AstronomiAstronomi (gök bilimi gökbilim) kökenleri evrimleri fiziksel ve kimyasal özellikleri ile gök cisimlerini açıklamaya çalışmak üzere gözleyen bilim dalıdır. Astronominin sınırlı ve özel bir alanı olan gök mekaniği ile karıştırılmaması gerekir. Astronomi daha açık bir deyişle yörüngesel cisimleri ve Dünya atmosferinin dışında gerçekleşen yıldızlar gezegenler kuyrukluyıldızlar kutup ışıkları galaksiler (gökadalar) ve Kozmik mikrodalga arkaplan ışıması gibi gözlemlenebilir tüm olay ve olguları inceleyen bilim dalıdır. Evrende bulunan her çeşit maddenin dağılımını hareketini kimyasal bileşimini evrimini fiziksel özelliklerini ve birbirleriyle etkileşimlerini inceler.

Astronomi terimi eski Yunanca'daki astron ve nomos (άστρον et νόμος) sözcüklerinden türetilmiş olup «yıldızların yasası» anlamına gelir. Asteroitlerin ve kuyruklu yıldızların keşfindeki katkıları gözönüne alınırsa astronomi amatörlerin de halen etkin bir rol oynayabildikleri nadir bilim dallarından biridir.

Gök bilimi yeryüzündeki en eski bilimlerden biri olarak kabul edilir. Arkeolojik bulgular en eski çağlarda bile insanların gök biliminin konuları hakkında bilgileri olduğunu ortaya koymaktadır.

Neolitik çağda insanlar ekinoksların periyodik karakterini mevsimlerle ilişkisini ve bazı takımyıldızları bilmekteydiler. Modern gök bilimi gelişimini özellikle antik çağdaki ve onları izleyen matematikçilere ve Ortaçağ’ın sonunda keşfedilmiş gözlem aletlerine borçludur. Başlangıçta ayrılmaz bir ikili sayılan ve paralel olarak ilerleyen astroloji ve gök bilimi zamanla yollarını birbirlerinden ayırmak zorunda kalmışlardır.Antik Çağ'da astronomiAntik Çağ'da gök biliminin gelişimindeki önemli hususlar olarak şunlar söylenebilir :

Astronomi önceleri yalnızca çıplak gözle görülen gök cisimlerinin gözlemi ve hareketleri hakkındaki öngörülerden oluşuyordu. Eski zamanlarda gözlemler çıplak gözle yapılıyorsa da o zamanlar günümüzdeki gibi sanayi ve ışık kirliğinin bulunmayışı insanlara büyük bir avantaj sağlıyordu. Bu yüzden antik çağda yapılan gözlemlerin günümüzde yapılması neredeyse olanaksız derecesinde zordur.

Eski insanların dairesel tarzda dikmiş oldukları 6.500 yıllık megalitlerin (Nabta Playa Stonehenge) astronomik gözlem amacıyla kullanıldıkları sanılmaktadır.

Eski çağlarda astronomide ilerlemiş uygarlıklardan bazıları Çin Hint Sümer Kalde Mısır Toltek Zapotek ve Maya uygarlıklarıdır.

Rig-Veda'da Güneş'in hareketine bağlanan 27 takımyıldızdan ve 13 bölümlü zodyaktan söz edilir.
Mayalar ise teleskopları olmadıkları halde Venüs’ün evrelerini ve tutulmalarını tam olarak saptayabilmişlerdi.

Antik Yunanlar'ın gök bilimine yaptıkları en önemli katkı yıldızları kadir derecelerine göre sınıflandırmaya çalışmış olmalarıdır.


Ortaçağ'da gök bilimi

Ortaçağ’da astronomi bilgilerinin İslam bilginlerince geliştirildiği ve bu bilgilerin sonradan Batı'ya aktarıldığı görülür[kaynak belirtilmeli]. Astronomiyi geliştiren bu İslam bilginlerinden başlıcaları şöyle sıralanır :

Fergani (805–880) Gök cisimlerinin hareketleri üzerine yazılar yazdı ekliptiğin eğikliğini hesaplamasını sağladığı gözlemlerde bulundu.

Kindi (801–873) filozof ve ansiklopedici bilgin astronomi üzerine 16 eser yazdı.

Battani (855–923) astronom ve matematikçi Hasib El-Mısri (850–930) Mısırlı matematikçi Harezmi (780-850): Türkistanlı matematikçi. Ebubekir Er-Razi (864–930) İranlı bilgin Farabi (872–950) büyük filozof ve bilgin.

Khujandi 10. yüzyılın sonunda Tahran yakınında bir gözlemevi inşa etti.

Ömer Hayyam (1048–1131) cetveller hazırladı takvimi geliştirdi.

