Karahanlı Devleti


Karahanlılar tabiri batılı şarkiyatlar tarafından bu sülâlenin "kara" unvanını çok kullanmaları sebebiyle verilmiştir. "Kara" Türkçe'de kuzey yönünü işaret etmesinin yanında büyüklük ve yükseklik de ifade eder.


Karahanlılar Devleti 840 senesinde Uygur Devleti'nin Kırgızlar tarafından yıkılmasıyla Orta Asya bozkırlarında Bilge Kül Kadır Han tarafından kuruldu. Kadır Han Mâveraünnehir'i almak isteyen Sâmânîler Devleti ile mücadele etti. Karahanlılar'ın başlangıç dönemi ilmî yönden pek açık değildir. Kadır Han'dan sonra iki oğlundan Bazır Arslan Han Balasagun'da Büyük Kağan olarak kardeşi Oğulçak Kadır Han ise Ortak Kağan olarak Taraz'da devleti idare ettiler. Oğulçak Kadır Han Sâmânî hükümdarı İsmail bin Ahmed ile devamlı mücadele etti. Sâmânîler 883 yılında Taraz'da devleti ele geçirince Oğulçak Kaşgar'ı merkez yapıp Sâmânî hakimiyetindeki bölgelere akınlara başladı. Bu akınlar sırasında Oğulçak Kadır Han'ın yeğeni Satuk Karahanlılar'a sığınan Ebu Nâsır adlı Sâmânî şehzadesi ve Müslüman din adamları ile tanışarak İslâm dinini kabul etti.

Nuh peygamberin oğlu Yâfes'in torunları olan Türkler hükümdarlarının Müslüman olmasından sonra yaradılışlarındaki temizlik ile seve seve ve büyük topluluklar halinde en son ve en mütekâmil din olan İslâmiyet'i topluca kabul ettiler. Sekizinci asırda Müslümanlarla tanışıp içlerinden kısmen bu dini kabul edenlerin bulunduğu Türklerin 10. asırda topluca İslâmiyet'i kabulü netice itibariyle tarihteki birçok hâdiseye yön vermesi bakımından pek önemlidir.

Müslüman olunca Abdülkerim adını alan Satuk Buğra Han doğudaki amcasına karşı mücadelesinde Müslüman gönüllülerden de faydalandı. Abdülkerim Satuk Buğra Han 995 senesinde vefat edince Artuç'a defnedildi. Yerine oğlu Musa hükümdar oldu. Onun çok kısa sürdüğü anlaşılan saltanatından sonra hükümdar olan kardeşi Baytaş Arslan Han doğu kağanı Arslan Han'ı mağlup ederek sülalenin bu kolunu ortadan kaldırdı ve bütün Karahanlıları birleştirdi. Baytaş Arslan Han Karahanlı ülkesinde İslâmiyet'in yayılması faaliyetlerini tamamlayınca komşu Türk boylarını İslâm'a daveti kendisine gaye edindi.