Osmanlı tarihi zaferlerin çöküşlerin inişlerin çıkışların ve tabii ki sırların tarihidir. 1299 yılında ufak bir beylik olarak başladığı yolculuğuna imparatorluk olarak devam eden bir ülkedir Osmanlı İmparatorluğu. Devlet 1299 yılındaki kuruluşundan 1922 yılındaki yıkılışına kadar 36 tane padişah eksitmiştir. Öncelikle 14 kuşak babadan oğula geçen bu sistem sultan 1. Ahmet (1603- 1617)’ten sonra ‘’Ekber-i Erşed’’ kurallarına göre değişmiş ve en yaşlı olanın tahta geçmesiyle sonuçlanan bir sistem halini almıştır.

Tahta geçen ve ülaaai yöneten bu 36 padişahın öyküsünü az çok herkes lise tarih kitaplarında öğrendiği kadarıyla biliyor. Fakat aslında Osmalı tarihinde ortaya çıkması gereken çok ilginç ve bir o kadar da esrarengiz bir olay var.

Osmanlı tarihi boyunca tahta geçemeyen erken yaşta hayata veda eden saray entrikaları sebebiyle canı alınan birçok ‘’Mustafa’’ isimli şehzadenin varlığı ve bu şehzadelerin kritik dönemlerde canlarından olup imparatorluğun gelecekteki kaderini dolaylı yoldan etkilemeleri… Her zaman tahta geçme sırası onlarda olan ülkenin parlak geleceğinin bir yansıması olarak kabul gören ve hem halk hem de ordu tarafından çok sevilen şehzadeler ya öldürülmüş ya suikastlara kurban gitmiş ya da erken yaşta hastalıktan ölmüşlerdir. Sonrasında tahta geçen ‘’Mustafa’’ isimli padişahlar ise Osmanlı İmparatorluğu tarihinin çeşitli bunalımlı yıllarında sahne almışlar ama onların sultanlığı boyunca bu bunalım ortadan kalkmamış aksine devletin içinde bulunduğu durum daha da zor ve vahim bir hal almıştır.

En başından örnek vermeye başlayalım:
Sultan 1. Bayezid’e (1389–1402) kadar hiçbir padişahın Mustafa adında bir çocuğu olmamıştır. Ancak Sultan Bayezid’in 9 erkek çocuğundan birisinin adı Mustafa’dır.

Mustafa Çelebi olarak ta bilinir. Yıldırım Bayezid Ankara savaşı sonucunda yenik ve esir düşmüştür. Moğol güçlerinin hükümdarı Timur onu ve oğlu Mustafa’yı esir almış ve başkenti olan Semerkant’a götürmek için yola çıkmıştır. Fakat Yıldırım Bayezid 1402 yılında esir bir biçimde başkente götürülürken yolda hastalanıp ölür ve Mustafa’dan da bir daha haber alınamaz. Bu olaydan 18 yıl sonra Sultan 1. Mehmet’ in (1413- 1421) Fetret Devrini bitirmesinden ve ülaaai tekrar kontrol altına almasından hemen sonra 1420 yılında kayıp kardeş Mustafa birden ortaya çıkar. Tahtta hak iddia eden Mustafa Çelebi Eflak-Boğdan voyvodasının ve Bizans İmparatorunun desteğini alarak Selanik’te isyan eder. Selanik üzerine sefere çıkan Sultan 1. Mehmet Bizans valisinin Mustafa’yı hapiste tutma sözü üzerine geri döner ve bu problem kısa süreliğine de olsa çözülmüş olur


Sultan 1.Mehmet öldüğünde onun yerine geçen oğlu 2. Murat’ta Mustafa Çelebi olayıyla oldukça meşgul olmuştur. Mustafa Çelebi kardeşinin ölümünden sonra Bizans İmparatorunun ve İzmiroğlu Cüneyt Bey’in desteğiyle Rumeli’ye geçer bu bölgelerde önemli başarılar kazanarak önce Edirne’ye girer sonra da Anadolu’ya yürüyerek Bursa’yı kuşatır. Bu iç savaş sırasında Sultan Murat iyi organize edilmiş bir propagandayla Mustafa’yı önce yandaşlarından ayırır sonrada kaçmasını fırsat bilerek onu sürekli valilerine kovalatmaya başlar. Şehzade Mustafa en sonunda 1422 yılında Tunca Vadisi’nde yakalanıp idam edilir.

Mustafa isimli şehzadelerin dramı burada bitmez. Bir başka örnek Fatih Sultan Mehmet devrinde ortaya çıkmıştır. Fatih Sultan Mehmet’in en büyük oğlu olan Şehzade Mustafa halk ordu ve devlet tarafından sevilen ve saygı gören bir insandır. Fatih’in kendinden sonra tahta çıkacak olan padişah tercihi ondan yanadır. Oğulları arasında en çok Mustafa’yı sever. Ancak Mustafa’nın kadınlara fazlaca düşkünlük gibi bir kötü huyu vardır. Sadrazam Mahmut Paşa şehzadenin karısıyla olan birlikteliğini öğrendikten sonra çok sinirlenmiş onu öldürmek için bir kiralık katil tutmuştur. Aynı zamanda dilsiz olan bu katil şehzadeyi 1474 yılında Niğde’de bir hamamda yıkanırken boğarak öldürmüş ve olaya kaza süsü vermiştir. Mahmut Paşa olayı gizlemek için katil dilsizi dahi öldürmüştür ama bu dram en sevdiği oğlunu kaybeden Fatih’i kahretmiş ve zaten rahatsızlığı olan bünyesindeki hastalığını hızlandırarak 7 yıl gibi bir süre içinde olması gerekenden daha erken bir tarihte ölmesine sebep olmuştur.

