Boz-Oklar:
Dış Oğuzlar da denip Sağ kolu teşkil ederler

1. Gün-Alp/Gün-Han: Sembolü şâhin.
Oğulları: a) Kayıg/Kayı-Han: “Sağlam berk” mânâsındadır. Üç kıta ve yedi denize altı yüz yıldan fazla hâkim olan Osmanlı sülâlesi bu boydandır. Kayı Boyundan Ertuğrul Gâzi ve her biri birer müstesnâ şahsiyete sâhip çoğu dâhî cihangir kumandan şâir ve sanatkâr olan Osmanlı sultanları Kayı Han neslinin kıymetini göstermeye kâfidir.

b) Bayat: “Devletli nîmeti bol” mânâsındadır. Maraş ve çevresine hâkim olan Dulkadiroğulları İran’da Kaçarlar Horasan’da Kara Bayatlar Maku ve Doğubeyazıt hanları Kerkük Türkmenlerinin çoğu bu boydandır. Dede Korkut kitabını 1480’de Hicaz’da yazan Tebrizli Hasan ve meşhûr şâir Fuzûlî bu boydandır.

c)
Alka-Bölük/Alka-Evli: “Nereye varsa başarı gösterir” mânâsındadır. Türkiye ve Âzerbaycan’daki Alaca Alacalılar adı taşıyan yerler bu boyun hatırasıdır.

d) Kara-Bölük/Kara-Evli: “Kara otağlı (çadırlı)” mânâsındadır. Karalar ve karalı gibi coğrafî yer adları bunlardan kalmadır.

2. Ay-Alp/Ay-Han: Sembolü kartal.

Oğulları: a) Yazgur/Yazır: “Çok ülkeye hâkim” mânâsındadır. Ab-Yabgu devrindeki Yenibent Yabguları Batı Türkistan’daki Cend Emirleri Kara-Daş denilen Horasan Yazırları Ahıska’dan aşağı Kür boyundaki Azgur-Et (Azgur Yurdu) Kalesi Kürmanç Kürtlerinin Azan Boyu Toroslardaki Gündüzoğulları Hanedanı bu boydandır.

b) Tokar/Töker/Döğer: “Dürüp toplar” mânâsındadır. Yenikentli Vezir Ayıdur Harput-Diyarbakır-Mardin hâkimleri Artuklular Sincar-Siverek Suruç arasında hâkim eski Caber Beyleri Memluklar devrinde Halep Döğeriyle Hama Döğerleri bugünkü Mardin-Urfa arasında yirmi dört oymaklı Kürt Döğerleri Hazar Denizi doğusundaki Saka Boyu Takharlar; Şavşat’taki Ören kale To-Kharis ve Malatya’nın Tokharis bucağı Dağıstan’daki Digor ve Kars ve Arpaçay sağındaki Digor kazası bu boydan hatıradır.

c) Totırka/Dodurga/Dödürge: “Ülke almak ve hanlık yapmak” mânâsındadır. Sivas doğusundaki Tödürgeler bu boydandır.

d) Yaparlı: “Misk kokulu” mânâsındadır. Zaza Çarekliler ve misk ticareti yapan Yaparı Oymağı bu boydandır. Yaparı Oymağının Akkoyunlu ve Giraylı camilerinin mihrap duvar harcına bu güzel ıtriyattan kattıklarından hâlâ hoş kokmaktadır. Diyarbakır ve Kırım’da hatıraları vardır.

3.Yıldız-Alp/Yıldız Han: Sembolü tavşancıl.

Oğulları: a) Avşar/Afşar: “Çevik ve vahşî hayvan avına hevesli” mânâsındadır. Hazistan Beyleri Konya’daki Karamanoğulları İran’daki Avşarlı Nâdir Şah ve hanedanı Ürmiye ve Horasan Afşarları bu boydandır.

b) Kızık: “Yasakta pek ciddi ve kuvvetli” mânâsındadır. Gaziantep Halep ve Ankara çevresindeki Kızıklar Doğu Gürcistan’da ve Şirvan batısındaki ovaya Kızık adını verenler bu boydandır.

c) Beğdili: “Ulular gibi aziz” mânâsındadır. Harezmşahlar Bozok/Yozgat-Raka/Halep çevresindeki Beğdililer Kürmanç Badılları bu boydandır.

d) Karkın/Kargın “Taşkın ve doyurucu” mânâsındadır. Akkoyunlu-Dulkadiroğlu ve Halep-Hatay bölgesindeki Kargunlar Doğu Anadolu ve Âzerbaycan’daki ilkbaharda eriyen karların suları ile kopan sel ve su kabarmasına da Kargın/Korkhun denilmesi bu boyun adındandır.

