Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]Muhasebe BiLgi Sistemi açıköğretim fakültesi ders notları

MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ
Ulaşılmasıistenen ortak amaca uygun olarakgirdileri kabul ederek çıktılar üreten ve birbirleriyleilişkili bileşenlerden oluşan süreç Sistem'dir.

Geri bildirimin amacısistemin ürettiği çıktıda sapmaolmasıdurumunda girdi ve işlem eylemleri üzerindegerekli düzeltmelerin yapılmasıdır.

Bilgisayarla bilgi işlemenin özellikleri:
Veri girişleri optik karakter okuyucu yardımıylayapılır.Saklama işlemi manyetik ortamlarda gerçekleştirilir.Bilgi işleme faaliyetleri insan beyni veya hesapmakineleri yardımıyla gerçekleştirilir.Kontrol işlemleri bilgisayar programlarıyardımıylagerçekleştirilir.Bellek birimi mali karakterli işlemleri insan aracılığıolmaksızın özdevimli olarak yürütebilen birimdir.

Bir imalat işletmesinin malzeme hareketlerininizlenmesine yönelik olarak hazırlanan programUygulama yazılımıyazılım grubu içinde yer alır.

İşletmenin programcının üst düzey programlamadiliyle yazmışolduğu muhasebe programınıbilgisayar sisteminin anlayabileceği amaç programa dönüştürmesi işlemine Derleme denir.İşletme malzeme hareketlerinin izlenmesi amacıylabir veri tabanıoluşturmak istemektedir. Bu veritabanında her bir malzemenin kodu adı giren çıkanve kalan miktarlarına ilişkin bilgiler yer alacaktır.

Bu veri tabanındaki her bir malzemenin adıveri öğelerinden Kayıt ile ifade edilir.Bir işletmede personel ücret bilgileri ile personelkimlik bilgilerinin izlenmesine yönelik bir yazılımgeliştirilmektedir. Bu amaçla personel ve ücretkütüğü oluşturulacaktır. Çalışanların sosyal güvenliknumarasıher iki kütük içinde kayıt anahtarıolarak benimsenmiştir. Böyle bir veri yapısıListe Yapısıdır.

Mali karakterli bir bilginin bilgisayarın bir çevredonanımından ya da bir saklama aygıtından eldeedilme süreci Erişim'dir.Bilgi işleme sistemi seçiminde dikkate alınması

gereken konular:
Mevcut bilgi işleme sistemlerininneler olduğu Bilgi işleme sistemlerinin yerinegetirebileceği işlevlerin neler olduğu Bilgi işlemesistemlerinin güçlü ve zayıf yönlerinin neler olduğuBilgi işleme sistemlerinin donanım ve yazılım yapılarıGenel Müdürlüğü Antakya'da bulunan işletmeninİzmir ve Adana'da iki şubesi bulunmaktadır.İşletmenin genel müdürlüğü ile şubeleri arasındaterminal bağlantısıbulunmamaktadır. Ancakişletmenin muhasebe işlemleri Antakya'dayürütülmektedir. Bu işletme için uygun bilgi işlemesistemi Yığın işleme sistemidir.

Çevrimiçi gerçek zamanlı bilgi işleme sistemi:Bilgi işlemedeki zaman yitirme ve iletişsorununa birçözümdür.Üst yönetimin bilgiye hızla ulaşmasısağlanır.Çıktılara ulaşmak yığın işleme sistemine göre çokdaha kolaydır. Veriler oluştuklarıanda ve yerde işlenirler.

Muhasebe bilgi sisteminin alt sistemleri:
FinansalMuhasebe Sorumluluk Muhasebesi Ücret veİşçilikler Satışlar-AlacaklarVerinin bilgiye dönüştürülmesi için yapılmasıgereken bilgi işlem faaliyetleri: HesaplamaKaydetme Özetleme SınıflandırmaMuhasebe fişlerinin kullanım yararları: Aynınitelikteki işlemlerin topluca kaydedilmesiKayıtların kontrolünün kolaylaşması Yanlışkayıtolasılığının azaltılması Kayıtların düzenli olmasıAlt bilgi sistemleri arasında karşılıklıbilgi alışverişi vardır.Muhasebe bilgi sistemi alt bilgi sistemlerindenoluşur.Alt bilgi sistemleri kendi aralarında etkileşimesahiptir.Alt bilgi sistemleri haberleşme kanallarıaracılığıyla
bütünleşir.

