Semantik (Anlambilim) - Semantik Nedir

Anlambilim (Semantik) anlamları inceleyen bilimdir Anlambilim felsefi ya da mantıksal ve dilbilimsel olmak üzere iki farklı açıdan ele alınabilir Felsefi ya da mantıksal yaklaşım göstergeler ya da sözcükler ile bunların göndergeleri arasındaki bağlantıya ağırlık verir ve adlandırma düz anlam yan anlam doğruluk gibi özellikleri inceler Dilbilimsel yaklaşım ise zaman içinde anlam değişiklikleri ile dilin yapısı düşünce ve anlam arasındaki karşılıklı bağlantı gibi konular üstünde durur

Anlam dilbilim bağlamında söylemlerin ve yazılı metinlerin zihindeki çağrışımları olarak tanımlanabilir Ancak bu tanım çoğunlukla ek------ Çünkü birçok kaynakta değişik tanımlamalar mevcutturAnlam bir bakıma niyet değer bilgi vb pekçok kavramı karşılayan bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır Aşağıdaki cümle örnekleri bu durumu açıklamaktadır:

a) Bu sözcüğün anlamı nedir?
b) Bu davranışının anlamı nedir?
c) Hayatın anlamı nedir?
d) Metnin anlamı nedir?
e) Bunu söylemenin ne anlamı var?
f) Bu söylediklerin anlamsız değil mi?
g) Dünya’nın Güneş etrafında dönmesinin anlamı nedir?

Bu soru cümlelerinden (a) cümlesinde “sözlük anlam”dan (b) cümlesinde “niyet”ten (c) cümlesinde “felsefî-psikolojik bir anlam”dan (d) cümlesinde “metinsel anlam”dan (e) cümlesinde “söylenen sözün gerekli olup olmadığı”ndan (f) cümlesinde “belirgin olmayan bir ileti”den ve (g) cümlesinde “ gözleme dayalı bir bilgi”den söz edilmektedir “Anlamın anlamı nedir?” sorusunun cevabı da burada yatmaktadır Bir sözcük olarak kendini tanımlayamayacak kadar belirgin olmayan bir alandır anlam Ancak yine de belirginleştirilebilecek yönleri vardır Bu konuda anlambilimciler oldukça mesafe kaydetmiştir

Bir başka deyişle göstergelerin anlamlarının ait olduğu bilim veya teoriye anlambilim veya semantik denir Bu anlamda gösterge denilince; görülebilen duyulabilen ve iletişim halinde olan herkes için belli bir anlamı olan birimler anlaşılır Bu koşulu trafik levhaları ya da körler alfabesinde var olan kelimeler de yerine getirir Semantik her çeşit gösterge ile ilgilenirse Göstergebilimin alt alanına girer; yalnızca dilsel göstergelerle ilgilenirse dilbilimin alt alanına girer

Dilsel birim olan göstergeler: Anlamı olan bütün dilsel ifadeler “gösterge” olarak tanımlanır Örneğin; “hedefliyorsun” sözcüğü iki parçadan oluşmaktadır Sözcüğün kökü olan “hedeflemek” “belli bir amaca ulaşmayı istemek” anlamındadır; sözcüğün sonundaki “–yorsun” eki ise dilbilgisel olarak 2 tekil şahıs olduğunu belirtir Bu durumda da Semantik Dilbilimin alt alanı olarak dilsel birimlerin anlamlarının açıklanması ile tanımlanması ve karmaşık ifadeleri bir araya getiren durumlar ile uğraşır Böylelikle cümleler ya da daha büyük birimler oluşur ve bu birimler iletişim esnasında etkili bir şekilde kullanılır Tarihsel Semantik ise zaman içerisinde değişen dilsel birimlerin anlamlarını araştırır

Göstergenin yukarıda belirttiğimiz anlamıyla kelimelerin bütün öğelerini kapsamadığına dikkat edilmelidir: Sayı sözcüğü sa-yı şeklinde iki heceden oluşur ve her iki hecenin de hiçbir anlamı yokturYalnızca bu heceler bir araya getirildiğinde bir anlam oluşur Bu tek ses ya da harfler için de geçerlidir Tek başlarına hiçbir anlam taşımazlar

İlk olarak aşağıdaki bölümde Semantik Göstergebilimin içinde kabul edilir Çoğu dilbilimci dilbilimi; Göstergebilimin uzmanlık alanı olarak görür

Dilbilim 2000’den fazla yıldır dilsel olguların açıklanması ve tanımlanması ile uğraşır; böylece Semantik’i de ilgilendiren yeni kuramsal bilgiler geliştirmiştir Ayrıca anadil dersleri dil eğitimi ve yabancı dil dersleri gibi alanlarda bir sorunun tam doğru olarak ifade edilmesinde dilbilimsel bilgilerin uygulamalı kullanımına yönelik düşünceler de etkinleştirilir

Semantik; bilişim mantık felsefe ve sistem teorisi perspektiflerinden sonuç çıkarır