GİRİŞ: 20. Yüzyılda uluslararası sistem Avrupa merkezli olan sömürgecilik yolu ile Avrupa dışı alanlara yayılan tam anlamıyla bir dünya sistemi olmuştur.

BAZI TARİHLERDE OLAN OLAYLAR:
1914 YILI:
- 28 Haziran: Avusturya-Macaristan veliahdı bir Sırp Milliyetçi tarafından öldürülmüştür.
- 28 Temmuz: Avusturya-Sırbistana savaş ilan etti
- Almanya 1 Ağustosta Rusyaya ve 3 Ağustosta Fransaya savaş ilan etti.
- ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬4 Ağustos: Almanya Belçikaya saldırdı. İngiltere Almanyaya savaş ilan etti.
- 29 30 Ekim Tarihinde Yavuz (Goeben) ve Midilli (Breslau) gemileri Rusyaya Odessa ve Sivastopol limanlarını bombaladı ve Osmanlı İmparatorluğu savaşa girdi.
- 20 Mayıs: İtalya Avusturyaya savaş ilan etti.
- 12 Ekim: Bulgaristan Sırbistana saldırdı ve Almanya Avusturya Osmanlı Devleti yanında savaşa katıldı.

1915 YILI:
- Osmanlı Devleti kuzeyde Ruslara karşı Kafkasya Cephesinde Güneyde Kanal Cephesi ve Batıda Çanakkale Cephesinde İngilizlere karşı mücadele etmeye başladı.

1916 YILI:
- İtilaf Devletlerinin kendi aralarında Osmanlı İmparatorluğunun toprakları paylaşmak amacıyla yaptıkları gizli antlaşmalar (Boğazlar Antlaşması Londra Antlaşması Skes-Picot Antlaşması St. Jean de Marianne Ant)
- Romanya İtilaf devletleri yanında savaşa katıldı.

1917 YILI:
- 6 Nisan: ABD Almanyaya Savaş ilan etti.
- Kasım ayında Bolşeviklerin Rusyada İktidarı ellerine geçirmeleri üzerine Rusya savaştan çekildi.

1918 YILI:
- Eylül ayında Bulgaristan Ekim ayında Osmanlı İmparatorluğu ve son olarak kasım ayında Almanya teslim oldu.

1919 YILI:
- 1919 yılında İtilaf Devletleri: Almanya ile Versailles (28 Haziran 1919): Avusturya ile St. Germain (10 Eylül 1919) Bulgaristan ile Neuilly (27 Kasım 1919) Macaristan ile Trianon (4 Haziran 1920) Osmanlı İmparatorluğu ile Sevres (22 Temmuz 1920) barış antlaşması imzaladılar.

DÜNYA SAVAŞLARI DÖNEMİ (1914-1945)
Bu dönem geçiş dönemidir. Bu dönemde eskiye göre biraz bozulmuş da olsa uluslararası sistem I.Dünya savaşından sonra ortaya çıkan yeni ülkelerin Macaristan Çekoslovakya Polonya Romanya ve Yugoslavyanın katılımıyla üye sayısı arttırılmıştır. Uluslararası sistemi oluşturan ülkelerin yaşadığı değişikliler de sistemi etkilemiştir.
- Rusyada --- Bolşevikler.
- İtalyada --- Faşistler Faşizmin kurucusu Benito Mussolinidir. 1922de iktidarı ele geçirmiştir.
- Büyük Britanya --- Sömürge imparatorluğun en geniş sınırlarına ulaşmıştır. İngiltere dengeli bir Avrupa ve temelde statükonun korunması taraflı bir politika izlemiştir.
- Fransada --- Sömürge İmparatorluğunun en geniş sınırlarına ulaşmıştır. Almanyaya karşı büyük bir avantaj sağlamış ve politikasının temeline bu durum koruma stratejisine yerleştirmiştir.
- Almanya ise 1933 yılında Nasyonal Sosyalist Partinin (Nazi Partisi) iktidara gelmesi ile sisteme hâkim olma çabalarına girmiştir.

