BİRLEŞİK MİLLETLER:
24 Ekim 1945 tarihinde kurulmuş olan örgütün temel amacı; barışın ve güvenliğin korunması ve ülkelerin mali sosyo-ekonomik kültürel ve eğitim gibi birçok alanda karşılaştıkları sorunlara çare bulunmaktadır. Milletler Cemiyetinin devamı niteliğinde olan Birleşmiş Milletler örgütü uluslararası bir parlamento niteliğindedir. Birleşik Milletler altı ana organı olan bir örgüttür. Örgütün işleyişi açısından en önemli olan organ Güvenlik Konseyidir.

GÜVENLİK KONSEYİ:
15 Üyeli güvenlik konseyi örgütün işleyişi açısından büyük önem taşır.
Barışın ve güvenliğin korunması görev ve yetkisi vardır.
ABD Rusya İngiltere Fransa ve Çinin içinde bulunduğu 5 daimi üyesi vardır.
Daimi üyelerin veto yetkisi vardır. Bu yetki genel kurulda alınan birçok kararı yetkisiz kılmaktadır.

GENEL KURUL:
Örgütün tüm üyelerinin yer aldığı organdır.
Bağlayıcı karar alabilme yetkisi yoktur.

BMnin bu görevi gereği gibi yerine getiremediğini
BMnin tarafsız olmadığını
Büyük güçlerin güdümüzde olduğunu
Barışın ve güvenliğin korunması büyük devletlerin çıkarına olduğundan BM bazı başarılar elde ettiğini çıkarına değilse tüm moral/siyasal değerleri bir kenara bırakarak olayların akışına ayak uydurduğunu belirtmişlerdir.

Güvenlik Konseyinin veto hakkına sahip beş daimi üyesi ile ilgilidir. Sorunun çözümü için; ağırlıklı oy sistemi ya da başka üyelere de hatta üçüncü dünya ülkelerinin temsilcilerine veto yetkisinin verilmesi önerilmiştir. Bazıları da ağırlıklı oy sistemini önermektedir. Ağırlıklı oy sistemi ile sorunların çözümünde örgütsel uzlaşma hakim olacaktır.

ÜÇÜNCÜ DÜNYA ÜLKELERİ:
77ler olarak da bilinen üçüncü dünya ülkeleri; soğuk savaş döneminde Batı bloku lideri ABD ve Doğu blok lideri Rusyaya karşı sözde emperyalizme karşı bir tavır sergilemiş de olsalar bazen ABD politikası bazen Rusya politikalarına yakın durmuş ülkelerdir.
Rusya-Çin ideolojik çatışmasında da ABD başta Çin olmak üzere kimi üçüncü dünya ülkelerini sert politikalarını nötrleştiren dış politikalar üretmeye çalışmıştır. 1972 ABD Dış İşleri Bakanı Henry Kissenger ile başlayan ve ping pong diplomasisi diye adlandırılan ABD-Çin yumuşaması 21. yy. da esas sonucunu vermiştir.YENİ ORTAMDA BARIŞ VE GÜVENLİĞİN KORUNMASI ÇABALARI:
Uluslararası çatışmaların sona erdirilip barışın sağlanması için
Uluslararası çatışmaların sona erdirilmesi
Çatışmaların yeniden başlamasının önlenmesi
Kalıcı barışın kurulması 1990lı yıllarda giderek önem kazanmıştır.

Kalıcı barışın kurulması yolunda çabalar
Sorunlu bölgedeki seçim oylama süreçlerin sağlıklı olması için gözlemci göndermek
Çatışma ortamı içindeki veya bu ortamı kısa bir süre önce yaşanmış alanlardaki insan hakları ihlallerinin önüne geçme
Bu bölgelerde insan hakları ihlallerinin önüne geçme
Birbirleriyle çatışma içerisinde olan etnik/dini/siyasi vb. grupların yeniden birbirlerine yaklaşması en azından tahammül etmesini sağlamak.
Çatışma bölgesinin gördüğü sosyal ve ekonomik zararın giderilmesine yönelik programlar hazırlamak.
1990lı yıllardan itibaren bloklar arası rekabet sona ermiştir. Bu dönemde barış ve güvenliği tehdit eden sorunlar genellikle iç çatışmalardır. Bu çerçevede dönemin BM Genel Sekreteri Butros-Butros Gali 1992 yılı haziran ayında hazırladığı raporda örgütün imkânlarını arttırmak gerektiğini belirlemiştir. Burada başlıca üç tür sorun ortaya çıkmaktadır: Siyasi hukuki ve mali.

