Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #11
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  I

  IRK


  « Efendiler bir memleketin bir memleket halkının düşmandan zarar görmesi acıdır. Fakat kendi ırkından büyük tanıdığı ve başlarında taşıdığı insanlardan vefasızlık felaket görmesi ondan daha acıdır. Bu kalp ve vicdanlar için unutulmaz bir yaradır. »

  11.09.1924 Bursalılarla Konuşma.

  « Diyarbakırlı Vanlı Erzurumlu Trabzonlu İstanbullu Trakyalı ve Makedonyalı hep bir ırkın evlatları hep aynı cevherin damarlarıdır. »

  04.10.1932 Dolmabahçe Sarayı « Diyarıbekir »
  Gazetesinin Sahibine Demeç

  İKTİSAT


  « Ekonomisi zayıf bir millet fakirlik ve yoksulluktan kurtulamaz; toplumsal ve siyasi felâketlerden yakasını kurtaramaz. »
  (1924)

  İLERLEME

  « Bir millet ki resim yapmaz bir millet ki heykel yapmaz bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur. »
  (1923)

  İLİM VE FEN

  « … İlim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her millet ferdinin kafasına koyacağız. İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur. »

  27.10.1922 Bursa Öğretmenlerine.


  « … Memleketimizin en ileri en hoş en güzel yerlerini üç buçuk sene kirli ayaklarıyla çiğneyen düşmanı mağlup eden zaferin sırrı nerededir bilir misiniz ? Orduların sevk ve idaresinde ilim ve fen esaslarını rehber almaktır. Milletimizi yetiştirmek için asıl olan mekteplerimizinüniversitelerimizin kuruluşunda aynı yolu takip edeceğiz. Evet milletimizin siyasi sosyal hayatında milletimizin fikri terbiyesinde de rehberimiz ilim ve fen olacaktır… »

  27.10.1922 Bursa Öğretmenlerine.


  « … Bundan sonra pek mühim zaferlere kavuşacağız. Fakat bu süngü zaferi değil iktisat ve ilim ve kültür zaferleri olacaktır… »

  25/26.01.1923 Alaşehir’de Halka Konuşma.


  « Dünyada herşey için medeniyet için hayat için başarı için en hakiki mürşit bilimdir fendir. İlim ve fennin haricinde yol gösterici aramak gaflettir cehalettir delalettir.… »

  22.09.1924 Samsun Ögretmenleriyle Konuşma.

  « Türk milletinin yürümekte olduğu ilerleme ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale pozitif ilimdir. »

  29.10.1933 Onuncu Yıl Nutku.


  İLK TAHSİL


  « … İlk tahsilin yayılması için sade ve pratik tedbirler almak yolundayız. İlk tahsilde hedefimiz bunun umumi olmasını bir an evvel tahakkuk ettirmektir. Bu neticeye varmak ancak sürekli tedbir almakla ve onu metodik olarak uygulamakla mümkün olabilir. Milletin başlıca bir işi olarak bu konuda ısrar etmeyi gerekli görüyorum… »

  01.11.1936 T.B.M.M. 5.Dönem 2.Toplanma Yılını Açarken.

  İNHİSAR (Tekel)

  « İnhisarlar konusunda özen gösterilmesi gereken esas bu kurumların mali monopol ticari teşekkül ve millî valörizasyon kurumu karakterinin dikkatle telifidir. »

  01.11.1937 T.B.M.M. 5.Dönem 3.Toplanma Yılını Açarken.


  İNKILÂP


  « … Kan ile yapılan inkılâplar daha sağlam olur kansız inkılâplar ebedileştirilemez. Fakat biz inkılâba ulaşmak için lüzumu kadar kan döktük. Bu kanlarımız yalnız muhabere meydanlarında değil aynı zamanda memleketin dahilinde de döküldü. Biliyorsunuz ki Hendek’te Bolu’da Konya’da Yozgat’ta vesair memleketlerimizde bir çok isyanlar meydana geldi. Ve bunların hepsi bastırıldı. Temenni ederim ki bu dökülen kanlar yeterli olsun ve bundan fazla kan dökülmesin… »