NAZİ PARTİSİNİN AMACI:
- Almanlar açısında ağır şartlar içeren Versailles (Versay) Antlaşmasını ortadan kaldırmak
- Almanya sınırları dışında kalan Almanları birleştirme
- Üstün Alman ırkı için gerekli olan Alman hayat sahasını yaratmak için aşağı ırkların elinde olan bazı toprakları ele geçirilmesi gerekir.
- İnsanların biyolojik farklılıklarına göre ayıran ırkçılık II.Dünya savaşının çıkmasında temel rol oynamıştır.
- Almanya Sovyetler Birliği İtalya ve Japonyayı da yanına almıştır.
- Almanyaya karşı İngiltere Fransa ittifakına sonra ABD ve Sovyetler birliği de katılmış Almanya ve müttefiklerini sistemin tümüne hakim olmaları özlenmiştir.

I.DÜNYA SAVAŞI SONUCU AVRUPA AHENGİNDE OLUŞAN
HUKUK ANLAYIŞINDA Kİ DEĞİŞİMLER
- Savaşın yarattığı büyük tahribat sonucu: savaşları önle anlaşmazlıkları ve çatışmaları barışçıl yollarla çözmeye yönelik çabaları attırılmıştır.
- 1945 San Francisco Konferansında uluslararası bir mahkemeye olarak uluslar arası daimi adalet divanı kurulmuştur. Divanın temel amacı üyeler arasındaki çatışmayı hukuk yolu ile çözmeye kavuşturmaktır
- Silahsızlanmayı sağlamak amacıyla 1928de Briand-Kellogg Paktı imzalanmıştır. Ama başarılı olamamıştır.
- 23 Ağustos 1939da Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı imzalandı. Amacı Sovyetlerin batı Almanyanın doğu sınırlarını güvence altına almaktır.
- İki savaş arası dönemde uluslararası hukuk Avrupa Ahengi sistemi döneminde ortaya çıkan katı Pazitivizmden uzaklaşır ve idealizme yönelir.
- Savaşların çıkmasını önlemeye yönelik sürekli bir nitelik taşıyan kurumsallaşmış ve global nitelikte bir örgütlenmeye ihtiyaç doğmuştur. Ve bu amaçla Milletler Cemiyeti oluşturulmuştur.

MİLLETLER CEMİYETİ:
Amaca uluslararası düzenin barışın sağlanması statükonun korunması olan birlik 10 Ocak 1920de kurulmuştur. Örgüt siyasal görünüm itibariyle Avrupa Ahengi Sisteminde olduğu gibi savaş galiplerinin oluşturmuş oldukları ve statükonun korunması amacına yönelik bir nitelik taşımaktadır.
- Örgütün sürekli ve geçici olmak üzere iki gruptan oluşan 42 asli üyesi vardır.
- Örgüt üyelerinin ortak paydası egemenlik değil tam kendini yönetmedir. Örgüt üyelerin ortak noktası tam kendini yönetmedir.
- Sürekli üyeler Fransa İngiltere İtalya Japonyadır 1926 Almanya 1934te Sovyetler Birliği örgütü katılmıştır.
- 1934te örgütün üye sayısı en fazla olan 59 ulaşmış ancak örgüt global bir nitelik kazanmamıştır.
- Almanya 1933 İtalya 1937 ve SSCB 1939 yılında örgütten ayrılmıştır.
- Milletler Cemiyeti örgütün Genel Kurul Konsey ve Sekreterlik olmak üzere üç organı vardır.

GENEL KURUL: Kararlar hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle alınır. Çatışmaya taraf olan ülkelerin oyu değerlendirme dışıdır.

KONSEY: Geçici ve sürekli olmak üzere iki tür üye vardır.

SEKRETERLİK: Siyasal bir organ değildir. Örgütün temsilcisi durumundadır. Görevi örgütün çeşitli birimleri arasında iletişim ve uyumu sağlamaktır.

TARİHTEKİ OLAYLAR
1939 YILI:
- 23 Ağustos: Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı imzalandı.
- 1 Eylül: Almanya Polonyaya saldırdı.
- 3 Eylül: İngiltere ve Fransa Almanyaya savaş ilan etti.
- 17 Eylül: Sovyetler Birliği Doğu Polonyayı işgal etti.
- 30 Kasım: Sovyetler birliği Finlandiyaya saldırdı.


