Mobbing bir grup insanın bir kimseye veya başka bir gruba sosyal kabadayılık yapması. Latince kökenli sözcük; psikolojik şiddet baskı kuşatma taciz rahatsız etme veya sıkıntı vermek anlamlarına gelir. En iyi ifade eden anlamıyla yıldırma veya iş yerinde psikolojik terör anlamlarıdır.[1] Özellikle hiyerarşik yapılanmış gruplarda ve kontrolün zayıf olduğu örgütlerde gücü elinde bulunduran kişinin ya da grubun diğerlerine psikolojik yollardan uzun süreli sistematik baskı uygulamasıdır. Son dönemde sosyoloji ve hukuk başta olmak üzere çeşitli alanlarda disiplinler arası çalışılan bir konu haline gelmiştir.

Etimoloji [değiştir]

Latince "mobile vulgus" kelimesinden gelmektedir. İngilizce mob fiili ise saldırmak veya rahatsız etmek anlamlarına gelmektedir.[1]
Tarihçe [değiştir]

Mobbing sözcüğü önceleri çocukların birbiriyle olan zorbalık ilişkilerini tanımlamakta kullanılmıştır. İşyerlerinde de 1950-1960’lı yıllarda yapılan araştırmalar mobbingin sadece çocuklar arasında yaşanmadığını ortaya koymuştur.

Mobbing duygusal bir saldırıdır. Yaş ırk cinsiyet ayrımı gözetmeden taciz rahatsız etme ve kötü davranış yoluyla herhangi bir kişiye yönelen saldırganlıktır. Kişiyi iş yaşamından dışlamak amacıyla kasıtlı olarak yapılır. Kişinin saygısız ve zararlı bir davranışın hedefi olmasıyla başlar. İşveren ima ve alayla karşısındakinin toplumsal itibarını düşürmeye yönelik saldırgan bir ortam yaratarak kişiyi işten ayrılmaya zorlar.

Bir araştırmaya göre mobbing kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda okullarda ve sağlık sektöründe daha yaygındır. Yüksek işsizlik oranları ve dolayısıyla çalışanın değersiz görülmesi mobbingin artmasına neden olmaktadır. Sonuç olarak her işyerinde ve her türlü kuruluşta rastlanabilir. Organizasyon bozukluğunun daha fazla olduğu işyerlerinde disiplin getirmek verimliliği artırmak refleksleri koşullandırma (askeri disiplin) öne sürülerek yapılmakta ve meşrulaştırılmaktadır.

Psikolog Michael H. Harrison Ph.D. yakın zamanda ABD’de 9.000 kamu çalışanı üzerinde yapılan araştırmada kadın çalışanların % 42’sinin erkek çalışanların ise % 15’inin son iki yılda zorbalığa uğradığını bunun kayıp zaman ve verimlilik açısından 180 milyon dolara mal olduğunun hesaplandığını belirtiyor. Leymann İsveç’te intiharların % 15’inin mobbing kaynaklı olduğunu söylüyor.
Kurbanların ortak özellikleri [değiştir]

Mobbing genellikle ;
İşini çok iyi hatta mükemmel yapan;
İlişkileri olumlu olan ve çevresindekilerce sevilen;
Çalışma ilkeleri ve değerleri sağlam bunlardan ödün vermeyen;
Dürüst ve güvenilir kuruluşa sadık;
Bağımsız ve yaratıcı;
Zorbanın yeteneklerinden üstün özelliklere sahip olan kişilere yöneliyor.

Zorbalar ise aşırı kontrolcü korkak nevrotik ve iktidar açlığı olan kişiler olarak tanımlanıyor. (Leymann)

Mobbing uygulayan kişilerin ve kurbanların kişilik özellikleri ve işyeri koşulları mobbingin nedenlerini açıklıyor. Leyman bunları dört başlık altında topluyor:
Kişileri grup kuralını kabul etmeye zorlamak
Düşmanlıktan hoşlanmak
Can sıkıntısı içinde zevk arayışı
Önyargıları pekiştirmek

Ek olarak mobbing uygulayanın kötü kişiliği ve patron olarak bunu hak olarak görmesi şişirilmiş benmerkezcilik narsist kişilik çocukluk travmaları da sayılabilir.

