Batı Karanlılar


Karahanlı Devleti ikiye bölününce Batı Karahanlı Hanlığı Mâverâünehir ve Hocend'e kadar batı Fergana'yı içine almaktaydı. Büyük Kağanın merkezi önceleri Özkent sonraları Semerkand oldu.


Bu devletin ilk hükümdarı I. Muhammed Han 1052 senesinde vefat edince yerine kardeşi Ortak Kağan İzzü'l-umma Ebu İshak İbrahim Tavgaç Han geçti. Tavgaç İbrahim Han Doğu Karahanlılardan Şaş İlak gibi hudut şehirleri ile Fergana'nın bir kısmını aldı. İbrahim Han âlim olup iyi bir hükümdardı. Devletin idaresi için lüzumlu kanunları tanzim edip hırsızları tamamen ortadan kaldırdı. Ahalinin menfaatlerini koruyup piyasayı düzeltti. Âlimlerin sohbetinde bulunup onların tasvibini almadan kanun koymadı. İbrahim Han Ortak Kağanken devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunan İsmailîleri dâhiyane bir siyasetle ortadan kaldırdı.

İbrahim Han'dan sonra oğlu Şemsü'l-Mülk Nasr hükümdar oldu. Şaş ve Tünhas hakimi Şuayb yeni hükümdara isyan etti. Nasr Han bu isyanı bastırdı. Bu karışıklıktan faydalanan Doğu Karahanlılar İbrahim Han'ın zaptettiği yerleri geri almaya çalıştılar ise de bu mücadele bir antlaşma ile sona erdi. Daha sonra I. Nasr Han Selçuklular tarafından zaptedilen yerlerin alınması için bir hareket başlattı. Fakat Melikşah'ın Semerkand'a gelmesiyle sulh yapılıp akrabalık tesis edilerek meseleler halledildi. Nasr Han da âlimlere hürmet edip ilim merkezleri inşa ettirdi. Ticaretin gelişmesi için sosyal hayatın bütün lüzumlu müesseselerini içine alan iki ribat yaptırdı.

1080 senesinde Nasr'ın vefatı üzerine oğlu Ebu Şüca Hızır hükümdar oldu. Hızır Han'ın saltanatı bir yıl kadar sürdü. Yerine geçen Ahmed Han devrinde ulema ile hükümdar arasında bir anlaşmazlık oldu. Bu sırada Selçuklu Sultanı Melikşah önce Buhara'yı sonra da Semerkand'ı zaptetti ve Ahmed Han'ı Özkend'de esir alıp İsfahan'a götürdü. Bunun sonucu Karahanlı ordusunun temelini teşkil eden Çiğil Türklerinin kumandanı Yakub bin Süleyman Semerkand'a davet edilip hükümdar ilan edilerek Selçuklulara karşı bir ayaklanma başlatıldı. Bunun üzerine Melikşah ikinci defa Semerkand seferine çıktı. Bu sefer sonunda Karahanlı devleti Selçuklulara bağlandı. Karahanlı devlet adamları Mesud bin Muhammed'i hükümdarlığa getirdi.