Protein C Sentezi - Tip I PC Eksikliği - Tip II PC Eksikliği

Protein C; ilk kez 1960/1961’de Seeger’in laboratuvarında Mammen Ulutin ve Seeger tarafından bir laboratuvar çalışması esnasında izole edilmiş ve “Autoprotrombin II-antikoagülan” olarak adlandırılmıştır. 1976’da ise Stenflo; plazmadan vitamin K’ya bağımlı yeni bir faktör izole etti ve “protein C” adını verdi. Mammen Ulutin ve Seeger’in tanımladıkları Autoprotrombin II-A ile Stenflo’nun tanımladığı Protein C molekülü karşılaştırılarak ikisinin de aynı madde olduğu gösterildi. Bugün Autoprotrombin II-A yerine Protein C terimi tercih edilmektedir

Sentezi karaciğerde yapılan K vitaminine bağımlı bir protein olan protein C 62000 D ağırlığında bir serin proteaz olup hafif ve ağır zincir olmak üzere 2 polipeptid zincirinden oluşur ve 406 aminoasit içerir

Protein C geni 2. kromozomda 2q13-2q14 bölgesinde lokalize olup 11.2 kb DNA uzunluğunda 9 ekzon 8 introndan oluşur. Bugüne kadar protein C geninde 160 farklı mutasyon tanımlanmıştır

Kalıtsal protein C eksikliğine bağlı tromboz eğilimi ilk kez 1981 yılında Griffin ve arkadaşları tarafından ortaya konulmuştur. Kalıtım şekli genellikle otozomal dominant olup toplumdaki sıklığı 1/200 –1/300 olarak bildirilmiştir. Klinikte 2 tip protein C eksikliği tanımlanmaktadır

Tip I PC eksikliği: Delesyon yanlış anlamlı ve anlamsız mutasyonlar tip I PC eksikliği nedeni olarak bildirilmiştir. Proteinin moleküler yapısı normal olup antijeni ve aktivitesi azalmıştır. Buna CRM(-) tip adı da verilmektedir

Tip II PC eksikliği: Bu eksikliğe neden olan mutasyonlar yanlış anlamlı mutasyonlardır. Antijenik PC miktarı normal fakat bu sefer de molekül bozuk ve işlevsizdir. Buna CRM(+) tip de denilmektedir

Toplumda sıklığı %0.02 olan PC eksikliği hastalarının çoğu tip I heterozigottur ve kliniği çok değişken olup kalıtsal PC eksikliği tanısı koymak oldukça güçtür .