  22.01.1923 Bursa Şark Sinemasında Halkla
  Konuşma.


  « Arkadaşlar ; inkılâbımız Türkiye’nin asırlar için saadetini garanti etmiştir. Bize düşen onu idrak ve takdir ederek çalışmaktır. »

  11.09.1924 Bursalılarla Konuşma.

  « … Efendiler vatanın birliğini hürriyet ve istiklâlini temin eden milletimizi Cumhuriyet idaresine kavuşturan inkılâbımız; iktisadi refah ve saadetimizi medeniyet aleminde lâyık olduğumuz yeri de temin edecektir… »

  16.09.1924 Trabzonlularla Konuşma.


  « … Bu inkılâp kelimenin ilk anda ima ettiği ihtilâl anlamından başka ondan daha geniş bir değişimi ifade etmektedir. Bugünkü devletimizin şekli asırlardan beri gelen eski şekilleri bertaraf eden en gelişmiş tarz olmuştur. »

  05.11.1925 Ankara Hukuk Fakültesinin Açılışında.


  « Türk milleti çok büyük olaylarla isbat etti ki yenilikçi ve inkılâpçı bir millettir. Son senelerden önceki devirlerde de milletimiz yenileşme yolları üzerinde yürümeye sosyal inkılâba teşebbüs etmemiş değildir. Fakat hakiki faydalar görülemedi. Bunun sebebini araştırdınız mı ? Bu sebep işe esasından temelinden başlanmamış olmasıdır. »

  30.08.1925 Kastamonu’da İkinci Konuşma.

  « Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılâpların amacı Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağdaş ve bütün mana ve biçimiyle uygar bir toplum haline getirmektir. İnkılâplarımızın asıl gayesi budur… »

  30.08.1925 Kastamonu’da 2. Konuşma

  ALINTIDIR.

  Sürmenaj, Bunu Beğendi.
  Çürük elmanın kurdu olur
  zıl elmanın bozkurdu olur
  cCc
 2. #12
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  İNSAN

  « … İnsanlar; âdetlerini ahlâklarını hislerini eğilimlerini hattâ fikirlerini geliştirme ve terbiyede içinde yetiştiği toplumun genel eğiliminden kurtulamazlar… »

  18.06.1922 Claude Farrere’in Mustafa Kemal’i ZiyaretEtmek Üzere İzmit’e Gelişinde.

  « İnsanlar daima yüksek soylu ve kutsal hedeflere yürümelidirler… »

  27.06.1926 Gazetecilere Verdiği Demeç.

  « İnsanlığın hepsini bir vücut ve bir milleti bunun bir organı saymak gerekir. Bir vücudun parmağının ucundaki acıdan diğer bütün organlar etkilenir. »

  (1937)


  « İnsanları mesut edeceğim diye onları birbirine boğazlatmak insanlıktan uzak ve son derece üzülünecek bir sistemdir. »(1937)

  İRTİCA


  « … Hayat felsefesinin garip bir tecellisidir ki her faydalı ve her yeni şeye karşı mutlaka bir kuvvet çıkar. Buna bizim dilimizde (İrtica) derler. İşte bu irticanın imhası için gerekli tedbirleri evvelden almış olmak lazımdır… »

  18.01.1923 İzmit’te Halk İle Konuşma.

  « Unutmamalıdır ki milletin hakimiyetini bir şahısta yahut belirli şahısların elinde bulundurmakta menfaat bekleyen cahil ve gafil insanlar vardır. Hükümdarlar kendilerini aslı olmayan bir kuvvetin temsilcisi tanırlar ve bundan zevk alırlar. Fakat onların etrafındaki menfaatperestler bunu din kisvesine büründürerek milleti iğfâle küçük görmeye çalışırlar. Nitekim şimdiye kadar çalışmışlardır. Nihayet milletin kulağı bu söylentilerle dolar ve o telkinleri dinin icabı ve gerçeklerin ifadesi olarak kabul ederler. Bu gibilere gerici ve hareketlerine irtica derler… »

  31.01.1923 İzmir’de Halk İle Konuşma.


  İSTANBUL


  « … İstanbul bizimdir. Bununla birlikte boğazlar ve Marmara denizi için başkentin emniyeti temin edilmek şartıyla bir hal tarzını kabul etmeye hazır bulunmaktayız… »
  Ağustos 1921 Associated Press Muhabirine Demeç.

