Kesinlikle Okuyunuz.Garantili Astral Seyahat..

Beden dışı yolculuk sistemlerinin çoğuvizüalizasyonun astral projeksiyonda oynadığı hayati rolü vurgulamıştır.Lancelin adlı kişi vizüalizasyonu beden dışı yolcusunun yönünü arzu edilen mekan ya da kişiye çevirme metodu olarak kullanırkenMuldoon kişinin aynadaki görüntüsüne bakması ve onunla bütünleştiğini gözünde canlandırması şeklindeki egzersizi BDD(Beden Dışı Deneyim)getirmek için önerir.Tibet yogileri ve Minnie Keelerin ''irtibat kaynaklarının''sundukları bedeni terk edebilme hedefli vizüalizasyon teknikleri ise listeler boyudur ve Yahudi Kabalistleri de zihinsel imgelemenenin gücünü önemsemekten geri kalmamamışlardır.Bu bakımdan bedenden ayrılabilmek için kurulan tüm sistemlerin böyle bir süreçten destek almaları sürpriz sayılmamalıdır.

TARİH


Vizüalizasyon ve zihinsel imgeleme büyük psikolojik bilinmeyenlerdir.Zihnin içerisindeki resimler hakkındaki bilgilerimizin fazla olmamasına karşın zihinsel imgelemenin gücü asırlardır bilinmektedir.Eski Mısırlılar zihinde tutulan imgelerin fizik evreni maddesel anlamda etkileyebileceğine ve yalnızca göz önünde canlandırma sayesinde arzu edilen bir olayın meydana getirilebiceğine inanırlardı.Mısırlı öğretmen Hermes Trismegistus un öğretileri ve felsefesi etrafında gelişen Hermetik büyücülükdüşüncelerinin fiziksel nitelikler taşıdığı ve bunlara yön vermek suretiyle kişinin dünyayı kontrol edebilceğiyararlarla yakından ilişkisi olduğuna inanılır.Bir başka eski okült inanç da bir imgeyi zihninizde tutmanız sayesinde gözünüzün önüne getirdiğiniz nesnenin niteliklerine büründüğünüzdür.

Günümüzde parapsikologlar imgeleme stratejilerinin bireylerin DDA güçlerini canlandırdığını ve zihnin maddeye üstünlüğünü kanıtlayan sonuçlar yaratabileceğini öğrenmişlerdir.Çok sayıda psişikvizüalizasyon tekniklerini kapalı kutuların içine

''bakmak''vew benzer işler için kullanırken daha başka yetenek sahibi süjeler de iradelerini yöneltmek eşliğinde nesnelerin hareket ettiğini imgeleyerek onları gerçkten hareket ettirebilmektedirler.O halde bütün o eski inançlarda hiç olmazsa psikolojik bir hakikat payı olmalıdır.

Hristiyan tefekküründe ve bir şamanın sanatında da ritüel vizüalizasyonun büyük bir rolü vardır.Şamanlar mucizevi işler yaparlardı ve teknolojik bakımdan gelişmemiş kültürlerin şifacılarıydılar.(ve haldende öyledirler).Bir hastayı iyiliştirmeleri istendiğinde başka dünyalara geçtikleriniorada hastanın ruhunu bulduklarını ve onu bedenine geri getirdiklerini imgelemek suretiyle zihinsel bir yolculuğa çıkarlar.Aslında vizüalizasyonun kendini tanıma ve psikolojik aşkınlak vasıtası olarak kullanımı bütün dinlerde ve bütün dünya kültürlerinde görülür.

Vizüalizasyon sanatı ve uygulaması Tibet'in tantrik yogasında zirveye ulaşmıştır ve imgeleme yeteneklerini geliştermeye yönelik özgün egzersizler bu yogada derinlemesine işlenir.Bizim teknolojik toplumumuzda dahi tıp ve psikoloji bilimleri zihinsel imgeleme gücünü öğrenmeye başlamışlardır.Bugün imgeleme stratejilerini kullanmak suretiyle kanser gibi hastalıklarla savaşıldığında ve hastalığın yok edildiğine dair bulgular mevcuttur.

