Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  bayrak Sakarya Meydan Muharebesi Gelişmeleri

  ORDUNUN BAŞINA GEÇMEMİ İSTEYENLER


  Efendiler gerçekten de tahmin ettiğim manevi sakıncalar hemen kendini gösterdi. İlk duyarlık Meclis'te belirdi. Özellikle muhalifler kötüm'ser nutuklarla feryada başladılar : En sonunda Mersin Milletvekili Salâhattin Bey kürsüden benim adımı söyleyerek : "Ordunun başına geçsin!" dedi. Bu teklife katılanlar çoğaldı. Buna karşı olanlar da vardı.

  Efendiler bu görüş ayrılıklarının sebepleri üzerinde biraz açıklamada bulunmak uygun olur. Bir defa benim doğrudan doğruya ordunun başına geçmem teklifinde bulunanların düşünce ve maksatlarını ikiye ayırmak mümkündür. Benim ve benimle birlikte bir çoklarının o zamananladığımıza göre birtakım kimseler artık ordunun büsbütün yenildiğine durumun iadesine imkân kalmadığına bundan dolayı da dâvânın güttüğümüz millî dâvânın kaybedildiği yargısına varmışlardı. Bu sebeplerle duydukları öfke ve hıncın acısını benden almak istiyorlardı. İstiyorlardı ki kendi zanlarına göre bozguna uğramış ve bozgunu devam edecek olan ordunun başında benim de şahsiyetim bozguna uğrasın! Diğer birtakım kimseler diyebilirim ki çoğunluk bana karşı duydukları güven dolayısıyla samimî olarak ordunun başına geçmemi arzu ediyorlardı.

  Şimdilik komutanlığı fiilî olarak üzerime almamı sakıncalı görenlerin de düşüncesi şuydu :
  Ordunun bundan sonraki herhangi bir savaşta başarı kazanamayıp yeniden geri çekilmesi uzak bir ihtimal değildir. Bu durumlarda ben fiilen ordunun başında bulunursam genel kanaate göre son ümidin değiştirilmiş olduğu gibi bir inanç doğabilir. Oysa genel durum daha son tedbir son çare ve son kuvvetlerin feda edilmesini gerektirecek bir nitelikte değildir.

  Bundan dolayı kamuoyunda son ümidin korunabilmesi için benim askerî harekâtı şahsen yürütme zamanım gelmemiştir.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  BAŞKOMUTANLIĞI KABUL EDİYORUM
  Ben görüşmeler ve tartışmalarla ortaya çıkan bu görüşleri gerektiği kadar gözönünde tutuyor ve inceliyordum. Son görüşü savunanlar mantığa dayanan kuvvetli sebepler ileri sürüyorlardı. Samimiyetsiz isteklerde bulunanların yaygaraları başkomutanlığı üzerime almamı içtenlikle teklif edenlerde derin ve kaygı verici etkiler yapmaya başladı. Benim fiilen başkomutanlığı üzerime almam bütün Meclis'te son çare ve son tedbir olarak görüldü.

  Meclis'in bu görüşü çabucak Meclis dışında da yayıldı. Benim ses çıkarmayışım ve komutayı fiilen üzerime almaya yanaşmayışım adeta felâketin kesin ve yakın olacağı düşünce ve inancını yaygın bir duruma getirdi. Bunu anlar anlamaz derhal kürsüye çıktım.

  Efendiler bu anlattığım durum 4 Ağustos 1921 günü bir gizli oturumda geçiyordu. Üyelerin bana karşı gösterdikleri yakınlık ve güvene teşekkür ettikten sonra Başkanlık makamına şöyle bir önerge verdim :

  Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüce Başkanlığına

  Meclisin pek sayın üyelerinin genel olarak beliren istek ve talepleri üzerine Başkomutanlığı kabul ediyorum. Bu görevi şahsen üzerime almaktan doğacak yararları azamÎ çabuklukla elde edebilmek ordunun maddî ve manevî gücünü en kısa zamanda artırıp en yüksek seviyeye çıkarmak sevk ve idaresini bir kat daha kuvvetlendirmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sahip olduğu yetkileri fiilen kullanmak şartıyla üzerime alıyorum. Ömrüm boyunca millî hâkimiyetin en sadık bir kulu olduğumu millete bir defa daha gösterebilmek için bu yetkinin üç ay gibi kısa bir süreyle sınırlandırılmasını ayrıca rica ederim.

  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  BAŞKOMUTANLIĞIMA YAPILAN İTİRAZLAR
  Efendiler bu önergem doğruluktan yanaymış gibi görünerek tekliflerde bulunanların gizli düşüncelerini açığa vurnıalarına yol açtı. Derhal itirazlar başladı. dediler. 0 Büyük Millet Meclisi'ninmanevî şahsiyeti içindedir. Başkomutan Vekili denilmelidir.

