FİRDEVSİ:
*Lakabı fahreddin olup mahlası firdevsi dir
*sultan mahmut a yazdığı eseri ŞEYH- NAME
*ŞEH- NAME;iran tarihinin hükümdarlar ve aileleri gelenkeler mitoloji
masal menkıbe ve kahramanlık hikayeleri çerçevesinde manzum olarak mesnevi şeklinde anlatıldığı bir eserdir.
*aruz vezni fe'ülün ..... ..... ....... fe'ül dür
*60 bin beyittir.
*eser dünyanın faniliği ve kötülüğü anlatılır
*eserin kurgusu basit
GENCELİ NİZAMİ:
*İLK hamse şairi
*manzum aşk hikayeleri yazarı
*destansı şiir türünü zirveye taşıyan
*firdevsi ve senai etkisi görülür
*eserleriivanıpenc genc ve 35000 beyitten olyşan hamse sidir
*hamsede yer alan mesneviler:
MAHZEN'ÜL ESRAR
HÜSREV Ü ŞİRİN
LEYLA VÜ MECNUN
BEHRAM NAME(HEFT PEYKER)
İSKENDER NAME
* TÜRK EDEBİYATINDA İSKENDER -NAME TÜRÜNÜN İLK VE EN TANINMIŞ OLANI AHMEDİ DİR.
FERİDÜDDİN-İ ATTAR:
*Eczacılık ve tıp ile uğraştığı için''attar'' lakabını alır
*eserlerinde en çok öne çıkan nazım şekli g azel ve mesnevi dir
*mesnevilerin hepsi tasavvufla ilgilidir
*eserlerinde daha çok hikaye anlatımına yer verir
*ESERLERİ
İLAHİ -NAME
ESRAR -NAME
MUSİBET-NAME
HÜSREV- NAME:konusu tasavvuf olmayan dünyevi aşk romanı
MANTIKU'T TAYR
MUHTAR-NAME
BÜLBÜL-NAME
PEND-NAME
DİVAN
TEZKİRETÜ'L -EVLİYA
***12288;
***12288;
SA'Dİ'İ ŞİRAZİ:
*en mehur eseri BOSTAN ve GÜLİSTAN dır.
*onun şiirve nesrinin en dikkat çekici özelliği akıcıve selh-i mümteni olmasıdır.
*dönemimnde gazelin müstakil bir nazım şekli olmasını sağlamıştır
*özlü sözleri ile dikkati çekmişitr
*mensur ve manzum eserelri KÜLLİYAT adıyla toplanmıştır.
*GÜLİSTAN mensur manzum karışık bir nasihatnamedir.
*BOSTAN ise şeh-name vezni ile aynı ahlaki bir mesnevidir.
*FERHENG-NAME-İ SA'Dİ Hoca Mesud tarafından BOSTAN ın kısaltılarak türkçeye yapılan ilk tercümedir
***12288;
HAFİZ-İ ŞİRAZİ
*fars edebiyatının en başarılı gazel şairidir
*bilinen tek eseri başkaları tarafından derlenen DİVAN ıdır
*türk edebiyatında mesnevi ve gülistan'dan sonra en çok okunan eserdir.
*LİSANÜ'L -GAYB adı verilen HAFIZ DİVANı uzun süre bir fal kitabı oalarak da kullanılmıştır.
*divanı türkçeye ilk defa Abdülbaki Gölpınarlı tarafınfan tercüme edilmiştir.
***12288;
CAMİ (MOLLA CAMİ)
*asıl adı Nuredddin Abdurrahan b.Ahmed dir.
*kasik dönem iran şiirinin son temsilcisi
*tasavvufla ilgilenmiştir.
*Ali şir Nevai onu eserlerinde övmüştür.
*manzum ve mensu r eserler vermiştir.
*eserleri:
*DİVANI
*HEFT EVRENGalttaki 7 eserin toplamı)
TUHFET'ÜL -AHRAR
SÜBHAT'ÜL-EBRAR
YUSUF U ZÜLEYHA
LEYLA VU MECNUN
HIRDE NAME -İ İSKENDERİ
SİLSİLET'ÜL ZEHEB
SALAMAN_I ABSAL
*BAHARİSTAN
*LAMİ 'İ eserini türkçeye çevirmesinden dolayı cami'i rum diye adlandırılmıştır.
***12288;