Üç-Oklar: İç Oğuzlar da denilip sol kolu teşkil ederler.
1.Gök-Alp/Gök Han: Sembolü sungur.

Oğulları: a) Bayundur/Bayındır: “Her zaman nîmetle dolu yer” mânâsındadır. Akkoyunlular sülâlesi İzmir’den Âzerbaycan’daki Gence’ye kadar Bayındır adlı yerler bu boydan gelir.

b) Beçene/Beçenek/Peçenek: “İyi çalışkan gayretli” mânâsındadır. Karadeniz kuzeyi ile Balkan Yarımadasına göçen ve 1071 Malazgirt ile 1176 Miryokefalon Meydan Muhârebelerinde Bizanslılardan ayrılarak Selçuklular safına geçen Peçenekler Dicle Kürmançlarının iki ana kolundan güneydeki Beçene Kolu Ankara-Çukurova Halep bölgelerindeki Türkmen oymaklarından Peçenekler bu boydandır.

c) Çavuldur/Çavındır: “Ünlü şerefli cavlı” mânâsındadır. Türkmenistan’da Mangışlak Çavuldurları Çorum çevresindeki Çavuldur ve Anadolu’daki Çavdar Türkmen oymakları Erzurum ve çevresindeki Çoğundur adlı köyler bu boyun adından gelmektedir. d) Çepni: “Düşmanı nerede görse savaşıp hemen çarpan vuran ve hızlı savaşan” mânâsındadır. Rize-Sinop arasındaki çok usta demirci Çepniler ve Çebiler Kırşehir Manisa-Balıkesir çevresindeki ve Kars ile Van bölgelerinde Türkmen Oymağı Çepniler bulunmaktadır.

2. Dağ-Alp/Dağ Han: Sembolü uçkuş.

Oğulları: a) Salgur/Salur: “Vardığı yerde kılıç ve çomağı ile iş görür” mânâsındadır. Kars ve Erzurum hâkimi Salur Kazan Han Sülâlesi Sivas-Kayseri hükümdarı âlim ve şair Kadı Burhâneddin Ahmed ve Devleti Fars Atabegleri Salgurlular Horasan’daki Teke-Yomurt ve Sarık adlı Türkmenlerin çoğu bu boydandır.

b) Eymür/Imır/İmir: “Pek iyi ve zengin” mânâsındadır. Akkoyunlu Dulkadirli ve Halep Türkmenleri içindeki Eymürlü/İmirlü oymakları Çıldır ve Tiflis’teki iyi halıcı ve keçeci Terekeme Oymağı bu boydandır.

c) Ala-Yontlup/Ala-Yundlu: “Alaca atlı hayvanları iyi” mânâsındadır. Yonca kelimesi bu boyun hatırasıdır.

d) Yüregir/Üregir: “Daima iyi iş ve düzen kurucu” mânâsındadır. Orta Toros ve Çukurova Üç-Oklu Türkmenlerinin çoğu Adana’daki Ramazanoğulları bu boydandır.

3. Deniz Alp/Deniz Han: Sembolü çakır.

Oğulları: a)Iğdır/Yiğdir/İğdir: “Yiğitlik büyüklük” mânâsındadır. İçel’in Bozdoğanlı Oymağı Anadolu’da yüzlerce yer adı bırakan İğdirler İran’da büyük Kaşkay-Eli içindeki İğdirler ve Iğdır adı bu boyun hâtırasıdır.

b)Beğduz/Bügdüz/Böğdüz: “Herkese tevâzu gösterir ve hizmet eder mânâsındadır. Dicle Kürtleri ilbeği olup Hazret-i Peygamber’e elçi giden (622-623 yılları arasında Medîne’ye varan) Bogduz-Aman Hanedanı temsilcisi ve Kürmanç’ın iki ana kolundan Bokhlular/Botanlar Yenikent-Yabgularından onuncu yüzyıldaki Şahmelik’in Atabegi Kuzulu Halep Türkmenlerinden Büğdüzler bu boydandır.

c) Yıva/Iva: “Derecesi hepsinden üstün” mânâsındadır. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşâh (1072-1092) devrinde Suriye ve Filistin’i feth eden Atsız Beğ 12. yüzyılda Hemedân batısında Cebel bölgesi hâkimleri Berçemeoğulları Haçlıları Halep çevresinde yenen Yaruk Beg Güney-Âzerbaycan’daki Kaçarlu-Yıva Oymağı bu boydandır. Ankara’da çok makbul yuva kavunu bu boyun yerleştiği ve adları ile anılan köylerde yetişir.

d)Kınık: “Her yerde aziz muhterem” mânâsındadır. Büyük ve Anadolu Selçuklu devletleri Orta Toroslardaki Üçoklu Türkmenler Halep-Ankara ve Aydın’daki Kınık Oymakları bu boydandır.


Kaynak: Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]