  İkinci olarak "Meclis'in yetkilerini kullanmak gibi bir imtiyazın verilmesi asla söz konusu olamaz" düşüncesini ileri sürdüler. Ben padişah ve halifeler tarafından verilegelmiş eski bir ünvanı takınamayacağımı; yerine getireceğim görev fiilen başkomutanlık olduğuna göre bu ünvanı olduğu gibi vermekten kaçınmanın yersizliğini ilerisürerek görüşümde direndim. Durum Meclis'in değerlendirdiği ve belirttiği gibi olağanüstü olduğuna göre benim de alacağım kararların ve yapacağım işlerin olağanüstü olması gerekeceğine şüphe yoktu. Düşünceve kararlarımı çabuk ve sert bir şekilde yürütmek ve uygulamak zarureti vardı. Hükûmetten ve Meclis'ten izin istemekle doğacak gecikmeleredurum elverişli olmayabilirdi. Bütün memleketi ve memleketin bütünkaynaklarımı ilgilendiren emir ve tebliğlerim için her işin ilgili bakanından veya Bakanlar Kurulu'ndan olur ve izin almak benim yapacağım Başkomutanlıktan beklenen yararları sağlayamazdı. Onun için kayıtsız veşartsız emir verebilmeliydim. Bunun için de Büyük Millet Meclisi'ninyetkisi benim kişiliğimde belirmeliydi. Bunu başarı için zarurî görüyordum. Onun için bu noktada ısrar ettim.

  Salâhattin Bey Hulûsi Bey gibibirtakımmilletvekilleri Meclis'in kendi yetkisini bir başkasına vermekle işleyemez duruma geleceğinden milletten aldığı vekâleti başkasına devretme hakkı bulunmadığını ve aslında orduya komuta edecek bir kimseye Meclis'e aityetkilerin verilmesinin söz konusu olamayacağını buna gerek de olmadığını belirttiler. Meclis'in yetkisini kullanabilecek bir kimseye milletvekillerinin şahsen güvenemeyecekleri ihtimalinden söz edenler de oldu.

  Ben bu düşüncelerin iıiçbirine karşı çıkmadım. Hepsini doğru bulduğumu belirttim. Meclis'in bu noktayı çok dikkatle ve önemle düşünüpincelemesini söyledim. Yalnız şahıslarından korkanların telâşlarına yerolmadığını söyledim. 4 Ağustosta bu konu bir karara bağlanamadı. Görüşme 5 Ağustos 1921 günü de devam etti. Bugün bazı milletvekillerindeki karar sızlığın iki noktada toplandığı anlaşıldı. Birincisi : Meclis'invarlığının herhangi bir şekilde iş göremez duruma getirilmesi; ikincisi deüyelerden herhangi biri için keyfî ve kanunsuz işlem yapılması...

  Bu şüphe ve kararsızlıkları giderecek şekilde konuştuktan ve açıkIamalar yaptıktan sonra yapılacak kanuna da bu hususlarla ilgili bağlayıcı hükümler konmasının yerinde olduğunu belirttim ve vermiş olduğum önergeyi buna göre bazı maddeler haline getirerek bir tasarı şeklinde Meclis'e sundum. İşte bu tasarı maddeleri üzerinde yapılan görüşmeler sonunda bana Başkomutanlık ünvanının verilmesiyle ilgili 5 Ağustos192l tarihli kanun çıktı. Bu kanunun ikinci maddesine göre bana verilmişolan yetki şuydu : "Başkomutan ordunun maddî ve manevî gücünü büyük ölçüde artırmak sevk ve idaresini bir kat daha sağlamlaştırmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bununla ilgili yetkisini Meclis adına fiilen kullanabilir."

  Bu maddeye göre benim vereceğim emirler kanun olacaktı. Efendiler bu ünvanın verilişinden dolayı "Meclis'in bana karşı gösterdigi güvene layık oldugumu az zamanda ispatlamayı başaracağım"dedikten sonra Meclis'ten bazı ricalarda bulundum : Örnek olarak MillîSavunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı görevlerini yapmakta olan

  Fevzi Paşa Hazretleri'nin alnız Genelkurmay ın işleri ileugraşabilmesi için İçişleri Bakanlığı görevinde bulunan Refet Paşa'nın Milli Savunma Bakanlığı'na getirilmesi ve onun yerine bir başkasının seçilmesi gibi...

