Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  bayrak Milli Birliğin Önemi.

  Bu konu başlı başına alıntıdır:Harun Yahya Milli Birliğin Önemi isimli kitabı

  Giriş:
  Bir toplumu yüzyüze geldiği engeller karşısında dirençli ve muzaffer kılan o toplumu oluşturan bireyler arasındaki milli dayanışma ve birlik ruhudur. Bu birlik bağı Büyük Önder Atatürk'ün "Biz milli mevcudiyetimizin temelini milli birlikte ve milli şuurda görmekteyiz." sözüyle ifade ettiği gibi bir milletin varlığını koruyan ve fertlerini birarada tutan en güçlü bağdır. Bunu zaafa uğratan veya kaybeden toplumların ayakta durması mümkün değildir. Geçmişi ve kültürü ne kadar eskiye dayanırsa dayansın milli ve manevi bağlarının parçalanması bir toplumda dejenerasyonun başgöstermesini anarşinin hortlamasını ardından da bölünmeyi ve yokolmayı kaçınılmaz hale getirir. Tarih; güçlenmiş yükselmiş zenginleşip büyümüş fakat milli şuurunu kaybetmesinden dolayı varlığını yitirmiş toplumların örnekleriyle doludur.


  Türk Milleti'nin sayısız tehdit ve zorluk karşısında asırlarca ayakta kalması hiçbir zaman boyunduruk altına girmeden varlığını sürdürmesi herbiri diğerinden güçlü 16 büyük devlet kurarak milyonlara hükmetmesi insanımızın milli birlik konusundaki duyarlılığının ve titizliğinin bir sonucudur. Türk insanının bu husustaki kararlılığı milletimizi tarih sahnesinde yüzyıllardır lider ve öncü konumda tutmuştur.

  İşte bugün 21. yüzyıla girmeye hazırlanırken Büyük Önder Atatürk'ün bize emaneti olan vatanımız dört bir yandan tehditlerle çevrilmiş durumdadır. Bu mukaddes topraklara göz dikenler dünya çapında gizli ve açık yürüttükleri kampanyalarla siyasal sosyal ve ekonomik yönden her fırsatta düşmanlıklarını ortaya koymaktadırlar. Şu bir gerçektir ki milletimiz bütün bu tehdit ve tehlikelere ancak topyekün milli birlik ruhuna sarılarak karşı koyabilir. Bu nedenle bugün gerek iç huzur ve istikrarımızın gerekse dış güvenliğimizin sağlanması açısından en acil ihtiyaç bu ruha sahip çıkılması ve onun yaygınlaştırılmasıdır.

  Devletimiz bütün kurumlarıyla her geçen gün bu yoldaki mücadelesinde önemli mesafeler katetmektedir. Milletimizi birbirine kenetlemeyi daha da sağlıklı ve kuvvetli bir bağla birbirine bağlamayı hedefleyen bu hareketler ideolojik siyasi veya şahsi gerekçelerle bazı kimseler tarafından eleştirilse de sonuç itibarıyla hep milletimizin faydasına ve hayrına olacak davranışlardır.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Milli Kültürün Anlamı
  Milli kültür bir devleti ayakta tutan unsurların en önemlisidir. Çünkü ancak milli kültür oluştuğunda ortaya bir millet çıkar. Millet ise mutlaka ve mutlaka bir devlet oluşturur.  Eğer bir devletin halkı milli kültürünü yitirmişse yani bir millet olmaktan çıkmışsa o devlet kısa süre içinde mutlaka yıkılır. Bu kaçınılmaz bir sondur. O devletin askeri ya da ekonomik gücü ayakta kalmak için yeterli olmaz. Buna karşın eğer bir halk milli kültüre sahipse millet olduğunun bilincindeyse ekonomik ve siyasi yönden zayıf da olsa bir süre sonra bu zayıflığı aşar ve kendisi için bir devlet inşa eder.

