Elektroforez nedir - Elektroforez metodlrı - Elektroforez kullanım alanları

Belirli bir pH’da ve belirli bir elektrik alanında yüklü taneciklerin farklı hızlarda yürüyerek ayrılmaları tekniğine elektroforez denir.

-Elektrik akımı
-Ayrılacak moleküllerin yüklü olmasıdır.

Elektroforez yönteminde ortamın pH’ı; tampon çözelti ile elektrik alanı ise doğru akım veren bir güç kaynağından sağlanır.
Her bir taneciğin elektriksel hareketi farklı olduğundan birbirinden ayrılabilirler.

ELEKTROFOREZ METOTLARI

Elektroforez elektriksel bir alanın etkisi altında likid bir ortamda yüklü solüt veya partiküllerin göçüdür. Elektroforez tüm partikül türlerinin göçünü sağladığından iyontoforez terimi özellikle küçük iyonların göçünü ifade eder.

Protein çalışmalarında kullanılan ilk elektroforez yöntemi Tiselius tarafından 1937’de tanımlanan serbest solüsyon elektroforezi frontal elektroforez veya “moving boundary” elektroforezidir.

Tiselius bir elektrolit solüsyonunda çözünmüş olan proteinleri protein-elektrolit solüsyonunun bulunduğu “U” şeklindeki kuartz bir borunun içinden elektrik akımı geçirerek ayırmıştır. pH 7.6’da albumin α β ve γ olarak isimlendirilen 4 serum protein fraksiyonunu saptamış ve bu bandların sınırları arasındaki absorbans değişikliğini optik olarak ölçmüştür. Bu teknik hala elektroforetik mobilite ve protein-protein etkileşimi ile ilgili araştırmalarda kullanılmaktadır; fakat klinik laboratuvarlarda rutin çalışmalar için kullanılmaz kompleks bir araç gerektirir teknik zordur ve 0.5 mL örnek gerektirir.

Zonal elektroforez terimi sellüloz kağıt sellüloz asetat veya agaroz jel gibi porlu bir destek ortamında yüklü makromoleküllerin göçünü gösterir. Zonal elektroforez elektroforetik destek materyali üzerinde komşu zonlardan keskin sınırlarla ayrılmış bir elektroforetogram sağlar. Katı bir destek ortamında ve pH 8.6’da α fraksiyonu α1 ve α2 olmak üzere iki gruba daha ayrılır. Diğer destek ortamları olarak sellüloz asetat membranı agaroz jel nişasta jel poliakrilamid jel vb. kullanılmaktadır. Sellüloz asetat ve agaroz jel kullanım kolaylıkları ucuz oluşları ve piyasadaki yaygınlıkları nedeniyle klinik laboratuvarlarda daha çok tercih edilir.

Elektroforez tamamlandıktan sonra destek ortamı bir boya ile muamele edilerek ayrılmış fraksiyonların identifikasyonu sağlanır. En yaygın kullanılan boyalar: Amido Black Ponceau S Fat Red 7B ve Sudan Black B’dir. Ayrılan fraksiyonların kaliteli bir profilinin elde edilmesi için dansitometri boyanmış destek ortamda gerçekleştirilir.

En yaygın elektroforez uygulamaları serum proteinleri hemoglobinler ve izoenzimleri içerir. İzoenzimlerden ise CK LDH ve ALP en yaygın olarak kullanılandır.

Piyasadaki yaygın elektroforez enstrüman üreticileri Beckman Instruments Helena Laboratories ve Sebia Laboratories’e ait olanlardır.

II.KULLANIM ALANLARI
• Saflaştırma
• Saflık kontrolu
• Molekül ağırlığı saptama
• Kalıtsal veya kalıtsal olmayan hastalık saptama
• Enzim izozimlerinin saptanması (tanısal amaçlı populasyon çalışması için
adli tıpta)
• İmmünolojik ve moleküler biyoloji