Boğdurulan son şehzade ise Kanuni Sultan Süleyman’ın (1520- 1566) en büyük oğlu Mustafa’dır. Kanuni Sultan Süleyman’ın Mahidevran adlı cariyesinden doğan Mustafa uzun süre Kanuni’nin tek çocuğu olarak tahtın tek varisi olarak gösterilmiştir. Ancak Hürrem Sultan’ın padişahın tek cariyesi olmasından sonra annesi Mahidevran’ın bir kenara itilip haremden kovulması üzerine en büyük çocuk olmasına rağmen Şehzade Mustafa önemini yitirmiştir.

Onun yerine Padişahın Hürrem’den doğan çocukları Bayezid ve Selim taht üzerinde iddialara ve hatta aralarında kavgalara başlamışlardır. Halk ve yeniçeriler tarafından oldukça sevilen ve değer gören Şehzade Mustafa ikinci plana itilmiştir. Bu durumla yetinmeyen Hürrem Sultan padişah üzerindeki etkisini artırarak önce Kanuni’nin eski cariyesini sürgüne yollamış ardından da Şehzade Mustafa hakkında asılsız dedikodular çıkartıp vezirleri de bu işe alet etmiştir. Baskılardan bunalan padişah Hürrem Sultan ve diğer devlet önde gelenlerinin isteklerine boyun eğmek zorunda kalır. Sadrazamın ve Hürrem Sultan’ın Mustafa hakkındaki söylentilerine daha fazla dayanamaz ve oğlunun tahtı ele geçirme planları yaptığına inanıp onu öldürmek için harekete geçer. 1558 yılında Konya’da ordusuyla sefer hazırlığında olan padişah oğlu Mustafa’yı huzuruna çağırır. Oraya silahsız ve iyi niyetle giden Mustafa hiçbir şeyden habersiz babasının huzuruna çıkar. Tam o anda odaya doluşan dilsiz cellâtlar şehzadenin üstüne atılıp onu oracıkta boğarak öldürürler. Tüm bu olup bitenleri ise Kanuni bir tül perdenin arkasında izlemiştir. İsteğine ulaşan Hürrem Sultan’ın ihtirası ise imparatorluğu bir daha dönüşü olmayacak olaylar zincirinin içerisine sokmuştur.


Bütün bu felaketlerden sonra tahta geçmeyi başaran ilk Mustafa isimli padişah Sultan 3. Mehmet’in (1595- 1603) oğlu olan Şehzade Mustafa’dır. Kendisi kardeşi (ve aynı zamanda babasından sonra padişah olan) 1.Ahmet tarafından boğdurulmamıştır. Kardeşinin ‘’Ekber-i Evlat’’ (sultanlığın babadan oğula geçmesi ve diğer kardeşlerin katli) sistemini değiştirip yerine ‘’Ekber-i Erşed’’ sistemini (devletin başına en yaşlı ve en akıllı aile ferdinin geçmesi kardeşlerin katledilmemesi) getirmesi sonucu en büyük aile bireyi olarak 1618 yılında tahta geçmiştir. Ancak Sultan Mustafa ülaaai idare edecek kabiliyetten yoksun bir akıl hastasıdır. 1 senelik saltanatından sonra tahttan indirilen sultan 1622 yılında yeğeni olan ve kendisinden sonra tahta geçen Sultan 2. Osman’ın feci şekilde katledilerek öldürülmesinden sonra istemeyerekte olsa tekrar tahta çıkmış ama tekrar 1 sene sonra ülkedeki karışıklıklara el koyamamasından ve iç huzuru sağlayamamasından dolayı devlet ileri gelenlerinin oybirliğiyle tahttan indirilmiştir.

‘’Deli Mustafa’’ olarak ta bilinen ve Osmanlı padişahları arasında en cahil ve en iradesiz sultan olarak bilinen insan tahttan inmesinden sonra akıl sağlığını iyice kaybederek 1639 yılında ölür.


