Dogu Karahanlılar


Karahanlı Devleti ikiye ayrılınca; Büyük Kağan unvanıyla Şerefüddevle lâkaplı Ebû Şüca Süleyman bin Yusuf merkezi Balasagun ve Kaşgar'ı kendine bırakıp kardeşlerinden Buğra Han Muhammed'e Taraz ile İsficab'ı Mahmud'a ise Arslan Tigin unvanıyla ülkenin doğusunu verdi. 1043 yılında yapılan aile toplantısında ayrıca eski Büyük Kağan II. Ahmed Han'a da Mâverâünnehir mülk olarak verildi. Fergana'nın bir kısmı zaptedilerek Bulgar ile Balasagun arasında yaşayan on bin çadırdan meydana gelen Türkler 1043 senesi güzünde topluca İslâmiyet'i kabul etti.


İslam dininin esaslarına sıkıca bağlı âdil bir hükümdar olan Süleyman Han ilim âşığı ve âlimlerin koruyucusuydu. 1056'da kardeşi Ortak Kağan Buğra Han Büyük Kağan Süleyman Han'la anlaşmazlığa düştü. Muhammed Han Süleyman Han'ı hapsettirip büyük kağanlığını ilan etti. On beş ay hükümdarlık yapan Muhammed Han mevkiini büyük oğlu Hüseyin'e bıraktı. Hüseyin Han'ı kardeşi İbrahim tahttan indirtip 1057'de Büyük Kağan oldu. İbrahim Han 1059'da hânedandan Yınal Tegin tarafından öldürülünce Tuğrul Kara Han unvanlı Mahmud bin Yusuf başa geçti. Mahmud Han (1059-1074 Ortak Kağan Tabgaç Buğra Kara Han ve Hasan bin Süleyman kaybedilen toprakları geri almak için harekete geçtiler. 1068 yılında iki taraf arasında yapılan antlaşma ile Seyhun hudut kesilerek Fergana Doğu Karahanlılara bırakıldı. 1074'te Mahmud Han'ın yerine oğlu Ömer geçti ise de ancak iki ay hükümdarlık yapabildi. Büyük Kağan olan Buğra Han Hasan bin Süleyman (1074-1103) devrinin ilk yıllarında; Buge Budraç kumandasındaki Yabaku ve Basmılların da aynı safta olduğu yedi yüz bin düşmana karşı Ömer bin Mahmud kumandasındaki kırk bin Müslüman askeriyle büyük bir zafer kazanıldı.

Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah (1072-1092) 1082'de Mâverâünnehir'i zaptedip Özkent'e gelince Doğu Karahanlı hükümdarı Hasan Han onun hakimiyetini tanıdı. Hasan Han'dan sonra oğlu Ahmed (1103-1128) hükümdar olup Abbasî Halifeliği ile münasebetlerde bulundu. Halife Mustahzırbillâh (1094-1118) Ahmed Han'ın istediği beratı verip ona "Nûruddevle" demiştir. 1128'de Karahıtayları Kaşgar kenti yakınlarında mağlup eden Ahmed Han onların batıya doğru ilerlemelerini durdurdu.