Bodsky Taciz edilmiş çalışan adlı kitabında “taciz ya da rahatsız etme insanların kendilerini ayrı tutma ve ayrıcalıklarını koruma için kurulu bir işleyişin olmadığı zaman başvurdukları bir yoldur” şeklinde tanımlamaktadır.
Mobbing davranışları [değiştir]
Kendini göstermeyi ve iletişim oluşumunu etkilemek: Sözünüz kesilir yaptığınız iş sürekli eleştirilir jest ve bakışlarla ilişki kesilir yazılı ve telefonda tehditler vs.
Sosyal ilişkilere saldırı: Kimse sizinle konuşmaz diğerlerinden ayrılmış bir işyeri verilir çalışanların sizinle ilişkiye geçmeleri yasaklanır orada değilmişsiniz gibi davranılır.
İtibarınıza saldırı: Arkanızdan kötü konuşulur asılsız söylentiler çıkarılır kararlarınız sürekli sorgulanır özgüveninizi olumsuz etkileyen bir iş yapmaya zorlanırsınız.
Kişinin yaşam kalitesi ve mesleki durumuna saldırı: Hiçbir özel göreviniz yoktur sürdürmeniz için anlamsız ve sahip olduğunuzdan daha az nitelik gerektiren işler verilir işiniz sürekli değiştirilir özgüveninizi etkileyecek şekilde işler verilir.
Kişinin sağlığına doğrudan saldırı: Fiziksel olarak ağır işler yapmaya zorlanırsınız fiziksel şiddet tehditleri yapılır doğrudan cinsel taciz ve fiziksel zarar görürsünüz.

Mobbing işin akışına ya da bir davranışa ilişkin bir anlaşmazlıkla başlar. Daha sonra zorbanın saldırgan eylemleriyle devam eder saldırganlığa zorbanın dışında yönetim veya iş arkadaşları da katılabilir. Bir sonraki aşamada kurban sorunun kaynağı problemli ya da akıl hastası olarak damgalanır. Süreç işe son verilmesi ya da kişinin ayrılması ile sonuçlanır. Bu sonuç çoğunlukla mobbingin bitmesi anlamına gelmez çünkü benzer bir iş kolunda çalışmak zorunda olan kişi kötü huylu asi ya da işten anlamaz olarak damgalanarak referansları kirlenmiş olur.
Çalışanların karşılaşabileceği olaylar [değiştir]
Çalışanların şerefi doğruluğu güvenilirliği ve mesleki yeterliliğine saldırılar başlar. (Mesleki yeterlilik sorgulandığı zaman bu o kişiye güvenilemeyeceği anlamına da gelir. Eğer kişiye güvenilmiyorsa yaptığı iş de değersizdir kendisi de..)
Olumsuz küçük düşürücü yıldırıcı taciz edici kontrol edici iletişim kurulur. (Verilen süre içinde başarılması zor görevler vermek izole edilmek bilginin saklanması kuralların tutarsız gösterilir görmezden gelinir yetkileri azaltılır.)
Bir veya birkaç kişi tarafından yapılması. (Bu duruma bazen yöneticiler ve çalışanlar da katılır.)
Sürekli çoklu ve sistemli bir biçimde zaman içinde yapılması. (Mobbingin sıklığı ve süresi zararı büyütür.)
Hatalı olanın kurbanmış gibi gösterilmesi. (Aniden yetersizmiş gibi gösterilen kişiyle ilgili önceden şikayet konusu olmayan bazı hatalar sorun yaratmaya başlar.)
Kurbanın itibarını kaybetmeye kafasını karıştırmaya yıldırmaya yalıtmaya yönelik olması ve teslim olmaya zorlaması. (Utandırma eylemleri yapılır.)
Kişiyi dışlama niyetiyle yapılması.
İşyerinden ayrılmayı kurbanın tercihiymiş gibi göstermek.
Örgüt yönetimi tarafından hoş görülmesi kışkırtılması teşvik edilmesi. (Çare aramak için başvurulan merciler kişiyi reddeder.)