  « … İstanbul şehri milletimizin sonsuz çalışma ve fedakarlığının ürün verdiği yerdir. Gerçekten; milletimizin maddî ve manevî varlığını yücelten anıtlar kurumlar ve medeniyet eserleri İstanbul’da yoğunlaştırılmıştır. »

  01.03.1922 T.B.M.M. 3. Toplanma Yılını Açarken.


  « İki büyük dünyanın buluşma noktasında Türk vatanının süsü Türk tarihinin serveti Türk milletinin gözbebeği İstanbul bütün vatandaşların kalbinde yeri olan bir şehirdir… »

  01.07.1927 İstanbul Halkı Temsilcileriyle DolmabahçeSarayında Yapılan Bir Konuşma.


  İSTİBDAT

  « … Bir istibdadın varlığı ile ilgili işaretler’in izahı bence mümkün değildir. Cumhuriyet Halk Partisi ve onun bütün liderleri ve mensupları Türkiye’de her türlü istibdadı kökünden yıkmak için ve memleket ve millete tam bir hürriyet kazandırmak için bugüne kadar milletle beraber hayatlarını ortaya koymaktan çekinmemiş ve hiçbir vakit çekinmeyecek insanlar olduğuna göre işaret olunan istibdat herhalde mevcut değildir… »

  11.12.1924Times Muhabirine Demeç.


  « Geleceğini kendisini zincire vuran şahıslara terk eden milletler o şahısların keyif ve isteklerine oyuncak olmaya karar vermiş rıza göstermiş kabul edilirler. Bu türlü milletler talihini ellerine teslim ettiği insanlar başarılı oldukça o insanların daha kuvvetli baskısı altında kalırlar. Başarılı olmazlarsa felâket yok olma yalnız o insanları değil onlara bağlı olan bütün toplumu kapsar.… »

  03.01.1922 General Frunse’nin Ziyafetinde

  İSTİKLÂL

  « Ya İstiklâl ya Ölüm !

  (1919)

  « … Türkiye halkı asırlardan beri hür ve bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı hayatın bir gereği kabul etmiş ve bir milletin kahraman evlâtlarıdır. Bu millet bağımsızlıktan uzak yaşamamıştır. Yaşayamaz ve yaşamayacaktır. »

  18.06.1922 Claude Farrere Şerefine Verilen Çay Ziyafetinde


  ALINTIDIR.

  Sürmenaj, Bunu Beğendi.
  Çürük elmanın kurdu olur
  zıl elmanın bozkurdu olur
  cCc
 3. #13
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  İSTİKLÂL MAHKEMELERİ

  « … Yüce Meclisin kurduğu İstiklâl Mahkemeleri sayesinde çabuk ve adaletli surette birçok fenalıklara son verilmiştir. Bugün memleket medenî kanunlar ve sürekli yargı dereceleri ile güvenliği sağlamaya yeterli bir hale getirilmiştir. »

  01.03.1921 T.B.M.M. 2.Toplanma Yılını Açarken.

  İSTİKLÂL-İ MALÎ
  Malî Bağımsızlık

  « … Bugünkü mücadelelerimizin gayesi tam bağımsızlıktır. Bağımsızlığın tamamı ise ancak mali bağımsızlık ile mümkündür. Bir devletin maliyesi bağımsızlıktan mahrum olunca o devletin bütün hayati kuruluşlarında bağımsızlık felç olmuştur. Çünkü devletin her organı ancak mali kuvvet ile yaşar… »

  01.03.1922 T.B.M.M. 3.Toplanma Yılını Açarken

  KADIN

  Bizim toplumumuzun başarı gösterememesinin sebebi kadınlarımıza karşıgösterdiğimiz ihmal ve kusurdan doğmaktadır. »

  (1923)

  « Kadınlarımız hatta erkeklerden daha çok aydın daha çok feyizli ve daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar. »

  (1923)

  « Şuna inanmak lâzımdır ki dünya yüzünde gördüğümüz herşey kadının eseridir. »

  .................................................. .................................................. ............(1923)


  « ... Bilinmektedir ki her safhada olduğu gibi toplum hayatında dahi görev bölümü vardır. bu genel görev bölümü arasında kadınlar kendilerine ait olan görevleri yapacakları gibi aynı zamanda toplumun refahı saadeti için gerekli olan genel konulara dahi dahil olacaklardır. »

  ..........................................31. 01. 1923 İzmir’de Halk İle Konuşma.

