1- Allah’ın veli kullarının yaptığı gibi ruhunu terakki ettirip cesedine galip getirmek. Bu tarz bir ruh yükseltmesi sizi korkutmasın. Çünkü Allah’ın istediği ve sevdiği bir tarzdır.

2- İstidrac dediğimiz dinden uzak olan bazı şahısların yaptığı gibi bir ruh - beden ayırımına gitmektir. Bu tarz ise çok zor olmakla beraber tehlikelidir. Bazen istenmeyen ve beklenmeyen bir sonuç ile karşılaşılabilir.

Fakat asıl olan ibadet vasıtasıyla nefs-i emaresini terbiye etmek ve ruhunu bu yolla terakki ettirmektir. Bu hem sünnettir. Hem de selametli ve sağlıklı hem de ibadet olan yoldur.

İnsan beden (vücut) ve ruhun birleşiminden oluşur. Beden et ve kemik olan aslı toprak olup topraktan gelen kimyasal ve fiziksel değişime uğramış proteinler sayesinde yaşayan ölünce yine toprak olacak olan bir yapıdır.

Ruh ise Allah’tan gelen vücudu canlı gören hisseden kılan ilahi bir emirdir.

Ölü bir insan düşünelim. Eli kolu beyni gözleri kalbi... vücudu tam olarak yerindedir. Bu insana fıkra anlatsak bilmece sorsak korkunç hikayeler anlatsak hüzünlü olaylar anlatsak ... bir tepki verir mi bu ölü insan.

Canlı iken her fıkraya gülen hüzünlü her olaya üzülen korkan sevinen üzülen bu insana ne olmuştur. Daha doğrusu can alıcı soru şu: Ölürken bedendan eksilen nedir ki o olmayınca neşe sevinç hüzünde ... olmuyor. İşte o ruhtur.

Demek ki duygularımızı var eden hissiyatın kaynağı olan ruhtur. Yoksa sevinme üzülme fikir düşünce... gibi kavramları kuru bir vücut organları arasındaki elektrik akımı ile izah etmek imkansızdır. Ruhla duygu vardır. Ruh emaneti geri alınınca duygu his düşüncede... vücudu terk eter.

Astral seyahat; Ruhun bedenimizi belirli bir süre terk ederek çeşitli yerlere düşünce hızı ile gidip gittiğimiz yerlerde meydana gelen olayları izleyebilmeye denmektedir. Ancak esasında ruh bedenden ayrılmamaktadır. Ruh bedenden ayrılmadan da başka yerlerde bulunabilme özelliğine sahiptir. Nitekim nefislerini terbiye etmiş insanların ruharı bir anda bir çok yerde bulunabilmektedir. Abdulkadiri Geylani Hazretleri aynı anda kırktan fazla yerde görülebilmiştir.

Kur'an-ı Kerimin mucizeliğinin bir yönünü de onun ifade buyurduğu hakikatlerin özellikle Allah'ın isim ve sıfatlarının o sonsuz tecellilerini ve hakikatlerini anlatırken hiçbir çelişkiye meydan vermemesidir. Bu konuyu açıklayan Bediüzzaman bu uçsuz bucaksız yansımaların büyük bir âhenk ve uyum içerisinde olduğunun şahitlerinden bazılarını da manevî/ruhânî olarak "astral" seyahatlerde bulunan keşif ehli irfan ve hikmet sahiplerini kabul etmektedir.

O özetle şöyle der:

Kur'an'ın bahsettiği o geniş hakikatler bütün dal-budaklarıyla amaçları ve ortaya koydukları sonuçlarıyla çok geniş bir yelpazede o kadar tenasüple birbirine uygun birbirine lâyık birbirini kırmayacak birbirinin hükmünü bozmayacak birbirinden tevahhuş etmeyecek /birbirine karşı yabancılık çekmeyecek bir surette Allah'ın isim ve sıfâtlarını iş ve fiillerini öyle bir tarzda beyan eder ki bütün ehl-i keşif ve hakikat ve daire-i melekûtta cevelân eden/Allah'ın memleketinde seyahat eden bütün irfan ve hikmet sahipleri Kur'ân'ın o beyanlarına karşı "Sübhânallah" deyip "Ne kadar doğru ne kadar mutabık ne kadar güzel ne kadar lâyık" diyerek tasdik ediyorlar. (bk. Sözler s. 435-25. Söz-).

"Zemin/yer ile gökler bir hükûmetin iki memleketi gibi birbirine alâkadardırlar. Ortalarında ehemmiyetli irtibat ve mühim muameleler vardır. Zemine lâzım olan ziya/ışık hararet/ısı ve bereket ve rahmet gibi şeyler semadan geliyor yani gönderiliyor. Vahye istinat eden bütün edyân-ı semaviyenin/Semavî dinlerin icmâı ile ve şuhuda istinad eden/keşif yoluyla gördükleri hakikatlere dayanan bütün ehl-i keşfin tevatürüyle melâike ve ervah semadan zemine geliyorlar". (Sözler s.177 - 15. Söz-).

"Bundan hisse karib/gözle görmeye yakın bir hads-i kat'î ile/kalbe birden gelen ve onu tatmin eden bir ilham ile bilinir ki sekene-i arz/yeryüzünde ikamet edenler için semaya çıkmak için bir yol vardır. Evet nasıl herkesin akıl ve hayal ve nazarı her vakit semaya gider. Öyle de ağırlıklarını bırakan ervâh-ı enbiya ve evliya veya cesetlerini çıkaran ervâh-ı emvat izn-i İlâhî ile oraya giderler. (Sözler a.g.y.).

"Metafizik gerilim" kavramı kendi bağlamında daha iyi anlaşılır. Ancak genel anlamı şöyledir: "Metafizik" kelimesi fizik ötesi manevî âlemleri gayb âlemlerini berzah ahiret gibi fizik ötesi âlemleri ifade etmektedir. "gerilim" kavramı "elektriğin gerilim hattı" tabirinde olduğu gibi yüksek bir enerji voltajını ifade etmektedir.

Buna göre benzetme yoluyla kullanılan "Metafizik gerilim" kavramından şunu anlamak gerekir: İman dürbünüyle manevî âlemlere fizik ötesi âlemlere Allah'ın isim ve sıfatlarının hakikatlerine bakıldığında oralarda insanı derhal kendine çeken bir güzelliği bir çekim alanını akılları çarpan gönülleri çelen vicdanları kendine meftun eden bir cazibe merkezini yüksek manevî bir "elektrik gerilim hattını" görecek ve ona kapılacaklardır. Adeta kendinden geçip bir nevi transa geçecekler.

Rüyada da insanın ruhu yine cesede bağlıdır. Ancak rüyada farklı yerlerden ve alemlerden pencereler açılır ve ruh o pencereden o alemleri seyreder. Başka insanların ruhlarıyla görüşebilir.Alıntı