Muhasebe bilgi sisteminin amaçları: Yönetiminvarlıklar üzerindeki yönetim sorumluluğunu yerinegetirmek Geleceğe ilişkin işletme faaliyetleriniplanlamak İşletme faaliyetlerinin kontrolünüyapmak İşletme yönetimi için temel bilgileriüretmek.İşletme müşterisinden yeni bir siparişalmıştır.Siparişin doğruluğu ve gerçekliği onaylandıktansonra satışmemurunun satışişlemi ile ilgili olarakdepoya göndereceği belge SatışEmri'dir. Satışişlemlerini bilgisayarlıbir ortamda izleyenişletme mallarıambalajladıktan sonra müşteriyeteslim etmiştir. Bu aşamada nakliye birimitarafından düzenlecek belge Sevk İrsaliyesidir.

Gelir döngüsünün kaynak belgeleri:
Müşteri SiparişBelgesi Fatura Sevk İrsaliyesi SatışEmriİşletme müşterisinden aldığıbir siparişi henüz müşterisine teslim etmemişve faturadüzenlememiştir. İşletme bu siparişleri Açık SatışEmirleri Kütüğünde izlemelidir.

Gelir döngüsü kapsamında ele alınanlar: Gelirişlemlerini işletmenin finansal tablolarındagöstermek Müşteriden avans alınması Müşterisiparişlerinin kontrol edilmesi Müşterinin kredidurumunun kontrol edilmesiHarcama döngüsünü başlatan belge Satınalmaİsteğidir.Üretim departmanından satınalma isteği gelen "A"cinsi malzeme için satın alma departmanıuygunsatıcıyıseçmişve satın alma emrini düzenlemiştir.Satın alma departmanıtarafından düzenlenen satınalma emri Satıcıya Üretim departmanına Teslimalma departmanına Borç hesaplarıdepartmanınagönderilir.

İşletme gereksinim duyduğu mallarla ilgili satıcıseçiminde gereksinim duyduğu verileri SatıcıReferans Kütüğünden (Satıcılar ana kütüğü) sağlar.

Teslim alınan mallarla ilgili olarak satıcıya ödeme yapılacaktır. Ödemenin yapılabilmesi için bu işlemleilgili olarak yapılmasıgereken kontroller:Satınalmanın onaylanmışolduğu Malların tam olarakteslim alındığı Fatura üzerindeki birim fiyatlarınsatın alma emriyle uygun olduğu Faturadakimalların istenen siparişlere uygun olduğuİşletme gereksinim duyduğu mallarla ilgili olaraksatın alma emri düzenlemiştir. Satın alma emrinindüzenlenmesi ile ilgili olarak kullanılacak kütükler:Stoklar Ana Kütüğü-SatıcıAna Kütüğü-Açık AlışEmirleri KütüğüÜretim döngüsünün kaynak belgeleri: İşlemlerListesi Malzeme İstek Fişi Satın Alma İstek FişiÜrün AğaçlarıBir üretim işletmesinde üretimine başlanansiparişlere ilişkin miktar ve hangi aşamadaolduklarına ilşkin bilgileri içeren kütük Açık ÜretimEmirleri Kütüğüdür.

"A" Üretim İşletmesi özel bir siparişalmıştır.Siparişin alınmasından sonra üretim planlamasorumlusu siparişe ilişkin verilerin girişini yapmışancak henüz üretim başlamamıştır. Bu amaçla ÜrünAğacıKütüğü-İşlemler Kütüğü nün günlenmesigereklidir.

İşlemler listesi mamul üretimi için gerekli işlemlerinsırasal olarak belirtildiği belgedir.

Üretim planlamasıile ilgili olarak kullanılanbelgeler: Malzeme gereksinim raporu Gözdengeçirilmişüretim çizelgesi İşlemler listesi Ürün ağaçlarıİşletmede çalışanlarla ilgili olarak kamu kurum vekuruluşlarına verilecek belgeler: İşe GirişBildirgesiMuhtasar Beyanname Dört aylık bildirge Aylık bildirgeBordro ana kütüğünün tamamlayıcısıdurumundaolan ve çalışanın adresi becerileri görevi eğitimdurumu gibi bilgilerin yer aldığıkütük PersonelReferans Tarih Kütüğüdür.