  Türkiye'nin de içinde bulunduğu Ortadoğu bölgesine baktığımızda milli kültüre sahip halkların her türlü zorluğa karşı varlıklarını koruduklarını buna karşın bu kültürden yoksun halkların en ufak bir zorlamada dağılıp parçalandıklarını görebiliriz.  Irak milli kültüre sahip olmayan ve bu nedenle de parçalanan ülkelere iyi bir örnektir. Irak bilindiği gibi I. Dünya Savaşı'nın ardından Osmanlı'nın yıkılmasının bir sonucu olarak İngiltere ve Fransa arasındaki gizli Skyes-Picot anlaşmasının sonucunda kurulmuştu. Ama ortada bir "Irak Milleti" ve doğal olarak da "Irak Milli Kültürü" yoktu hiç bir zaman da oluşmadı. Bu nedenle de Irak Körfez Savaşı'nın doğurduğu siyasi istikrarsızlığın sonucunda bir anda parçalanma sürecine girdi. Irak örneğine karşılık öteki uçta Almanya ve Japonya örneklerini görebiliriz. II. Dünya Savaşı'ndan enkaz halinde çıkan bu ülkeler milli kültürlerinin gücü sayesinde kısa sürede toparlanarak ciddi birer dünya gücü haline gelmişlerdir.

  Bu örnekler ortaya açık bir gerçek çıkarmaktadır: Devletin bekası milli bilincin milli kültürün gücüne bağlıdır. Eğer bir devlet çok büyük saldırılarla da karşı karşıya kalsa halkının sahip olduğu milli kültür onu yaşatır. Hatta o devlet belki yıkılır ama o millet yerine yenilerini kurar adeta küllerinden yeniden doğar.

  Bu nedenle de birer Türk milliyetçisi olarak bizim misyonumuz devletin siyasi ve askeri gücünün artırılmasının yanısıra Türk Milli Kültürünün bekası ve gelişmesi için çalışmak bu kültüre tehdit oluşturan unsurları ortadan kaldırmaktır.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Türk Milli Kültürünün Coğrafyası
  Tarih boyunca dünyada en geniş coğrafi alana yayılmış millet olarak Müslüman Türkleri göstermek yanlış olmaz. Bugün de "Müslüman Türk dünyası" dendiği zaman Müslüman Türk halklarının çoğunluk veya azınlık durumunda yaşadığı bölgeler kastedilir.

  Çin ve Moğolistan'ın içlerinden başlayarak Türkistan Kafkasya Türkiye ve Balkanlar'dan Kosova Makedonya Sancak Bosna'ya kadar uzanan bir alanda Müslüman Türk halkları yaşamaktadır. Ayrıca BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) içinde de birçok Türk boyu bulunmaktadır. Tatar Başkırt ve Çuvaş boylarının ve Fin-Uygur kavimlerinin yaşadığı İdil-Ural bölgesi Yakutistan ve Altay Dağları ile Baykal Gölü arasındaki Altay Hakas ve Tannu-Tuva bölgeleri de Türk dünyasının sınırları içindedir.


  TÜRK YURTLARI : 1. Türkiye ... 2. KKTC ... 3. Azerbaycan ... 4. Kazakistan... 5. Özbekistan... 6. Türkmenistan...7. Kırgızistan... 8. Altay Özerk Cumhuriyeti... 9. Hakas Özerk Cumhuriyeti... 10. Tannu-Tuva Özerk Cumhuriyeti... 11. Tataristan... 12. Baflkırdistan... 13. Çuvaflistan... 14. Doğu Türkistan... 15. Dağıstan... 16. Çeçen-ingufl... 17. Kabardey-Balkar Özerk Cumhuriyeti... .18. Karaçay-Çerkes Özerk Cumhuriyeti... 19. Abhazya Özerk Cumhuriyeti... 20. Acar Türkleri... 21. Ahıska Türkleri... 22. Kırım Türkleri... 23. Kerkük Türkleri... 24. Azeri Türkleri... 25. Horasan Türkleri... 26. Afganistan Türkleri... 27. Tacikistan Özbekleri... 28. Doğu Sibirya Türkleri... 29. Tobol Türkleri... 30. Tatar Türkleri... 31. Baflkurd Türkleri... 32. Mifler Türkleri... 33. Nogaylar... 34. Stavropol Türkmenleri... 35. Gagavuz Türk Özerk Cumhuriyeti... .36. Balkan Türkleri

