Bir çocuğun dünyasında sanatsal aktiviteler özellikle de resim yetişkin dünyasındaki algılanışlarından biraz daha farklı özellikler taşır. Çocuğun nesneleri ve şekilleri nasıl algıladığı ve sanat algısının nasıl gelişip şekillendiği sorularına vereceğimiz cevaplar aynı zamanda çocuğun kendi dünyası içerisinde varoluş biçimi hakkında da ipuçları taşımaktadır.

Bu varoluşun en önemli anahtarı ise çocukta doğuştan var olan bir hazine niteliğindeki yaratıcı düşüncenin anlaşılmasını gerektirir. Üç yaşından itibaren çocuk hayal gücünü gittikçe daha fazla kullanmaktadır. Hayal gücünün etkin kullanımı çocuğun aktif ve sınırsız yaratıcılığıyla birleştiğinde çocuk tarafından kendini ifade edebilmek amacıyla kullanılan doğal bir yaşantıya dönüşür. Bu dönemde çocuk dil gelişiminin kazanımlarıyla birlikte dünyasını nesnel olarak temsil edebilme yeteneğini de kazanmıştır.

Çocuğa sunulan her türlü aktivite boya kalemi çamur kil su oyuncak vb. çocuk tarafından zihninde var olan dünyanın dışarıya yansımaları için birer araç olarak kullanılmaktadır.

Sekiz yaşla birlikte çocuğun dünyayı en üst düzeyde temsil edebilme yeteneği kazanmaktadır. Bu dönemin sanatı meslek olarak seçen bir birey için son derece önem taşıyan sembolleri oluşturma veya semboller aracılığı ile düşüncelerini gerçeğe dönüştürme yeteneklerinin de kazanıldığı bir dönem olduğuna dikkat etmek gerekir.

Çocukların geçirdikleri değişik gelişim aşamalarının erişkinlerin düşünce biçimlerinden çok farklıdır. Bilişsel gelişiminin zihninde basamak basamak yapılanan aşamalı yapısının sanat algısının gelişimi üzerinde de etkili bir süreç olması kaçınılmaz gözükmektedir. Çocuk çevresini inceleyen aktif bir araştırmacı konumundadır. Bu araştırma süreci içerisinde karşılaştığı her türlü yaşantı zihnin de “şema”lar yoluyla yerleşmektedir.

Kişinin doğuştan getirdiği bir yetenek olan “uyum” mekanizması ise çocuğun geliştirdiği şemaların duruma göre değiştirilebilmesine uyarlanabilmesine yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda çocukların kâğıda yansıttığı resimlerin zihinlerinde karşılık bulan şemaların bir yansıması olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla çocuğun nesneyi nasıl çizdiği değil çizdiği nesnenin neyi temsil ettiği önemlidir.

Yani kâğıdın üzerindeki kocaman bir mavi yuvarlak yetişkin bir beyinde mavi bir yuvarlaktan ibaretken çocuğun sahip olduğu şemalarında karşılığı bir balon bulut oyuncak bebeğinin mavi gözü veya en sevdiği topu olabilir.
Bu yaklaşım aynı zamanda bize çocukların resimlerinde ortak olarak rastladığımız bazı çizimler hakkında da bir fikir sağlayabilir. Örneğin pek çok çocuğun gözünde güneş sapsarı bulut mavi yapraksa yeşildir. Ara renklerin resme yansıtılamamasının sebebi dışardan bakıldığında basit olarak bu şekilde görünmelerinin çocuğun zihninde aynı şekilde basit şemalar yaratması olduğu söylenebilir.

Çocukların özellikle okul öncesi ve ilk çocukluk dönemleri içerisinde resim çizmeye verdikleri önem ve dikkat yaşamlarının başka dönemleriyle karşılaştırıldığında oldukça kayda değer gözükmektedir. Bir daha belki asla eline almayacak olduğu boya kalemlerine bu yaş döneminde gösterdiği bu yoğun ilgi “çocuğun neden resim çizdiği” sorusunu da akla getirmektedir.

Resim yapmak çocuk için simgesel bir oyundur.
Çocuğun bu oyunda ortaya koyduğu şey ise duygusal ve düşünsel yaşamıyla ilgili zihninde o şekilde var olan imgeleridir. Çocuk yaptığı resimde nesneye veya yaşantıya ait kendine özgü yorumunu ve biçimini kullanmaktadır. Bu noktada çocuğun neden resim çizdiği sorusuna vereceğimiz cevap çocuğun sanatsal kaygılarla çizmediğini sadece zihninde var olanı yansıtabilmek amacına sahip olduğu gerçeğini içerebilir.

Dış dünyayı kavrayıp içselleştirmeye çalışan çocuk bu kavrama çabasını kağıda da yansıtmaktadır. Kavrayışında yaşına dolayısıyla bilişsel gelişimine uygun algısal yansımalar görülebilir. Örneğin o anda vurgulamak istediği şey evin içindeki herhangi bir yaşantıysa bu evin duvarlarını şeffafmış gibi algılayıp çizmesine sebep olabilir. Yada kendisini sık sık döven babasını vurgulamak istiyorsa babanın elleri vücuduna göre çok daha büyük ve yetişkin bir göz için orantısız olabilir. Oysa bu görüntü sadece çocuğun algısının bir yansımasıdır.

Karnı acıkan çocuğun masanın üzerindeki meyve tabağını masadan daha büyük çizmesinde olduğu gibi bazen algı ihtiyaç duyulanı yansıtıyor da olabilir. Bu anlamda sanatsal aktivite özelliklede resim çocuğun iç dünyasını bize yansıttığı bir ayna olma özelliği de taşır.

Sanat dolaylı anlatımıyla çocuğun iç dünyasında dile getirmekte zorlandığı ihtiyaç beklenti hayal kırıklıkları ve travmaları yansıtabilmesi için işlevsel bir zemin hazırlayabilmektedir.

Çocukların bilişsel gelişim aşamalarına paralel olarak somut işlemler dönemiyle birlikte nesneleri yavaş yavaş oldukları gibi kopyalama benzetme eğiliminde oldukları söylenebilir. Ergenlik çağının bir özelliği olan soyut düşünce ise ergenin gerçeği kendi istediği şekilde yorumlayabildiği soyut bakış açısını resimlerine kazandırmaya başlar. Dolayısıyla resim aynı zamanda çocuğun bilişsel gelişimi hakkında ipuçları da sunan bir araçtır.

Çocukların evrensel bir ortaklıkla aynı dönemlerden geçtiği resim gelişim basamaklarında birinci evre 2-4 yaş arasında başlayan “karalama evresi”dir. Bu yaşta gelişigüzel içgüdüsel karalamaların kağıt üzerinde yer aldığı görülür. Bu dönemde çocuğun motor becerileri henüz tam olarak gelişmemiştir. Zihin-kas koordinasyonunu tam olarak sağlayamadığı bu dönemde kağıt üzerinde bıraktığı izlerden oldukça zevk alır. Üç dört yaşlarında motor becerilerinin yavaş yavaş gelişmesiyle beraber çizdiği şekillere olan hakimiyeti de gelişmeye böylece çizdiği şekillere anlamlar yüklemeye başlar.

4-7 yaş arasında başlayan “şema öncesi dönem” büyük dairesel çizgilerle dikkat çeken bir dönemdir. Yuvarlak bir kafadan çıkan kol ve bacaklarla başlayan ve yaşla birlikte gelişip zenginleşen bu evrede insan çizimleri oldukça orantısızken altı yaş civarına doğru resimdeki oranlar daha gerçekçi bir hal almaya başlar.

5-7 yaş arasının bir diğer tipik özelliği ise resimde saydamlığa rastlamamızdır. Yani çocuk bir evin içinde göstermek istediği her şeyi duvarları şeffafmışçasına çizerek gösterebilir. 7-9 yaş arasında seyreden “şematik dönem”de ise somut işlemsel dönemin bilişsel düzeydeki etkileri çocuğun resimlerine de yansımaya başlar. Bu dönemde nesneler artık daha fazla belirgin sade ve basittir. Çocuk nesneleri ana hatlarıyla basitçe gösterme eğilimindedirler. Bu dönemde göze çarpan bir başka gelişmede çocuğun kendisini mekan içinde algılayışının bir göstergesi olabilecek “yer çizgisi”ne ait ip uçlarına resimlerinde rastlanmasıdır.

9-12 yaş civarında çocuğun çizdiği resimlerde gerçek oranlara dikkat etmeye başladığı renklerde ve ayrıntılarda gerçeğe bağlı kalınmaya gayret ettiği bir dönem olan “gerçekçilik dönemi” yaşanır. Çocuk bu dönemde gördüğü nesneyi kağıt üzerine geçirmekte hassasiyet göstermeye başlamakta ve taklit içeren çizimlerini beğenmeme eğilimi gösterebilmektedirler. Bu dönemin bir diğer özelliği de resimlerde cinsiyet rollerine uygun konu seçimlerine özen gösterilmesidir.

12-14 yaş arasında ise “görünürde doğalcılık dönemi” başlar. Bu dönemde ise resimlerde daha fazla orantı ve perspektif daha fazla renk kullanımı ufuk çizgisinin resimlerde yer alması gibi ayrıntılı çizimler dikkati çeker.
Sanatın sadece bir oyun veya eğitim aracı olmanın ötesinde bireyin geleceğinde de var olan bir unsur olarak yer alması kişinin yaratıcı düşüncesini yetişkinlikte de sürdürmesiyle mümkün olacaktır. Sanat uygulamaları yalnızca çocuklukta ihtiyaç duyulan araçlar değildir. Sanatın her türlü şekliyle -ister bir uygulayıcı ister bir dinleyici izleyici hobi sahibi v.b. olsun- yetişkin dünyasında yer alması bireyin ruh sağlığını korumasının ve depresyonla başa çıkmasının anahtarlarından birisi olacaktır. Çocuklukta bu kadar ilgi ve istekle karşılanan sanatsal uygulamalar yetişkin hayatta da sağ beyni uyaran faaliyetler olarak oldukça zevk alınan araçlar olabilirler. Bunun için yaratıcı düşüncenin yetişkinliğe ulaşana kadar aktif kalmasına kaybedilmemesine ihtiyaç duyulacaktır.

Yaratıcılık her insanda var olan ve geliştirilmeye müsait bir düşünce sistemidir. Zekanın değiştirilemez potansiyeline karşılık yaratıcılığın sınırsız gelişime açık potansiyeli yedi yaşına kadar bir çocuğun zihninde zaten kendiliğinden aktif olan ve kullanılan bir niteliktedir.

Anne babanın veya öğretmenin ev ve okul ortamı içerisinde yaratıcılığı desteklemesi mümkündür. Çocuğun yaptıklarının ve yarattıklarının kıymetli görülmesi küçümsenmemesi özellikle kişinin kendine ve ortaya çıkarttıklarına olan inancını yitirmeden özgün eserler vermeye devam edebilmesi için gereklidir. “Bu işe yaramaz” “Acaba başkaları ne düşünür?” “Resim çizmekle oyalanacağına biraz matematik çalış” “Gitar dersimi! Büyüyüp de çalgıcımı olacaksın” gibi bir yaklaşım çocuğun içinde var olan eğilimi küçümsemesine ve derinlerde bir yerlere gömmeye çalışmasına sebep olacaktır.

Pek çok yetişkin yaşları belli bir olgunluğa erdikten sonra kendilerine iyi geleceğini derinden hissettikleri hobilere hayatlarında bir yer açma isteğini şiddetle hissetmeye başlar. Aslında aradıkları bir zamanlar bir yerde bastırılmış olan yaratıcılıklarıdır. Çünkü yaratıcılığın başlıca nedeni kendini gerçekleştirme eğilimidir. Başarılı sanatçılar çocukluk çağlarında sanat için şekillenmeye hazır beyinleri olumlu koşullarda desteklenmiş veya olumsuz koşullarda kışkırtılmış bireylerdir. Hayat boyu biriktirdiklerini sanat yoluyla yansıtabilmeleri için gerekli olan içgüdülerini sezgilerini duygularını düşlerini bastırmamayı öğrenmiş olmaları onları ilerde yaratacaklarına hazırlamaktadır.
Yaratıcı düşüncesi durdurulmadan yetiştirilmiş bir neslin yaratabileceği duyarlılık ve sanat dolu bir gelecek belki de hemen herkesin hayalini kurduğu barış dolu toplum içinde bir anahtar niteliği taşımaktadır.