Ibn El-Haytham (965–1039) matematikçi ve fizikçi. Biruni (973–1048) matematikçi astronom ve ansiklopedici.

Tusi (1201–1274) filozof matematikçi astronom ve ilahiyatçı; trigonometrinin kurucularından biri olarak kabul edilir.

Gıyaseddin Cemşid (1380–1429) (Özbekistan) Uluğ Bey (1393 - 1449) Timur İmparatorluğu'nun 4. hükümdarı. Matematikçi ve astronom.

Ali Kuşçu (1403 - 1474) Türk astronom matematikçi ve dilbilimci

Gök bilimin gelişmesinde devlet adamlarının yapmış olduğu kişisel girişimler de önemli bir yer tutmaktadır. Selçuklular döneminde yaşamış olan Kırşehir emiri Caca Bey burada kendi adıyla kurmuş olduğu medresede gök bilimin gelişmesine imkân sağlayacak ortamı oluşturmuştur.


Rönesans'ta gök bilimi

Kopernik Güneş merkezli güneş sistemi modelini fikir olarak ortaya attı.

Koperniğin fikri Galile ve Kepler tarafından savunuldu geliştirildi ve düzeltildi.

Kepler Güneş’in çevresindeki gezegenlerin hareketini belirleyen bir yasalar sistemi olduğunu düşünen ilk kişi oldu.

Çekimi hareket yasalarıyla tanımlayan Newton oldu. Böylece gezegenlerin hareketine makul bir açıklama getiren ilk kişi de o oldu. Aynı zamanda yansıtıcı teleskobu icat etti.

Günümüzde astronomiAstronomi 19. ve özellikle 20. yüzyılda baş döndürücü bir hızla ilerlemiştir. Yakın zamanlardaki keşif ve gelişmelerle ilgili olarak şunlar söylenebilir:

Teleskopların geliştirilmiş olmasının yanı sıra diğer bilim dallarındaki ilerlemelerin de gök bilimine yardımcı olmaları sayesinde evrenin gizleri bir bir açığa çıkmaktadır.

Astronomideki en önemli gelişmelerden biri tayfölçümü de denilen spektroskopinin (maddelerin ışıkla olan etkileşimlerini anlamaya çalışma maddelerin soğurduğu ve yaydığı ışığı yani elektromanyetik dalgaları saptayarak maddenin yapısı hakkında sonuçlara varma tekniği) yani yıldız ışığının elektromanyetik spektral analizine başlanmış olmasıdır.

Diğer yıldızların ışıklarının analizi bu yıldızların ışığının temelde Güneş’in ışığından farksız olduğunu fakat yıldızlar arasında sıcaklık kütle ve boyut bakımından son derece büyük farklılıklar bulunduğunu göstermiştir.

Evrenin genişlemesi galaksiler giderek birbirinden uzaklaşmaktadır.

20. yüzyılın başında diğer galaksilerden ayrı bir birim olarak galaksimizin varlığı kanıtlanabilmiştir.
Ardından Hubble yasası ile evrenin bir genişleme içinde olduğu saptanmıştır; galaksiler giderek birbirinden uzaklaşmaktadır.

Kozmolojik termik ışıma (fosil ışıması) ve kimyasal elementler ve izotoplarının maddeden ayrılmasını açıklayan farklı nükleosentez teorileriyle büyük ölçüde astronomi ve fiziğe dayalı olan Büyük Patlama kuramı yoluyla kozmoloji özellikle 20. yüzyılda büyük gelişmeler göstermiştir.

20. yüzyılın bu alandaki son gelişmeleri olarak radyoteleskopların radyoastronominin modern bildirişim araçlarının ortaya çıkması sayılabilir. Bunlar sayesinde elektromanyetik dalgalarla uzayı aşan parçacıkların spektroskopik analizi yapılabilmiş ve böylece uzak gök cisimleri üzerinde yeni deney türleri olanaklı hale gelmiştir.

Astronominin dalları alanları konuları

Antikçağdaki başlangıç döneminde gök bilimi yalnızca astrometriden yani yıldız ve gezegenlerin gökyüzündeki konumlarının ölçümünden ibaretti. Daha sonra Kepler ve Newton’un çalışmaları gök cisimlerinin kütle çekimi etkisi altındaki hareketlerinin matematik yoluyla öngörülmesini sağlayan gök mekaniğini doğurdu. Bu iki alandaki (astrometri ve gök mekaniği) çalışmaların çoğu önceleri elle yapılan işlemlerden oluşuyordu. Günümüzde ise bu çalışmalar bilgisayarlar ve fotoğraf aygıtları ile yapılabilmektedir ki; bu da gök cisimlerinin konum ve hareketlerinin çok büyük bir hızla saptanabilmesini sağlamaktadır. Bu yüzden modern astronomi daha ziyade gök cisimlerinin fiziksel doğasını gözlemlemleye ve anlamaya yönelmiştir.

