1 RAKAMI
Her sayıya nüfuz etmişhepsini içeren ama çokluğu kabul etmeyenher zaman aynıdeğiştirilemezkendisiyle çarpımı yine kendisini verenparçası olmayanbölündüğünde ise parçalara değilbirimlere ayrılan 1 rakamı 2.si olmayan Allah'aMutlak Bire işarettir Onun sıfatıdır.Zaten Allah ismi ve Arap alfabesinin ilk harfinin elifle başlaması ve elifin rakamsal değerinin 1 olması da tesadüfi değildir.Geometrik olarak 1 (.) ile işaret edilir.

2 RAKAMI
İki sayısı ayrılma(mutlak İlahi birlikten ayrı düşme) anlamına gelir.2 tüm yaratılanları temsil eder.Kuran'ın ilk cümlesinin(besmele) ilk harfi b ile başlar ve bu alfabenin 2.harfi olupsayısal değeri 2'dir. Bu sayı aynı zamanda zıt olan şeyleri de temsil eder (neşe ve hüzünuysallıkhırçınlık...)eşitliğiahengihuzuru anlaşmayı da simgeleyen 2 rakamı geometride(-) olarak ifade edilir.Yani birleştirirken ayırır.

3 RAKAMI
İlk tektir.Geometrik şekil meydana getiren ilk şekildir.Dünyanın 3 boyutluluğunu simgelermekansal olarak (uzunlukyükseklikgenişlik) ve zamansal olarak (geçmişşimdigelecek)

Hıristiyanlar için 3üçleme dinsel anlayışı için önemlidir.İslami gizemcilere göreinsanların yolu da 3 türdür;şeriattarikathakikat.Ve nefis de 3 derecelidir(kötülüğü emredenkendini suçlayanhuzur içinde olan)3'ler7'ler40'lar anlayışı da yücelik mertebelerini işaret eden rakamlardır.

4 RAKAMI
Dünya düzeninin simgesidiradaleti simgeler.4'ün bilinen diğer özellikleri;

*4 ilke(su.havatoprakateş) ve 4 yön(doğubatıkuzeygüney)
*4 mevsimayın 4 şekil göstermesi4 büyük melek

*Allah isminin yazılışı da hem islamda hem diğer dinlerde 4 harflidir.
*Tanrısal unsurasonsuzluğa işaret eder.Çünkü 1+2+3+4=10'durbu da her şeyi kuşatan büyük birliktir.

4 aynı zamanda iyi niyetdostlukyardım ve hoşgörüyü temsil eder.

5 RAKAMI

2 (ÇİFT)+3(TEK)=5 olduğundan çeşitliliğievliliğisevgiyimistisizmi simgeler.Aynı zamanda zekaneşeani karar ve pratikliği simgeler.
*İnsan hayatı 5 duyu ile algılar.El ve ayaklarımızda bulunan parmak sayıları beştir.

*Namaz ibadeti beş vakit için emredilmiştir.
*5 ayrı evren vardır;LahutCeberut Melekut Nasut Misal.

6 RAKAMI

Yaratılmış evrenin mükemmel sayısıdır.(3+3=6 dır) yani gizli güçlerden içinde 2 tane barındırır.Diriliğisaflığı huzurusevgiyi simgeler.Allah evreni 6 günde yaratmıştır.6 işgünübir dinlenme günü olması da bu nedenledir.

7 RAKAMI
Akılışıkunsuru simgeler.Tüm varlıkların birliğe kavuşması bu sayı ile gerçekleşir.7 kozmik yapıyıevrenin sembolü talihi simgelerbu yüzden de talihli yedi olarak çağlar boyu adlandırılır.

*Hafta 7 gündür7 yörünge vardırgök-yer 7 tabakalıdır.
*İslam terbiyesinde 7 mertebe vardır.En yükseği Kutb'dur ve altında 4000 saklı evliya vardır.
*Kehf suresinde 7 uyurlar anlatılır.
*Kuran'ın ilk suresi fatihadır ve bu sure 7 ayettir.
*Hicr suresi 87. ayetinde ikilenen yedi ifadesi geçer.
*Gılgamışta 7 gün7 gece7 ekmek diye geçer.
*Eski Ahid'de de 7 rakamı geçer.
*7 kollu şamdan(İsmailiye mezhebinde) ve Mevlevilikte 7 selam vardır.

8 RAKAMI
Faziletahlakkararlılık ve aklı simgeler.Sağlamlıkmutlulukzıtlık ve gizli tarafları bildirir.

*7 cehennem8 cennet8 melek inancı vardır.Bektaşilikte 8 uçmak deyimi mevcuttur ki;uçmak cennet demektir.
*Hıristiyanlar 8 uçlu yıldızı iyi şans sayarlar.

9 RAKAMI
Doğrulukyüceliğinbağımsızlığın işaretidir.Sayıların özüdür çünkü içinde 3 tane 3 vardır.

*7 kat gökten sonra gelen Arş ve Kürsi de kat olarak düşünülürse gökyüzü 9 kat olur.9 kat gök ile havasuateştoprak birleşince insan olmuştur.Bu yüzden 9 kat göğe 9 Ata4 unsura 4 Ana denir.
*9'lu vefkler hastalıklara şifa olur.

*İslam kozmolojisine göre evren 9 felek(göksel küre)den oluşmuştur.

10 RAKAMI
Tamlıkmükemmelliktir.İlk 4 sayının toplamı 10 olduğundan 10'daki çokluk birliğe tekrar döner.İki basamaklı ilk sayıdır.Sonu olmayan yeni bir dizinin başlangıcıdır.

*İslam'da cennetle müjdelenen 10 sahabe vardır.
*10 Emir (Evamir-i Aşere)Allah'ın Yahudilere gönderdiği buyrukları içerir.

11 RAKAMI
Onun ötesindeki ilk sessiz harftir ve genellikle olumsuz olarak nitelendirilen 10 ve 12 gibi iki çok önemli yuvarlak sayının arasındadır.

12 RAKAMI
Kapalı dairedir.
* 1 yıl 12 aydır.
*3 ile 4'ün çarpımı olduğundan hem maddi hem manevi olanın birleşimidir.
*Roma Hukukunda "12 levha Kanunları"vardır.
*Evrende 12 burç mevcuttur.
*Bektaşilikte 12 imam vardır

13 RAKAMI
*Hıristiyan geleneğinde Şakirtlerden 13. sünün Hz. İsa'ya ihanet ettiğine inanılır.

*12+1=13 çoğunlukla cehenneme ait meleklerin sayısı olarak kabul edilir.

* 13 Kadim Maya dininde kutsal ve uğurlu bir sayıdır.

14 RAKAMI
*Ayın bir dolunay olarak mükemmelliğe ulaşması 14 gün alır.
*14 sadece Arap alfabesinin yarısı değilinsan elinin 14 kısmında ve omurganın aşağı ile yukarı parçalarının her birindeki 14 omuru da simgeler.

*Arap alfabesinde 14 güneş harfi 14 ay harfi vardır.

*İslam Mistisizmine göre Hz. Muhammed'in Taha İsminin sayısal değeri 14'tür. Bu da O'nun dolunay gibi ışınlar saçarak ruhani ve cismani güzelliği ile bu evreni aydınlatmak için karanlık bir gecede ortaya çıkmasına işarettir.

15 RAKAMI
*15ilk tam sayının toplamı olduğu gibi iki kutsal sayının da ürünü 3 ile 5'in çarpımı olarak önemlidir.

16 RAKAMI
*Filozoflara göre tüm tabiat 16 unsurdan meydana gelir.
*Bütünlüğün sembolüdürmükemmel ölçü ve bütünlük sayısıdır.

17 RAKAMI
*Cabir b. Hayyan'a göre tüm maddi alem 17 üzerine kuruludur.

*Fetih sayısıdır.

18 RAKAMI
*Sayısal değer olarak Hz. Davud'un ismine ve Esma'ül Hüsna'dan Hayy(diri) ism_i şerifine uygundur.

*İslam mistisizmine göre Bismillahirrahmanirrahim' de(Arap alfabesine göre) 18 sessiz harf vardır. Bu kelimeden türetilen alemlerin sayısı 18bindir.

*Mevlevilikte merkezi sayılardandır.

19 RAKAMI
*Ay çevriminin sayısıdır.
*İslami gelenekte Vahid(bir)kelimesinin sayısal değerine tekabül eder ki bu Allah'ın Esma'ül Hüsna'sındandır.

*Bahailerin kutsal sayısıdır.Yılı her biri 19 günlük 19 aya bölerler.

20 RAKAMI

*El ve ayak parmaklarının sayısı olduğu için bazı kültürlerde saymanın temelidir.

*Mayalar 20'i Güneş Tanrısıyla irtibatlandırmışlardır.
*Aztek takvimi 13*20 güne bölünür.

21 RAKAMI
*Mükemmellikle bağlantıdır.Çünkü 7 ile 3'ün çarpımıdır.

22 RAKAMI
*İbrani alfabesinin 22 harfi Mabeddeki 7 kollu şamdan üstündeki 22 badem çiçeği ile sembolize edilir.
*Tarotta 22 kart vardır.

24 RAKAMI
*Tamlığın sayısıdır çünkü gündüz ve gecenin 24 saati ile bağlantılıdır.
*Pisagor'a göre 24 göğün kısımlarının tamlığını kuşatır.

25 RAKAMI
*Kutsal beşin karesidir.
*Bütün Kutsal sayıları içerir.1+3+5+7+9=25

27 RAKAMI
*Kutsal 3'ün 3'üncü kuvvetidir.
*Kameri sayılarla bağlantılıdır.3'ün katı olan 27 gece ay en iyi şekilde görülecek konumdadır.

28 RAKAMI
*Mükemmel sayıdır.Çünkü bölenlerinin toplamıdır.1+2+4+7+14=28

30 RAKAMI
*Düzen ve adaletle bağlantılı bir sayıdır.

32 RAKAMI

*Mutlu ve mükemmel bir sayıdır.

33 RAKAMI
*Tamlık ve mükemmellik sayısıdır.

35 RAKAMI
*Ahengi ifade eder.

40 RAKAMI
*Hazırlık ve tamlıktır.
*Bereketli sayıdır.
*Zamana işaret eden 4'ün ve bilgi demek olan 10'un çarpımıdır.
*Kutsal metinlerde 40 gün veya 40 yıl arınma bekleme veya hazırlanma süresidir.

*Katolik Kilisesine göre 40 insanın Kanonik çağıdır.Yani zeka bu yaşta bütünüyle gelişmiş olur.

*Hz. Muhammed'in isminin (Arap alfabesiyle yazılışında ) başında ve ortasında bulunan mim harfinin sayısal değeri 40'tır.İsminden mim harfi çıkarıldığı zaman Ahad kelimesi kalır ki bu da Allah'ın isimlerinden olup1 demektir.

*İslam Mistisizmine göre Sufinin 40 günlük inzivaya katlanması şarttır.
*Bektaşilikte 40'lar vardır.

46 RAKAMI
*Hz. Adem'in (adem) Yunanca yazılışının sayısal değeridir.
*Hz. İsa'nın insani yönüyle bağlantılıdır.

52 RAKAMI
*Yılın 52 haftasını hatırlatır.
*Her 52 yılda bir yılın başlangıcıbaşlangıçtaki sisteme kesin bir şekilde tekamül eder.Bunun hayat çevriminin yeni bir başlangıcını işaret ettiği kabul edilmiştir.

60 RAKAMI
*Merkezi sayılardandır.Dakikaları saniyeleri sayarken hala kullanılır.

64 RAKAMI
*8'in 2. kuvvetidir.Ebedi saadet ve mutlulukla ilgilidir.
*Satranç tahtasının 64 karesi vardır.

66 RAKAMI
*İslami Gelenekte Allah Lafza_i Celali'nin sayısal değerine tekamül eder.

72 RAKAMI
*Ortaçağ Kabalacıları Yahova 'nın İsminin 72 harften oluştuğunu kabul etmişlerdir.

*Çin Geleneğinde 72 veli vardır.
*İslami gelenekte 72 fırka vardır.

84 RAKAMI

*Hint geleneğinde gözde bir sayıdır.

99 RAKAMI
*İslamda 99 esma_i Hüsna vardır.
*Hıristiyan geleneğinde Tanrı'nın birliğine işaret eden melekler düzenini ifade eder.

100 RAKAMI
*Mükemmelliğin büyük yuvarlak sayısıdır.
*Hayır duaları 100 kere tekrarlanır.

101 RAKAMI
*Hint ve Pakistan geleneğinde geline 101 parça elbise ve hediye dolu 101 tepsi verilir.

120 RAKAMI

*Eski Ahidde insanın ortalama ömrü ile bağlantılıdır.

248 RAKAMI
*Yahudilikte önemlidir.(Duy ey israil)kelimesinin sayısal değeridir.
*İnsan bedeninde her biri Tanrının birliğini ifade eden bir harfe karşılık gelen 248 çıkıntı vardır.

300 RAKAMI
*İncil geleneğinde sıralayan 30'un 10 katı olarak kahramanlarla bağlantılı bir sayıdır.

318 RAKAMI
*İncil'de Hz. İbrahim'in hizmetkarlarının sayısı olarak geçer.

360 RAKAMI
*Dairenin dereceleri ve yuvarlak yıl ile bağlantılıdır.

666 RAKAMI
*Kitab-ı Mukaddesten geçen bu sayı Hıristiyan geleneğinde çeşitli şekilde yorumlanmıştır.

1000 RAKAMI
*Ondalık sistemde her şeyi kuşatan sayıdır.

1001 RAKAMI
*Sonsuzluksınırsızlık anlamına gelir.

10.000 RAKAMI
*Çin'de ölümsüzlük anlamına gelir ve 10.000 mevcut olan her şeydir.

Alıntıdır.