Vizüalizasyonruhsal yol ve BDD arasında ilginç bir bağ vardır.Çoğu mistik gelenekler gerek bedeni terk etmek ve gerekse ruhsal aşkınlığa erişebilmek için vizüalizasyonun yaratıcı gücüne güvenmemektedirler.

Özellikle Kabalizmöğrencilerine ardındaki manayı görebilene kadar ''Hayat Ağacı'' denilen kompleks ve kozmolojik bir şemayı göz önüne getirmeyi öğretir.Büyük İbrani alimlerinden G.Scholem''Eğer öğrenci ibrani şahsiyetlerin imgeleri üzerinde yeteri kadar odaklanabilirsekendisini onun huzurunda dururken görebilir ve kendi benliğini unutabilir ve benliği ondan ayrılır ve kendi görüntüsünü onunla konuşurken ve gelecekle iligili haberler alırken görebilir.'' diye yazar.Sonra saf bir ışık onu kuşatacak ve Tanrı'yla birleşmeyi deneyimleyecektir.

Bu kuşkusuz ölüme yakın deneyimle (Klinik ölüm anındaki canlı BDD'ler) karşılaşan kimselerin nakilleriyle büyük bir benzerlik göstermektedir.Klinik ölümden sonra tekrar hayata dönen birçok kişi bedenlerinden nasıl ayrıldıklarınıgörkemli bir beyaz veya altın renkli ışığa girdiklerini hatta bazen geleceğin ifşa edildiği görüntüler gördüklerinin anlatmışlardır.Connecticut Üniversitesi'nden Dr.Kenneth Ring halne bu fenomeni araştırmaktadır.Bu paralellikler Kabalistik vizüalizasyon bir tür ölüme yakın (BDD) deneyim meydana getirmeyi hedeflediğini önermektedir.

Ayrıca Roma Katolik Kilisesi de Vizüalizasyon ve BDD öğretilerinden soyutlanmış değildir.Suriyeli Aziz İgnatius M.S. 1.yy.'da ruhsallığı işleyen bir rehber kitapçıkta vecde erişmenin bir vasıtası olarak kutsal görüntüleri imgelemeyi öneriyordu.(Bir Arkadaşımız Yanılmıyorsam Hac İşaretini İmgelememizi Söylemişti.)Vecd teriminin Katolik düşünce tarihinde oldukça sıkıntılı bir yerş vardır ve ruhsal vecdin bireysel ruhun bedenden ayrılışını içerip içermediğini her zmana ateşli tartışmaların hedefi olmuştur.

Görünen odur kitüm buy usüller hep aynı yöne işaret etmektedir.Vizüalizasyon süreci bizim bedenimiziunutmamızı sağlamaktadır.Zihne et ve kemik yükünden ve onun maddi dünyasından kurtulma şansı vermektedir.Demek ki bedensizlik durumu öğrenciye ruhsal gerçekliğin mahiyetini daha iyi keşfetmesi ve bundan alınacak dersleri daha iyi öğrenmesi imkanını vermektedir.

TEKNİK


Vizüalizasyontartışmakta olduğumuzdan farklı bir tipre bir BDD'ye yol açıyor olabilir.Şu ana kadar gözden geçirilen metodların hepsi astral projeksiyonun bir çeşit '' ruhsal aracın'' fizik bedeninden ayrılmasını gerektirdiğ öngörüsüne dayanmaktadır.Muldoon bu araç için ''Astral Beden'' terimini kullanırken Fransız akışkancılar onu ''Fontom Duble''Okültisler ''Eterik Beden''vb. gibi isimlerle anmayı tercih etmişlerdir.Oysa kendiliğinden BDD geçirenler arasında kendisini böyle herhangi bir formda algılamayan birçok kişi vardır.

