Heterotrof ve Ototrof Bakteriler hakkinda bilgiler - Heterotrof ve Ototrof Bakteriler kaca ayrilir - Heterotrof ve Ototrof Bakteriler hakkinda


Şekillerine göre bakteriler:
a) Yuvarlak Olanlar (coscus): Tek tek ya da koloni şeklinde bulunabilirler küre şeklindedirler. Bazı türleri bel soğukluğu parmakta dolama gözde arpacık ve göz kapağı intahabı gibi rahatsızlıklara neden olur.

b) Çubuk Şeklinde Olanlar (basillus): Bu baqkteriler çubuk şeklindedir. Bunlar difteri tifo tiber küloz ve cüzzam gibi hastalıklara sebep olabilir. Bununla birlikte yoğurt bakterileri de çubuk şeklinde olup sindirimi kolaylaştıran enzimler içerir.

c)Virgül Şeklinde Olanlar (Vibrio): Bu bakterilerin bir ucu virgül şaklinde kıvrılmış diğer ucunda ise bir veya daha fazla kamçı bulunur.

d)Spiral Şeklinde Olanlar (spirillum):Burgu şeklinde bir yapıya sahiptirler. Bir veya iki ucunda kamçı bulunabilir. Frengi hastalığı yapan zararlılarının yanında diş kirlerinde yaşayan zararsızları da vardır.

Hetotrof ve ototrof beslenme ile ilgili olan bu açıklamaların içinde bakterilerle ilgili kısımlar mevcut inceleyiniz..

Beslenme (biyoloji)


Beslenme canlılığın gereklerini yerine getirmek için gerekli olan maddeleri canlı dışı ortamdan edinme faaliyetine verilen isimdir.
Canlılar beslenme şekillerine göre 2'ye ayrılırlar. Bunlar :

* Ototrof canlılar (kendibeslek)

* Heterotrof canlılar (ardıbeslek dışbeslek)

Bu ayrımda temel kriter canlının yaşamını sürdürmek diğer deyişle metabolizma faaliyetlerini sürdürebilmek için gereken enerjinin kaynağıdır. Ototrof canlılar bu enerjiyi doğal çevreden alırlar heterotrof canlılar ise başka canlıların biyokütlelerinde depolanmış enerjiyi kullanırlar.

Metabolizma için gereken enerji organizma açısından besindir. Dolayısıyla ototrof organizmalara kendi besinini üretebilen organizmalar demek de olanaklıdır. Keza heterotrof organizmalar da başka canlıları "yiyerek" beslenen organizmalardır.

Canlıların beslenme biçimleri yönünden ototrof ve heterotrof olarak ayrımı bu canlıların kullandıkları karbonun kaynağı açısından da net bir ayrımdır. Ototrof organizmalar metabolizma için gereken karbonu atmosferdeki karbondioksitden alırlar. Heterotrof organizmalar ise gerekli karbonu diğer canlıların biyokütlelerinden sağlarlar. Dolayısıyla ekosistemde yer alan canlılar ekosistemdeki karbon çevrimi içinde farklı rollere sahiptirler.

Ototrof canlılar

Bitkiler ve algler günes ısıgını kullanarak besinlerini kendileri üretir.
Kendi besinlerini kendi sentezleyen su (H2O) karbondioksit (CO2) ve inorganik tuzlardan organik maddeyi oluşturan enerjiyi bu organik bileşiklerde depolayan canlılardır. Kendi içinde:

* Fotosentetik ototroflar. (Fototroflar) Biyokimyasal olaylar için gereksinim duydukları enerjiyi güneş ışınlarından fotosentezle sağlayan canlılardır. Örn : Yeşil ve mor bakteriler.

* Kemosentetik ototroflar. (Kemotroflar) Kendileri için gerekli olan enerjiyi amonyak (NH3)hidrojensülfür (H2S) gibi belli organik maddeleri oksitleyerek kimyasal yoldan kemosentezle sağlayan canlılardır. Örn : Nitritnitrat ve demir bakterileri.

Heterotrof canlılar

Ototrof organizmaları ve çürüyen maddeleri besin olarak kullanan canlılardır. Hayvan ve mantarların tümü ile birçok bakteri türü bu gruba girmektedir. Heterotrof organizmalar beslenme özellikleri yönünden

1. Holozoik formlar (besinlerini katı parçacıklar halinde alarak sindiren canlılardır. Örn : Hayvanların birçoğu.) Aldıkları besinin yapısına göre üçe ayrılır:

a- Herbivor (sadece bitkilerle beslenenler)
b- Karnivor (sadece etle beslenenler)
c- Omnivor (hem ot hem etle beslenenler)

2. Saprofitik Formlar (organik maddeleri doğrudan hücre zarlarıyla absorbe eden canlılar. Örn : Mayalar küfler bakterilerin birçoğu) Bu canlılar hücre zarı dışına salgılayabildiklari sindirim enzimleriyle hücre dışında sindirim yaparlar. Daha sonra da bu enzimlerle parçalanan bileşikleri hücre zarlarıyla metabolizmalarına alırlar.

Hücre dışında gerçekleşen bu tepkimeler organik bileşikleri yeniden inorganik bileşiklere ayrıştırmaktadır. Saprofitler ekosistemdeki madde çevrimi yönünden önemli bir işlev görürler.

3. Parazitik Formlar (bitkisel ya da hayvansal parazitler konukçu olarak tanımlanan bir bitki ya da hayvan üzerinde ya da içinde yaşar ve besinini konukçudan sağlayan canlılardır.)

2 çeşittir:

a- Endoparazitler: Vücut içinde yaşarlar. Örn: Bağırsak solucanı b- Ektoparazitler: Vücut dışında yaşarlar. Örn: Bit pire vs. Bazı tür canlılar hem ototrof hem de heterotrof beslenme biçimlerini kullanılar. Bu tür canlılara örnek Böcekçil bitkilerdir. Bu tür bitkiler esasen fototrofturlar. Ancak böceklerin biyokütlelerini sindirerek de madde alışı yapmaktadırlar. Böcekleri sindirmeleri bitkinin azot gereksinimini sağlamak içindir.