DURUGÖRÜYE GİRİŞ

Durugörü beş duyunun dışında eşyaları ve fikirleri canlı ve cansız nesneleri algılama ve görmedir.

Esas itibariyle duyularla ilgisi olmayan ruhsal bir yetenektir. Medyomluk türleri içerisinde en çok tezahür edenlerden biridir. Metapsişik ve parapsikoloji literatüründe zaman zaman bu yetenek için kriptestezi telestezi metagnomi ikinci görü telepsişik gibi çeşitli terimler ortaya atılmışsa da bunlar klervoyans yani durugörü kadar tutulmamıştır. Türkçede durugörü için ruhsalgörü de denmektedir.

Durugörü fenomeninde görü öznel (sübjektif) veya nesnel (objektif) vizyonlar veya imaj duyumları tarsında belirebilir. Bu süreçte genellikle önceleri karışık ve belirsiz olan imajlar giderek kuvvetlenir ve netleşir. Fenomen hipnotik veya doğal uykuda (rüya tarzında) uyku uyanıklık arası hallerde uyanıkken (genellikle dalgınlık anında) ve izolman (yalıtık) ekstaz (vecd) trans gibi ruh ve beden ilişkisinin gevşediği esnalarda oluşabilir.

Durugörünün Çeşitleri


Durugörü başlıca üç ana koldan incelenmektedir:


1.
Basit durugörü: medyomun sadece etrafındakileri görebilmesidir. Çok dar bir alan ve sınırlı mekan içerisinde kalır. Mekan ve zaman itibariyle geçmiş ve gelecek hakkında herhangi bir fikir ve vizyon yoktur. Basit durugörüyü kendi arasında “tam” ve “kısmi” olarak da bir ayırıma tabi tutmak mümkündür. Basit durugörü için lüsidite ve gizligörü de denmektedir.

2.
Mekan içinde durugörü: medyomun uzakta meydana gelen olayları yahut yerleri algılaması ve gözlemesi demektir. Normal olarak gözlenmesi mümkün olmayan uzak mesafelerdeki veya kapalı saklı olan şeyler medyom tarafından görülür ve ayrıntıları hakkında bilgi verilir. Mekan içinde durugörü de kendi arasında bölümlere ayrılır:

İradi yarı iradi iradedışı… Mekan içinde durugörü için kriptoskopi veya teleoptik terimleri kullanılır.

3. Zaman içinde durugörü: Kısaca geçmiş ve gelecek hakkında bilgi sahibi olabilmektir. Görücü medyomun zaman olarak uzakta olan eşyaları ve olayları görme yeteneğidir diye de bir tanım yapmak mümkündür. Keşifler kehanetler fallar ve peygamberane vizyonlar…vs. gibi psişik olaylar bu branşa girerler. Geçmişe ait ve geleceğe ait olmak üzere iki kısma ayrılırlar. Geçmişe ait vizyonlara veya algılamalara postkognisyon geleceğe ait algılamalara ise prekognisyon veya kehanet ismi verilir.

Bu üç ana kolun haricinde de durugörü fenomeni çeşitli şekillerde tezahür etmektedir. Bunlardan bazıları şu şekildedir:

Alteroskopi veya Alloskopi: bu psişik yetenek esas itibariyle süjenin diğer bir kimsenin bedeninde olup biten şeyleri görmesi ve anlamasını ifade eder. Süje bu olay esnasında diğer kimselerdeki yerel ve genel direnmeleri tahmin eder; bozuk bölgeleri dejenerasyona tabi olmuş yerleri tespit ederek bunları açıklar. Hastalığın gelişme şeklini süresini ve sonucunu bildirir. Bu türlü tanılar geçen yüzyılda manyetizm yoluyla elde edilen yapay uykulardan faydalanılmak suretiyle sağlanmıştır. Uyurgezer devresine gelen bazı süjelerde ve nadiren histerik kimselerde ortaya çıkmaktadır. Bu hal manyetizör şifacıların özellikle aradıkları psişik bir yetenektir.

Coğrafi Durugörü: mekan içinde durugörü kapsamındadır. Adı bir özelliği veya coğrafi koordinatları verilen bir mekanın o anki durumunu ve koşullarını mekandaki canlı veya cansız nesneleri ve olayları beş duyunun yardımı olmadan (paranormal) algılayabilme olayıdır.

Bilinen en ünlü coğrafi durugörü medyomu ABD’li Ingo Swann’dır. Soğuk savaş döneminde Antarktika’nın bir bölgesinde bir Sovyet denizaltısının saklı bulunduğunu bu paranormal yeteneğiyle ortaya çıkarmış olan Swann’ın başarıları yalnızca dünya coğrafyasıyla sınırlı kalmamıştır; Amerikan Psişik Araştırma Derneği’nde ve Stanford Araştırma Enstitüsü’nde uzun süre yapılan bilimsel deneylerde Jüpiter’deki kimi coğrafi özellikleri bu durugörü yeteneğiyle bildirebilmiştir. Swann’ın verdiği bilgiler astronomik verilerle de doğrulanmıştır.

Alıntıdır.