FALNAMELER

Fal ile ilgili yazılan ihtilacname kıyafetname kehanetname tefe’ülname yıldızname ve hurşidname gibi adlarla anılan eserlere genel olarak falname
denilmiştir. Bunların bazıları şiir bazıları da nesir şeklindedir. Eserler Türkçe Arapça ve Farsça olarak yazılmıştır.

Peygamberimizin damadı Reml-i Hazret-i Ali Hz. Ali’ye Risale-i Fal-name li Ca’fer-i Sadık onun ahfadından Cafer-i Sadık’a Haza Fal-ı Kur’an Muhyiddin ibn Arabi’ye izafe edildiği birtakım eserler ortaya çıkmıştır.Cafer-i sadık’a izafe
edilen birçok falnameden bahsedilmektedir.

Bunlardan biri olan Risale-i falname li Cafer-i Sadık adlı eser de ise bir niyetin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini öğrenmek için ilk olarak dileğin kayıtlı olduğu daire bulunmuş sonra da fala bakan ve baktıran kişi ellerini yumarak bir Fatiha üç İhlas okuyup salavat getirmiş ve parmaklarından istedikleri kadarını açarak bunların sayısını toplamış ve birtakım işlemlerin sonucunda çıkan ayetler fal olarak kabul edilmiştir.

Padişahlardan da Fatih adına düzenlenen iki tane falnameden bahsedilmektedir. Biri Farsça Cam-ı Suhan-gu’dur. Diğeri ise Türkçe yazılmıştır.
Bunun yanında Şehzade Cem Sultan’a da “Fal-ı Reyhan-ı Cem Sultan” adlı bir falnamenin yazıldığını görmekteyiz.

Falnameler “gaybı ancak Allah bilir” ibaresiyle başlamaktadır. Muhyiddin ibn Arabi ise eserinde bir işe başlamanın hayır mı yoksa şer mi olduğunu
anlayabilmek için abdestli olarak kıbleye dönülerek eûzü besmele ile birlikte bazı
ayetleri okuduktan sonra on kere salavat-ı şerif getirip peşinden tefe’ülde bulunulması gerektiğini söyler. Fal bakmayı uygulamalı olarak öğretmek amacıyla sorular sorar ve cevaplarını aramaya çalışır.

Falnameler fal bakmakta kullanılan metinler olmaları bakımından üçe ayrılmaktadır.

Birincisi en yaygın olarak kullanılan ve Falü-l Kur’an adı verilen Kuran Falnameleri ikincisi kur’a yöntemiyle zar atarak bakılan Kur’a
Falnameleridir. Üçüncüsü de Fe’lü’n Nebi Fe’lü Esma-i Nebi isimleri verilen Peygamber adlarına göre düzenlenen falnamelerdir.

Manzum bir eser olan BahtAynasıbir kura falnamesidir. Fakat bunların dışında hiçbir gruba girmeyenfalnameler de bulunmaktadır. Bunlardan bazıları hemen hemen hepsi aşk meşk
üzerine yapılmış içinde manilerin yer aldığı ve halk tarafından da oldukça ilgi görmüş olan manili fallardır.

Bunların dışında Mesnevi-i Mevlana Divan-ı Hafız Şeyh Sadi’nin Gülistan-ı Sa’di adlı eserleri açılarak bakılan ve kitap falı denilen fal çeşitleri görülmektedir. Fakat Kuran’ın açılarak bakıldığı Kuran Falı en efdal olanı kabul edilmiştir.

İsmail Hikmet Ertaylan yaptığı araştırmalar sonucu Arapça Farsça ve Türkçe yazılmış 24 falname tespit etmiştir.

Tespit edilen bu falnameleri şöyle sıralayabiliriz.

a) İstanbul kütüphanelerinde olanlar:

1- Farsça manzum Kur’an falı hakkında
2- Farsça manzum Cam-i Suhanguy
3- Türkçe manzum Haza fal-i kur’a
4- Türkçe manzum Tertib-i mahsus
5- Haza fal-i Kur’an-ı azim mensur
6- Haza fal-i Kur’an tertib-i mahsus
7- Haza fal-i Kur’an telif tertib-i mahsus
8- Falname
9- Risale-i falname Li Cafer-i Sadık
10- Falname-i Arabi
11- Tefe’ülname-i manzum
12- Risale-i Falname

b) Anadolu kütüphanelerinde olanlar:


1- Farsça Manzum ve Farsça mensur tefsirli Kur’an falı
2- Fal-i Türki manzum
3- Hurşidname Türkçe manzum kur’a falı
4- Fit-tefe’ül-i bil Kur’an mensur
5- Risalet-üt tefe’ül bil Kur’an mensur Arapça
6- Fal ve remil risalesi
7- Tefe’ül usulleri

c) Avrupa Kütüphanelerinden

1- Manzum Kur’an falı Türkçe
2- Fal-i Kur’an-i azim
3- Cafer-i Sadık Falnamesi
4- Falname-i manzum
5- Şerait-i fal-i Kur’an-ı azim’dir.

Bunların dışında Zuhal Akar Topkapı Sarayındaki iki falname üzerine yaptığı çalışmada Şah Tahmasb Falname’sinin ve 2.Dresden Falnamelerinin bulunduğunu söylemektedir. Şah Tahmasb falnamesinin Safevi hükümdarı Şah Tahmasb zamanında tarihlendirildiği düşünülmektedir. Bu falnamenin İmam Cafer es Sadık’a atfedilen falnameden kopyalanma ihtimali de bulunmaktadır.61

2.Dresden falnamesi ise 1600’lü yıllarda tarihlendirilmiştir. 1718 yılında Osmanlı- Avusturya Savaşı sırasında Avusturya’ya götürülmüş olma olasılığından söz edilmektedir.62 Bunlar resimli olan falnamelerdir. Bir de 1703 ve1702 numaralı falnameler bulunmaktadır. 1703 numaralı falname I. Ahmed dönemi vezirlerinden olan Kalender Paşa tarafından hazırlanmıştır.

Falnamenin giriş sayfasında Sultan I. Ahmed’in tuğrası bulunmaktadır.1702 numaralı falname hakkında ise kapsamlı bir bilgi olmamakla birlikte Tahmasb Falnamesinden türediği belirtilmektedir.

Kaynak : Azize UYGUN tarafından hazırlanılan ' El Falı ' isimli yüksek lisans tezinden alınmıştır.

ALINTIDIR.