Tahta daha sonradan 1695 yılında çıkan ikinci ‘’Mustafa’’ ismine sahip olan padişah Osmanlı Devletinin en ağır askeri yenilgi yıllarının ve değişimlerinin evresinde hüküm sürmüştür. 15 yıl süren bir savaşın ortasında tahta çıkan 2. Mustafa (1695- 1703) Avrupa ve Rusya üzerine sürekli seferler yapmış bizzat ordusunun başında savaşmış ama sonucunda çok ağır yenilgiler alarak yurda dönmüştür. Bu savaşların sonucundaysa Osmanlı İmparatorluğunun tarih boyunca imzaladığı en ağır antlaşmalarda birisi olan Karlofça Antlaşması 1699 yılında imzalanmıştır. Macaristan Azak ve birçok toprağı düşman ülkelere kaptıran Osmanlılar savaşların yaralarını sarmak için yeni reformlara ihtiyaç duymuşlardır ancak bu yasalarda kötü gidişata dur diyememiştir. Tüm bunların sonucunda padişahın İstanbuldan çok Edirne’de ikamet etmesine isyan eden cebeciler 1703 yılında tarihi ‘’Edirne Vakası’’ diye adlandırılan ayaklanmaya sebep olmuşlardır. İstanbuldan yola çıkan 200 kadar cebeci Edirneye vardığında 80.000 kişilik bir orduya dönüşmüştür. Padişah aleyhine gösterilere dayanamayan 2. Mustafa tahttan feragat eder ve yerini kardeşi 3.Ahmet’e (1703- 1730) bırakır ve bu olaylardan 4 ay sonra 1703 yılında kederinden ölür.

Daha sonraları bir başka Mustafa ismine sahip olan padişah 2. Mustafa’nın yeğeni olan Sultan 3. Osman’ın 1757 yılındaki (1754- 1757) ölümüyle tahta çıkan Sultan 3. Mustafa’dır (1757- 1774) ve kendisi Osmanlı Devletinin oldukça bunalımlı yıllarında yaşamış ve hüküm sürmüştür.

Padişahın saltanatının ilk 10 yılı çok huzurlu geçmiştir. Ancak Rusların düşmanca tutumları üzerine 1768’de Rusya’ya savaş ilan edilmiştir. 3 yıl gibi kısa süre içinde sona eren savaş Osmanlı Devletinin bir daha toparlanamayacağı şekilde çökmesine sebep olmuştur. Hotin Boğdan Romanya ve son olarak Kırım Osmanlıların elinden çıkmıştır. Bu dönemde artık Osmanlı İmparatorluğu dünya üzerindeki süper güç olma ünvanını kaybetmiştir. Osmanlı İmparatorluğunun imzaladığı en ağır antlaşmalardan biri olan Küçük Kaynarca Antlaşması 1774 yılında tüm bu olayların üzüntüsünden dolayıyla vefat eden 3. Mustafa’nın yerine geçen Sultan 1.Abdülhamit (1774- 1789) tarafından imzalanmıştır.


Tahta çıkan son Mustafa isimli padişah 3. Mustafa’dan sona tahta çıkan 1.Abdülhamit’in oğlu olan 4. Mustafa’dır (1807- 1808). Kendisi diğer Mustafa isimli padişahlardan oldukça farklıdır. Amcası 3. Selim’in başlatmak üzere olduğu ve bu uğurda isyanlara boyun eğip hapse girdiği yeniliklerin hepsini bir kenara iterek yenilik düşmanlığı yüzünden ayaklanma çıkartan Kabakçı Mustafa ve yandaşlarının sözlerine boyun eğmiş ülaaai onların isteklerine göre yönetmeye başlamıştır. Bu olaylar üzerine yenilikçilerin bir çoğu o sıralar Rusçuk Ayanı olan Alemdar Mustafa Paşa’nın yanına sığınıp ondan yardım istemişlerdir. Kendiside bir yenilikçi olan Alemdar padişaha karşı birliklerini toplayıp İstanbul’a yürümüştür. Tahttan indirileceğini anlayan Sultan 4. Mustafa amcası 3. Selim’in ve öz kardeşi Mahmut’un ölüm emirlerini verir. Cellâtlar 3. Selim’i öldürürler ama saklanan Mahmut kurtulur. İstanbul’da yönetine el koyan Alemdar Mustafa Paşa 4. Mustafa’yı 1808 yılında tahttan indirerek yerine Mahmut’u geçirir.

Aynı yıl gericilerin ve yeniçerilerin kendisine karşı ayaklanıp yerine tekrar ağabeyini geçirecekleri söylentilerinden ürken ve artık padişah olan 2. Mahmut (1808- 1839) 1808 yılında 4. Mustafa’yı boğdurarak Osmanlı Hanedanının tek erkek bireyi olarak kalır.


Osmanlı Hanedanlığında buna benzer daha binlerce ilginç olay olmasına rağmen özellikle Mustafa isimli şehzade ve padişahlar döneminde ülkenin içinde bulunduğu bunalım ve karışıklık ya bir türlü ortadan kalkamamış ya da daha da artmıştır. Ancak sonuçta tarih böyle gelişti ve biz şu anda bu ülke sınırlarında şu anki şartlarda yaşıyoruz. Olaylar daha farklı gelişseydi ne olurdu bunu saptayabilmek çok güç. Örneğin Kanuni Sultan Süleyman oğlu Mustafa’yı öldürmek yerine ona değer verip kendisinden sonraki padişahlığın yolunu açsaydı acaba biz şu an nerede olurduk nasıl yaşardık? Tüm bu soruların cevapları belirsiz ama kesin olan birşey var ki o da tarihin bir kez yaşandığı ve artık değişmeyeceğidir.

İlker Tuncay