Buna örnek olarka Celia Green'nin BDD vakalarını topladığı sıralarda bağlantı kurduğu kişilerin %80'inin beden dışında iken kendilerini bütünüyle bedensiz olarak tanımladıkları bulgusunu verebiliriz.Bu bulgu İngiltere Bristol Üniversitesi'nden Dr.Susan Blackmore tarafından da doğrulanmıştır.Amsterdam Üniversitesi'nde BDD için sorgulana 172 öğrenciden olumlu yanıt veren 34 öğrencinin yalnızca dördü deneyim sırasında kendilerini fantom bir bedeni işgal ederken algılamışlardı.Çoğu kendilerini yalnızca boşlukta bir nokta şeklinde dolaşırken gördüklerinibir şekilleri varsa bile bunun belirsiz olduğunu ya da hangi vasıtayla yolaculuk ettiklerinden haberdar olmadıklarını bildirmişlerdi.Bu veriler kısaca BDD dediğimiz genel kapsamın içine birbirinden farklı fenomenleri koyduğumuzu gösteriyor olabilirBDD'nin farklı çeşitleri olması çok muhtemeldir.Bunlardan bir ruhsal bir bedenin serbest kalması anlamına gelirken bir diğeri basitçe şuurun bedeni terk etmesi şeklinde olabilir.

Bedensiz durumda yolculuk fenomeni bazı otoritelerin ise BDD deneyiminin gerçekte şuurun bedenden serbest kalması değilalgılayıcı benliğin geçici bir süre çevreyi fiziksel bedeninkinden farklı bir perspektiften gördüğü bir yönünün ortaya çıktığı bir çeşit algı anormalliği olduğuna inanmalarına yol açmıştır.Dolayısıyla BDD'nin duysal br illüzyon olduğunu ve gerçekte psişik bir fenomen olmadığını ileri sürmektedirler.Bu konu hiç şüphesiz tartışılmalıdır.

Hangi açıklama geçerli olursa olsunvizüalizasyon egzersizleri bu merak uyandırıcı BDD tipinin deneyimlenmesinde anahtar öğe olabilir.Böyle bir deneyim normal olarak bir BDD sınıfına dahil edilecektirÇünkü şuuruzayda yer değiştirmiş ve bağımsız olarak ve o perspektiften ayrıntılı gözlemler yapar halde deneyimlenir.

Vizüalizasyon stratejileri vasıtasyıla bedenden ayrılmanın değişik formel yöntemler çok çeşitli kaynaklardan gelmektedir.Çoğunun anahtar öğesi basittir.Çevrenizi beden bağımlı olmayan bir perspektiften gözünüzde nasıl canlandırabileceğinizi öğrenmelisiniz.Bu strateji nihayetinde farkındalık odağınızı iradi olarak beden dışına kaydırabilmeyi öğrenene kadar çalışılmalıdır.Zihin dinamikleri programlarında halihazırda öğretilen basit bir yöntem şöyledir:

1.Pratik esnasında rahatsız edilmeyeceğiniz bir oda seçin

2.
Yüzünüzü çıplak bir duvara ya da hiçbir görselliği olmayan bir yere dönerek rahat bir sandalyeye oturun.Görüntüsüz bir film perdesine ya da üzerine beyaz çarşaf örtülmüş bir kapıya da bakabilirsiniz.

3.Baktığınız yerde başka hiçbir şey olmamalıdırbu yüzden görüş menzilinizdeki eşyaları kaldırın.

4.
Görüş menzilinizin tam ortasına bir basit nesne (KitapKül Tablası veya Vazo vsvs.) koyun.Nesnenin sade hatları olmalıaşırı dekoratif unsurları olmamalıdır.

5.Nesneye onunla ilgiliher şeyişeklinideseninidokusunurengini ve kenar hatlarını iyice ezberleyene kadar bakın.