  Özellikle Meclis'in ve Bakanlar Kurulu'nun içeriye ve dışarıya karşısükûnet içinde ve çok güçlü bir durum ve göri.inüşte kalmasının önemliolduğunu ufak tefek sebeplerle Bakanlar Kurulu'nu sarsmanın doğru olmadığını arz ettim. Kanun teklifi o gi.in açık oturumda okundu. Öncelikle görüşüldü ve ad okunarak oylandı. Oy birliğiyle kabul edildi.

  Bu münasebetle yaptığım kısa bir konuşmanın bir iki cümlesinitekrar etmeme müsaade buyurmanızı rica ederim. O cümleler şunlardı : "Efendiler zavallı ınilletimizi esir etmek isteyen düşmanları mutlaka yeneceğimize olan güven ve inancım bir dakika olsun sarsılmamıştır. Şu dakikada bu kesin iııancımı yüksek hey'etinize karşı bütün millete karşı bütüın dünyaya karşı ilân ederim."

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  BAŞKOMUTANLIĞI FİİLİ OLARAK ÜZERİME ALDIM
  Saygıdeğer Efendiler Başkomutanlığı fiilî olarak üzerime aldıktan sonra birkaç gün Ankara'da çalıştım.

  Genelkurmay Başkarılığı'nın ve Millî Savunma Bakanlığı'nın bütünkadrosu ile Başkomutanlık karargâhını kurdum. Bu iki makamın ortakçalışmalarını Başkomutanlıkta uyumlu bir şekilde birleştirmek; bundanbaşka orduyu ilgilendiren ve Başkomutanlık yoluyla çözümü gerekenöteki bakanlıklara ait işleri yürütebilmek için de yanımda küçük bir bürokurdum.

  Ankara'daki çalışmalarım yalnız ordunun insan ve taşıt araçlarıbakımından gücünün artırılması yiyecek ve giyeceğinin sağlanıp düzenekonmasıyla ilgili tedbirler almak ve hazırlıklar yapmakla geçti.

  Bu sözünü ettiğim hususları gerçekleştirmek için ikigün içinde 7 8 Ağustos 1921 tarihlerinde Tekâlif-i Milliye Emri adıaltında yaptığım genel tebliğlerden her biri için kısaca bilgi vereyim. Birsavaşın kazanılmasında en küçük şeylerin bile dikkate alınması gerektiğini gösterebilmek için bunları bilginize sunmayı yararlı bulurum :

  1 sayılı emrimle heT ilçede bir Tekâlif-i Milliye Komisyonu kurdurdum. Bu komisyonlarca toplanan malzemenin ordunun çeşitlibölümlerine dağıtımı şeklini düzenledim.

  2 sayılıp emrime göre vatanın her ailesi birer kat çamaşır birerçift çorap ve çarık hazırlayıp Tekâlif-i Milliye Komisyonu'na teslim edecekti.

  3 sayılı emrimle tüccarın ve halkın elinde bulunan çamaşırlıkbez amerikan patiska pamuk yıkanmış ve yıkanmamış yün ve tiftikerkek elbisesi dikmeye yarayan her türlü kışlık ve yazlık kumaş kalınbez kösele vaketa taban astarlığı sarı ve siyah meşin sahtiyandikilmiş ve dikilmemiş çarık potin demir kundura çivisi tel çivi kundura ve saraç ipliği nallık demir ve yapılmış nal mıh yem torbası yularbelleme kolan kaşağı gebre semer ve urgan stoklarından yüzde kırkına bedeli sonradan ödenmek üzere el koydum.

  4 sayılı emrimle eldeki buğday saman un arpa fasulye bulgurnohut mercimek kasaplık hayvan şeker gaz pirinç sabun yağ tuz zeytinyağı çay mum stoklarından yine yüzde kırkına bedeli sonradan ödenmek üzere el koydum.

  5 sayılı emrimle ordu ihtiyacı için alınan taşıt araçları dışındahalkın elinde kalan taşıt araçlarıyla yüz kilometrelik bir uzaklığa kadarayda bir defa olmak üzere parasız askerî ulaşım yapılmasını mecburtuttum.

  6 Sayılı emrimle ordunun giyimine ve beslenmesine yarayan bütün sahipsiz mallara el koydum.

  7 sayılı emrimle halkın elinde bulunan savaşta işe yarar bütünsilâh ve cephânenin üç gün içinde teslimini istedim.

  8 sayılı emirle benzin vakum gres makine don saatçi ve tabanyağları vazelin otomobil ve kamyon lâstiği solisyon buji soğuk tutkalFransız tutkalı telefon makinesi kablo pil çıplak tel yalıtkan maddelerve bunlar türünden malzeme ve asit sülfiirik stoklarının yüzde kırkınael koydum.