1940 YILLI:
- 12 Mart: Sovyet-Fin Anlaşması imzalandı.
- 9 Nisan: Almanya Danimarkayı işgal etti
- 10 Mayıs: Almanya: Hollanda Belçika ve Fransaya saldırdı.
- 10 Haziran: İtalya Fransaya savaş ilan etti.
- 20 Haziran: Alman-Fransasız silah bırakılması.
- 7 Eylül 12 Ekim: Almanya İngiltereye havadan saldırdı.
- 10 Eylül: Almanya Japonya İtalya arasında Üçlü Pakt imzalandı.
- 28 Ekim: İtalya Yunanistanı işgale başladı.
- 20 Kasım: Macaristan Üçlü Pakta katıldı.
- 23 Kasım: Romanya Üçlü Pakta katıldı.
- Eylül-Aralık aylarında İngiltere ile İtalya arasında Kuzey Afrika mücadelesi başladı.

1941 YILI:
- 1 Mart: Bulgar-Alman Paktı oluşturuldu.
- 31 Mart: Almanya Kuzey Afrikaya Müdahale etti.
- 6 Nisan: Almanlar Yugoslavyayı işgale başladı.
- 18 Haziran: Türk-Alman Saldırmazlık Paktı imzalandı.
- 22 Haziran: Almanya Sovyetler Birliğine savaş ilan etti.
- 12 Temmuz: İngiltere-Sovyet ittifak yapıldı.
- 7 Aralık: Japonyanın Pearl Harbor baskını sonrasında ABD savaşa girdi.
- 11 Aralık: Almanya ABDye savaş ilan etti.

1942 YILI:
- 1 Ocak: Birleşmiş Milletler demeci yayımlandı.
- Şubat ayında Japonlar Singapuru ele geçirdi.
- Nisan ayında Japonya Filipinleri işgal etti.
- 3-5 Haziran: Midway Deniz Savaşında ABD Japonları yenilgiye uğrattı.
- 13 Kasım: Guadalkanal Deniz Savaşlarını Japonlar kaybetti.
- 24 Kasım: Stalingrad Savaşları başladı.
- Kasım ayında ABD Kuzey Afrika savaşlarına katıldı.

1943 YILI:
- 14-24 Ocak: Casablanca Konferansı.
- 12 Mayıs: Almanya Kuzey Afrika mücadelesini kaybetti.
- 12-26 Mayıs: Washington Konferansı toplandı.
- Temmuz ayında müttefik güçleri Sicilyaya çıktı.
- 14-24 Ağustos: Quebec Konferansı yapıldı.
- 3 Eylül: İtalya ile müttefikler arasında bırakışma imzalandı.
- 19-30 Ekim: Moskova Konferansı toplandı.
- 22-26 Kasım: Kahire Konferansı toplandı.
- 28 Kasım 1 Aralık: Tahran Konferansı toplandı.

1944 YILI:
- 6 Haziran: Normandiya Çıkartması yapıldı.
- Ağustos: Dumbarton Oaks Konferansı toplandı.
- 26 Ağustos: Müttefik Parise girdi.


1945 YILI:
- -Şubat: Yatta Konferansı toplandı.
- 29 Nisan: Hitler intihar etti.
- 29 Nisan: İtalya teslim oldu.
- 7 Mayıs: Almanya kayıtsız şartsız teslim oldu.
- 17 Temmuz 2 Ağustos: Potsdam konferansı toplandı.
- 6 Ağustos: İlk Atom Bombası Hiroşimaya atıldı.
- 9 Ağustos: İkinci Atom Bombası Nagasakiye atıldı.