  « ... İnsanlar dünyaya mukadder oldukları kadar yaşamak için gelmişlerdir. Yaşamak demek faaliyet demektir. Bundan dolayı bir toplumun bir uzvu faaliyette bulunurken diğer uzvu atalette olursa o toplum felç olmuştur. Bir toplumun hayatta çalışması ve muvaffak olması için çalışmanın ve mufavvak olabilmenin bağlı olduğu bütün sebep ve şartları kabul etmesi gerekir. Bundan dolayı bizim toplumumuz için ilim ve fen lâzım ise bunları aynı derecede hem erkek ve hemde kadınlarımızın kazanmaları lâzımdır.... »
  .................................................. ........... 31. 01. 1923 İzmir’de Halk İle Konuşma.


  « ... Bir toplum bir millet erkek ve kadın denilen iki cins insanlardan oluşmaktadır. Olabilir mi ki bir kitlenin bir parçasını ilerletelim. Diğerini gözardı edelim de kitlenin tamamı ilerlemiş olabilsin ? Mümkün müdür ki bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça diğer kısmı göklere yükselebilsin ? Şüphe yok ilerleme adımları dediğim gibi iki cins tarafından beraber arkadaşça atılmak ve gelişme sahalarında ve yenilikle birlikte mesafe almak gereklidir.... »

  30. 08. 1925 Kastamonu’da İkinci Konuşma.

  KANUN

  « ... Kanun koyan insanlar birtakım seçkin özelliklere sahip olmak mecburiyetindedirler. O özelliklerden birincisi şudur efendiler: Kanun teklif eden Kanun yapan kanun koyan bir insan insanlığın bütün hislerini bütün ihtiraslarını herkesten daha çok sezer ve bilir. Fakat nefsini herkesten çok va tamamen bütünüyle bunlardan ayırt etmek kudret ve yeteneğine sahip olmalıdır. Bu seçkin özelliklere sahip olmayan insanlar insan topluluğu için kanun yapmak hak ve yetkisinden men edilmiştir. Efendiler kanunlar hislere dayanarak ve uyularak yapılmaz. »

  .................................................. ............................................1. 12. 1921 TBMM.

  « Günün ihtiyaçlarına uygun kanun yapmak ve onu iyi uygulamak refah ve ilerleme vasıtalarının en mühimlerindendir. »

  KIYAFET


  « … Her milletin olduğu gibi bizim de millî bir kıyafetimiz varmış. Fakat inkar edilemez ki taşıdığımız kıyafet o değildir. Hatta millî kıyafetimizin ne olduğunu bilenler içimizde azdır bile. Medeni bir insan bu tuhaf kıyafete girip dünyayı kendine güldürür mü ? »

  30.08.1925 Kastamonu’da İkinci Bir Konuşma.

  « Devlet memurları bütün milletin kıyafetlerini düzeltecektir. Fen sıhhat açısından pratik olmak itibariyle her görüş noktasından tecrübe edilmiş medeni kıyafet giyilecektir. Bunda tereddüde yer yoktur. »

  30.08.1925 Kastamonu’da İkinci Bir Konuşma.

  « … Tabirimi mazur görünüz. Altı kaval üstü
  şişhane diye ifade olunabilecek bir kıyafet ne millidir ve ne de uluslararasıdır. O halde kıyafetsiz bir millet olur mu arkadaşlar ?

  … Medeni ve uluslararası kıyafet bizim için çok cevherli milletimiz için lâyık bir kıyafetir. Onu giyeceğiz. Ayakta iskarpin veya fotin bacakta pantalon yelek gömlek kravat yakalık ceket ve doğal olarak bunların tamamlayanı olmak üzere güneşten koruyan başlık… »

  28.08.1925 İnebolu’da Bir Konuşma.


  ALINTIDIR.