  Bunun dışında Bulgaristan'ın Deliorman Mestanlı Kızanlık Varna Filibe Plevne bölgelerinde Yunanistan'da Batı Trakya'da Polonya'da Romanya'nın Dobruca ve Besarabya bölgelerinde Kuzey İran'da Kıbrıs'ta Irak'ın Kerkük bölgesinde Suriye'de Lazkiye ve Azez'de Afganistan'da da Türklerin yaşadığı bilinmektedir.

  Tüm bu dağılım Müslüman Türklerin geniş bir coğrafi alanda yaşadıklarını göstermektedir. Ancak nüfus çoğunluğu olarak ele alırsak Anadolu Türkiyesi dışında Türk dünyasının iki büyük merkezinin Türkistan ve Kafkasya olduğu görülür. Türk dünyasının bugünkü durumunu değerlendirmek için bu iki bölgede yaşayan Müslüman Türk halklarının tarihlerini hatırlamak gerekmektedir.

  Orta Asya ülkelerine yönelik Çarlık Rusya'nın ilk atağı 1856 yılında Aral Gölü civarında kurduğu askeri üslerle gerçekleşmiştir. Orta Asya milletlerinin direnişleri kanlı bir şekilde bastırılmış ve bu ülkeler Çarlık Rusya'nın sömürgesi haline getirilmiştir. Bu ülkeler 1917 yılındaki Bolşevik İhtilali'ni de kabule zorlanmışlardır. 70 yıl Çarlık döneminde ve 70 yıl da Komünizm döneminde olmak üzere toplam 140 yıl boyunca esaret altında yaşayan Müslüman Türk halkları nihayet 1990'dan başlayarak bağımsızlıklarını kazanmışlardır. 140 yıllık bu esaret dönemi hiç şüphesiz siyasi ekonomik ve kültürel bakımdan büyük bir yıkım olmuştur. Dolayısıyla şu an Orta Asya'daki müslüman halkların çözmesi gereken çok önemli meseleleri vardır.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Türk Milli Kültürünün Karakteri

  Türk milletinin sahip olduğu "hars" son derece şerefli bir tarih ve üstün bir karaktere dayanmaktadır. Türkler tarih boyunca asla esaret altında yaşamayı kabul etmemiş ve 16 bağımsız devlet kurmuş bir millettir. Tarih boyunca mertlikleri ve dürüstlükleri ile tanınmışlar zulüm ve adaletsizlikten uzak karakterleriyle düşmanlarının bile takdirlerini toplamışlardır.

  İslam tarihi incelendiğinde Abbasi Devleti'nin son zamanlarından itibaren İslam sancağının el değiştirdiği dikkat çekmektedir. Selçuklular'la başlayan bu dev süreç Osmanlı'yla devam etmiş ve bu asırlar İslam'a büyük hizmetlerin yapıldığı ve müslümanlığın en geniş coğrafi alana en geniş insan kitlelerine ulaştırıldığı dönemler olmuştur.

  Abbasi devletinin eğemenliğinde bağımsız veya yarı bağımlı
  hanedanlar tarafından yönetilen devletler.

  Halkımızın İslamiyet'le şekillenen karakterinin en dikkat çeken özelliği haksızlığa ve zulme karşı olan tepkisidir. Türk halkı tarih boyunca birçok imparatorluklar ve süper devletler kurmuş üç kıtaya nizam vermiştir. Adalet ve hoşgörü prensipleri üzerine kurulu Türk devlet anlayışı özgürlüğün barışın ve huzurun güvencesi olmuştur. Tarih sahnesinde Müslüman Türkler hemen her dönemde "yönetici" vasıflarıyla boy göstermişler adaletli ve merhametli yönetimleriyle örnek teşkil etmişlerdir. Türk milleti tarihin hiç bir döneminde zalime destek vermemiş ve her zaman ezilenin mazlumun yanında yer almıştır.

