Mal ve hizmetlerin tüketimden mahrum bırakılıp bırakılmaması ve tüketimde rekabet olup olmaması gibi iki kritere dayanarak özel yada kamusal mal olarak nasıl sınıflandırılabileceğini saptamak ve buna bağlı olarak değişik kamu malları kavramlarını tanımlamak.Başlıca iki kriter malların niteliklerini saptamamız için yol gösterici olmaktadır. Bunlar tüketimden mahrum bırakabilme ve tüketimde rekabet olmaması kriterleridir.T

üketimden mahrum bırakma bedel ödemeyenlerin tüketim dışında bırakılabilmesidir. Tüketimde rekabet olması ise bir bireyin bir malı tüketmesinin diğer bireylerin aynı malı tüketemiyor olması anlamına gelmesidir. Bu kriterlere göre bir sınıflandırma yaptığımız zaman tüketimden mahrum bırakılamayan ve tüketimde rekabet olmayan mallar tam kamusal mal olarak sınıflandırılmaktadır. Bu kriterlerin bir tanesinin yerine getirilip diğerinin yerine getirilemediği yarı kamusal mal ve yasak olmayan kamusal mal durumları da söz konusudur.

Ayrıca erdemli mallar karma mallar uluslararası kamusal mallar gibi farklı kamusal mal tanımları da yapılmaktadır.Kamu malları üretim sürecini piyasa süreci ile karşılaştırarak aradaki farkları belirlemek ve bu süreçlerin nasıl değerlendirildiğine ilişkin farklı yaklaşımları açıklamak.Piyasa süreci ile kamusal mal üretim süreci arasında bazı çok temel farklar vardır.

ilk olarak piyasada karar alıcılar tüketici ve üreticiler iken kamusal karar alma sürecinde talep yanında seçmenler ve arz yanında esas olarak politikacı ve bürokratlardan oluşan karar alıcılar söz konusudur.

İkinci olarak tercihler piyasada fiyat mekanizması ile bildirilirken kamusal üretim sürecinde oylama mekanizması geçerlidir.

Üçüncü olarak piyasada fiyatfaydalanma karşılığı olarak ortaya çıkarken kamusal karar alma sürecinde bu bağlantı çoğu zaman kurulamaz. Bireylerin taleplerine dayanarak kamu mallarının denge üretim miktarının nasıl belirlendiğine ilişkin iki önemli model olan Lindalh ve Samuelson modellerinin özelliklerini açıklamak.

Kamu malları üretim sürecini piyasa benzeri bir süreç olarak modelleştiren ilk yaklaşım iki bireyli bir model olan Lindahl modelidir. Aynı modelin çok sayıda birey için genişletilmesi ile Samuelson modeli ortaya çıkartılmıştır. Bu modele göre bireylerin kamu mallarına olan taleplerinin bilindiği varsayımı ile bu taleplerin dikey olarak toplanması sonucunda toplumun kamu malı talebi oluşturulur.

Toplumun kamu malı talebinin kamu malının maliyet eğrisi ile çakıştığı noktada optimal kamu malı üretim miktarı belirlenecektir. Bu öyle bir miktardır ki bu optimal miktarda bütün bireylerin ödemeye hazır oldukları vergi-fiyat söz konusu kamu malının maliyetini tam olarak karşılamaktadır.