Ekonomi biliminin temel araştırma alanı olan kaynak ayırımında etkinlik ve gelir dağılımında adalet kavramlarını tanımlamak.Kaynak ayırımında etkinlik kaynakların en verimli oldukları alanlarda kullanılmasıdır.

Neoklasik ekonomi teorisine göre piyasa mekanizması tam rekabet koşulları altında ve ekonomik adam modeline göre etkin kaynak ayırımını otomatik olarak gerçekleştirir.Adalet ise iki temel yaklaşıma göre tanımlanabilir.
Birinci temel yaklaşım bir ekonomide gelirlerineşitlik veya hakkaniyet ilkelerine göre adil dağılımının sağlanmasını temel alırken ikinci yaklaşım bir ekonomide bütün bireylerin gelir elde etmek için eşit fırsatlara sahip olmalarını savunmaktadır.

Neoklasik ekonomi teorisi kapsamında rekabetçi piyasaların nasıl çalıştığını ve bunun toplumsal refaha ilişkin sonuçlarının neler olabileceğini saptamak.Tam rekabetçi denge modelinde piyasalarda tam rekabet koşulları egemendir ve tüm tüketici ve üreticiler ekonomik adam modeline göre davranırlar.Bunun sonucunda oluşan tüketici ve üretici dengeleri bütün piyasaların dengeye gelmesini sağlar.

Piyasa mekanizmasının işleyişi sonucunda ortaya çıkan kaynak ayırımının etkin olup olmadığına ilişkin temel kriterPareto optimallik kriteridir. Eğerkaynakları yeniden dağıtarak hiç kimsenin refahını azaltmadan en az bir bireyin refahını artırmak mümkün değil ise kaynak ayırımı Pareto optimaldir.

Pareto optimal noktalara varılması aşamasına kadar yapılan her iyileştirme Pareto iyileştirme olacaktır.Refah ekonomisinin birinci temel teoremine göreher rekabetçi denge bir Pareto optimum kaynak ayırımını gösterir. ikinci temel teorem ise herhangi bir Pareto optimumuna tam rekabetçi denge ile ulaşabileceğini gösterir.

Piyasa ekonomisinin işleyişi içinde ortaya çıkan gelir dağılımının toplum tarafından istenilen gelir dağılımı olmaması durumunda bunun ne olması gerektiğine ilişkin kriterler ortaya koyan sosyal refah fonksiyonlarının dayandığı teorik temelleri açıklamak.

Pareto optimallik koşulları bir ekonomide kaynakların en verimli oldukları alanlarda kullanılmaları gerektiğini gösterir. Ancak bunun sonucunda ortaya çıkacak olan gelir dağılımının adil olup olmayacağı konusunda herhangi bir ipucu vermez.Sosyal refah fonksiyonları Pareto optimal kaynak dağılımı noktaları arasında hangisinin toplum tarafından en fazla tercih edileceğine ilişkin kriterler ortaya koyarlar. Bu çerçevede başlıca iki tür sosyal refah fonksiyonu tanımlanmaktadır.

Faydacı ve Rawlsçu sosyal refah fonksiyonları. Uzun yıllar boyunca refah ekonomisinin temel dayanağı olan faydacı yaklaşım toplumun refahını tek tek bireylerin faydalarının toplamı olarak ele almaktadır.Buna göre herhangi bir sosyal politika toplam faydayı artırıyorsa istenilir bir politika olmalıdır.Günümüzde en çok sözü edilen bir diğer sosyal refah fonksiyonu yaklaşımı ise Rawlsçu yaklaşımdır. Buna göre ise toplumun refahı en fazla toplumda en yoksul kesimlerin durumunun iyileştirilmesi ile sağlamaktadır.