yönetimin desteklemesi
Kurbanın üzerindeki etkileri [değiştir]

Mobbing insanın mesleki bütünlük ve benlik duygusunu zedeler kişinin kendine yönelik kuşkusunu artırır paranoyaya ve kafa karışıklığına neden olur kurban kendine güven duygusunu yitirir kendisini yalıtabilir huzursuzluk korku utanç öfke ve endişe duyguları yaşar. Mobbing ağlama uyku bozuklukları depresyon yüksek tansiyon panik atak kalp krizine kadar giden sağlık sorunları ve travma sonrası stres bozukluğu yaratabilir.[2]

Western Washington Üniversitesi profesörlerinden sosyal psikolog Gary Namie'ye göre zorbalık kurbanlarının % 41’i bunalıma giriyor kadınların % 31’i erkeklerin % 21’i Travma Sonrası Stres Bozukluğu (PTSD) teşhisiyle bir kez daha işyerine dönemeyerek çalışamaz oluyor. Tam anlamıyla çalışanın kuruma ve topluma olan katkısı sıfırlanıyor.
Korunma yönetimleri [değiştir]

Mobbing kurbanlarına yeni bir iş araması yardım alması kendini yalıtmaması özgüvenini geliştirmesi olasılıkları hatırlaması yaraları sarmaya çalışması yasal işlem yapması ve sendikaya başvurması önerilmektedir.[3]

Mobbingin psikolojik bir saldırı olduğu düşünülürse psikolojik savunma yöntemleri geliştirmek büyük önem taşımaktadır. Böylece alınan yaranın derinleşmesi önlenebilir ve kişi iş yaşamının dışına atılmaktan kendini kurtarabilir.
Durdurulabilir ya da engellenebilir mi? [değiştir]

Durdurmak ya da engellemekten önce sorunun varlığını anlamak gerekir. Konu Türkiye’de ne yasal olarak tanımlanmış ne de bilinen bir olgu haline gelebilmiştir. Sınırlı sayıda insan kaynakları uzmanı ve sayılı psikologun dışında ne sendikalar ne de çalışma bakanlığı böyle bir sorunu gündemine almamıştır. Bu durumda sendikaya danışıldığında ya sorun anlaşılmayacak ya da işyerlerinin doğal bir süreci olarak görülecektir. Çünkü yaygın işsizlik ortamında başka birinin çalıştırılmak istenmesi mümkündür ve sırf bu nedenle bu tip davranışlar sergileniyor olabilir. Mobbing aslında sıkça karşılaşılan yıldırma kavramından çok uzak gibi görünmese de yıldırma olgusu genel kabul görmüş ve engellenmesi için çalışılmayan bir konu olduğu için hem olayın psikolojik boyutlarının hem de korunma ve önlemlerin öne çıkarılması açısında mobbing kullanılmaktadır.
Yapılması gerekenler [değiştir]
Zorbaya açıkça duruma itiraz ettiğinizi söyleyin taciz edici söz ve davranışlarını durdurmasını isteyin. Yanınızda güvendiğiniz ve gerekirse tanıklık edebilecek bir iş arkadaşınız bulunsun.
Olayları verilen anlamsız emirleri ve uygulamaları yazılı olarak kaydedin.
İlk fırsatta zorbayı yetkili birine rapor edin eşitiniz ise üstünüze üstünüz ise yönetim kurulu ve insan kaynaklarına durumu açıkça ve kanıtlarıyla bildirin.
Gerekiyorsa tıbbi ve psikolojik yardım alın. Hem yardımcı olacaktır hem de kanıt oluşturacaktır.
Şikayetiniz hakkında kuruluşunuz içinde ne yapıldığını araştırın.
İş arkadaşlarınızla durumunuzu paylaşın onlar da aynı şekilde rahatsız olabilirler grupça başvurmanız daha etkili olabilir.