Astrobiyoloji ya da egzobiyoloji disiplinler-arası bir bilim olup özellikle evrende yaşamın ortaya çıkmasını ve evrimini sağlayan jeokimyasal ve biyokimyasal etken ve süreçleri konu alır; bir başka deyişle evrende biyolojik kökenin evrimin dağılımın ve canlıların geleceğinin incelenmesidir. Bu bilimsel disiplinler-arası alan kısaca Güneş Sistemi’miz içinde ve dışında kalan "yaşanabilir gezegen"lerdeki yaşanabilir ortamların araştırılmasını abiyogenez (prebiyotik kimya) kanıtlarının araştırılmasını Mars’ta ve Güneş Sistemi’mizde yaşamı Dünya’daki yaşamın evriminin kökenleri ve erken dönemleri üzerine laboratuvar çalışmalarını ve alan araştırmalarını ve yaşam potansiyelinin Dünya ve uzaydaki zorluklara uyarlanması çalışmalarını kapsar

Astrobiyolojinin bu tanımı doğal olarak yaşamın yeryüzünde ortaya çıktığı gibi Güneş Sistemi’miz içinde veya dışında bulunan başka yerlerde başka gezegenlerde de ortaya çıkmış olabileceği kabulünü içerir. Bizimkinden "kökten farklı ortamlar" içeren diğer kozmik cisimler üzerinde de yaşam izleri mevcut olabileceğinden astrobiyolojide "basit organik madde"den (biyomoleküller peptidik nükleik ya da lipidik zincirler) daha karmaşık yapılara (ilk hücreler ilk genetik sistemler) doğru uzanan evrime hükmeden olası süreçlerin araştırılması sözkonusudur. Dolayısıyla bu süreçlerin araştırılmasında organik kimya inorganik kimya biyokimya hücre biyolojisi iklimbilim jeokimya gezegenbilim ve enformatik modelizasyon gibi çeşitli bilimsel alanların bir bütünü tamamlayacak tarzda derin bir etkileşim içinde olmaları kaçınılmaz hale gelir. Örneğin astrobiyologlar yeni gezegenler keşfetmek ve bunların yaşanabilirliğini saptamak üzere astronomlarla moleküler etkileşimlerden yaşama geçişi anlamak üzere kimyacılarla diğer gezegenler üzerindeki anahtar mineraller ve suya ilişkin kanıtları incelemek üzere jeologlarla en erken yaşam türlerini araştırmak ve anlamak üzere paleontologlar ve moleküler biyologlarla ve bunların yanı sıra iklimbilimcilerle gezegenbilimcilerle ve diğer çeşitli bilim dallarındaki bilim insanlarıyla iş birliği içinde çalışırlar. Günümüzde gitgide genişleyen astrobiyoloji aynı zamanda hangi türde olursa olsun Dünya-dışı yaşama ve varsa Dünya-dışı zeki yaşama ilişkin araştırmayla da (Dünya Dışı Akıllı Yaşam Araştırması) da ilgilenmektedir. Fakat olası gelişmeleri beklemekte olan bu son değinilen araştırma sahası (Dünya Dışı Akıllı Yaşam Araştırması) şimdilik çok marjinal durumdadır.

Astrobiyoloji diğer dünyalardaki yaşamın mahiyeti hakkında kuramsal tahminlerde bulunabilmek ve Dünya’nınkinden çok farklı olabilecek biyosferleri tanımlayabilmek ve ayırt edebilmek amacıyla fizikten kimyadan astronomiden moleküler biyolojiden ekolojiden gezegenbilimden ve jeolojiden yararlanır Astrobiyoloji daha çok bilimsel verilerin yorumlanmasına yani evrenin diğer ortamları hakkında diğer bilimlerce ortaya koyulmuş ayrıntılı ve güvenilir verilerin yorumlanmasına yoğunlaşır ve öncelikle mevcut bilimsel kuramlarla çelişmeyen varsayımlarla ilgilenir. .