Tabgaçlar


IV. yüzyıl sonlarına doğru Kuzey Çin’de kudretli bir siyasî teşekkül meydana getiren Çinliler’in T’o-ba dedikleri topluluğu Türkler “Tabgaç” diye anmışlardır. Orhun kitabelerinde sık sık adı geçen ve Göktürk yolu ile Bizans kaynaklarına da intikal eden Taugast ( = Tabgaç) kelimesi “Çin” manasına da alınmıştır. Çünkü Göktürkler’in ilk zamanlarında Türklerce “büyük” tanınan bu sülale Çin’de hüküm sürmekte idi.


Aslında Türkçe olup “ulu muhterem saygıdeğer” manâsını ifade eden Tabgaç tabiri bazı Karahanlı hükümdarları tarafından unvan olarak (Tafgaç Tamgaç) kullanılmıştır. Kaşgarlı Mahmud’un Türklerden bir bölük olduğunu kaydettiği Tabgaçlar Çin yıllıklarına göre Asya Hunları’ndan bir kısımdır. Sülalenin resmî tarihinde (Wei-shu) de Mete Han eski T’o-ba (Tabgaç) hükümdarı olarak gösterilmiştir.

Ayrıca Tabgaçların örf-adet ve geleneklerinden çoğu; Kurt efsanesi mağara dağ orman kültleri göç efsanesi vb. Türklerle ilgili bulunduğu gibi dillerinin de Türkçe olduğunu ortaya koyan deliler vardır: Bitegçin (Bitikçi kâtip hariciye nazırı) kapugçin (kapıcı hacib) atlaçın (atlı süvari birliği) tabagaçın (yaya piyade birliği) kurakçın (koruyucu muhafız kıtaları) yamçın (posta sürücüsü) aşçın (aşçı matbahçı başı) törü (kanun töre) vb. Çin kaynaklarında geçen bu kelime ve tabirler aynı zamanda Tabgaçların devlet idaresi ve ordu kuruluşları hakkında da bilgi verir durumdadır.

Bununla beraber bu Türk devletinde oldukça büyük ölçüde Moğolların da yer aldığı anlaşılıyor. Araştırmalarda Tabgaçlara bağlı kabilelerden kimlikleri tespit edilebilenlerin yarısından fazlasının Moğol menşeli olduğu neticesine varılmıştır. Ancak Moğollar diğer Çinli halk ile birlikte şüphesiz tebaa durumundadır.

Çinli’lerin “Wei” adını verdikleri bu sülalenin kurucusu olarak bilinen Şa-mo Han’dan itibaren 70 yıl kadar uğraşarak Ta-t’ong bölgesindeki mahalli hükümetçikleri idareleri altına alan Tabgaçların büyük devlet halinde gelişmesi Kuei zamanında (385-409) verimli topraklara sahip Doğu Çin’in Hsien-pi’lerden (Siyenpi) zapt edilmesi ile (409) olmuştur. Başkenti P’ing-ǒeng şehri (kuzey Şan-si’de Tai bölgesinde) olan devl