6.
Gözlerinizi kapayın ve nesneyle birlikte odayı gözünüzde canlandırın.Yalnızca imgelemekle yetinmeyinnesneyi ve odayı zihin gözünüzle tam boyutlarıtla ve perspektifiyle yeniden yaratın.

7.Zihninizde yarattığınız odayı ''Kafanızda'' değil(Sanki X ışınları çıkarabiliyormuşcasına ve kapalı göz kapaklarınızın ardından onları görüyormuşcasına) ''Dışınızda'' imgeleyin.

8.İmgele silinmeye yüz tutunca ya da artık onu daha fazla tutamadığınız zaman gözlerinizi açın ve odanın nasıl gözüktüğü konusunda hafızanızı tazeleyin.

9.Aynı işlemleri tekrarlayın...

Buön hazırlık egzersizinizdir.Bunu her gün 15-20 dakika süreyle uygulayarak başlayabilirsiniz.Burada anahtarara vermeden her gün pratik yapmanızdır.Egzersizde ustalaştığınız zaman programın bir sonraki aşamasına geçebilirsiniz.

1.Yukarıdaki alıştırmayı öününze bir saat koyara tekrarlayın.Zamanın akışını ezberleyin.

2.Gözlerinizi kapayın ve saati gözünüzde canlandırın.

3.Zihinsel saatinizin akışını izleyin.

4.Birkaç dakika sonra gözlerinizi açın ve zihinsel saatinizin gösterdiği zamanla gerçek saatin kadranındaki zamanı karşılaştırın.Eğer yaklaşık aynı zamanı gösteriyorlarsa vizüalizasyon güzünüz zirveye doğru tırmanıyor demektir.

Bütün bunların bedenden ayrılma ile ne ilgisi vardır?

Yanıt:
Bu şekilde zihninizin bir bölümünü yavaş yavaş bedenizini dışına nakletmeyi(Projeksiyonu) öğrenecek olmanızdır.Duyusal etkileşim içinde bulunduğunuz dünyanın zihinsel bir kopyasını yaratmaya çalışmak sueretiylegerçek dünyadan mantal olaraka inşa edilmiş bir diğerine atlamayı öğrenmektesiniz.

Eğer sıkı bir şekilde ve yeteri kadar uzun süre pratik yaparsanızbu tip algısal bir sıçrama kendiliğnden gerçekleşecektir.Bu fenomen bi BDD şeklinde deneyimlenecektir.Halihazırda Texas'ta yaşamakta olan bir yoga uzmanı ve yazarı Steve Richards bu egzersizin kendiliğinden BDD meydana getirmesi gücünü özel olarak işlemiştir.''İki hafta boyunca bu uygulamayı sadakatle çalıştıktan sonra bazı kendiliğinden astral seyahat denenemeleri yaşamaya başlayabilirsiniz.'' diye yazar.''Başlangıçta çok büyük şeyler beklemeyin.Fakat eğer sebat edersenizgecenin birinde uykuya dalmak üzereykentam kendinizden geçmeden önce 'dışarı adım attığınızı' deneyimleyebilirsiniz.Bu deneyimler en çok gece geç vakit ve sabah çok erken saatlerde geleceklerdir.''

Bir diğer şekilde ifade etmek gerekirseyukarıdaki egzersizler zihni beş duyumuz vasıtasıyla topladığımız çevresel verilerden bağımsız olarak işlev yapma konusunda eğiteceklerdir.Akabinde zihin algılama işlevini bu organlara dayanmadan yapmaya başlayacaktır ve bu da bir BDD gerektirir.

Kendinizi eğittiğiniz süre zarfındagidişatınızın uygun olup olmadığını anlamanıza yardımcı olacak bazı merak uyandırıcı deneyimleriniz olabilir.Örneğin Vizüalizasyon sırasında bir an iin gözlerinizi açık mı kapalı mı alduğunu bilmeyebilirsiniz..Uyumak üzereykengözlerini kapalı olduğu halde odanızı gayet net olarak görebildiğinizi bulgulayabilirsiniz.Bu çok anlamlı deneyim zihnin normal görüşün ötesinde bir algı seviyesinde işlev yapmaya başladığında işaret eder.Eğer bu olursa veya olduğuzamanşuurunuzun bedenden ayrılmasını istemey çalışın.Büyük olasılıkla ayrılacaktır.