Bir işletmenin maddi duran varlık (MDV) işlemesistemi içinde ele alınmasıgereken faaliyetler: MDViçin amortisman payının hesaplanması MDV'ınkredili satın alınması MDV'ın bakım onarımıiçinyürütülen faaliyetler MDV'ın satılmasıMaddi duran varlık işleme sistemi içinde ele alınmasıgereken varlıklar: Demirbaşlar Arazi ve ArsalarYeraltıve Yerüstü Düzenleri Binalar

Bilgi işleme süreci içinde yer alanlar: Verilerinsınıflandırılması Sonuçların özetlenmesi Sonuçlarınkarşılaştırılması Verilerin derlenmesi
Veri yapılandırılmasında kullanılan yaklaşımlar:Basit doğrusal yapı Ağaç yapısı Liste yapısı Ağyapısıİşletme üretim faaliyetlerinde kullandığımalzemelere ilişkin hareketleri bilgisayar ortamındaizlemek istemektedir. İşletmenin bu amaçla satınalacağıyazılım Uygulama yazılımıkapsamındadeğerlendirilir.

Çevrim içi - gerçek zamanlıbilgi işleme sistemininözellikleri:
İşlemler oluştuğu anda kütükler günlenir.Giriş- Çıkışbirimleri ana işlem birimiyle doğrudanilişki içindedir.Veriler oluştuklarıanda ve yerde işlenebilir.Zaman yitirme ve iletişim sorunlarına bir çözümdür.

Muhasebe bilgi sisteminin öğeleri: Fatura ücretbordrosu gibi ilk işlem bilgileriYönetime kontrol amaçlısunulan raporlarMuhasebe biriminde çalışan personel Yasal defterlerle stok kartlarıgibi kayıt belgeleriSiparişi kabul edilen mallar depoda hazırlandıktansonra müşteriye sevk irsaliyesi ile birliktegönderilmiştir. Günün sonunda faturalama memurusevk edilen mallarla ilgili faturalarıdüzenlemekistemektedir.

Faturanın düzenlenmesi aşamasındayapılan işlemler:
Her bir müşterinin hesabıborçlandırılır. Satışemirleri satışlar tarih kütüğüne transfer edilerek kapatılır. Faturaların çıktısıalınır. Stoklar kayıtlarda görülen tutarlar kadar azaltılır. İşletme müşterilerinden yapmışolduğu tahsilatları her bir fatura için ayrıayrıizlemekte ve dönem sonlarında müşterilerine tek tek fatura tutarlarınıve ödemelerin bir dökümünü göndermektedir.

Alacakların izlenmesinde kullanılan bu yöntem Bakiyenin Devri yöntemidir.

Harcama döngüsü veri kaynakları: Teslim alma raporu Alışfaturası Satın alma istek belgesi Kasa tediye fişi Üretime başlanan siparişile işletmeye tekrar işlenmek üzere geri dönen mamullere ilişkin miktarların ve bunların hangi aşamada olduklarının izlendiği kütük Açık Üretim Emirleri Kütüğüdür. İşletme personelinin çalışma süreleri zaman kartlarında izlenmekte ve dönemler itibariyle zaman kartlarının yığın toplamlarıalınmaktadır. Zaman kartlarıyığınının bilgisayarlıortama aktarılmasıile gerçekleşen işlemler: Personele ilişkin veriler sicil numaralarına göre sıralanır. Ücret ödeme çekleri hazırlanır. Bordro ile ilgili işlemler yasal defterlere kaydedilir. Bordro dökümü alınır. Maddi duran varlık ana kütüğü içinde maddi duran varlığın kodu cinsi bulunduğu birim satıcının adı satın alma tarihi amortisman oranıgibi bilgiler yer alır.

Ay sonu muhasebe kayıt süreci kapsamında ele alınacak işlemlerden biri döneme ilişkin sabit varlıkların amortisman tutarınıyansıtan ayarlama kayıtlarıdır.

Muhaebe kayıt sistemi tarafından üretilen finansal raporlar: Bilanço Alacak analiz raporu Mizanlar Maliyet dağıtım tablosu Uygun bir kaydetme ve raporlama döngüsünün

sahip olmasıgereken özellikler:
Envanter kayıtlarının yapılmasına olanak sağlanmalıdır. Mali karakterli işlemler için uygun hesap sınıflaması yapılmalıdır.

Mizan eşitliklerini sağlamasıgerekir. Finansal tabloların zamanında ve doğru bir şekilde elde edilmesi sağlanmalıdır. Veri tabanıgeliştirmede gereksinim duyulan verilerin ve çeşitli veri kalemleri ile setleri arasındaki ilişkilerin tümünün toplanmasıyla veri gereksiniminin tanımlanmasıaşamasıKavramsal Yapılandırmadır.

Veri tabanıyaklaşımının yararlarından biri gereksinim duyulan bilgiye hızlıve kolay ulaşılabilmesidir.

Satışnoktasısistemlerinin özellikleri:
Bu sistemler departmanlımağazalarda kitapçılarda ve süper marketlerde kullanılır. Sistemde ürüne ait veriye bar kodlar aracılığıile ulaşılır. Sistemdeki terminaller satışverilerini merkezi ağla merkezi işlem birimine gönderir.

Yöneticilerin son bir gün veya bir saat içinde yapılan satışlara ait bilgilere ulaşılmasınısağlar.

Bir üretim işletmesi gereksinim duyduğu malzeme siparişini satıcıya bilgisayar ortamında iletmekte ve satın almaktadır. Böyle bir işlem Elektronik Veri Değişimi Sistemleri ağıkullanılarak yapılabilir.

Bir işletmenin gereksinimlerine ve yapısına yanıt verecek şekilde ve birden fazla kişi ve birden fazla uygulama için kullanılabilecek şekilde organize edilmişbirbiriyle ilgili veriler toplamıVeri Tabanıdır.

Karar Destek Sistemleri (KDS) :
KDS yeni geliştirilen bir ürünün pazara sunulup sunulmamasıile ilgilenir. KDS kestirilemeyen veya kısmen kestirilebilen problemlerle uğraşır. KDS'ne bir ya da daha fazla yöneticinin katılımı gerekir.

KDS bireylerin entellektüel niteliklerini bilgisayarın nitelikleri ile birleştirir.

Sistem Analizi:
Sistem Analizinde kantitatif teknikler kadar yargıve deneyimden de yararlanılır.

İşletmenin karar merkezleri arasındaki bilgi akışının iyileştirilmesi için yapılan çalışmalardır. Sistem Analizi problemin tanımlanmasıile başlar. İşletmede var olan uygulamaların geliştirilmesi için yapılabilir.

Muhasebe Bilgi Sistemi geliştirme ilkeleri: Uygun maliyet Örgüt yapısı Esnek olma Raporlama Sistem geliştirme çalışmasının ilk aşamasıPlanlama aşamasıdır.

Muhasebe bilgi sistemi tasarımıyapılırken çıktıların belirlenmesi aşamasında dikkate alınmasıgerekli konular:


Çıktıların hangi bilgi gereksinimini karşılayacağı Çıktıların ne şekilde olacağıve neleri içereceği Çıktıların kaç suret olacağıve nereye gönderileceği Çıktıların düzenlenme dönemi Bir işletmede kullanılan fatura stok kartları malzeme istek fişleri puantaj kartlarıSistem
Belgeleri kapsamında ele alınır.

Yeni sistemin uygulamaya konulmasıişlemlerinin yürütülmesindeki yaklaşımlar: Eski sistemin bölüm bölüm terk edilmesi ve yeni sistemin bu bölümlere uygulanması Eski sistemin tamamen iptal edilip yerine yeni sistemin uygulamaya konması Eski sistemin kısım kısım terk edilerek yeni sistemi aynışekilde uygulamaya konması Yeni sistem tam çalışır duruma gelinceye kadar eski sistemle birlikte uygulanması Muhasebe bilgi sisteminin tasarımında kodlama işlemi yapılırken dikkate alınacak ilkeler: Kodlama tüm alt sistemler için anlamlıve tutarlı olmalıdır. Kodlama değişikliklere cevap verebilecek esneklikte olmalıdır.