  9 sayılı emirle demirci marangoz dökümcü tesviyeci saraç ;arabacı esnafları ve imalâthaneleriyle bu esnaf ve imalâthanelerin iş çıkarabilme güçleri ve kasatura kılıç mızrak ve eyer yapabilecek ustalarınadlarıyla birlikte sayılarını ve durumlarını tespit ettirdim.

  10 sayılı emirle halkın elinde bulunan dört tekerlekli yaylı arabadört tekerlekli at ve öküz arabalarıyla kağnı arabalarının bütün takımve hayvanlarıyla birIikte binek ve topçeker hayvanlarının katır ve yükhayvanlarının deve ve eşek sayısının yüzde yirmisine el koydurdum.

  Efendiler emirlerimin ve tebliğlerimin yerine getirilmesi için kurduğum İstiklâl Mahkemeleri'ni Kastamonu Samsun Konya Eskisehirbölgelerine gönderdim. Ankara'da da bir mahkeme bulundurdum.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  MİLLİ VERGİLER EMRİ
  Ondan sonra Efendiler 12 Ağustos 1921 günü Ge nelkurmay Başkanı Fevzi Paşa Hazretleriy'lebirlikte Polatlı'ya cephe karargâhına gittim.

  Düşman ordusunun cephemize yüklenerek sol kanadımızdan kuşatacağı yargısına varmıştık. Bu görüşe dayanarak tam bir cesaretle gerekliıtedbirleri aldırdım ve yapılacak hazırlıkları yaptırdım. Olaylar görüşümüzü doğruladı. Düşman ordusu 23 Ağustos 1921'de ciddî olarak cephemizodoğru ilerlemeye başladı ve taaruza geçti. Birçok kanlı bunalımlı safhalarve dalgalar oldu. Düşman ordusunun üstün grupları savunma hattımızınbirçok parçalarını kırdılar. Bu ilerleyen düşman birliklerinin karşısınakuvvetlerimizi yetiştirdik.

  Meydan muharebesi yüz kilometrelik eephe üzerinde oluyordu. Solkanadımız Ankara'nın elli kilometre güneyine kadar çekilmişti. Ordumuzun yönü batıya iken güneye döndü. Arkası Ankara'ya iken kuzeye çevrildi. Cephenin yönü değiştirilmiş oldu. Bunda hiçbir sakınca görmedik.Savunma hatlarımız kısım kısım kırılıyordu. Fakat kırılan her kısmınyerine en yakın bir yerde hemen yeni bir savunma hattı kuruluyordu. Savunma hattına çok ümit bağlamak ve onun kırılmasıyla ordunun büyüklüğii ölçüsünde çok gerilere çekilmek gerektiği teorisini çürütmek içinmemleket savunmasını başka türlü ifade etmeyi ve bu ifademde direnerek şiddet göstermeyi yararlı ve etkili buldum. Dedim ki :

  CEPHE KARARGAHINA HARAEKET

  Düşman ordusunun cephemize yüklenerek sol kanadımızdan kuşatacağı yargısına varmıştık. Bu görüşe dayanarak tam bir cesaretle gereklitedbirleri aldırdım yapılacak hazırlıkları yaptırdım. Olaylar görüşümüzü doğruladı. Düşman ordusu 23 Ağustos 1921'de ciddî olarak cephemizedoğru ilerlemeye başladı ve taaruza geçti. Birçok kanlı bunalımlı safhalarve dalgalar oldu. Düşman ordusunun üstün grupları savunma hattımızınbirçok parçalarını kırdılar. Bu ilerleyen düşman birliklerinin karşısınakuvvetlerimizi yetiştirdik.

  Meydan muharebesi yüz kilometrelik cephe üzerinde oluyordu. Solkanadımız Ankara'nın elli kilometre güneyine kadar çekilmişti. Ordumuzun yönü batıya iken güneye döndü. Arkası Ankara'ya iken kuzeye çevrildi. Cephenin yönü değiştirilmiş oldu. Bunda hiçbir sakınca görmedik.Savunma hatlarımız kısım kısım kırılıyordu. Fakat kırılan her kısmınyerine en yakın bir yerde hemen yeni bir savunma hattı kuruluyordu. Savunma hattına çok ümit bağlamak ve onun kırılmasıyla ordunun büyüklüğü ölçüsünde çok gerilere çekilmek gerektiği teorisini çürütmek içinmemleket savunmasını başka türlü ifade etmeyi ve bu ifademde direnerek şiddet göstermeyi yararlı ve etkili buldum. Dedim ki :

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş