Türk Ceza Kanunu’nda Bilişim Suçları


2005 yılında yürürlüğe giren yeni Türk Ceza Kanunu’nda Bilişim Suçlarına da yer verildi.

2005 yılından önce Bilişim Suçları adı altında bir bölüm bulunmuyordu. Bilişim Suçlarına verileri çalmak gibi bir tabir kullanılarak hırsızlık suçundan işlem yapılıyordu. Bilişim Suçları 2005 yılının Haziran ayında yürürlüğe giren Yeni T.C.K.’da Üçüncü Kısım-Topluma Karşı Suçlar Bölümündeki Onuncu Bölüm adı altında Bilişim Alanında Suçlar adı ile karşımıza çıkmakta.

Bilişim Alanında Suçlar adı altında Bilişim Sistemlerine Girme Sistemi Engelleme Bozma Verileri yok etme veya Değiştirme Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması ve Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması şeklinde maddeler sıralanmıştır.

Kanun maddeleri Bilişim Suçlarına büyük bir açıklık getirdiği görülmekte ancak tam olduğu söylenemez. Kanun metni aşağıdadır.

Bilişim Sistemine Girme
MADDE 243.
(1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.
(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.

(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Sistemi Engelleme Bozma Verileri Yok Etme veya Değiştirme
MADDE 244.
(1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan yok eden değiştiren veya erişilmez kılan sisteme veri yerleştiren var olan verileri başka bir yere gönderen kişi altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması hâlinde iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması
MADDE 245.
(1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde dört yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması
MADDE 246.
(1) Bu bölümde yer alan suçların işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.