Gerçektende geçmişin büyük astral projeksiyoncularının hemen hepsi bu ilginç fenomeni deneyimlemişlerdir.Bir BDD oluşmaya başladığındafakat şuur henüz bedenden ayrılmadan önceki aşamada ikenzaman zaman birey gözleri kapalı olsa ''gerçekte'' olduğundan daha aydınlık olacaktır.
Böyle bir BDD'nin gerçek mi yoksa hayal gücünün bir oyunu mu olduğu öncelikli bir konu değildir.Unutulmamalıdır ki ''Beden dışı deneyim'' sadece tanımlayıcı bir başlıktan ibarettir

bedenden ayrılma deneyiminin bir açıklaması değildir ya da onu ifade etmez.Bugün çoğu Parapsikolog deneyim sırasında zihnin gerçek anlamda bedenden ayrılıp ayrılmadığından emin değildir.Bazı araştırmacılar zihnin belli bir kısmının bedenden uzaklaştığına inanmaktadırlar.Dr.Tart ve Dr.Scott bu temek görüşü paylaşanlardandır.Ancak Susan Blackmore ve John Palmer gibi birçok araştırmacı BDD'ninzihinsel imgelemenin bir cilvesi olduğu kanısındadırlar.Dolayısıyla belli ''tipte'' bir deneyimin diğerlerine kıyasla bir zihin/beden ayırımı tanımına girip girmeyeceği akılları kurcalayan bir sorudur.Kişinin kendisini fiziksel bedeninden farklı bir konumdan çevresini gözlemlerken bulduğu herhangi bir deneyim geçerli bir BDD'dir.Deneyimin hangi özel formda olduğuyukarıdaki tanıma uyduğu süreceonun geçerliğini hükümsüz kılmaz.Yukarıdaki egzersizler kendiliğinden BDD'leri harekete geçirme amacına yöneliktir.Bunun yanındadeneyimi meydana getirmek ve denetim sahibi olabilmek için daha dinamik egzersizler de geliştirilmiştir.

Devamı Var.

Devamını Yakında Paylaşacağım..


Hazırlayan: Dy!nG

Kaynak: Astral Seyahat Teknikleri/Dr.Scott ROGO/2000

BDD eğitimi ve yolculuğu için geliştirilen ve yalnızca sistemi işleyen tam bir program MassachusettsCambrige'den Richard Greene tarafından yayımlanmıştır.Deneye dayanan bu sistem kısmen Greene'in gönüllü öğrencilerle yaptığı çalışmalar üzerine kurulmuştur.Aşağıdaki basamaklarGreene'nin daha ayrıntılı ve tartışarak sunduğu yazılarından özet olarak çıkartılmıştır.Yöntemlerin temeldeyukarıda verilen imgeleme stratejilerinni bir devamı olduğuna dikkat edin.

1.BASAMAK:İMAJİNASYONU ETKİN BİÇİMDE KULLANMA YETENEĞİNİZİ GELİŞTİRİN.
Greene'in sisteminin anahtar öğesi vizüalizasyon olduğundanÖğrenci ilk olarak zihninde imgeler oluşturmayı ve onları denetleyebilmeyi öğrenmek zorundadır.Temel yöntem basit zihinsel imgeleri zihinde tutabilmeyi ve tutma gücünü arttırmayı öğrenmektir.Herkes zihninde belli bir görüntü oluşturabilirfakat görüntüyü silikleşmeden ya da yerini davetsiz görüntülere teslim etmeden zihinde tutmak pratik ister.Greene kırmızı bir ikizkenar üçgenimavi bir dairesiyah bir ovalisarı bir kare ya da beyaz bir hilal gibi okült sembollerle başlamayı tavisye eder.Sessiz bir köşeye çekilinbu sembollerden birini seçin ve onu gözünüzde canlandırın.İmgeyi on dakika kaybetmeden tutabildiğiniz zamanamaca erişebilimişsiniz demektir.Sık aralıklarla pratik yapınfakat her seansta farklı bir sembol kullanın ki belli bir imgeye bağımlılık kazanmayasınız.Her gün en az 10 dakika uygulama yapın.