  Sürmenaj, Bunu Beğendi.
  Çürük elmanın kurdu olur
  zıl elmanın bozkurdu olur
  cCc
 4. #14
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  KÖYLÜ

  « Türkiye’nin gerçek sahibi ve efendisi hakiki üretici olan köylüdür. O halde herkesten daha çok refah mutluluk ve servete hak kazanmış olan köylüdür. »

  (1922)


  « Köylü hepimizin velinimetidir. Bu soylu unsurun refahını düşüneceğiz. »

  20.07.1931 Eskişehir’den geçerken. « Zahire ticaretinde ziyan ettiğini » söyleyen Uluçayırlı Hasan Efendi’ye hitaben söylenmiştir

  KÖYLÜ KADINI


  « Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir milletinde Anadolu köylü kadınının üstünde kadın mesaisi zikretmek imkânı yoktur. »
  (1923)

  KURAN-I KERİM

  « Sonra Kur’anın tercüme edilmesini emrettim. Bu da ilk defa olarak Türkçe’ye tercüme ediliyor… »

  30.11.1929 Vossische Zeitung Muhabirine Demeç


  KURTULUŞ

  « Türk milletinin kalbinden vicdanından sanih ve mülhem olan en esaslı en bariz arzu ve iman malum olmuştu : Kurtuluş. »

  (1927)

  ALINTIDIR.

  Sürmenaj, Bunu Beğendi.
  Çürük elmanın kurdu olur
  zıl elmanın bozkurdu olur
  cCc
 5. #15
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  L
  LAİKLİK

  « Laiklik yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Bütün yurttaşların vicdan ibadet ve din hürriyeti de demektir. »
  (1930)

  « Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkânını sağlamıştır. »
  (1930)

  LATİN HARFLERİ

  « … Basit bir tecrübe Lâtin esasından Türk harflerinin Türk diline ne kadar uygun olduğunu şehirde ve köyde yaşı ilerlemiş Türk evlâtlarının ne kadar kolay okuyup yazdıklarını güneş gibi meydana çıkarmıştır. »

  1.11.1928 TBMM 3. Dönem 2. Toplanma Yılını
  Açarken.


  LOZAN BARIŞI

  « Lozan antlaşması Türk milleti aleyhine asırlardan beri hazırlanmış ve Sevr antlaşmasıyla tamamlandığı zannedilmiş büyük bir suikastin yıkılışını ifade eden bir belgedir. Osmanlı devrine ait tarihe eşi geçmemiş bir siyasi zafer eseridir. »

  24.07.1933 Hakimiyet-î Milliye.

  « … Lozan barışı Türk tarihinde bir dönüm noktasıdır. Türk milleti için siyasi bir zafer teşkil eden bu antlaşmanın Osmanlı Tarihinde benzeri yoktur. Milletimiz bununla haklı olarak iftihar edebilir ve Türk milletin yüksek bir eseri olan bu antlaşmanın yüksek kıymetini takdir etmesi lâzım gelen gençliğin bunu mazide yapılmış antlaşmalarla kıyaslanması gerekir. »

  26.07.1927 Dolmabahçe Sarayı Lozan Barış Antlaşması Hakkında


  MEDENİYET

  « … Memleketler çeşitlidir fakat medeniyet birdir ve bir milletin gelişmesi için bu tek medeniyete katılması lazımdır… »

  29.10.1923 Fransız Muhabiri Maurice Pernot’ya Demeç.

  « … Medeniyet yolunda yürümek başarılı olmak hayatın şartıdır. Bu yol üzerinde bekleyenler veyahut bu yol üzerinde ileri değil geriye bakmak bilgisizlik ve gafletinde bulunanlar umumî medeniyetin coşkun seli altında boğulmaya mahkumdurlar. »

  30.081924 Dumlupınar’da Konuşma.

  « Efendiler medeniyet yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta iktisadi hayatta ilim ve fen sahasında başarılı olmak için tek olgunlaşma ve ilerleme yolu budur… »

  30.081924 Dumlupınar’da Konuşma.


  « Türk milletinin istidâdı ve kâti kararı medeniyet yolunda durmadan ilerlemektir. »
  (1924)

