FALIN TARİHİ
Falcılığın insanlık tarihinin en eski uğraşlarından biri olduğu görülmektedir. Milattan en az 4000 yıl önce Çin Mısır Babil Eski Yunan Medeniyetlerinde uygulandığı bilinmektedir. Fakat fal ve falcılığın muhtemelen en eski kaynağı Mezopotamya’dır.Din ve hekimlikle ilgili işlerde kullanılmakla birlikte özel ve genel nitelikteki meselelerin çözümünde başvurulan yardımcılardandır.

Falcılıkla uğraşanlar arasında sadece o ülkenin halkı değil üst kademeden insanlar da olmuştur. Bazı dinlerde din adamlarının bu işlerle uğraştıkları Tanrılarla irtibat kurarak onlardan gelecekle ilgili bilgiler almaya çalıştıkları bilinmektedir. Birçok uygarlıkta kehanet merkezleri kurulmuş bu merkezlere her sınıftan insan büyük ilgi göstermiştir. Krallar bu merkezlere haber göndererek ordusunun savaşacağı şehri yeri ve uygun zamanı öğrenmek istemişlerdir.

Kehanet ve kahinlik konusu geniş bir şekilde incelendiği zaman özellikle Dünyanın her yerinde politeist inançlara sahip kültürlerde rastlanmaktadır. Kehanetle uğraşanlar sadece din adamı değil aynı zamanda Tanrıların seçtiği Tanrı ile insanlar arasında aracılık yapabildiğine inanılan kimselerdir.

Sümerlerde kahinlerin tanrılarla irtibat halinde olduklarına ve gelecekten haber aldıklarına uğurlu veya uğursuzu bildiklerine inanılıyordu. Hatta yerin altına giderek Cehenneme gitmiş olan ruhlardan istediklerini kurtarabildikleri kabul görüyordu.

Bu ülkede kahinlere kehaneti ilk öğreten kişinin “Anmeduranki” olduğu söylenmektedir. O büyük tufandan önce gelen hükümdarlardan yedincisi olarak bilinmektedir. “Baru’lar” ise kahinlik görevinde bulunan papazların isimleridir.

Keldanilerde fal aracı olarak birçok nesneler hayvanlar doğal olaylar kullanılmıştır. Bir elmasın parıltıları rüzgarda sallanan yapraklar yılanlar köpekler kısacası hemen hemen her şey fal bakmak için bir araçtır.

Yunanlılarda bazı Tanrıların kahinlik gücünün olduğuna;ilahların medyumlarla kahinlerle iletişim kurduklarına ve onlara birtakım haberler verdiklerine inanılmıştır. Bu ilahlardan en önemlisi olan “Apollo” kehanet Tanrısı
olarak da nitelendirilmiştir. Delfi’de bu Tanrının bir tapınağı bulunmakta idi. Homeros zamanında “Kahinlik Ocağı” olarak büyük bir üne sahip olmuştur. Diğer bir Tanrı da Zevs’tir. Epeiros’ta Dodona’da eski meşe ağaçlarının çıkardığı hışırtılar Zevs’in sesi olarak düşünülmüştür.

Üstelik Olimpia’da bu Tanrı’nın bir kehanet ocağı vardır.Bir diğeri de Tanrıça Tykhe (İsis)’dir. Romalıların en çok tapındıkları ve korktukları kör talihi simgeleyen Fortuna ile bir tutulmuştur.

Ege’de tarih öncesi çağlardan beri kahinlik özelliği bulunan yer altı kahramanları tanrılar ve yarı tanrılara inanılmıştır. Bir mitolojiye göre ise Apollo evlenmek istediği Kassandra’ya falcılık yeteneği vermiş Hermes’e de zar şansıyla
ilgili falı vermiştir.

Eski Yunanistan’da hem kişisel hem de toplumların geleceğiyle ilgili kehanetlere önem verilmiştir. Bunları Yunan Mitolojilerinde destanlarında (İlyada Odise) ünlü tarihçi Heredot’un eserlerinde de görebiliriz.

Yunanlı filozof Pyhagoras MÖ. VI. Yüzyılda Mısır’ı ve bazı Asya ülkelerini dolaşmış Kaldelilerin Mecusi Rahiplerin uğraştığı gizli ilimleri inceleyerek Yunanistan’a getirmiştir.

Ülkedeki krallar gelecekle ilgili bilgiler edinebilmek amacıyla Piti (Pitya) adını taşıyan Delfi kahinlerine başvurmuşlardır. Bu kahinler Yunanlılar için 7. yüzyılda önemli bir otorite haline gelmiş ve ünü sadece Yunan sınırları içinde değil Anadolu içlerine kadar yayılmıştır. Bunlar gelecekten haber veren rahiplerin yanında ömürlerini kahinliğe adamış ve hayatlarını saf kalma düsturu içinde yaşamayı seçmiş kadınlardır.

Aristoteles ve Platon’un da fala inandıkları söylenmektedir.22 Aristo Fizyognomi üzerine bir kitap yazmış bu sanatı da birçok öğrencisine öğretmiştir.23 Akadlar da falcılıkla oldukça fazla ilgilenen topluluklar arasındadır. Falcılığın Asya ve Akdeniz Bölgelerinde de yaygınlaşmasında etkili olmuşlardır.24 Roma’daki uygulamalar ise genel olarak Yunan kültürüyle benzerlik göstermektedir.

Bu iki medeniyette de görülen ve adına “mantika” denilen hem devletin hem de kişilerin geleceğinin öğrenilmeye çalışıldığı bir düşünce tarzı bulunmaktadır. Mantika doğrudan doğruya sanatsız olarak gerçekleştirilen tabii mantika ve birtakım vasıtalar kullanılarak kehanette bulunma işi olan yapma mantika diye ikiye ayrılmıştır. Yapma sanatlı olarak kullanılan alamet mantikası özellikle Roma’da çok gelişmiş ve uzun bir dönem kullanılan bir ilim dalı olmuştur.

Mesala dini törenlerde taşınan Tanrı tasvirinin her sallanışından ayrı bir mana çıkarılmaya çalışılmıştır.

Grek Etrüsk ve Roma falcılığı hakkında sayısız araştırmalara rağmen birçok detayları henüz aydınlatılabilmiş değildir.Roma imparatoru Justinianus’un sarayında çağının en büyük falcılarını bulundurduğu ve onlardan gelecek hakkında haberler aldığı söylenmektedir.

Mısır’da ise Firavunların özel kahinleri vardı. Bunlara “Urmalar” denilirdi. Bunlar Ptah mabedinin yer altı adalarında yaşarlar inandıkları Tanrılarıyla sürekli iletişim halinde bulunurlar dış dünya ile ilişkilerini koparırlardı. En eski kehanet merkezleri olarak Amon-Re kehanet merkezleri bilinmektedir.

M.Ö. 1450-1180 yıllarında varlığını sürdürdüğüne inanılan Hititler’de ise falın en çok kullanıldığı alan savaşlardır. Ordunun hareketleri takip edeceği yol kışlayacağı yer saldırıya geçeceği yer ve zaman hakkında ve bu savaşın sonunda kralın zafer şansının olup olmadığına dair gelecekle ilgili bilgiler elde edilmeye çalışılmıştır.

Çinlilerde falcılık geleneği çok eski dönemlere Eski Çinlilere dayanmaktadır.30 Fala bakmak amacıyla ciddi bir fal kitabı olarak görülen I Ching (Değişmeler Kitabı) kullanılmıştır. Bu kitap Çin’in en eski fal ve bilgelik kitabıdır.

Buda mürşit olduktan sonra fal ve kehanet gibi sahte hünerleri reddetmiştir. Fakat Buda’nın öğrencilerinden bazıları fala inanmış ve gittikleri ülkelere de götürmüşlerdir.

Amerika yerlileri olan Kızılderililerde Avusturya çöllerinde yaşayan Aborjinler’de de fal ve büyü işleri oldukça yaygındı. Fas (Batı Afrika) Zulu (Güney Afrika) ve Yeni Zelanda yerlileri gibi halklar yanında daha modern görünümlü birçok ülke ve toplulukların gelenekleri arasında kristal küreye bakarak vizyon görme usulleri yaklaşık M.Ö. 3000 yılından beri devam etmektedir. Bazı toplumlarda ise kahinlerin yerini bir tür din adamı olmakla beraber hekimlikle ve büyücülük falcılık gibi işlerle uğraşan Şamanlar almıştır. Şaman aynı zamanda Kuzey Amerika Avusturya Güney Amerika Yerlilerinde Eskimolarda Japonlarda Afrika kabilelerinde hekimlere şifacılara majisyenlere (büyücülere) ve medyumlara verilen isimdir.

Fala bir hayli itibar edenler arasında İslamiyet’ten önceki Türkler de bulunmaktadır. Onlar karşılaştıkları sorunları çözmede falcılardan yardım istemişlerdir. Irk ve Tölge kelimelerini fal anlamında kullanılmışlardır. En eski fal kitapları Irk Bitig’dir.

Eski Türklerde falcılar kullandıkları malzemeye göre farklı isimler almışlardır. Koyun sığır at geyik gibi hayvanların kürek kemiklerine bakarak geleceği okuyanlara “yağrıncı” koyun tezeği taş veya benzer birtakım tanelerle fal açanlara ise “kumalakçı” denilmiştir. Bunların dışında değişik malzemeler kullananlara da “ırımcı” adı verilmiştir.

Fal Orta Çağda değersiz madenleri kıymetli madenlere dönüştürme sanatı36 olarak bilinen simya bilimi ile karışmış bir halde görülmektedir.37 Bu dönemin ünlü kahinleri arasında Nostradamus bulunmaktadır. Bu kişinin kehanet adına yapığı
tahminler döneminde olduğu gibi günümüzde de konuşulmaktadır. Kitaplarında daha çok muğlak ve müphem ifadeler kullanmış bu ifadelerde ne anlatmak istediği tam olarak anlaşılamadığından sözleri farklı şekillerde yorumlanarak geleceği bildiğine inanılmıştır.

İslam’dan önce Cahiliye Arapları arasında da falın büyük bir kıymeti vardır.

İslamiyet’in gelmesiyle yapılması yasaklanan fal çeşitlerinin yanı sıra günümüze kadar gelmiş olan ve halen az-çok uygulananları da bulunmaktadır. Bunların tanınmış olanlarını şöyle sıralayabiliriz.

Zecr iyâfet tıyâre tark ve kehânet ezlâm irâfet ihtilâc kıtfe kıyâfet ve firâset. Zecr tıyâre ve iyâfet aşağı yukarı aynı anlama gelmektedir.Bunlar çeşitli kuşlar ve hayvanların uçuş yürüyüş konuş titreyiş ve seslerine bakılarak anlamlar çıkarma işidir.

Kıtfe : Koyun kemiğinde bulunan renk ve çizgilere bakılarak yapılan fal şeklidir.

İrâfet : Suya küreye ve güneş gibi parıldayan nesnelere bakarak kehanette bulunmakdır.

Firâset : İnsanların görünüşüne renk şekil ve uzuvlarına bakılarak yapılan falcılıktır.

İhtilâc : İnsan vücudundaki bazı organların oynaması seğirmesi gibi birtakım hareketlerin incelenmesi ile yorumlar üretme şeklidir.

Kiyâfet : İnsanın dış görünüşünden şeklinden organlarının durumundan yola çıkarak o kişinin karakteri ve huylarını anlama işidir.

Tark veya kehanet : Çakıl taşları hurma çekirdekleri nohut bakla gibi nesnelerle açılan fal çeşitleridir.Kehanet ise taşla fal açmaktır.

Taşlara çeşitli işaretler konularak avuçta karıştırılmış ve avuç açıldığı zaman taşların duruş şekilleri yorumlanmıştır.Bunların dışında ilm-i reml bulunmaktadır İ lm-i Reml: Kum üzerine çizgiler çizilerek yapılan bir çeşit fal şeklidir. Bu usulün yıldızlar ve burçlarla ilgisinin olduğuna inanılır. 16 işaretten bazısı uğur ve talihe bazısı da uğursuzluğa işaret sayılmıştır.

Fal Araplar tarafından bir ilim olarak görülmüştür. Özellikle bazı alanlarının ihtisas gerektirdiğine inanılmıştır. İslam’ın ortaya çıkmasıyla bu uygulamaların bazısı ortadan kalkmakla birlikte bazı çeşitleri İslami bir şekle bürünerek özel bir yer ve değer kazanmıştır.

Bazıları da İslam’ın haram saymasına rağmen Müslümanlar arasında yaşayarak günümüze kadar gelmiştir.

Araplarda kahinlik adına pek çok kimseler ün salmıştır. Hatta kahineler de oldukça fazladır. Bunların en eskisi ve tecrübelisinin (Şek) ve (Satıh) olduğu söylenir. Bunlar hakkında anlatılanlar daha çok efsane şeklindedir.
Onlara göre Tanrı’nın yardımcıları olarak bilinen ruhlar dünyanın idaresindedirler ve insanların mutluluğa ulaşması başlarına felaketlerin gelmesi onların müdahalelerinin sonucu olarak görülmüştür.Kahinlerin her şeyi bildiğine inanılmıştır. Çünkü ruhlar bu kişilere bilgi vermektedirler. Öyle ki bir kişinin başı ağrısa kahin onu okuyup üfleyerek tedavi etmiştir. Bazı işlerde ise kahin kum falı denilen remili kullanmış yahut ipe düğümler atmış ve ona üfürerek karşılaşılan problemleri çözmeye çalışmıştır.

Putların içinde Hatif” denilen cinlerin olduğuna ve bunların kahinlerle konuşup gökte neler olup bittiğini haber verdiklerine inanılmıştır.

Osmanlılar Döneminde ise hem halk hem de Padişah şehzade bilginler gibi üst sınıfta falla ilgilenmişlerdir. Her kabilede bir büyücü her aşirette bir Şaman bulunduğu gibi Osmanlı devletinde de hemen hemen her padişahın yanında devlet memuru olarak yıldızlardan hükümler çıkardığına inanılan bir müneccimbaşısının
bulunduğu bildirilmektedir. Bunlar ilmiye sınıfı tarafından sevilmeyen ve kralların yanında hazır bulunan kişilerdir.

Zamanla müneccimlik müessesi ortadan kalkmış halk arasında “yıldızname” adlı kitaplara bakarak geleceği söyleyen kimseler ortaya çıkmıştır. Falın yaygınlaşmasının bir sonucu olarak nasıl fal bakılacağını öğreten bu iş için kullanılacak metinlerin de içinde yer aldığı fal kitapları “falnameler” yazılmıştır.

Kaynak : Azize UYGUN tarafından hazırlanılan ' El Falı ' isimli yüksek lisans tezinden alınmıştır.

ALINTIDIR.