Newton'ın Hareket Yasaları

Newton'ın hareket yasaları bir cisim üzerine etki eden kuvvetler ve cismin hareketi arasındaki ilişkileri ortaya koyan üç yasadır İlk kez Sir Isaac Newton tarafından 5 Temmuz 1687 tarihinde yayımlanan Philosophiae Naturalis Principia Mathematica adlı çalışmada ortaya konmuştur Bu yasalar klasik mekaniğin temelini oluşturmuş bizzat Newton tarafından fiziksel nesnelerin hareketleri ile ilgili bir çok olayın açıklanmasında kullanılmıştırNewton çalışmasının üçüncü bölümünde bu hareket yasalarını ve yine kendi bulduğu evrensel kütleçekim yasasınıKepler'in gezegensel hareket yasalarının elde edilebileceğini göstermiştir kullanarak

1 YasaEylemsiz referans sistemi adı verilen öyle referans sistemleri seçebiliriz ki bu sistemde bulunan bir parçacık üzerine bir net kuvvet etki etmiyorsa cismin hızında herhangi bir değişiklik olmaz Bu yasa genellikle şu şekilde basitleştirilir: “Bir cisim üzerine dengelenmemiş bir dış kuvvet etkimedikçe cisim hareket durumunu (durağanlık veya sabit hızlı hareket) korur”

2 YasaEylemsiz bir referans sisteminde bir parçacık üzerindeki net kuvvet onun çizgisel momentumunun zaman ile değişimi ile orantılıdır: F = d (mv) / dt Momentum (mv) kütle ile hızın çarpımına eşittir Kuvvet ve momentum vektörel nicelikler olduğundan net kuvvet cisim üzerine etki eden tüm kuvvetlerin vektörel toplamı ile bulunur Bu yasa sıklıkla şu şekilde ifade edilir: “F=ma: Bir cisim üzerindeki net kuvvet cismin kütlesi ile ivmesinin çarpımına eşittir”

3 YasaBir A parçacığı B parçacığı üzerine bir kuvvet uyguladığında B parçacığı A üzerine aynı anda eşit büyüklükte ve zıt yönlü bir kuvvet uygular Burada dikkat edilmesi gereken bu kuvvetlerin aynı doğrultu üzerinde olduğudur Bu yasa çoğu zaman şu cümle ile basitleştirilebilir “Her etkiye karşılık eşit ve zıt bir tepki vardır” Bu yasalara getirilen çeşitli yorumlar vardır En genel olan yorumda kütle ivme ve (en önemlisi) kuvvetin önceden tanımlanmış olduğu varsayılmaktadır Ancak Newton'ın birinci ve ikinci yasasının aslında kuvvetin ve kütlenin tanımı olduğuna dair yorumlar da mevcuttur

Dikkat edilirse ikinci yasa ancak gözlem bir eylemsiz referans sisteminden yapıldığında geçerlidir Eylemsiz referans sistemi birinci yasada tanımlanmış olduğundan ikinci yasayı kullanarak birinci yasanın ispatını aramak mantıksal bir yanılgı olacaktır

Işık hızına yaklaşan hızlarda Newton yasaları fiziksel olayları açıklamakta yetersiz kalmakta bu nedenle geçerliliklerini yitirmektedirler Işık hızlarına yakın hızlarda cisimlerin hareketi incelenirken Albert Einstein'ın geliştirdiği özel görelilik teorisi dikkate alınmalıdır