  Farklı kültürlere ve inançlara sahip farklı dilleri konuşan birçok milleti aynı bayrak altında ve büyük bir hoşgörü çerçevesinde sevgi ve saygı hudutları içinde yaşatabilmek elbette önemli bir başarıdır. Ünlü düşünür ve yazar Voltaire (1694-1778) Türkler Müslümanlar ve Ötekiler adlı eserinde bu gerçeğe şöyle dikkat çekmiştir:

  Türklerin sanatı kumandanlıktır. Otuz milleti bayrağı altında toplayan bir devlet kurmayı başarmışlardır. Türk imparatorluğu Avrupa devletlerinden hiçbirine benzemez.....
  (Kahverengi alan) Büyük Selçuklu İmparatorluğu

  Büyük tarihçilerimizden İ. H. Uzunçarşılı da Voltaire'in işaret ettiği bu gerçeği Osmanlı Tarihi eserinin 1. cildinde şu cümlelerle tasdiklemiştir:

  Osmanlılar işgal ettikleri bölgelerde; o güne kadar ezilmiş hor görülmüş insanlara düşünce ve vicdan özgürlüklerini tanımışlar haksız tutumlara son vermişler vergi angaryalarını ortadan kaldırmışlar; kısacası halkla kaynaşma yoluna gitmişlerdir.

  Gerçekten de en güçlü olduğu çağlarda bile Müslüman Türk'ün diğer halkları aşağı gören veya sömüren bir bakış açısı taşımaması dikkat çekicidir. Halkı ezen sindiren adaletten habersiz yönetici tipinin ön planda olduğu materyalist Batı anlayışı "Cihan Hakimi" olduğu devirde bile Müslüman Türk yöneticilerde asla görülmemiştir.

  Müslüman Türk Milleti şartların gerektirdiği türlü zorluklara her zaman katlanmış mukaddes değerleri uğrunda her türlü sıkıntıya seve seve talip olmuştur.  Ahlaki değerlerine dinine milliyetine bağımsızlığına hürriyete ve adalete düşkün Müslüman Türk Halklarının omuz omuza vererek büyük bir güç haline gelmesi materyalist düşünceye ve yaydığı sapkın felsefelere karşı en büyük darbenin indirilmesi anlamına gelecektir. Şüphesiz böyle bir gelişme dünya tarihinde bir dönüm noktası olacaktır.

  Aslında karşı karşıya olduğumuz sinsi saldırılar ve provokasyonlar sahip olduğumuz gücü de ortaya koymaktadır. Eğer elele verir Müslüman Türk kimliğine milli ve manevi değerlerimize sarılır ve tarihimizdeki kardeşlik geleneğini canlandırırsak büyük bir bunalım ve kargaşa içinde olan dünyaya da ışık tutmamız mümkün olacaktır.

  Çünkü Türkler yeryüzüne hakim oldukları her dönemde dünyaya nizam vermişlerdir. Büyük Türk hakanı Bilge Kağan asırlar öncesinde bu durumu şöyle açıklamaktadır:

  Doğuda gün doğusuna güneyde gün ortasına batıda gün batısına kuzeyde gece ortasına kadar ülkelerde yaşayan bütün milletler hep bana bağlıdır. Bunca milleti düzene soktum. Artık karışıklık yok. Türk kağanı Ötüken'de oturdukça ülkede düzen bozulmaz.
  Türk beyleri millet işitin!

  Üstte gök batmasa altta yağız yer delinmese Türk milleti senin ilini ve töreni kim bozabilir? Ey Türk milleti titre ve kendine dön!

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  TÜRK MİLLİ KÜLTÜRÜNÜN ÖZÜ:

  Manevi Değerlere Bağlılık

  Türkiye'nin gelecek yüzyılda çevresinde söz sahibi bir dünya gücü haline gelebilmesi için siyasi ve ekonomik gelişmesinin yanısıra milli kültürünü de sağlam temellere oturtması gerekir.