Her kod yalnızca bir unsuru simgelemelidir. Kodlama sistemi kullanıcılar için anlaşılabilir olmalıdır. "Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği" ile şu konularda düzenleme yapılmıştır: Muhasebenin temel kavramları Muhasebe Politikalarının açıklanması Mali tablolar ilkeleri Tekdüzen hesap planı Bir işletmenin hesap planıoluşturulurken bilinmesi gerekli olanlar: İşletmenin yapısının ve işakışının bilinmesi Hesapların yapısının bilinmesi Muhasebe ilkelerinin bilinmesi Yönetim için yararlıraporların hazırlanmasıiçin gerekli olan hesapların bilinmesi.

Bilgi işlemenin tanımı: Veriyi kullanılabilir ve anlamlıkılan her türlü eylemdir. Bilgisayar ile kullanıcısıarasındaki iletişimi sağlayan
birim Girişbirimidir. Verinin düzenlenip yapılandırılmasıişlemlerinden sonra bilgiye ulaşmaya olanak sağlayacak yaklaşımlardan biri Sırasal kütük düzenlemedir. Yığın işleme sisteminde Bilgi belirli dönemler itibariyle günlenebilir. Yöneticiler istedikleri anda güncel bilgiye ulaşamazlar. Rutin işlemlerin işlenmesinde kullanılan bir yaklaşımdır.

Şubeleri arasında doğrudan terminal bağlantısı olmayan işletmeler için uygundur. İşletmenin müşterilerine kredili olarak sattığımallar karşılığında aldığıçeklerle ilgili olarak güncellenecek kütük Alacak hesaplarıana kütüğüdür.

İşletme müşterisinden aldığısiparişi hazırlayarak adresine göndermiştir. Buna göre müşteriye gönderilen mala ilişkin faturanın düzenlenebilmesi için nakliye departmanından faturalama departmanına gönderilmesi gereken belgeler : Satış emri Sevk irsaliyesi İşletmenin siparişettiği mallar işletmeye ulaşmış mallar kontrol edilmiş herhangi bir hata veya noksanlık olmadığıbelirlenmişve mallar teslim alma raporu ile birlikte depoya gönderilmiştir. Bu aşamadan sonra depo görevlisinin yapacağıişlem Stok miktarınıarttırarak stoklar ana kütüğünü günlemek Üretim döngüsünde çevrimiçi bilgi işleme sistemi kullanılmasının yararları: Mamul bazında çalışılan sürenin hesaplanması amacıyla kullanılan belge kullanımınıortadan kaldırması İşlem gerçekleştiğinde veri girişi yapılacağından hatalarıönemli ölçüde azaltması İşletmenin fazla stokla çalışmasınıönlemesi Üretim çizelgelerindeki değişiklikleri kolaylıkla gerçekleştirebilmesi İşletmeye müşterisi tarafından özel bir sipariş verilmiştir. İşletme bu siparişin üretimini ilk kez gerçekleştirebileceği için ilgili siparişi tasarım bölümüne iletmiştir. Buna göre mamul tasarımıile ilgili olarak günlenmesi gereken kütükler : Ürün ağacıkütüğü-İşlemler kütüğü Bir üretim işletmesinde işçilerin işe başlama ve işi bitirme süreleri zaman kartlarıdüzenleme departmanıtarafından belirlenmektedir. Buna göre belirlenen süreler esas alınarak çalışanlara ödenecek tutarlar ile kesintilerin gösterildiği belge Ücret bordrosu Maddi duran varlık işleme sistemi tarafından
üretilen raporlar: Hurda değeri raporu Edinim raporu Kullanımda olan maddi duran varlık raporu Amortisman giderleri listesi Uygun bir kaydetme ve raporlama döngüsünün sahip olmasıgereken özellikler: İşlemleri uygun hesaplarda sınıflandırabilmesi İşletmenin mali karakterli işlemlerini hızlıve tam olarak kaydedebilmesi Mizan eşitliklerini sağlaması Dönem sonu işlemlerinin yapılabilmesine olanak sağlaması Kaydetme döngüsünün çıktıları: Günlük defter Mizanlar Veri tabanıyaklaşımının özellikleri: Verinin ilgili uygulama programlarından bağımsız olarak ele alınması Veri kalemlerinin sisteme sadece bir kez girilmesi İşletmedeki tüm bölümlerin aynıveri tabanını kullanabilmesi Veri girişi yapılmasıyla tüm veri setlerinin aynıanda günlenebilmesi İşletme muhasebe uygulamalarıiçin veri tabanı sistemi oluşturmak istemektedir. Bu amaçla yapılacak işler için ele alınacak aşamalar: 1- Kavramsal yapılandırma aşaması2-Mantıksal düzenleme aşaması3-Fiziksel düzenleme aşaması4-