20. yüzyıldan itibaren profesyonel gök bilimi iki alana ayrılma eğilimi göstermiştir : gözlemsel astronomi ve teorik astrofizik. Gök bilimcilerin çoğunun her iki alanda da çalışıyor olmasıyla birlikte profesyonel astronomlar giderek bu iki alandan birinde uzmanlaşma eğilimi göstermektedirler.

Gözlem gök bilimi esas olarak verilerin elde edilmesiyle ilgilenir. Teorik astrofizik ise esas olarak gözlemlenen fenomenleri anlamaya ve öngörülerde bulunmaya çalışır. Teorik astrofizik gözlem astronomisine bir tamamlayıcı etken olarak astronomik oluşumları açıklamaya çalışır da denilebilir.

Gök biliminin bir dalı olan astrofizik yıldızların gözlemiyle sınıflandırılan fiziksel fenomenleri tanımlar belirler. Günümüzde gök bilimcilerin hepsi de belirli bir astrofizik bilgisine sahiptirler ve gözlemleri de hemen hemen her zaman yine astrofizik bağlamında incelenir. Bununla birlikte kendilerini yalnızca astrofiziği incelemeye vermiş araştırmacılar da yok değildir. Astrofizikçilerin çalışması astronomik gözlem verilerini analiz etmek ve onları fiziksel olgulara indirgemektir.

Astrofiziğin bir dalı olan kozmoloji evreni fiziksel bir sistem olarak inceler; yani evrenin doğuşu ve büyümesi evrimi gökcisimlerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri ve konumlarının hesaplanması ile ilişkilidir. Astronomi gözlemleri salt astronomi ile ilişkili değildir; aynı zamanda genel görelilik kuramı gibi fizikte çok önemli yeri olan kuramların sınanması için de gözlemsel veri sağlar.

Kullanılan inceleme yöntemi amaç ve konuya göre birbiriyle iç içe olan genel gök bilimi astrofizik ve uzay bilimleri gibi birçok dala ayrılır. Gök biliminde inceleme alanları aynı zamanda şu iki kategoride ele alınır:

Konuya göre astronomi. Genellikle uzayın bölgelerine göre (örneğin galaktik gök bilimi) ve ilgili meselenin tiplerine göre dallara ayrılır (yıldızların oluşumu kozmoloji).

Gözlem tarzına göre astronomi. Saptanan partiküllerin tipine (ışık nötrino) veya dalga genişliğine (radyo dalgaları gözle görünen ışık kızılötesi ışınlar) göre dallara ayrılır.

Gözleme göre astronomi

Tayfta soldan sağa doğru sırasıyla
γ ışınları x ışınları morötesi ışınlar insanın gözüyle gördüğü ışık mikro dalgalar radyo dalgaları bulunur.Galaksi

Galaksi veya gökada kütleçekim kuvvetiyle birbirine bağlı yıldızlar yıldızlararası gaz toz ve plazmanın meydana getirdiği yıldızlararası madde ve şimdilik pek anlaşılamamış karanlık maddedenoluşan sistemdir. Tipik galaksiler 10 milyon (cüce galaksi)ile bir trilyon (dev galaksi) arasındaki miktarlarda yıldız içerirler ve bir galaksinin içerdiği yıldızların hepsi o galaksinin kütle merkezini eksen alan yörüngelerde döner. Galaksiler çeşitli çoklu yıldız sistemlerini yıldız kümelerini ve çeşitli nebulaları da içerebilirler. Çevresinde gezegenler ve asteroitler gibi çeşitli kozmik cisimler dönen Güneş Samanyolu galaksisindeki yıldızlardan yalnızca biridir.

Tarihsel olarak galaksiler gözle görülen biçimlerine göre sınıflanmışlardır. Bu sınıflamada sık karşılaşılan biçimlerden biri ışık profili elips şekilli olan eliptik galaksidir.bu referans -404 not found- ile sonuçlanıyor Sarmal galaksiler tozlu ve kıvrımlı kolları olan disk şekilli yapılardır. Düzensiz ya da olağan dışı biçimli galaksiler ise "tuhaf galaksiler" olarak bilinir ve tipik olarak komşu galaksilerin kütleçekimine bağlı biçim bozulmasıyla oluşurlar. Birbirlerine yakın galaksilerin arasındaki bu tür etkileşimlerle sözkonusu galaksiler birleşebileceği gibi yıldız oluşumu olaylarında "patlama" diye adlandırılabilecek ölçüde fazla artışların tetiklenmesiyle yıldız patlama galaksileri (İng. starburst galaxy) de gelişebilir.[not 1] Ayrıca düzenli bir yapıya sahip olmayan küçük galaksilerden de düzensiz galaksiler olarak bahsedilebilir.