  Milli kültürümüzün özü milletçe mukaddes saydığımız manevi değerler yani inançlardır. Şüphesiz ki bu değerler birlik ve beraberliğimizin muhafazası için vazgeçilmez birer ihtiyaçtır.

  Bir milletin fertlerini birarada tutan en güçlü bağ olan ortak manevi değerler; aile ahlak ve devlet müesseselerinin de devamını sağlayan en önemli unsurdur. Dinin varolmadığı veya dini değerlerin ortadan kalktığı bir toplumda bunun kaçınılmaz bir sonucu olarak aile ahlak ve devlet kavramları da geçerliliğini yitirecek ve kısa süre içinde ortadan kalkacaktır. Böyle bir gelişme ayrıca tarihi ve kültürü ne kadar eskiye dayanırsa dayansın bir milleti birbirine bağlayan milli ve manevi tüm bağların parçalanmasını anarşinin hortlamasını ve toplumun bölünmesini kaçınılmaz hale getirecektir.

  İşte bütün bu nedenlerden ötürü toplum dokusunun emniyet sübabı niteliği taşıyan manevi değerlerinin devamını sağlayamayan bir ulus sosyolojik ve bilimsel açıdan ayakta duramaz. Gerek kişi gerekse toplum açısından dinin lüzumlu bir müessese olduğunu belirten siyasi alanda yaptığı sayısız reformla bu sağlıklı bakış açısını geniş kitlelere yaymayı hedefleyen Büyük Önder Atatürk Türk Milleti'nin dindar olmasını ve dini değerlerini muhafaza etmesini "Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur"; "Din vardır ve lazımdır" sözleriyle teşvik etmiştir.

  Nitekim tarihe özellikle de Türk milletinin tarihine baktığımızda bu değerlendirmelerin ne derece isabetli olduğunu kolayca müşahade etmekteyiz. Türk Milleti'nin tarihinde yer alan tüm güçlü ve kalıcı devletler özellikle de 6 yüzyıl boyunca dünyanın en büyük siyasi güçlerinden biri olan Osmanlı İmparatorluğu manevi değerlere bağlılıktan gelen güçlü bir kültür üzerine yükselmiştir.

  Şanlı bir tarihe sahip büyük ve köklü bir medeniyetin temsilcisi olmuş Müslüman Türk Milleti özellikle İslamiyet'in kabulünün ardından daha güçlü bağlarla birbirine bağlanmıştır.


  Sultan Alpaslan'ın Malazgirt'teki zaferinin ardından Anadolu'da Müslüman Türk halkının egemenliği başlamış ve manevi yönden yapılan fetihle de bu egemenlik sağlamlaştırılmıştır. Anadolu'nun kapılarını müslümanlara açan Sultan Alpaslan'dan itibaren Türk yöneticilerin ve yanlarındaki kadroların en temel özellikleri İslam dinine olan sadakatleri olmuştur.

  Aylarca at sırtında ordularının başında savaşan komutanlar dini geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla aylar boyu sefer üstüne sefer düzenleyen şanlı Türk Ordusu İslam'ı anlatmak için Orta Asya'daki yurtlarını bırakarak Anadolu'ya koşan manevi önderler hep bu bağlılığın en büyük temsilcileri olmuşlardır.

  Türklerin İslamiyet'i kabulünden sonra kurulan Türk devletlerinin (özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun) İslam'dan önce kurulan Türk devletlerine göre daha istikrarlı ve uzun ömürlü olmasının nedeni kaynağını dinden bulan bu ortak kimliktir. Çünkü din ortak paydası tarih bilinci etnik kimlik bilinci dil birliği toprak birliği gibi unsurlardan daha güçlü bir şekilde bireyleri birbirine bağlar. Bu bağ o derece kuvvetlidir ki milletin siyasi çalkantıları atlatmasını dışarıdan gelebilecek bir saldırı ya da tacize karşı dayanaklı olmasını ve ayakta kalmasını sağlar. Diğer taraftan dini ve milli bağları zayıf hatta dinsiz toplumlar tarih sahnesinde çok kısa süreler boyunca yer alabilmişler ve zaman içinde asimile olup gitmişlerdir.