Uygulamaya koyma aşaması Verinin gereksinim duyan taraflara iletilmesinde kullanılan iletişim ağının donanım unsurları: Modem Merkezi işlem birimi Terminal İletişim kontrol birimi A bankasımüşterisi Y bankasımüşterisi satıcının hesabına havale yaptırmak amacıyla A bankasına başvurmuştur. A bankasımüşteriden havale tutarını kabul ederek Y bankasına havale etmiştir. Çevrimiçi terminallerin kullanıldığıbu iki banka arasındaki iletişim ağyapısı: Elektronik fon transfer sistemleri Uzman sistemler: Karar verme hızınıarttırır. Problemleri veri sağlamak yerine cevaplar sağlayarak çözer. Uzmanların bilgilerinin gelecek dönemlere de aktarılmasınısağlar. Bir bilgisayar yazılımıdır. Karar destek sistemleri kapsamında ele alınabilecek problemlerden biri İşletmenin yeni bir ürünün pazara sunulup sunulmayacağının belirlenmesi Değişiklikler karşısında yeni düzenleme gerektirmeksizin yeni gereksinimlere yalnızca yeni bir takım eklerle cevap verebilen Muhasebe Bilgi Sistemi Geliştirme İlkesi : Esnek olma ilkesi Bir işletme üretim hatları ambarlar ve muhasebe departmanıarasında fiziksel akışile bilgi akışında karşılaşılan problemlerin çözümlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar bütününe Sistem Analizi denir. Muhasebe bilgi sistemi geliştirme çalışmaları yapılırken çıktıların elde edilmesi için yanıtlanması gereken sorular: Çıktıların hangi bilgi gereksinimini karşılayacağı Çıktıların hangi bilgileri içereceği Çıktıların kaç suret olacağı Çıktılarda yer alacak bilgilerin hangi ayrıntıda olacağı İşletmede muhasebe bilgi sistemi geliştirme çalışmalarıkapsamında girdi-işleme-çıktıile ilgili bilgi akışıve bunu gerçekleştirecek personel donanım ve haberleşme araçlarıbelirlenmiştir. Bu çalışmalar Sistem öğelerinin belirlenmesi aşaması kapsamında değerlendirilir. Muhasebe bilgi sisteminin kurulmasının veya mevcut sistemde iyileştirme yapılmasının nedenleri: Bilgisayar teknolojisinde değişiklikler İşletmede yapısal değişiklik yapılması İşletmecilik uygulamalarındaki yeni gelişmeler İşletmenin büyümesi Uygulama aşamasına gelmişmuhasebe bilgi sistemi geliştirme çalışmalarında yapılanlar: Sistemin başarılıolup olmadığının belirlenmesi Sistem belgelerinin ve donanımın sağlanması Geliştirilen sistemin denenmesi İlgili personelin yetiştirilmesi Veri veya bilgilerin sistematik olarak düzenlenmesi işlemine Kodlama denir. Muhasebe bilgi sisteminin etkinliğinin arttırabilmesi için dosyaların düzenlenmesinde göz önünde bulundurulmasıgereken ilkeler: Veri veya bilgileri konularına ayrılarak dosyalama Veri veya bilgileri güvenlik içinde saklama olanağı yaratma Veri veya bilgileri ilgililerin kullanabileceği gibi düzenleme Veri veya bilgilere kolaylıkla erişilebilecek şekilde düzenleme Genel muhasebe ile maliyet muhasebesinin bir arada yürütüldüğü ve gider yerleri ile gider taşıyıcıları hesaplarınıiçeren hesap planıBirci sistem (monist) ile ifade edilir.

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile belirlenen muhasebe usul ve esaslarına uymak zorunda olanlar: Kooperatifler Kollektif şirketler Anonim şirketler Adi ortaklıklar