Uluslararası ilişkilere Giriş Ders Notları

GİRİŞ: Klasik güç dengesinin geçerli olduğu modern Avrupa devletler sisteminin başlangıcı 1648 WESTPHALİA ANTLAŞMASIDIR.


GÜÇ DENGESİ: Uluslararası politikanın en eski ve en güçlü temel kavramlarındandır. Tarih boyunca ortaya çıkan devletler belirli bir engelle karşılaşmadıkları sürece güçlerini artırmaya çalışmışlardır.

Avrupa devletleri ilk başta Avrupa coğrafyasıyla sınırlı iken sömürgecilik yorumlu ve ardından daha farklı ve dolaylı etkilerle tüm dünyaya yayılan uluslararası sistemin bu evrimin çeşitli açılardan farklılık gösteren bazı alt dönemlere ayrılır.


- 1648-1789 DÖNEMİ: Sisteme Fransanın hâkim olma çabaları

- 1790-1814 DÖNEMİ: Avrupa sistemine Fransanın hâkim olma çabası

- 1815-1870 DÖNEMİ: Büyük güçler koalisyonu sisteme hâkim olma çabası. Bu dönem güç dengesinin işleyişi açısından en istikrarlı dönemidir.

- 1871-1918 DÖNEMİ: Avrupa sistemine Almanyanın hâkim olma çabası

İngiltere bütün dönemlerde dengenin dengeleyicisi konumundadır.

Günümüzde ulus devlet kavramının temelleri WESTPHALİA BARIŞ ANTLAŞMASI ile şekillenir.

WESTPHALİA BARIŞ ANTLAŞMASI:

24 Ekim 1648de imzalanan antlaşma Otuz Yıl Savaşlarını bitiren Avrupada egemen devletler sistemini kuran tarihi bir antlaşmadır. Bu antlaşma Avrupa diplomasi tarihinin ilk büyük konferansıdır.

1648 - 1789 DÖNEMİ:
Bu dönemde ağırlığı olan ülke XIV. Louis Fransasıydı. Fransanın sisteme hâkim olma isteği İngilterenin öncülük ettiği Avrupa ülkeleri birlikteliğiyle önlenmiş 1713 Utrecht antlaşması ile güç dengesi yeniden sağlanmıştır. Fransız devrimine kadar güç mekanizması dengesi istikrarını korumuştur.

1790 -1814 DÖNEMİ:
Bu dönemde 1789daki Fransız Devrimi ve Napolyon Savaşları ile Avrupa devletleri sistemindeki istikrarı bozan ikinci Fransanın hâkimiyet kurma çabası gerçekleşmiştir. Avrupa devletler sistemindeki değişiklikler.

- Zorunlu askerlik hizmetine dayanan yurttaş ordular oluşturulmuştur.

- Milliyetçilik hareketleri başlamış ve bütün Avrupa ya yayılmıştır.

- Uluslararası sistemdeki istikrarı bozucu bir etki yaratmıştır.

- Napolyon bütün Avrupayı işgal etmeye ve etkisi altına almaya çalışmıştır.

1815 - 1870 DÖNEMİ:
Bu dönem Avustralyalı Prens Metternich önderliğinde Avrupa devletler sistemince oluşturulan Avrupa Ahengi Sistemi sayesinde en istikrarlı dönemdir. Bu dönedeki tek bir devletin hakimiyet girişimi yoktur. Yani Fransanın da içinde yer aldığı Avrupa Ahengi Sistemi döneminde sistemin tümünü denetim altına alma çabasına girişen devlet yoktur. İngiltere yine dengenin dengeleyicisidir. Bu dönedeki istikrar sisteminin temel güçlerinin hegemonyası zemin üzerinde yükselen bir istikrardır.

AVRUPA AHENGİ SİSTEMİ:
Napolyonu mağlup eden devletlerin Napolyon öncesi Avrupanın restorasyonu ve her türlü ayaklanmayı bastırma ve statükoyu koruma amacına yönelik olarak Viyana Kongresinin kararları doğrultusunda giriştikleri sıkı işbirliğidir.

METTERNİCH SİSTEMİ:

Avusturya Başkanı Prens Metternich in girişimleri ile Viyana Kongresine katılan Büyük Britanya Avusturya Rusya ve Prusya devletlerinin Avrupadaki aristokratik ve kraliyet yanlısı statükonun korunması için ortaya koydukları sistemdir. Prens Metternich Avrupadaki mevcut statükonun silah gücüyle korunmasını savunuyor ve Avrupada baş gösteren ihtilallerin ulusçuluk hareketlerinin bastırılmasını ve ulus devletlerin dağıtılması hedefliyordu

1871-1918 DÖNEMİ:

Bu dönemde Metternich Sistemi etkisini kaybetmeye başlamıştır. 1861 yılında İtalyan ve 1871 yılında da Alman birimleri kurulmuştur.

