işsizlikle mücadelede temel yaklaşımlar nelerdir?

• işsizlik sorunu karşısında benimsenen yaklaşım ve politikalar ülkeden ülkeye değişim göstermektedir. Bu yaklaşımlar arasında bir uçta işsizlik sorununun çözümünü ekonomik gelişmeye bırakan liberal yaklaşımlar yer alırken diğer uçta ise bu sorunu toplumsal bir sorun olarak kabul eden ve istihdam politikalarına öncelikli bir yer veren yaklaşımlar bulunmaktadır. Ülkelere dönemlere ve siyasal iktidarlara göre de toplumlar bu iki uç arasında bir yerde bulunmaktadırlar.

Pasif istihdam politikaları nelerdir?

• Gelişmiş ülkelerde daha yoğun olarak uygulanan pasif istihdam politikaları işsizliği önlemekten ziyade işsizliğin yarattığı bireysel ve toplumsal alandaki olumsuz sonuçları gidermeye yönelik politikalardır. Bu önlemler genel olarak işsizlik sigortası ve işsizlik yardımlarıdır.

Aktif istihdam politikaları nelerdir?

• Aktif istihdam politikalarının temel amacı işsizlere yalnızca gelir desteği sağlamak yerine onların çalışma hayatına dönüşlerini kolaylaştırmaktır. Aktif istihdam politikaları genelde işsizlikten en fazla etkilenen gruplara ve bölgelere yöneliktir. Öncelikli hedef kitlesi ise uzun dönemli genç kadın göçmen ve özürlü işsizler gibi emek piyasasında iş

bulma şansları oldukça zayıf olan gruplardır. Bu politikalar arasında emeğin vasıf seviyesini yükseltici eğitim programları bilgilendirme ve işe yerleştirme hizmetleri özellikle okuldan çalışma hayatına geçiş sürecinde büyük zorluklarla karşılaşan genç işsizlere iş deneyimi kazandıracak programlaristihdam yaratma programları işsizliğin yoğun olarak yaşandığı bölgelerde işyerlerinin mali bakımdan desteklenmesi ve girişimciliğin özendirilmesi gibi önlemler yer almaktadır.

Türkiye’de işsizlikle mücadelede ne tür politikalar izlenmektedir?

• Türkiye’de işsizliği önlemeye yönelik tedbirlerin alınması planlı dönemle başlamış olmasına rağmen şu ana kadar işsizlik sorunuyla mücadelede başarıya ulaşmış etkin bir istihdam politikasının varlığından söz edilemez. Türkiye’de şimdiye kadar hazırlanan kalkınma planlarının tümüne bakıldığında genelde işsizlik ve istihdam sorununa gereken önemin verilmediği söylenebilir. Planlarda sorunların genel çerçevesi çizilip ortaya konmakla birlikte; bu sorunların çözümüne ilişkin politikaların çok genel ifadelerle yer aldığı somut proje ve programların çok istisnai birkaç program dışında ele alınmadığı görülmektedir.

• Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılaştırıldığında ülkemizde başarılı sayılabilecek aktif istihdam politikalarına rastlanmamakla birlikte bu alanda etkisizde olsa bazı programların uygulandığı söylenebilir. Bu çalışmalar ağırlıklı olarak ülkemizde doğrudan

emek piyasası ile ilgili olan Türkiye iş Kurumu (iş-KUR) tarafından yürütülmektedir. işKUR tarafından uygulanan aktif emek piyasası programlarının başında mesleki eğitim gelmektedir. Bu konudaki çalışmalar 1988 yılında işgücü eğitimi konusunda yürürlüğe giren yönetmelikle başlamış ve işKUR bu alanda etkin bir rol oynamıştır. istihdam garantili ve kendi işini kuracaklara yönelik kurslar düzenlenerek özellikle vasıfsız işsizlere vasışar kazandırılması hedef alınmıştır. işKUR bu kurslarla vasıfsız işgücüne mesleki eğitim aracılığı ile beceri kazandırarak onları istihdam garantili kurslarla istihdam etmeyi amaçlamaktadır. Bu bakımdan açılan kurs alanları ve kursiyerlerin özellikleri illere veya bölgelere göre değişiklikler göstermektedir. işgücü yetiştirme kurslarının dışında iş ve meslek danışmanlığı ve ısmarlama eğitim programları da işKUR tarafından uygulanan aktif emek piyasası programları arasında yer almaktadır.