  Bu sosyolojik gerçek tarih boyunca hep tekerrür etmiş ve dini bağları güçlü devletler varlıklarını sürdürebilirken diğerleri kaos kargaşa ve anarşi içinde yokolmuşlardır. Peki bunun sebepleri nelerdir?

  Din Olmazsa Ne Olur?
  1) Herşeyden önce dinin olmadığı bir toplumda dinsizlik ve temeli inançsızlık üzerine kurulu görüşler rağbet görür birçok sapkın fikir sistemi yayılacak zemin bulur. Bireyler kendi benliklerinden ortak kimliklerinden uzaklaşırlar. Temelini Allah'ı inkar ve dinsizlik üzerine oturtmuş olan materyalizm gibi felsefeler ve komünizm gibi ideolojiler o toplumu kısa zamanda bir ağ gibi sarar. Kısacası böyle bir toplumda dinin yokluğundan meydana gelen boşluğu bölücü ve dejenere edici fikir sistemleri doldurur.  2) Bunun daha baştan sağlıksız bir model oluşturduğu açıktır. Çünkü din bir ahlak sistemi ve yaşayış biçimidir. İnsanlara doğruyu ve yanlışı açık olarak öğrettiğinden dolayı dini değerlere sahip biri iyiyle kötüyü birbirinden ayırmasını bilir. Örneğin doğru olmanın hoşgörülü olmanın vatanını devletini sevmenin iyi; fuhşun zulmün adaletsizliğin kötü olduğunu bilir. Dolayısıyla din insanlar arasındaki yardımlaşma dürüstlük hoşgörü adalet fedakarlık gibi erdemlerin en temel kaynağıdır. Dinin varolmadığı bir ortamda bu değerlerin hiçbirinden söz etmek mümkün olmaz. Din yoksa ahlak da yoktur; dürüstlük fazilet adalet de yoktur. Dini inançların kasıtlı olarak yokedildiği toplumlarda ise bu değerler zaman içinde kaybolmuştur.

  Nitekim temellerini inançsızlık ve Allah'ı inkar üzerine kuran toplumların yaşadıkları dejenerasyonun boyutlarını bugünün materyalist uluslarında görmek mümkündür. Sovyetler Birliği Küba Arnavutluk Çin gibi örnekler bir toplumda dinsizlik hakim olduğunda önce hızlı bir ahlaki dejenerasyonun başladığını ardından da toplumsal ahlakın kısa zamanda yokolduğunu ortaya koyan somut birer delil teşkil etmektedir.

  3) İnsanı insan yapan ahlaki değerler geçerliliğini yitirdiği ve yokolduğu takdirde toplumun her kesimi ve her ferdi bundan nasibini alır. Her birey sadece kendisini umursayan ve diğer hiç kimseyi önemsemeyen birer ayrı "parça" haline gelir. Tümüyle dini bir kurum olan aile ve yine kaynağı din olan evlilik müessesesi ortadan kalkar. Çünkü dine inancın olmadığı bir toplumda dinin kurumlarının varlığı da söz konusu olamaz.

  4) Bu çark bir kere işlemeye başladığı takdirde devletin oturmuş düzenini ve milletin yerleşmiş dokusunu da akıl almayacak şekilde tahrip eder.

  Çünkü devlete bağlılık vatan sevgisi gibi üstün vasıflar yine dini inançların sonucunda gelişmiş özelliklerdir. Dini olmayan dolayısıyla vicdani duyguları gelişmemiş bir insanın milletini bayrağını sevmesi devletine hizmet şuuru içinde çalışması karşılık beklemeden gece gündüz vatanı için nöbet beklemesi elbette düşünülemez. Böyle bireylerin yetişmediği yetişmiş bireylerin de bu üstün vasıflarını kaybettiği bir toplum şüphesiz ki hem sosyolojik açıdan hem de siyasi olarak varlığını sürdüremeyecektir. Dinin olmadığı bir yerde devlet otoritesinden devletin varlığından ve bekasından söz etmek mümkün değildir.

