midenin anatomisi - midenin bölümleri - midenin kısımları

Mide proksimal GİS’in asimetrik bir dilatasyonu olup yiyeceklerin başlangıç sindirim ve depolanması fonksiyonlarını üstlenir. Midenin kapasitesi ortalama 1000 ml. dir. özefagus ile birleştiği yer kardia adını alır ve T12 hizasındadır. Pilor ise midenin duodenum ile birleştiği yerdir ve L1’in alt kenarı düzeyinde orta hattın 1-2 cm sağ tarafında bulunur.

Midenin 4 kısmı vardır:
1- Kardia
2- Fundus
3- Korpus
4- Antrum ve pilor

Kardiada belirgin bir sfinkter yapısı yok iken pilorda tam bir sfinkter vardır. Midenin sirküler kas tabakası bu bölgede çok kalınlaşır ve pilor sfinkter kasını oluşturur.

Mide duvarı 4 tabakadan meydana gelir:

- Seroza
- Müsküler tabaka: İçten dışa oblik sirküler longitüdinal
- Submukoza
- Mukoza

Damarları:
Arterler: Çöliak trunkusun dalı olan sol gastrik arter ile ana hepatik arterin dalı olan sağ gastrik arter küçük kurvatur boyunca uzanır. Gastroduodenal arterin dalı olan sağ gastroepiploik arter ile splenik arterin dalları sol gastroepiploik arter ve kısa gastrik arterler de büyük kurvatur boyunca dağılırlar.

Venleri: Mukozadan başlayan venler arterlere eşlik ederek splenik superior mezenterik ve portal vene doğrudan açılırlar. Sol gastrik artere karşılık gelen koroner ven (sol gastrik ven) ise portal hipertansiyonda kaval sistemle bağlantıyı sağlayan ve varis oluşumuna yol açan önemli yapı olarak karşımıza çıkar.

Lenfatikleri: Lenfatikler damarları takip ederek 4 primer nodal bölge oluştururlar:

1. Bölge sağ gastroepiploik damarların çevresinde olan lenf nodülleri olup büyük kurvatürün pilorik bölgesini drene eder (subpilorik grup).

2. Bölge: Gastroepiploik damarların çevresinde olan lenfatikler olup kardia ve fundus bölgesini drene ederler (splenik ve omental nodal gruplar).

3. Bölge sol gastrik damarlar boyunca olan lenfatikler olup midenin proksimal 2/3’ünü drene ederler (sup. gastrik veya sol gastrik nodal gruplar).

4. Bölge ise pilor ve distal mideyi drene eder (suprapilorik lenf nodları).

Sekonder lenf nodu bölgeleri ise çölyak aks porta hepatis ve pankreatik gruplardır.

Sinirleri: Parasempatik ve sempatik sinirleri vardır.
Sempatik sinirleri gastrik ve epiploik arterlerin çevresinde çölyak pleksustan gelir.

Parasempatik sinirler ise vagustan gelir. Sol vagus önde sağ ise posteriorda yer alır. Ön vagus diyafram altında hepatik dal verir arka vagus ise çölyak dal verir. Ön vagus (sol) hepatik dalla karaciğer ve safra kesesini innerve eder. Ayrıca mideyi (fundus ve corpus) ve antrumu da innerve eden dallar verir.

Arka vagus (sağ) ise çölyak pleksusa dal verir. Ayrıca fundus korpus ve midenin diğer yerlerini inerve eder. Sonra da distal GIS’i innerve eder.

Ayrıca arka vagustan nadiren Grassi’nin kriminal siniri çıkabilir. Vagusun dallanma sonrası mide korpusuna dallar veren kısmına ise Letarjet siniri denilir.