2.BASAMAK:BU EGZERSİZE YARDIMCI OLARAK DOĞRU SOLUMAYI ÖĞRENİN.
Burda Greene kişinin 5'e kadar sayarak nefes aldığı6 sayarak tuttuğu ve 4 sayarak nefes verdiği basitleştirilmiş bir pranayama egzersizini öğütler.Bu tur bitince öğrenci yeniden nefes almadan önce 6'ya kadar sayarak nefesini utatsonra tekrar aynı turu başlatırGreene(yogik kozmolojiye dayanarak)bu nefes tekniğinin bedene enerji verdiğini ve şuurun bedenden ayrılması için gerekli enerjiyi sağladığını söylemektedir.Yazılarında egzersizinin vizüalizasyonu öğrenirken miyoksa ayrı olarak mı uygulanacağı açık değildir.Fakat Greene egzersizin günde iki kere ve özellikle kendizini enerjisiztükenmiş veya yorgun hissettiğini zamanlarda uygulanması gereğini önemle vurgular.Busisteme enerji yükleyecek ve bedeni şuurun kopuşuna hazırlayacaktır.

3.BASAMAK:ŞUURUNUZU CANSIZ BİR NESNEYE TRANSFER ETMEYİ ÖĞRENİN.
Bu beceriyi öğrenmek için (ki birçok ''zihin dinamikleri'' grubunun en gözde hedefidir.) oturduğunuz yerin karşısına bir bardak ya da yalın hatları olan bir nesne koyun.Gözleriniz açık ya da kapalı olarak oturabilirsiniz.Nesneye konsantre olun ve onunla bir olana dek bütünleşmeye çalışın.Bu özdeşleşmeye öyle eksiksiz olmalıdır ki kendinizi bardak olarak deneyimlemelisiniz.

Bu göründüğü kadar zor değildir.Tüm dikkatinizi nesneye odaklamak sayesinde odayla ilgili farkındalığınızın ve hatta kendi bedenininzin dahi anlık süreler için silineceğini göreceksiniz.Bu iyi bir işarettir.Dolayısıyla şuurunuzda yalnızca nesnenin ve zihninizin farkındalığı hüküm sürene kadar uygulamayı sürdürün.Sürekli pratikle artık kendinizi bardaktan ayırt edemeğinizi göreceksiniz.Bubazı Budizm okullarında da öğretilen egzersizdir.Öğrenciye kendimizi çevreden ayrı ve farklı olarak algılamamızın yalnızca bir alışkanlıktan ibaret olduğunu ve yanlış(kategorize edicifarklı kılıcı) düşünceden kaynaklandığını göstermek amacını taşır.

Bu birleşme(füzyon)seviyesine ulaştığınız zaman odayı nesnenin perspektifindenyani onun bulunduğu konumdan inceleyin.Öyle ki fiziksel bedeninizi tam karşınızda otururken görebilmelisiniz.Greene bu beceriyi her gün 5 dakika uygulamanızı önerir.Zihninizi iradi olarak bu bedenden bağımsız perspektife nakledebilene kadar egzersizi uygulamayı sürdürün.Bu kendi başına sınırlı bir BDD çeşididir.

