Batı Türkeli ile Kuzey Afganistan'da Hunlar'ın bir bölümü tarafından kurulan Türk devleti (V.-VI. yüzyıl). Akhunlar'a Eftalit adı da verilmiştir. Bunlar Büyük Hun İmparatorluğu'nun dağılmasından sonra bu bölgeye gelerek güçlü bir devlet meydana getirdiler. Komşuları olan İran'daki Sasani Devleti'yle bazen dost oldular bazen de şiddetli savaşlar yaptılar. Hanları Aksungur'un zamanında Sasaniler'in içişlerine karıştılar. İstediklerini hükümdar yaptılar ve bu devleti vergiye bağladılar. Bir yandan da ülkelerini Hindistan'a doğru genişlettiler. Kandehar Kâbil ve dolaylarını aldıktan sonra Pencap Bölgesini ele geçirdiler. Bu sırada hükümdarları Toraman'dı. Akhun İmparatorluğu en geniş sınırlarına V. yüzyılın sonlarında ulaştı. Toraman'ın ölümünden sonra hükümdar olan Mihragula Budizm'in düşmanıydı. Türkler'in budist olmamalarına çalıştı. Bu amaçla çok sert önlemler aldı. Akhunlar Avarlar'la (Cücenler) dosttular. Onlarla ipek ticareti yapıyorlardı. Göktürkler'in Avarlar'ı ortadan kaldırması bu iki Türk devletini karşı karşıya getirdi. Öte yandan Sasaniler de Akhunlar'ın baskısından kurtulmak istiyorlardı. Onun için Göktürkler'le Sasaniler Akhunlar'a karşı birleştiler. Göktürkler Akhunlar'ı yenilgiye uğrattılar ve onların ülkelerini Sasaniler'le paylaştılar. Maveraünnehir'i Göktürkler öteki yerleri Sasaniler aldılar. O sırada Batı Göktürkler'in başında İstemi Kağan bulunuyordu. Böylece yüz elli yıl süren Akhun İmparatorluğu sona erdi.