  5) Dine inancın ortadan kalkışının bir başka tehlikeli sonucu insanların yavaş yavaş psikolojik sorunlara mağlub olmaya başlamasıdır. Suç oranlarındaki artış içki ve uyuşturucuya yöneliş fuhuş patlaması huzursuzluk ve çatışma ortamı toplumun psikolojik açıdan yıprandığının en somut alametleridir. Bunun doğal bir sonucu olarak birbirine güvenmeyen birbirini sevip saymayan sadece kendi yaşam mücadelesini sürdürmeye çabalayan toplumun diğer üyelerini ise birer rakip hatta birer düşman gibi gören bireyler ortaya çıkar. Sosyal adaletsizlik ve ekonomik sıkıntılarla beslenen bu gerilim kısa süre içinde adeta toplumsal bir cinnete dönüşür ve bunun sonucunda da toplum parçalanır.

  6) Dünya tarihinde birçok ulus dini değerlerini bir kenara ittiği anda dejenerasyon çözülme ve parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır.

  Dünyanın hangi bölgesinde olursa olsun dini değerler ne zaman yokedilmeye inanç özgürlüğü ne zaman baskı altına alınmaya çalışılsa devlet karşıtı anarşist hareketler zirveye çıkmıştır. Örneğin birtakım kişiler bizzat devlet otoritesini zaafa uğratma arayışlarına girmiş; mevcut düzeni yıkarak Marksist bir rejim tesis etmeye çalışmış; asırlarca birarada yaşamış bir milleti kamplara bölmeye kalkmış; toplumu sağ-sol çatışmalarıyla iç savaşın eşiğine getirmiş; sol darbe hayalleriyle grevler yürüyüşler protesto gösterileri yapmış ve toplumsal çalkantılara sebep olmuşlardır.

  Tarihinde birçok defa bu kritik dönemleri yaşamış olan Müslüman Türk Milleti dindışı ideolojilerin Marksizmin komünizmin bir ülkeye iç huzur güven refah ve ilerlemeden ziyade terör anarşi kaos ve kargaşa getirdiğini artık görmüştür.

  7) Din ortak paydasının yokolması toplumlararası barışı da tehdit eden önemli bir tehlikedir. Dinin ortak hoşgörüsünde birbirleriyle uyumlu bir şekilde yaşayan uluslar bu hoşgörü ve uzlaşma zemini olmadığı takdirde birbirleriyle çatışacak yeryüzünde kaos ve büyük bir kargaşa meydana gelecektir.

  Buraya kadar yaptığımız analizlere ve "Dinsiz toplumların devamına imkan yoktur" sosyolojik gerçeğinin tarihteki somut delillerine dayanarak söyleyebiliriz ki Türkiye'nin bekası için dini kimliğimizin korunması ve güçlendirilmesi hayati öneme sahiptir. Çünkü dini değerlerin yokolmasının alternatifi yoktur. Dinsizlik ve temeli dinsizliğe dayalı akımlar hiçbir suretle birer alternatif olamazlar. Bu akımlar tarihte hiçbir zaman hiçbir topluma millete ve devlete en ufak bir fayda getirmemiştir.

  Müslüman Türk Milleti harcında varolan bu anlayış sayesinde en zor dönemlerinde bile İslam'ın sancaktarlığını yapmış bu sayede mevcudiyetini bütünlüğünü ve otoritesini muhafaza etmiştir. 2000'li yılları modern ilerici ve refah düzeyi yüksek bir Türkiye olarak karşılamak isteyenler bunun ancak dini kimliğimizin korunması ile gerçekleşebileceğini yoksa dinin olmadığı bir ortamda toplumdan da milletten de devletten de söz edilemeyeceğini bilmelidirler.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş