Ninni Nedir?


Çocuğun uyumasının sağlanması ya da ağlamasının durması için sade bir dille ve hece ölçüsüne göre ezgili olarak söylenen ezgili şiirlerdir.

Söyleyeni belli olmayan bu ürünler dörtlüklerden ve nakarat bölümlerinden oluşur. Özel bir beste ile söylenir. Bu sözler annenin o andaki ruh durumunu yansıtır. Ninniler genellikle mani türünde bir dörtlükten meydana gelen bir çeşit türküdür. Ninni Divanü Lügati’t Türk'de "balubalu" diye adlandırılır. Öteki Türk boylarında değişik isimler verilmiştir.


NİNNİ

Ninniler annelerin süt emen çocuklarını uyutmak için ezgi ile söyledikleri manzum veya mensur sözlerdir. Batı Türkçesi'nde bu kelimeye bağlı olarak «ninni çalmak: ninni söylemek» ve «uyku getirmek» deyimleri doğmuştur. Ninniye Kâşgarlı Mahmut «balu-balu» Azeri Türkleri «laylay» Ker*küklüler «leyley» Türkmenler «hû-di: Allah de» Özbekler «elle» Kazanlılar ise «bişik cırı: beşik türküsü» adını ver*mektedirler.
Umumiyetle ilk söyleyicilerini tespit edemediğimiz ninni*leri anneden sonra büyükanne hala teyze abla gibi ailenin diğer şahısları da zaruret hâsıl oldukça terennüm ederler.
Ninni çocuk emzirilip kundaklandıktan sonra salıncak*ta beşikte veya kucakta sallanıp uyutulmaya çalışılırken tiz*den peşe doğru söylenen bir ezgidir; çocuğun ağlamasının dur*ması veya uyuması ile nihayet bulur. Muhtelif türkü mâni ilâhi destan ezgilerinin yardımı veya irticalen meydana geti*rilen ölçülü ölçüsüz söz ve tekerlemelerle çocuğu oyalayan ninniler hece vezni ve sâde bir dille söylenirler. Umumiyetle dört mısralık bir bütün teşkil eden ninnilerin sonu bir bakı*ma nakarat gösteren «ninni yavrum ninni» «uyusun da bü*yüsün ninni» «e e e ey» vBulletin. sözlerle biter.
Ninnilerin konusunu çocuk teşkil eder. Sağlıklı doğma*dan gelen sevinç fizik güzellik soy-sop iyi huy sünnet öğ*renim nişan gelin olma evlenme gibi geleceğe ait dilekler; yalnızlık gurbette kalan baba koruyucu melekler veliler Hı*zır vBulletin. madde tem motif ve merasimler ninnilerin muhteva*sında beli-başlı unsurlardır..
Köy ve şehir hayatımızda canlı olarak yaşayan —arada bir erkeklerin de söylediği— ninniler maddî ve manevî kül*tür mirasımızı sinesinde muhafaza eden lirik mahsullerdir