ULUSLARARASI HUKUK VE İNSAN HAKLARI:
ULUSLAR ARASI HUKUK:
1991 sonrası uluslararası sistemde ortaya çıkan gelişmeler uluslar arası hukukta da bazı değişmeler yaratmıştır.
Uluslar arası örgütlere ve bireylere ilişkin düzenlemeler kapsama alana girmiştir.
Egemenlik artık hukuki anlamda mutlak bir anlam taşımamaktadır.
İnsan hakları gibi devletlerin iç hukukuna egemenliğine ilişkin konularda kapsama dâhil olmuştur.
Uluslar arası hukuk kurala göre değil bir yaptırıma ve güce bağlı olarak gelişir.
Uluslar arası hukukta rıza doktrini yerine oydaşma doktrininin nispi önemi artmıştır.

RIZA DOKTRİNİ: Taraflar ancak kabul ettikleri uluslararası anlaşmalar ile bağlı olacaklardır.

OYDAŞMA DOKTRİNİ: Uluslar arası toplum üyelerinin büyük çoğunluğu tarafından kabul edilen antlaşmalar bu antlaşmaları imzalayan tarafları da bağlar.
Uluslar arası hukukta çevre sorunları önemli bir yer tutmaktadır. Kısaca biyosfer olarak adlandırılan alanların doğa parçalarının korunması için gerekli hukuki düzenlemeler giderek önem kazanmaktadır.

İNSAN HAKLARI:
21. Yy. da bir ülkedeki siyasal meşruluğun en temel ölçütü insan hakları düzenlemeleridir. Uluslar arası insan hakları konusundaki en önemli çağdaş metin BM Genel kurulunda 10 Aralık 1948 tarihinde oy birliği ile kabul edilen 30 maddelik insan hakları evrensel bildirgesidir. Bu bir antlaşma değildir deklarasyondur.
16 Aralık 1966 tarihinde BM Genel Kurulunda kabul edilen 23 Mart 1976 tarihinde yürürlüğe giren Kişisel ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslar arası Sözleşme
16 Aralık 1966 tarihinde kabul edilen 3 Ocak 1976 tarihinde yürürlüğe giren Ekonomik Sosyali Kültürel Haklar uluslararası sözleşmesi
4 Kasım 1950 tarihinde Avrupa Konseyi üyesi ülkeler tarafından Romada imzalanan 3 Eylül 1953 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Sosyal Şartında; Çocuk Hakları Kadın Hakları Mülteci Hakları Jenosid Etik ayrımcılığın işkencenin önlenmesine yönelik düzenlemeler vardır.
Günümüzde ortaya konmuş insan hakları ilke ve uygulamaları esas olarak Batı Perspektiflidir.


İnsan Hakları İlgili Alanlar:
Vatandaşlık hakları ve siyasi haklar 1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 1-21 maddesi
Ekonomik Sosyal Kültürel haklar 1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 22-27 maddesi

Son Dönemde İnsan Hakları İhlallerinin Artış Nedenleri
Yönetim otoritesinin eksikliği
Zaman zaman yaşanan rejim değişikliği sonucu oluşan etno-dinsel çatışmalar

Küresel düzeyde insan hakları rejimi oluşturma çabaları BM İnsan Hakları Komisyonu ve İnsan Hakları Komitesi tarafından gerçekleştirilmektedir. BM İns. Hak. Komisyonu; insan haklarına ilişkin bazı izleme ve soruşturma yetkilerine sahiptir. Devletler tarafından yaratılan ihlalleri ele alır. Sadece belirli antlaşmalara taraf olan ülkeler ile değil tüm ülkeler ile ilgilenir.
İnsan hakları komitesi sivil ve siyasal halklar uluslararası sözleşmesine taraf ülkelerin bu antlaşma hükümlerine uyup uymadıklarını denetleyen 18 bağımsız uzmanlardan oluşur.
Devletlerin Dış politikalarında insan hakları konularının ter alması hem oldukça yeni hem de oldukça sınırlıdır. Bunun nedenleri dış politikada Ulasal çıkarın her şeyden önce geldiği düşüncesi insan hakları uygulamalarının bir başka devletin iç işlerine müdahale anlamına gelmesi ve evrensel insan hakları kavramının geçerli olduğu yolundaki şüphelerdir.

alıntı