SOĞUK SAVAŞ:
Bu dönem ABD ile SSCB iki kutuplu uluslararası sistemi ortaya çıkarmıştır. Soğuk savaş dönemi II. Dünya savaşının hemen bitiminden Berlin Duvarının yıkılışı ve özellikle SSCBnin dağılma sürecine kadar olan 1945-1991 yılları arasında devam eden Batı bloku ile Doğu Bloku arasındaki ekonomik siyasal kültürel ve hatta sportif rekabeti de içine alan ancak arka planı dünyanın her an nükleer savaş tehdidi ve tehlikesi ile boğuştuğu dönemdir.
İki kutuplu sistemde güç dengesi mekanizmasının işlerliği açısından bir diğer sorun karşılıklı nükleer caydırma durumuna sistemde yer alan devletlerin özellikle ABD ve SSCBnin bir dış politika aracı olarak topyekûn savaşa başvurmalarının engellenmesidir.
Bu dönede güç dengesinin ilk döneminde (1945-1953) nükleer silah teknolojisi üstünlüğüdür. İlk dönemin yarısında ABD atom bombasıyla nükleer güç olarak SSCBye karşı mutlak üstünlüğe sahiptir.
BİRİNCİ DÖNEMDE (-):
- 1949da SSCB ilk atom bombasını patlattı.
- 1952de ABD tahrip gücü çok daha yüksek hidrojen bombasını üreterek SSCB karşısında mukayeseli üstünlük sahibi oldu.

İKİNCİ DÖNEMDE (1954-1957):
- ABDnin Sovyetler Birliğini Çevreleme politikası ile kıs ve orta menzilli füzeler yerleştirme imkânının olması stratejik nükleer üstünlüğe sahip olduğunu gösteriyordu.
- 1957de Sovyetler Birliğinin Spuktniki uzaya fırlatarak ABDyi doğrudan vurabilecek uzun menzilli füzelere sahip olması bu dönemi sona erdirmiştir.
- Soğuk savaşların yarattığı askeri alandaki rekabet ve özellikle uzay yarışı Sovyet ekonomisinin yavaş yavaş çökmesine neden olmuştur.

ÜÇÜNCÜ DÖNEM (1958-1968)
- Nükleer silahlanma yarışı dönemidir.
- Bu dönemde yaşanan gelişmelerle nükleer caydırmaya karşılık cevap verme kapasitelerini oldukça arttırarak nispi bir istikrar yaratmışlardır.
- 1969dan 1990a kadar uzanan nükleer denklik dönemi de bu zemin üzerinde kurulmuştur.
- Bloklar arasından nükleer denklik durumu yumuşama olgusunun belirginleşmesine yardımcı olmuştur. Yumuşama olgusu 1990lara kadar sürmüştür.
- Bu dönemin en belirgin gelişmesi 1972de ABD-SSCB arasında imzalanan taraflar esas olarak nükleer saldırı silahlarına karşı savunma silahları üretmemeyi kabul ettikleri SALTı anlaşmasıdır. Bu antlaşma ile taraflar esas olarak nükleer saldırıyı silahlarına karşı savunma silahları üretmemeyi kabul ediyorlardı.
Polonyada baş gösteren karışıklıklar ve Sovyetler Birliğinin Afganistanı işgal etmesi ABD-SSCB ilişkilerini gerginleştirdi. Ve böylece askeri-stratejik anlamda geçerli olan -gevşek iki kutuplu- sistemi 1981 yılında Ronald Reaganın ABDye başkan seçilmesiyle gerginleşmiştir. ABD Sovyetlere Tahıl Ambargosu uygulamıştır. ABD Başbakanı Ronald Reaganın uygulamaya koyduğu stratejik savunma sonucunda (Yıldız Savaşları Projesi) -Yeni Soğuk Savaş- söylentisi ortaya çıkmıştır.
1970li Yıllarda SSCB ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler giderek bozulmuş ÇHC SSCByi ABDden Daha tehlikeli bir düşman olarak görmüştür. Sonradan anti-hegomonyacı tutum- olarak resmileşen bir görüş ÇHC yi Batılılar ile imzalamamış bir ittifaka itmekteydi.
Sovyet Birliği müttefik Vietnamın Kamboçyadaki yönetimi iktidardan uzaklaştırarak ülkedeki denetimi ele geçirmesi SSCB ile ÇHC arasındaki anlaşmazlıkların önemli olanıydı.