Aile çok sayıda bilim dalının ilgi ve çalışma alanına girdiği için değişik açılardan ele alınmış ve çeşitli şekillerde tanımlanmıştır.
Toplumsal değişim süreci içinde ailenin yapı işlev ve ilişkiler dokusunda meydana gelen değişimler aile tanımlarına da yansımıştır.
Aile aynı çatı altında yaşayan aynı geliri paylaşan evlenme kan ve akrabalık bağlarıyla birbirine bağlanmış üstlendikleri çeşitli rollerle birbirlerini etkileyen bireylerin oluşturduğu bir sosyal kurumdur.

Aile; aralarında kan bağı evlilik ve yasal yönden akrabalık ilişkileri bulunan duygusal bağlarla birbirine bağlı bireylerin oluşturduğu çeşitli ihtiyaçların karşılandığı yaşama dair temel bilgi ve becerilerin kazanıldığı topluma uyum ve katılımın sağlandığı temel bir toplumsal birimdir.
Aile ana baba ve çocuklardan oluşan ekonomik ve sosyokültürel bütünlüğü içeren bir sistemdir.
Aile ile ilgili yapılan tanımlar incelendiğinde ailenin sosyal grup sosyal birlik sosyal örgüt sosyal kurum olarak değerlendirildiği ve bir sosyal yapı şekli olarak benimsendiği görülmektedir.

Aile kavramı kimi zaman bu anlamları dışında da kullanılmaktadır. Örneğin kırsal kesimde erkekler eşlerinden söz ederken ailem demekte kimi zamanda ailem sözcüğü ebeveynlerden (ana-babadan) söz ederken kullanılmaktadır.
Her toplumun kendine özgü sosyal bir yapısı ve bu yapıyı belirleyen karakteristik özellikleri vardır. Sosyal kurumlar bu belirleyici özelliklerin temel unsurlarıdır. Toplumsal bir kurum olan aile diğer toplumsal kurumlara benzer yanlarının yanı sıra farklı özelliklere de sahiptir.
Şimdi ailenin bu özelliklerinin neler olduğunu görelim.

- Aile evrensel bir kurumdur. Tarih boyunca aile tüm toplumlarda varlığını sürekli kılabilmiş ve değerini koruyabilmiş bir sosyal kurumdur. Farklı biçimlerde de olsa her toplumda ve toplumsal gelişimin her döneminde aile vardır.
- Ailenin bir yapılanma biçimi vardır. Her sosyal örgütlenmede olduğu gibi ailenin de bir yapılanma biçimi vardır. Aile sosyal yapıların en küçüğüdür sınırlı bir büyüklüğe sahiptir. Bu yapıyı oluşturan üyelerin sayısı aile tipinin özelliğine göre farklılık gösterir. Aralarında evlilik bağı olan eşler kan bağı ya da yasal yolla edinilen çocuklar bu yapının temel elemanlarıdır.
- Ailenin ortak amaçları vardır. Her sosyal grup ya da örgütte olduğu gibi ailenin de gerçekleştirmeyi hedeflediği ortak amaçları vardır. Ailenin her üyesi bu amaçların gerçekleşmesine katkıda bulunur.
- Aile toplumun temel yapı taşıdır. Toplum ailelerin bir araya gelmesinden oluşur. Bu nedenle aile içinde yaşadığı toplumun toplum da ailenin genel özelliklerini yansıtır. Aile toplumun çekirdeği adeta bir modelidir.
- Ailenin yasal ve kültürel temelleri vardır. Sosyal bir kurum olan aile yasal ve toplumsal kurallara uygun olarak oluşturulur ve yaşatılır. Aile ilişkilerini düzenleyen kurallar vardır.

Devletin hukuk düzenine göre evlenme aile kurmanın meşru yolu olarak kabul edilmiştir. Günümüzde aile yalnızca medeni kanunun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmuş bir birlik değil aynı zamanda sosyal haklarla donatılmış bir anayasal kuruluştur. Her aile ait olduğu kültürün değerleriyle yaşar ve bu değerlerin yaşatılmasına katkıda bulunur.

- Aile üyeleri arasındaki bağ ailenin temelidir. Aile üyeleri birbirlerine evlilik kan ve akrabalık bağlarıyla bağlıdır. Bu bağ aile olmanın temel koşuludur. Hukuki işlemlerde bu bağ esas alınır.
- Aile dinamik bir yapıdır. Aile sürekli değişimin ve bu değişime uyum çabalarının yaşandığı dinamik bir yapıdır. Değişimin bir bölümü ailenin kendi iç yapısından kaynaklanır. Örneğin: üye sayısındaki artış yaşça büyüme hastalık ölüm vb. nedenler ailenin ihtiyaçlarında değişime neden olur. Kimi zaman da değişen çevre koşulları aileyi değişime zorlar. Örneğin: işsizlik göçler vb.
- Ailede her üyenin belli rol ve sorumlulukları vardır. Ailede her üyenin üstlendiği roller ve bu rollerin gereği olarak yerine getirilmesi beklenen sorumlulukları vardır.
Ailede yaşam iş bölümü ve işbirliği temeline dayanır. Aile üyelerinin yetenekleri ve olanakları ölçüsünde sorumluluk paylaşımı ailenin refah ve mutluluğu açısından önemlidir.
- Aile ortak bir konutu ve geliri paylaşır. Aile üyeleri aynı çatı altında yani aynı evde yaşarlar. Eğitim askerlik iş gibi nedenlerle geçici olarak evden ayrılan olsa bile üyelerin tamamı hane halkı olarak adlandırılır.
Aile üyelerinin her birinin kazancı aile bütçesinde ailenin ortak geliri olarak değerlendirilir. Bu gelir ev ve ailenin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılır.
- Aile üyeleri arasında duygusal bağ vardır. Aileyi oluşturan üyeler birbirlerine duygusal bağlarla bağlıdır. Bireylerin en yakın ve en sıcak ilişki içinde olduğu ortam ailedir. Ailenin varlığını sürdürmesinde rol oynayan en güçlü bağ ise sevgidir. Ailenin kuruluş aşamasında eşler arasındaki sevgi bağı aileye katılan çocukların sevgisiyle adeta bir sevgi yumağına dönüşür. Aile koşulsuz ve karşılıksız sevginin yaşandığı bağlılık ve sadakatin anlamının öğrenildiği ilk ve doğal ortamdır.
- Aile diğer toplumsal kurumlardan bağımsız değildir. Toplumsal bir kurum olan aile; hukuk eğitim din ekonomi gibi kurumlardan etkilenir aynı zamanda bu kurumları da etkiler. Bu etkileşimin sürekli ve güçlü olması ailenin toplumdaki yerinin ve öneminin doğal bir sonucudur. Ailenin diğer toplumsal kurumlarla işbirliği yapması toplumsal işlevlerin yerine getirilmesine katkıda bulunur.