek “Gazamız mübarek olsun Allah utandırmasın ve muvaffak etsin” sözlerini de konuşmasına ilave etmiştir.

10 Kasım 1936 tarihinde Fransa Türk notasına olumsuz cevap vermiş Sancak’a bağımsızlık vermenin Suriye’yi parçalama durumuna getireceğini ve buna yetkili olmadığını bildirmiştir. Fransa meselenin Milletler Cemiyeti’ne havalesini teklif etmiş Türkiye de bu teklifi kabul etmiştir. Hatay Türkleri bu durum sonucu heyecanlanmış ve Hatay’da polis ile halk arasında olaylar çıkmıştır. Atatürk 1937 yılının Ocak ayında Konya’ya ve oradan da Ulukışla’ya kadar bir seyahat yapmış ve Ankara’ya dönüp hükümet toplantısına başkanlık etmiştir. Bundan sonra Türk- Fransız ilişkileri gergin bir döneme girmiştir.

Milletler Cemiyeti 14 Aralık 1936’dan itibaren meseleye el koymuş İsveç temsilcisi Sandler’i Hatay’a raportör tayin etmiştir. Sandler raporunda Sancak meselesinin tekrar ele alınmasını tarafların temaslarını raportörle sürdürmelerini ayrıca Hatay’a üç kişilik bir gözlemci heyeti gönderilmesini istemiştir. Raporun Milletler Cemiyeti’nde kabul görmesi üzerine 22 Ararlık 1936’da Hollanda Norveç ve İsviçre tabiiyetinden üç kişilik bir gözlemci heyeti kurulmuştur. 1937 Ocak ayında bu heyet Hatay’a gelerek çalışmalarına başlamıştır.

Hatay meselesinin çözümü uzadıkça Atatürk’ün sabrı da taşmaktaydı. Nitekim 1937 yılında Ruşen Eşref’e bu hususta şöyle demiştir: “Ben toprak büyütme meraklısı değilim. Barış bozma alışkanlığım yoktur. Ancak muahedeye dayanan hakkımızın isteyicisiyim; onu almazsam edemem. Büyük meclisin kürsüsünden milletime söz verdim: Hatay’ı alacağım. Milletim benim dediğime inanır. Sözümü yerine getirmezsem onun huzuruna çıkamam; yerimde kalamam. Ben şimdiye kadar yenilmedim; yenilmem yenilirsem bir dakika yaşayamam.”

20 Ocak 1937 tarihinde toplanan Milletler Cemiyeti toplanmış 26 Ocak’ta Hatay üzerinde bir anlaşmaya varılmıştır. Buna göre; İskenderun Sancağı iç işlerinde tamamen bağımsız dış işlerinde Suriye’ye bağlı kendine özgü bir anayasa ile idare edilen ayrı bir varlık olacaktı. Burası Milletler Cemiyeti’nin gözetiminde olacak ve bu gözetim bir Fransız vasıtası ile yürütülecekti. Bundan sonra da Fransa ile Türkiye arasında bir anlaşma yapılacak Sancak’ın toprak bütünlüğü garanti altına alınacak İskenderun’a Hatay adı verilecekti. Sancak’ta mecburi askerlik uygulanmayacak ve bu bölge tahkim edilmeyecekti. Statünün ve anayasanın uygulanması meclisçe tayin edilen ve Sancak’ta ikamet eden bir Fransız vatandaşı tarafından temin edilecekti. Bu antlaşma Hatay sorununun çözümünde önemli bir aşama olmuştur.