  « … Fikrimiz zihniyetimiz medeni olacaktır. Şunun bunun sözüne önem vermeyeceğiz. Medeni olacağız. Bununla iftihar edeceğiz. Bütün Türk ve İslâm âlemine bakınız. Zihinleri medeniyetin emrettiği şümul ve yükselmeye uyamadıklarından ne büyük felaketler ne ıstıraplar içindedirler. Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve sonuç olarak son felaket çamuruna batışımız bundandır… »

  24.08.1925 Kastamonu’da Bir Konuşma.

  « … Medeniyet öyle bir kuvvetli ateştir ki ona ilgisiz olanları yakar ve mahveder. »

  24.08.1925 Kastamonu’da Bir Konuşma.

  « … Milletimizi en kısa yoldan medeniyetin nimetlerine kavuşturmaya mesut ve müreffeh kılmaya çalışacağız ve bunu yapmaya mecburuz. »

  26.08.1925 İnebolu’da Bir Konuşma.


  « Efendiler Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türk halkı medenidir. Tarihte medenidir hakikatte medenidir. Fakat ben sizin öz kardeşiniz arkadaşınız babanız gibi medeniyim diyen Türkiye Cumhuriyeti halkı fikriyle zihniyetiyle medeni olduğunu ispat ve göstermek mecburiyetindedir. Medeniyim diyen Türkiye Cumhuriyeti halkı aile hayatıyla yaşayış tarzıyla medeni olduğunu göstermek mecburiyetindedir. Sonuç olarak medeniyim diyen Türkiye’nin hakikaten medeni olan halkı başından aşağıya dış görünüşüyle dahi medeni ve gelişmiş insanlar olduğunu göstermeye mecburdurlar… »

  28.08.1925 İnebolu’da Bir Konuşma.

  « Medenî olmayan insanlar medenî olanların ayakları altında kalmaya maruzdurlar.

  10.10.1925 Akhisar’da Bir Konuşma.

  « … Fikrimiz zihniyetimiz medeni olacaktır… »

  24.08.1925 Kastamonu’da Bir Konuşma.

  MEMLEKET


  « Memleket mutlaka modern medenî ve yepyeni olacaktır. Bizim için bu hayat davasıdır. »

  (1923)

  MESULİYET (SORUMLULUK)

  « Mesuliyet yükü her şeyden ölümden de ağırdır. »

  1919 Belleten C. VIII s. 28.

  MEYDAN MUHAREBESİ

  « … Harb muharebe nihayet meydan muharebesi yalnız karşı karşıya gelen iki ordunun çarpışması değildir. Milletlerin çarpışmasıdır. Meydan muharebesi milletlerin bütün mevcudiyetleriyle ilim ve fen sahasındaki seviyeleriyle ahlâklarıyla harslarıyla özet olarak bütün maddi ve mânevi kudret ve faziletleriyle ve türlü vasıtalarıyla çarpıştığı bir imtihan sahasıdır. Bu sahada çarpışan milletlerin hakikî kuvvet ve kıymetleri ölçülür… »

  30.081924 Dumlupınar’da Konuşma.


  ALINTIDIR.

  Sürmenaj, Bunu Beğendi.
  Çürük elmanın kurdu olur
  zıl elmanın bozkurdu olur
  cCc
Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Atatürk'ün 19 Mayıs Sözleri - Atatürk'ün 19 Mayıs Özdeyişleri
  Konu Sahibi TayLan Forum Atatürk'ün Sözleri
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 07.Ekim.2016, 18:50
 2. Atatürk ün Dil İle ilgili Sözleri Ve Anıları
  Konu Sahibi SaDé! Forum Atatürk'ün Sözleri
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 17.Şubat.2015, 21:29
 3. Atatürk'ün Sanat İle İlgili Sözleri
  Konu Sahibi Katre~ Forum Atatürk'ün Sözleri
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 18.Aralık.2014, 16:14
 4. Atatürk'ün Gençlik İle İlgili Sözleri
  Konu Sahibi Katre~ Forum Atatürk'ün Sözleri
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 16.Aralık.2014, 00:34
 5. Atatürk'ün Bilim İle İlgili Sözleri
  Konu Sahibi Katre~ Forum Atatürk'ün Sözleri
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 25.Eylül.2013, 18:33

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş