İnsanlar "tarih öncesi çağlar"dan beri rakamlardaki gizemi merak ederek sayılartarihlerisimlerin rakamsal ifadelerinin anlamlarını bilmeye çalışmışlardır.Bu konuda uğraşanlar "Kelimeler harflerdirharfler rakamlardır ve rakamlar Tanrısal enerjilerdir."demişlerdir.her bir rakamın sahip olduğu bir titreşim vardır ve titreşimlerin açığa çıkardığı frekans(dalga boyu) bugün için bilinmektedir.

Rakam fikri ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkmıştır.Rakamların sistematik olarak ilk defa kullanılışı da Fenikeliler ile Çinlilerde görülmüştür.Böylece harfler ve rakamlar arasında ilişki kurmaya başlamışlardır.Hindistan'da ilk olarak sıfır(0) sayısı ve kelimesi kullanılmıştır.

Rakamlar konusundaki ilk araştırmayı MÖ 6.yy'da numerolojist astrologastronom ve matematikçi Yunanlı Pisagor yapmıştır.Ona göre insan evreni rakam ve şekillerle öğrenebilir ve varlığın temel unsuru sayılardır.Sayılar soyut değilsomut özelliklere sahip olup tekçiftsağsolbirçokerkekdişisonlusonsuz olarak ikiye ayrılır. Müziğin temeli de sayılardırgeometri sayılardan meydana gelirgökcisimleri sayılarla ilgilidir.Pisagor rakamların her şeyin bir parçası olduğunu dünyanın aritmetik bir düzenle uyum içinde olduğunu ortaya koymuştur.Bu konuda İbranili Gematria da günümüz sayıbilime katkıda bulunacak çalışmalar yapmıştır;Yahudi alfabesindeki 22 harfte saklı olan enerji rakamlarda gizlidir ve her rakam İlahi gücün sembolüdür.Yunanlılar kısaca sayıların nesnelerin ve kelimelerin özünü taşıdığını iddia ederler.Filozof Eflatun'a göre ise"Ölçü ve orantınitelikleri değişmez bir biçimdegüzellik ve inceliği oluşturur." Mimar Leon Alberti 15.yy'da "doğada tam bir tutarlılık ve süreklilik ve değişmez bir benzeşme vardır.Kulaklarımızı çınlatan ses birliğini sağlayan sayılarla gözlerimizin gördüğü sayılar tıpatıp aynıdır." der.Carl Gustav Jung'un Senkronizasyon yasasına göre de "Evrende herşey danstanmüziğeresimden şiire çok büyük bir uyum içindedir.Bu yüzden de sayılar ortak bir dili oluşturan anahtar gibidir" Daha sonra Fransız matematik bilgini Descartes Pisagor'un sayıbilim teorisiyle ilgilenerek tüm dünyanın yararlandığı bilimsel verileri bu çalışmalar sonucu oluşturmuş ve böylece numeroloji (sayıbilim) doğmuştur.

Sayılarla Yaratan _evren arasındaki ilişki kurulmasıyla sayı mistisizmi doğmuş ve İncil'in bu anlamdaki yorumları ve Yahudi Kabalasının oluşumu başlamıştır.Kutsal Kitabın (Tevrat ve İncil) İbrani'ce yazılışında sayılar bulunmamakta ve alfabedeki harflerle gösterilmektedir.Bir kelime veya isimdeki harfler yerine rakamlar yerleştirince de varlığın durumu niteliğini ortaya koyan sayı elde edilmektedir.İbrani oğulları Kabbal'da şöyle der;insanoğlunun bütün davranışlarının ahlaki yönü kozmik sonsuzun planıyla ilgilidir ve dünyanın dengesini etkiler.

İslam dünyasında sayı mistisizmi ise Cabir bin Hayyam (ö 815)ile başlamıştır.İbn-i Arabi tarafından sistemleştirilmiştir. Bu anlayışa göre numeroloji her şeyin temelini oluşturan birlik ilkesini anlamanın bir yoludurtabiatüstü bilimdirdiğer bilimlerin kökenidir ve Allah'ın dünya ile ilişkisi 1'in diğer sayılarla ilişkisine eşittir.İslam Alimleri aynı zamanda ilm-i cifir adında özel bir sayısal düzenleme de geliştirmişlerdir.

7 gezegenlerin sayısı olduğu için önemlidir

12 burçların sayısıdır.

28 Arap harflerinin sayısıdır ve ayın tam bir dönüşüne denk gelir.

Ortaçağdaki Barok sayı sembolizminde de;astrolojik çalışmalarla sayı sembolizmi birleştirilmiş ve ortaçağ kilisesi tarafından kullanılmıştır.Bu anlayışa göre;

Evrende hiçbir şey düzensiz olamaz

2 bölünebilir ve faniliği simgeler

10 tek boyutludurdoğru inancı simgeler.

100 enlemesine genişler ve hayırseverliği işaretler.

Rönesans döneminde ve daha sonra J.J.RousseauVoltaire Rimbaud Bauldelaire gibi zamanın ünlü düşünür ve bilim adamları da renklertitreşimler ve sayıları birleştirip bağdaştırmaya çalışmışlardır. (Evren=titreşim=orantı=sayı)

Sonuç olarak sayıların kendilerine özgü frekanskişilik ve simgesel özellikleri vardır ve bunları ortaya koymak bir "Rakamlar Ansiklopedisi"

Alıntıdır.