Sandler raporunun Cemiyet Meclisi tarafından tasvip edilmesi üzerine 27 Ocak 1937’de Atatürk’ün Başvekil İsmet İnönü’ye çektiği telgrafta şöyle deniyordu: “Hatay’ın mukadderatını tayin eden kararın Konsey’den çıkmış olduğunu Hariciye vekilimizin şimdi aldığım telgraf namesinden anladım.. Bu eser Cumhuriyet Hükümeti’nin milli meseleler üzerinde ne kadar şaşmaz bir dikkatle durduğunu ve onları en makul tarzlarda intaç için cesaret ve feragatle hareket ve faaliyete geçebilecek enerji ve kabiliyette bulunduğunu gösteren yeni bir örnek olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin bu siyaset kavrayışının dünyada sulh ve huzur isteyen ve bunun icabı tabiisi olan hakseverliği şiar edinmeyi fazilet bilen bütün dünya milletlerince takdirle karşılanacağına şüphe yoktur. Türkiye Cumhuriyeti haklı olduğuna kani bulunduğu davasını büyük ve adil hakem heyetini daima arzu ettiği ve bu sıfat ve salahiyetin daha çok çetin meseleler halinde en yüksek kudret ve kuvveti haiz olmasını temenni eylediği Cemiyeti Akvam’a bırakmakla insanlık namına isabetli bir harekette bulunmuştur. Bu suretle medeniyet namına da yüksek bir vazife ifa ermiş olmakla sadece takdir ve tedbire şayandır.”

Bu durumdan sonra Milletler Cemiyeti Hatay için tarafların da görüşlerini alarak bir anayasa kabul etti. Anayasanın 29 Mayıs 1937’de yürürlüğe girmesiyle aynı gün Türkiye ile Fransa arasında da Hatay’ın toprak bütünlüğünü garanti altına alan anlaşma imzalanmıştı. Fakat bu anlaşma Fransızların engellemeleriyle karşılaşmış Türk- Fransız ilişkileri bozulmuştur. Türkiye Hatay sınırına 30.000 kişilik bir kuvvet yığmıştır. Bu durum karşısında Fransa Hatay’da ki valisini geri çekip yerine bir Türk vali tayin etmiştir. Bunun üzerine durum sakinleşmiştir.

Bundan sonra Atatürk Hatay konusunda kararlılığını basın yayın organları vasıtasıyla duyurmayı ihmal etmedi. Vefatından tam bir yıl önceye rastlayan 10 Kasım 1937 gününde Cumhuriyet gazetesine verdiği bir mülakatta Hatay’ı şahsi meselesi olarak gördüğünü belirterek; işin silahlı mücadele ile hallolmasına ihtimal vermediğini fakat savaş ihtimalini de göz önüne almış ve bundan dolayı da gerekirse Cumhurbaşkanlığı ve Meclis üyeliğinden istifa ederek bir fert olarak kendisine katılacak birkaç arkadaşıyla beraber Hatay’a gireceğini ve oradaki mücahitlerle meseleyi yerinde ve içten halletmeye çalışacağını açık ve samimi bir dille ifade etmişti. Yine Atatürk bir akşam sivil arkadaşlarından birisinin: “Paşam ne diye kendinizi bu kadar üzüyorsunuz? Yarın bir tümen asker yollasanız Hatay’ı alırsınız.
Almanlar Renani’ye girdiler de sanki Fransızlar ne yaptılar? Renani için harekete geçmeyenler Suriye’nin bir sancağı için mi Türkiye ile harbe kalkışacaklar?” demesi üzerine : “ Evet yarın sabah bir tümen asker yollasam Hatay’ı alabilirim. Renani için harekete geçmeyen Fransızlar bir Suriye sancağı için bizimle harbe girmezler. Bunu da bilirim. Fakat ya bu sefer şeref ve namus meselesi yaparlarsa? Milletler belli mi olur? Ben bir sancak için Türkiye’yi harp tehlikesine sokmam” diye cevap vermiştir.

Bu sıralarda Avrupa’da uluslar arası münasebetler gergin bir hal almıştı.

Almanya’nın 1938 Martında Avusturya’yı ilhak etmesi üzerine Avrupa’da kuvvet dengesi Mihver devletlerin Türkiye’ye olan ihtiyacını arttırmıştır. Bu gergin durum karşısında Fransa Orta Doğu’nun en güçlü devleti ve boğazların kuvvetli bir bekçisi olan Türkiye ile ilişkilerini düzeltmek ihtiyacını hissetmişti. Ayrıca Avrupa’da savaş ihtimalinin artması Hatay hakkında yapılan görüşmelerde Fransa Türk haklarının teslimine mecbur olmuştu. Antakya’da Türk ve Fransız askeri heyetleri arasında yapılan görüşmeler sonunda 3 Temmuz 1938’de imzalanan bir anlaşma ile Hatay’ın toprak bütünlüğü ve siyasi statüsünün iki devlet tarafından korunması ve bu amaçla her iki devletin de Hatay’a 2500’er kişilik askeri kuvvet göndermesi kabul edilmiş ve bunun üzerine 5 Temmuz 1938 günü saat 05.00’te Türk ordusu iki koldan Hatay’a girmiştir.Tayfur SÖKMEN Hatay Devleti Cumhur Başkanı


