Fergane Kağanlığı


1141 yılında Batı Karahanlı Devleti Karahıtaylar'ın istilasına uğrayınca Fergana'da merkezi Özkend olmak üzere müstakil bir Karahanlı devleti kuruldu. İlk hükümdarı Gelâleddünye ve'd-dîn Hüseyin bin Hasan olup Fergana kağanları Türkçe Tuğrul Kara Hakan unvanını taşırlardı. Unvanlarında Türk kelimesi de kullanan Fergana Kağanlığı 1211 veya 1212 senelerinde Muhammed Harezmşah'ın tâbiiyetine girdi.


Karahanlı Devleti daha ilk kuruluş yıllarında tarihî Türk devlet idaresi geleneğine uygun olarak iki büyük idarî kısma bölündü. Bunlardan doğuda kalan kısmın başında hakan bulunur ve her türlü idarî yetkiyi elinde bulundururdu. Batı kısmını ise hakanın hükümranlığı altında aynı aileden bir han ona bağlı olarak idare ederdi. Karahanlı devlet teşkilatında bu büyük ve ortak kağanın yanında hanedana mensup dört alt kağan ile altı hükümdar vekili vardı. Rütbeler kademe kademe yükselme esasına göreydi. Her rütbenin değişebilen unvanları olurdu. Türkçe unvanların değişmesine rağmen İslâmî unvanlar değişmezdi. Hükümdar vekilleri İrken Sagun İnanç unvanlarını taşırlardı. Hükümdarların yanında "Yuğruş" denilen bakanlar kurulu bulunurdu. Yüksek devlet memuriyetlerinde başkumandana "subaşı" maliye bakanına "ağıcı" saray hâcibine "tayangu" veya "bitikçi" denirdi.

Karahanlılar'da ordu: Selçuklular'da olduğu gibi başlıca dört ana bölümden meydana gelirdi. Bunlar saray muhafızları hâssa ordusu hanedan mensupları ile valiler ve diğer devlet adamlarının kuvvetleri devlete bağlı Türk teşekküllerine mensup kuvvetlerdi.

Kültür ve Medeniyet: Türk an'anesine göre kurulan Karahanlı Devleti 10. asırda İslâmiyet'i kabulüyle ilk İslâmî Türk eserlerini meydana getirdi. Hakanî Türkleri adını taşıyan Karahanlılar Türkler'in millî kültür ve sanat geleneğini ve istidadının güçlü özelliklerini bütünüyle İslâm'a adayıp bu ilham ile yeni bir üslubun kurucusu oldular. Karahanlı hükümdarlarının ilme hayranlığı âlimlere saygısı ve onları korumaları neticesinde Türkistan Mâverâünnehir şehirleri birer medeniyet kültür beşiği haline geldi. Doğu Karahanlılar devrinde Balasagunlu Yusuf Has Hâcib Kutadgu Bilig; Kaşgarlı Mahmud Dîvanü Lügati't-Türk İmam-ı Ebü'l-Fütuh Abdülgafur Tarih-i Kaşgar adı ile Türk dili edebiyatı kültürü ve tarihi için çok mühim eserler yazdılar.