bakteri nedir - bakterilerin özellikleri nelerdir - bakteri grupları - bakteri hücresi

Bazı tek hücreli canlıları belirtmek için kullanılan terime Bakteri denir. Bakteriler konusundaki bilgiler son yüzyıllardaki teknik ilerlemelere sıkı sıkıya bağlıdır.Eski çağ bilginleridoğrudan gözlem ve düşünme yoluyla “mikropların” varlığını bulmuşlardı; ilk mikroskoplarsa mikropların görülmesini sağladı.

Geliştirilmiş mikroskoplar sayesinde bakteriler ile tek hücreli hayvanlar ve tek hücreli bitkiler arasındaki fark belirlendi.Bakteriler ile virüslerin ayrımıysa elektron mikroskobunun bulunmasından sonra yapılabildi.Ama bu alandaki ilerlemeler bitmediği için bakterilerin tümünü kapsayacak kesin ve eksiksiz bir tanım vermek henüz olanaksızdır.Bakteriler çok küçük organizmalardır; tek başlarına çıplak gözle görülemezler.Tipik bakterilerde her canlı karmaşık yapılı bir çeperle çevrili tek bir hücreden oluşmuştur; çeperin içinde daha üst hücrelerin çekirdeklerindeki yapıları içiren bir merkez cisim bulunur; ama bu merkez cisim üst canlılardakinin tersine bir zarla çevrili değildir.

Hücrenin genetik yapıları merkez cisim içindedir: bölünmeler sonucu ortaya çıkan yeni hücreler bu genetik yapılar sayesinde özgül niteliklerini korurlar.Ama bakterilerin yanı sıra onlar kadar yaygın olan su yosunları da hücrelerinde gerçek bir çekirdek olmayan merkez cisim taşırlar.Bu nedenle söz konusu iki organizma prokaryotlar (“ ilkel çekirdekli organizmalar”)terimi altında toplanır.

Bakteriler enzim yapabilirler ve yüksek bir antijen etkileri vardır.Çok sayıda organik maddeyi ayrıştırmayı sağlayan enzimleri taşıma özelliği bakterileri doğada son derece etkili kılar.

Ayrıca canlı varlıklarla ilişkiye girdiklerinde taşıdıkları antijenler karşı genellikle özel antikorlar oluşmasın yol açarlar.Ama bu sayılanlar da bütünüyle bakterilere özgü nitelikler değildir.Sözgelimi enzim yapma yeteneği maya mantarlarında da vardır; ama bunlar hücre yapılarıyla bakterilerden kolayca ayırt edilebilirler.

Bakteri grubu bir kez kabaca da olsa belirlendikten sonra bakterilerin birbirlerinden çok farklı türlerde ayrıldıkları görülür. Sınıflandırılmalarında belirgin bakteri özellikleri içeren bir merkez öbek ile 3 ayrı öbek ortaya çıkar: Birinci öbek mantarlarla ikinci öbek su yosunlarıyla üçüncü öbek bir hücrelilerle benzer özellikler taşır.

Bakteri hücresi

Bakteri hücresini oluşturan yapılar elektron mikroskobuyla saptanabilmiştir.Bütün canlı hücrelerde olduğu gibi bakterilerde de bir sitoplazma zarı vardır; zarın dışında hücreye özel biçimini veren sert bir dış çeper yer alır.Bakteri çeperi hücreyi etkili biçimde korur ve yapısına göre özel boylara boyanır.

Çeper genellikle helmemsi bir kılıfla çevrilidir; kılıfın başlıca işlevi pnömokoklarda olduğu gibi antijenleri taşımaktır.

Hücrenin içi çok yoğundur.Küçük boyutlu çok çeşitli kofullar görülebilir