Türk mitolojisinde Türklerin renklerle ilgisi önemli bir yer tutar; mavi (gök mazisi Türkuaz) beyaz/ak ve al/kızıl renkleri başta gelir. Al renk kırmızıdan farklıdır kutsal Tanrısal renktir. Kırmızı renk adı Türkçe'de 12. asırdan önce pek görülmemektedir. Kırmızı Türkçe'ye sonradan Sogdca'dan veya Farsça'dan geçmiştir.

Oğuz/Türkmen boylarının çok eskiden beri al renkli börkler giydiği bilinmektedir. Börklerin bütününde al ya da bir diğer deyişle kızıl renk görülmekle beraber başka renklere de tesadüf ediliyor ki esas olan gelenek bütün börklerde tepe kısmının yani Tanrıya yüz tutan kısmın Tanrısal renk saydıkları al renkten olmasıdır. Bu tarz bugün efelerin zeybeklerin seymenlerin v.s. folklorik başlıklarında da muhafaza edilmektedir.

Al renk adı kutsallık içerdiği içindir ki Türkler "kırmızı bayrak" değil "al bayrak" "kırmızı kan" değil "al kan" demişlerdir. Yermek aşağılamak anlamında "karalamak" derken yüceltmek övmek kutsamak karşılığı da "allamak" sözünü kullanırlar. Bugün dilimizde kullandığımız "allamak pullamak" sözü de aynı maksatla kullanılır.


Türkler al yahut kızıl rengi Tanrısal renk kutsal renk kabul ettikleri için eski Türk inancına göre Tek Tanrı veya Gök Tanrı'nın gökte olduğunun tasavvuru ile başlarına giydikleri börkün Tanrıya karşı olan yani tepe kısmında genellikle kızıl yahut al renk kullanmışlardır. Bir başka söyleyişle başlıklarında Tanrısal kutsallık verdikleri Kızıl rengi kullanarak Tanrıya tazimlerini bildirmiş oluyorlardı.


Kızıl yahut al renk güneşin doğmak üzere iken (şafak vakti) ve yine battıktan hemen sonra gökyüzüne yansıttığı kırmızımsı renktir. Türkler eskiden genellikle şafak sökerken ve akşam vakitlerinde gökteki "göyün kızıllığı" dedikleri bu görüntü anında dua ederlerdi. Türkler bu şekilde dua ile sabah vakti onu karşılıyor akşam vakti de onu yine dua ile uğurluyorlardı.


Kırmızı (al/Kızıl) mitolojik Türk kosmik anlayışında da göğün zirvesini ve ateşi ifade eder. "Al" Türk lehçelerinde "yüksek" "yüce" ve "kudret" anlamlarına da gelir. Altay dağının adı aynı maksatla söylenmiş olup Al=yüce-yüksek tay=tağ/dağ demek olup Al-tay=yüce-ulu dağ yüksek dağ anlamındadır. "Al" terkibindeki ilahi anlamlarla kutsiyet kazandırılmış olan Altay dağı Şamanlarda bir ruh ve tanrısal bir kutsiyetle yadedilir. Ayin ve dualarında da kutsal Altay dağına hitap edilir.


Halûk Tarcan eski Türk dili ve mitolojisini incelediği kitabında konu ile ilgili ilginç görüşler ileri sürüyor: "... güneş gökteki ateş gibi korkunç bir kudret ve enerjidir. Değdiği kendisine verilen yani al/dığı her şeyi yakar kendi gibi alev ateş haline getirir. Rengi al/dır kutsal olduğu için rengini ifade eden al kelimesi de kutsal anlamına gelir. (Prof. Dr. A. İnan) (Al/ip gökyüzüne Tanrı'ya götürdüğü için kutsal demektir. Al-Apa al/an=ilah alıp Tanrı'ya eriştiren "ilah" demektir ki alap sonunda Alp şekline girmiştir.(125) Alp dağlarına bu adı verenler Kamunlar adını taşıyan İtalyan Alplerine yerleşmiş olan Ön-Türklerdir."


Eski şamani inançlara göre ateş kötü ruhları kovar insanın kötü ruhlardan temizler. Abdulkadir İnan'ın nakline göre VI. Yüzyılda Göktürk Kağanına elçi olarak gelen Bizans elçileri iki ateş arasından geçirilerek onlarla beraber gelmesi muhtemel olan kötü ruhların kovulması sağlanıyordu. Bu adet Moğol saraylarında da var. Başkurt ve Kazak Türkleri yağlı bir paçavrayı ateşleyip hastanın etrafında "alaslama" dedikleri "alas alas" diye dolaştırarak hastaya musallat olmuş kötü ruhları kovmuş oluyorlardı. Buna
Anadolu'da "Alazlama" denilmektedir.


Kızıl sözü renk anlamının yanında aynı mitolojik anlayıştan kaynaklanarak bildiğimiz altın anlamında da kullanılır. Azerbaycan ve Türkistan lehçelerinde altına "kızıl" derler sözü kullanılır. Çok eski devirlerde para yerine değer olarak kürk kullanırlardı. Türkler kürke "ten/tın/tın" derlerdi. En değerli kürkler de güneş kızıllığının (al) renginde olanlardı. Güneş kızıllığı renginde olan en değerli kürkler için de yine güneşin rengi olan "al" sözü ilaveli "al-tın" al kürk kızıl kürk diyorlardı ki kıymetin değer birimi idi. Bugün kıymet değeri olarak kullandığımız madene verilen altın (al-tın) adının anlamını kaynağı anılan eski Türk anlayış ve kavrayışına dayanır. Türkistan Türklerinde küçük bir gümüş sikke olup genellikle sikkeye denilen asrımızın ilk çeyreğine kadar Türkistan'da para birimi olarak kullanılan "tenge" sözü de aynı (al-kürk) "ten/tın" kökenlidir. Bugünkü Kazakistan Cumhuriyeti'nin resmi para biriminin adı da anılan kürk adından türemiş "tenge"dir. Rusça'da para karşılığı olarak kullanılan "dengi" sözü de Türkçe'den Rusça'ya geçmiş olan "tenge"nin Rusça söylenişidir.

Türkler için tarihsel ve mitolojik büyük önem taşıyan al rengin Türk Bayrağının da temel rengi olması hiç de şaşırtıcı değildir.