Gözlemlenebilir evrende 100 milyardan (1011) fazla galaksi olduğu sanılmaktadır Galaksilerin çoğu 1.000 ile 100.000 parsek arasındaki bir yarıçapa sahip olup genellikle birbirlerinden milyonlarca parsek uzaklıklarda bulunurlar Galaksilerarası uzay ortalama yoğunluğu m3 başına bir atom bile düşmeyecek derecede az olan bir gazla doludur. Galaksilerin çoğu kütleçekimi etkisi sayesinde birbirlerine bağlı “kümeler” adı verilen topluluklar oluştururlar; onlar da yine kütleçekimi etkisi sayesinde birbirlerine bağlı süperkümeleri oluştururlar. Bu daha büyük yapılar da evrende büyük boşlukları çevreleyen tabakalar ve ipliksi yapılar olarak düzenlenmiştir.
Karanlık madde henüz çok iyi bir şekilde anlaşılamamış olmakla birlikte öyle görünüyor ki galaksilerin çoğunun kütlesinin yaklaşık % 90’ını karanlık madde oluşturmaktadırGözlem verileri bazı galaksi merkezlerinde dev kara deliklerin mevcut olabileceğini ortaya koymaktadır. Anlaşıldığına göre Samanyolu galaksimiz da çekirdek kısmında böyle bir karadelik içermektedir.

Dünya atmosferiDünya atmosferi veya Havaküre Dünya'nın kütleçekimi ile gezegenin çevresini sarmalayan bir gaz tabakasıdır. Yaklaşık %78'i azot %20.5'i oksijen %0.93 argon %1 su buharı ve kalan kısmı diğer bazı gazların karışımından oluşmuştur. Bu gaz karışımına genel olarak hava adı verilir. Morötesi güneş ışınımını emmek ve gece ve gündüz sıcaklıklarını dengelemek suretiyle Dünya'daki yaşamı korur.
Atmosfer ve dış Uzay ile kesin bir sınır yoktur.

Yavaşça incelir ve gözden kaybolur. Atmosfer kütlesinin üç çeyreği gezegen yüzeyinin 11 km içerisindedir. Amerika'da 805 km üstünde seyehat eden insanlar astronot olarak gösterilirler. Bir altitute 120 km (400.000 ft) sınırını gösterir ki orada atmosferik etkiler tekrar giriş esnasında fark edilir. Karman line 100 km'de (328.000 ft) sık sık atmosfer ve dış uzay arasında sınır olarak kullanılır.

Dünya atmosferinin sıcaklığı yükseklikle değişir.

Gök bilimci

→"Yıldız bilimci" sözcükleri bu sayfaya yönlendirilmiştir. İncil'deki Yıldız bilimciler için Müneccim Krallar sayfasına bakınız.
Astronom astrofizikçi ya da gök bilimci astronomi ya da astrofizik üzerine araştırmalar ve çalışmalar yapan bilim insanıdır.

Tarih öncesi çağlardan bu yana gökyüzü dünyanın her yerindeki kültürlerden insanların ilgisini çekmiştir. Bu kültürlerden bazıları birbirinden bağımsız olarak gökyüzündeki cisimlerin gözlemlenmesine kendini adamış olan kâtip veya rahiplere destek vermeye başlamışlardır. Gezegenlerin hareketlerinin gözlemlenmesi ve gelecekteki hareketlerinin tahmini antik astronominin başlıca uğraşı olmuştur. Batıda astronominin antik Mezopotamya'da ortaya çıktığı düşünülmektedir. Babil kayıtları üzerine yakın zamanda yapılan araştırmalar bunların kusursuz olduğunu göstermektedir.


Galileo Galilei teleskobik astro*nominin kurucularından olan İtalyan astronom.
Yaklaşık 1750'lerden önce astroloji ile astronominin birbirine çok yakın kabul edildiğinin anlaşılması önemlidir. Kimi yer ve zamanlarda bu ikisine aynı gözüyle bakılmıştır.

Diğer pek çok bilim alanında çalışan kimselerden farklı olarak astronomlar üzerinde çalıştıkları cisimlerle temas kuramaz. Bunun yerine keşif yapmak için detaylı gözlemlere başvururlar. Genel olarak astronomlar gözlem yapmak için teleskop ya da diğer görüntüleme ekipmanları kullanmaktadırlar.
KaynakçaGalileo Galilei teleskobik astro*nominin kurucularından olan İtalyan astronom.


Kaynak: Vikipedi

ALINTIDIR.