Avrupanın büyük devletler Doğu Avrupa ve Balkanlardaki milliyetçilik hareketlerini bastıracakları yerde bu hareketleri kendi çıkarlarına uygun biçimde denetleyici olmuştur.

Bu dönemde diğer tüm alanlarda olduğu gibi savaş teknolojisi alanında da büyük gelişmeler sonucunda ülkeler arasında yaşanan savaşların tahrip gücünün büyük ölçüde artmıştır.

Bu dönemde güçlenen sosyalizm akımı ve bu çerçevede gelişen hareketler başta enteknasyonalist yapıları ve mekanizmanın işleyişini bozan faktörler olarak görülmektedir.

ENTERNASYONALİZM:

Sosyalist ve Komünist partilerin uluslararası alanda bir araya gelmek üzere oluşturdukları örgütlenmelerdir.
1864 yılında uluslararası Emekçiler Birliği Kuruldu.
Bu dönemde Almanya yapının bütününe hâkimiyet kurmaya çalışmıştır. 1871de Almanya imp. Kuruluşunda Şansölye Oto Van Bismarckın görevden ayrılmasına kadar ki dönemde Almanya sistemin genel mantığı ile oldukça uyum içerisindedir. Fakat bu dönemden sonra Almanyanın İmparatoru II.Wilhemin liderliğinde sisteminin bütününe egemen olma çabaları ortaya çıkmıştır. Bu seferde Almanya ya karşı Fransa İngiltere ve Rusya sonradan İtalya ABD ve Japonyanın da katkılarıyla Kutsal İttifak oluşturulmuştur.

Avrupa devletler sisteminin 18711918 döneminde uluslar arası hukukta ortaya çıkan değişimler:

- Klasik uluslararası hukukun başlangıcı 1648 Westphalia Antlaşmasıdır.

- 1731 Utrecht Antlaşması ile savaş ve tarafsızlık hukuku ile deniz hukuku alanında bazı gelişmeler olmuştur.

Devletlerarası anlaşmazlıklarda hakeme başvurulmuştur.


- 16481815 yılları arası klasik uluslararası hukukun gelişmeye başladığı dönemlerdir.

- 1815 Viyana Kongresinde uluslararası hukuk sistematik bir hal almıştır

Avrupa Ahengi Sistemi Çerçevesinde:
- Uluslararası hukuk sistemi büyük devletlerin güdümünde bir nitelik kazanmıştır

- Doğal hukuk olması gereken ile değil olanla ilgilenmeye başlamıştır.

- Uluslararası hukukun oluşturulması açısından razı doktrini esas alınmıştır.

- Uluslararası Normların en önemlisi devletlerin egemenliği ve birbirlerini iç işlerine karışmamaları kuralıdır

Avrupa Ahengi sisteminin son elli yılında uluslararası hukuk gelime göstermiştir. Uluslararası hukuk iki ve çok taraflı anlaşmalar yoluyla ticaret ulaştırma ve haberleşme konsoloslukları gibi ülkeler arasındaki karşılıklı ilişkilerin artmaya başlaması ile ortaya çıkan sorunların çözümünü amaç edinmiştir.

- 1856 Paris Kongresinde uluslararası hukukta deniz savaşına ilişkin yerini kurallar kabul edilmiştir.

- 1864 yılında savaşa insanileştirilmesi için savaş ve benzeri durumlarda hasta ve yararlılara yardım etmek için uluslararası Kızılhaç örgütü kurulmuştur.

- 1885 Berlin Nihai Senedi ile sömürgeciliğe ilişkin esaslar belirlenmiştir.

- 1899 yılında toplanan I. La Haye Konferansında uluslararası anlaşmazlıkların Barışçıl yollarla çözülmesine ilişkin sözleşme ile Daime Hakemlik Mahkemesi kurulmuştur.

- 1899 ve 1907 yıllarında toplanan 1. ve 2. La Haye Barış Konferansında savaş hukukunu geliştiren ve olumsuz etkilerini kısmen azaltan kural çok taraflı anlaşmalarla oluşturuldu.

Alıntıdır.