Bilim Felsefesinde Klasik Görüş ve Eleştirisi

a. Bilime Klasik Görüş Açısından Bakış
Bu görüş Auguste Comte’un pozitivizmiyle temsil edilir.
• Klasik görüşe göre genel olarak bilimsel yöntem tek ve aynıdır.
• Bilim bir doğru boyunca ilerler. Bu bilimin birikimli olarak ilerlediğinin ifadesidir.
• Bilim nesneldir; çünkü bilim bizim dışımızdaki nesnel dünyayı konu olarak alır. Bilim adamının tarafsız olması nesnelliğin temel dayanaklarındandır.
• Bütün bilimler birbirleriyle bağlantılıdır. Temelde de birleşirler.
b. Klasik Görüşe Yapılan Eleştiriler
Bu eleştiriler temelde Kuhn’un görüşleri olarak ortaya çıkmaktadır.
• Bilimin nesnel olduğu doğru değildir. Çünkü bilim adamları ön yargılarla inançlarla dünyaya bakarlar.
• Bilim birikimli olarak ilerlemez. Bilimde kopukluklar zikzaklar hatta devrimler söz konusudur.
• Bilimler temelde tek bir bilime indirgenemez. Gerçeğin farklı boyutlarını ancak farklı bilimler verebilir.
3. Bilimsel Yöntemin Özellikleri
• Bilimsel yöntem olguları betimleme ve açıklama amacıyla izlenen sistemli bilgi edinme yoludur. Bilimlerde yöntem izlenecek alanın özelliklerine göre belirlenir.
• Bilimsel yöntem zihinsel etkinliği düzenleyen ve zihni hatalardan korumayı amaçlayan bir etkinliktir.
• Bilimsel yöntemin başlıca aşamaları vardır. Bu aşamalar; olaylar hakkında gözlem yapılması bu gözlemlerden hareketle varsayım oluşturulması bu varsayımın sınanması böylece bir yasaya veya genelleme olarak ifade edilen bir sonuca ulaşılması şeklindedir.


Bilimsel Açıklama ve Öndeyinin Özellikleri

Bilimsel açıklama “neden” sorusunun cevabıdır. “Ay ufuktayken neden tepede olduğundan daha büyük görünür?” sorusuna verilen cevap bir açıklama olacaktır.
Bilimsel öndeyi bilimsel yasalara dayanılarak henüz meydana gelmemiş olayları önceden kestirmek tahmin etmektir. Güneş tutulmasının önceden kestirilmesi bilimsel öndeyiye bir örnektir. Bilimsel öndeyiler olaylara ve olgulara ilişkin olarak önceden haber verir.


Bilimsel Kuramın Özellikleri

Kuram bir takım ilkelerden kurallardan yola çıkarak gerçekliği açıklamaya çalışan kavram çerçeveleridir. Darwin’in evrim kuramı gibi. Kuram belli olgu türleriyle ilgili genellemeleri mantıksal bir düzene sokar.
• Bilimsel kuramlar mantıksal bir sistemdir. Kendi içinde bir iç tutarlılığı vardır.
• Bilimsel kuram felsefi bir dünya görüşünden farklıdır; çünkü kuram belli bir olgu türüyle sınırlıdır. Ayrıca felsefi görüşün doğruluğu ya da yanlışlığından söz edilemezken kuramın doğruluğundan ya da yanlışlığından söz edilebilir.
• Kuramlar mutlak anlamda kesinleşmiş değildir. Zaman içinde değişiklikler içerebilirler.
6. Bilimin Değeri
a. Pratik Değeri
Hayatımızdaki faydalarını ifade eder. Rahatlık konfor sağlama acıları dindirme gibi. Bilimin pratik değeri daha çok teknolojiye bağlı ortaya çıkar. İnsan bu sayede doğal güçleri denetim altına almaya çalışır. Örnek olarak yıldırımlara karşı paratoner yapar. Bunun gibi telefonun uçağın icadı bilimin pratik değeriyle açıklanabilir.
b. Entellektüel Değeri
İnsanın bilme isteğini ve merakını tatmin eder. İnsanı kopyalama çalışmalarının temelinde bu merak yatmaktadır. Billim bu merakın tatmininde aracı olmaktadır.
c. Ahlaksal Değeri
İnsanlara kazandırdığı birtakım karakter özellikleri ve alışkanlıklar bilimin ahlaki değerini ortaya koymaktadır. Nesnel olabilmeyi sorgulayıcı tavrı kazanmayı sağlar. Bu sayede insan geleneksel kanıların ve bilgilerin gerçeklerle test edilmesi gerektiğini öğrenir.
İnsana bu kadar faydasının yanında bilim zararlı amaçlar için de kullanılabilir. Bu durumda insanın yaşamını kolaylaştırabilen bilim yaşamı tehlikeye de sokabilmektedir. Örneğin atom bombası böyle bir tehlikeyi beraberinde getirmektedir. Ancak bu durumda zararlı sonuçlardan sorumlu olan bilim değil onu üretenler ya da zararlı amaçlar için kullananlardır.