Türkiye ile Fransa arasında bu yakınlaşmadan sonra 24 Ağustos 1938’de Türk ve Fransız ordularının garantisi altında Hatay’da Millet Meclisi seçimi yapılmıştır. Bu seçimlere Türkler 40 milletvekilliğinden 31’ini kazanmıştır. Seç imlerden sonra 2 Eylül 1938 günü Hatay Millet Meclisi ilk toplantısını yaparak bağımsız devlet için “Hatay Cumhuriyeti” adını kabul etmiştir. Yeni devletin resmi dili Türkçe ve Arapça olduğu halde bütün milletvekilleri Türkçe yemin etmişlerdir. Bundan sonra meclis Hatay Cumhurbaşkanlığı’na Atatürk’ün adayı Tayfur Sökmen’i seçmiştir.

Hatay Devleti bir yıl kadar bağımsız kalmıştır. Bu süre içinde Türkiye ile bu devlet arasında gayet yakın temas ve işbirliği sağlanmıştır. Bu arada Hatay Devleti yöneticileri devamlı bir şekilde Türkiye’ye katılmak arzusunu birçok vesilelerle belirtmişlerdir. Nihayet 23 Haziran 1939’da son toplantısını yapan Hatay Millet Meclisi oybirliği ile anavatana katılmaya karar vermiştir.23 Temmuz 1939 dünü Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Hatay’a gelen heyetin huzurunda mahşeri bir kalabalıkla yapılan muazzam katılma merasiminden sonra son Fransız birliği de Hatay’ı terk etmiştir.

Sonuç olarak da şunları söyleyebiliriz: stratejik bir öneme sahip olan Misak-ı Milli sınırları içinde bulunan ve halkının tamamına yakını Türk olan Hatay bölgesi Atatürk’ün hayatını hiçe sayan çalışmaları sonucunda ancak onun ölümünden sonra anavatana katılmıştır. Hatay olayındaki Türk başarısını Atatürk devrinde izlenen barışçı dış politikanın bir semeresi olarak kabul etmek gerekir. Küçük bir devlet için ulusal çıkarların hukuk yolu ile elde edilmesinin en iyi bir dış politika yolu olduğunu Atatürk devrindeki Türk dış politikasının başarıları doğrulamaktadır.Dr. Abdurrahman Melek Hatay Devleti Başbakanı

Başta Atatürk olmak üzere Türk devlet adamları Türkiye’nin jeopolitik konumunu çok iyi değerlendirmişler ve Hatay meselesini barışçı yollardan çözüme kavuşturmuşlardır.

Diğer taraftan Suriye Hükümeti’nin kurulduğu 5 Temmuz 1944 günü Dışişleri Bakanlığı Şam’daki yabancı devletlerin temsilcilerine gönderdiği bir genelgede Suriye’nin Fransa’nın Suriye adına yaptığı milletlerarası anlaşmalara saygılı olma kararında bulunduğunu bildirmiştir. Ne var ki Suriye “Büyük Suriye” hayali ile hareket ederek Hatay’ı kendi haritası içinde göstermektedir.

Türkiye’nin uluslararası konjonktürü tartarak uluslar arası hukuk yoluyla hak arama ve elde etme konusunda Hatay’ın Türk diplomasi tarihinde çok önemli bir yeri vardır. Nitekim Hatay’da kazanılan bu diplomatik tecrübe daha sonraki yıllarda Kıbrıs konusunda da başarılı bir şekilde tekrarlanmıştır. Bu sebeple Türk devlet adamlarının Türkiye’nin hak ve menfaatlerinin korunmasında Hatay’da takip edilen politikadan çıkaracakları önemli dersler bulunmaktadı