4.BASAMAK:ŞUURUNUZU BEDENİNİZDEN UZAKLAŞTIRIP SEÇTİĞİNİZ HERHANGİ BİR PERSPEKTİFE AKTARMAYI ÖĞRENİN.
Şuurnuzu odanın karşı tarafına naklederek başlayabilirsiniz.Bu imgeleme egzersizi 3.basamakta öğrendiğinize benzerfakat bunda aynı şeyi odaklanacağınız bir nesnenin desteği olmadan yaparsınız.Greene''Artık düşünce ve fikirlerinizin birçoğunun mantal şuurluluğunuzu yerleştirdiğiniz konumdan çıkması gerekir.'' diye belirtir.''O konumdan düşünebilmeyi becerebilmelisiniz.Aynı zamandan kendinizi mantal şuurluluğunuzun konuşlandığı o yerde gerçek anlamda vücut bulmuş olarak hissetmelisiniz.'' Greene bu fenomene ''Mantal Yolculuk'' adını verir ve bu Mesmercilerin gezici durugörü dedikleri kavrama çok yakındır.Bu şuur transferini yapmayı başardığımız zamaşuurunuza fiziksel bedeninize geri dönmesi komutunu vererek seansı bitirebilirsiniz.

Greene bu egzersizi çalışırken beden farkındalığınızı kendinizde alıkoyabileceğinize dikkat çeker.Bu mutlaka metodda başarılı olamıyorsunuz anlamına değilfarkındalığınızın yalnızca bir kısmının bedenininzin dışında işlev yapıyor olması anlamına gelir.Bunun dışında farkındalığınızın iki konum arasında gidip geldiğini de görebilirsiniz.Bunun olası bir nedeni alışkanlığın üzerinizdeki hakimiyetidir.Başlangıçtafarkındalığınızın bedenin normal perspektifinin dışında bir yerden işlev yapmaya direnmesi doğaldır ve bunun kırılması bir zaman işidir.

5.BASAMAK:ZİHİNİNİZİ BÜTÜNÜYLE BEDENİNİZİN DIŞINA GÖNDERMEYE ÇALIŞIN.

Her zamanki gibi oturarak veya yatarak başlayın.Zihninizi gereksiz düşüncelerden temizleyin ve 2.basamakta verilen ritmik nefes tekniklerini uygulayın.Bedeninizi oval şeklindeışıktan bir koza ile kuşatılmış olarak gözünüzün önüne getirin.(Bedeninizin ruh bedeninizle kuşatılmış olduğunu da imgeleyebilirsiniz.) Şimdi bu aracınızın fiziksel aracınızın dışına ve yukarı doğru çıktığını göz önünde canlandırın.Geri dönmek için tek yapmanız gereken fantom bedeninizin fiziksel yuvasına döndüğünü imgelemek ya da sadece kuvvetle dönmesini istemektir.Giriş olasılıkla kendiliğinden olacaktır.

Aslında bu basamak beden dışı becerisinin öğrenilmesinde fazladan bir adım sayılabilir.Çünkü 4.basamakta ustalaştığınız zaman artık zaten bir çeşit BDD meydana getiriyorsunuzdur;ancak hala bu zihin yolculuğu deneyimlerinde gerçekten bedeninizden ayrılıyor musunuzyoksa kendinizi mi aldatıyorsunuz şeklinde kuşkularınız olabilir.Bu tarz kuşkularını varsabu BDD cinsini objektif bir yolla test edebilirsiniz.Greene bu konuda ayrıntılı öneriler vermezfakat vizüalizasyon yardımlı zihin yolculuğunun doğrulanması zor değildir.Bir arkadaşınızdan uygulama seanslarınızda kullandığınız odadaki bir rafa üç basamaklı bir sayı yazıp koymasını isteyebilirsiniz.Raf tabii ki normal görüş seviyenizin dışında bir yerde olmalıdır.Farkındalığınızı beden dışına çıkarttıktan sonra bakın bakalım rafa ulaşıp sayıyı okuyabiliyor musunuz?Eğer bunu başarabiliyorsanız çalışmalarınızın hedefine ulaşmışsınız demektir.


Hazırlayan: Dy!nG
Kaynak : Astral Seyahat Teknikleri/Dr.Scott ROGO/2000

Alıntıdır.