Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Şamanizm ve Türkler

  Şamanizm ve Türkler


  Orta Asya’da bugüne yansıyan görüntüsü ile Şamanist inanca göre dünya “Gök” “Yeryüzü” ve “Yeraltı” olmak üzere üç parçadan oluşmaktadır. Altay Türkleri'nde “Aydınlık Âlemi” olarak adlandırılan gökyüzünü “Tanrı Ülgen” ve ona bağlı iyi ruhlar temsil etmektedir. Yeryüzünde yâni “Orta Dünya”’da insanlar bulunmaktadır. Yeraltı dünyasını yâni “Aşağıdaki Dünyayı” “Tanrı Erlik” ve ona bağlı kötü ruhlar temsil etmektedir. İyiliğin gücün ve güzelliğin sembolü olan Göktanrı eski Türkler'de en önemli tanrıdır. Tanrı veya en büyük ruh göğün en üst katında ve insan biçimindedir.


  Gökle yeraltı arasında yâni güzellik ve kötülük arasında insanların yaşadığı yeryüzü bulunmaktadır. Yeryüzü iki zıtlık arasında yaşamın varolduğu bir yerdir. Siyahla beyazın iyilik ile kötülüğün güzellik ile çirkinliğin mücadelesi arasında kalan insanın kendi doğru yolunu ruhlarının yardımı ile bulmaya çalıştığına inanılırdı.  Altay’larda göğün üç ve dokuz katından söz edilmektedir. Âyinler sırasında göğün bu katlarına çıkılır. Bâzı toplumlarda 33 gök dairesinden bahsedilmektedir. Altay Türkleri'nde tanrı Ülgen’in yedi veya dokuz kızı ve birtakım yardımcı ruhları bulunmaktadır. Tanrı Ülgen ve eşi göğün en üst katında oturmaktadır. Tanrı Ülgen’in çocukları ve dünyadaki elçileri de göğün değişik katlarında oturmaktadırlar. Altay Şamanları âyinler sırasında transa geçip göğe yükselirken altıncı katta “Ay Baba’yı” yedinci katta da “Güneş Ana’yı” selâmlamaktadırlar.


  Türk Tatarlar birçok başka halklar gibi gök kubbeyi bir çadır gibi tasarlarlar. Daha önce de belirtilmiş olduğu gibi yıldızları temsil eden çadır dikişleri göğün çeşitli katlarının havalandırılması için açılmış delikler olarak tasvir edilir. Göğün ortasında büyük çadırı bir orta direk gibi tutan Kutup Yıldızı parlamaktadır. Samoyetler ona “Gök'ün Çivisi” Çukçi ve Koryaklar “Çivi Yıldızı” demektedirler. Altaylılar Kutup Yıldızını bir direk olarak tasarlarlar. Moğol Kalmuk ve Buryatlar'a göre “Altın Direk” Sibirya Tatarları ve Başkurtlara göre de “Demir Kazık”tır. Dünyanın Direği olan Kutup Yıldızı aynı zamanda atların bağlandığı bir direktir. Kutup yıldızını temsil eden bu direk mikrokozmosta evin direğidir ve kutsaldır. Bu direğe bez parçaları bağlanır ve dibine sunular konur. Şamanlar'ın “Totem Direği” bu direktir.

  Gök sırığına enlemesine çakılan 7 veya 9 ağaç Türk düşüncesinde çok şey ifâde eden sembollerdir. Bilindiği üzere gök Batı Türkleri'ne göre yedi ve Doğu Türkleri'ne göre ise dokuz kattan meydana gelmişti. Sırık sembolik olarak göğün direği olmakta üzerine çift başlı bir kartal oturtulmaktadır. Bu düşünce düzeni Çin denizinden İzlanda'ya kadar uzanan bütün Altay kültüründe yer bulmuştur. Göçlerle geniş bölgelere yayılmış olan bu fikir yer yer değişikliklere de uğramıştır. Bazıları bu kutsal çift başlı kartalı göğün üçüncü katına oturtmuşlar ve bâzıları da onu göğün dokuzuncu katına kadar çıkarmışlardır. Göğün yedinci veya dokuzuncu katı Büyük Tanrı'nın bir oturağıdır. Bâzı Altay kavimlerince çift başlı kartalı Tanrı ile beraber oturtmak hoş gelmemiş onlar kartalı birkaç kat aşağıya indirmişlerdir.  Eski Türkler dağların Tanrı makamı olduğuna inanırlardı. Dağların “ana” olarak algılanan yeryüzünün göğe uzanan ve ”baba” olarak algılanan göksel güçlere dokunmaya çalışan kolları olduğu düşünülürdü. Doğal olarak göksel güçler önce dağlarla ilişkiye geçerlerdi bu nedenle dağlar tanrısal mekânlardı. Öldükten sonra yükselen ruhlar yâni iyi insanların ruhları oraya giderlerdi. Her boyun bir kutsal dağı olurdu ve o dağda oturduğu varsayılan kutsal koruyucu ruhların olduğuna inanılırdı. Eski Türkler'in en kutsal dağı Ötüken’in “ıduk-başı” idi. Bugünkü Altay Türkleri'nin hepsince de Altay en kutlu dağdır. Altaylı Şor ve Beltirler de kurbanlarını Kök Tengri’ye yüksek dağ tepelerinde sunarlardı. Dünya üzerindeki çeşitli toplumların eski geleneksel bilgilerinde yer alan “Kutsal Dağlar” inancı Orta Asya’daki bu kültten gelmektedir. Gök tanrıya yakın olmaları düşüncesiyle kutsanan bu dağlar daha sonra tanrıların mekânları olarak görülmeye başlanmıştır. İsa peygamberin havarileriyle Zeytinlik dağında gizli toplantılarını gerçekleştirmesi Musa peygamberin Sina dağında on emri alması Muhammed peygamberin birçok sıra dışı olayları Nûr dağının Hira mağarasında yaşaması hep bu kültün izlerini taşır. Zeus’un Olimpos dağı Hintliler'in Meru dağı bunlar arasında en fazla duyulanlarıdır. Bunların diğerlerine nazaran daha fazla bilinmesi bu dağların bu dinlerin kutsal kitaplarında dile getirilmiş olmasındandır.


  Şamanizm tefekkürü çok tanrılı çok ruhlu ve totemli gözükmekle beraber Uygur tapınakları incelendiğinde farklı bir görüntü ile karşılaşılır. Aslında var olan tek tanrı Gök Tanrısı'dır. Tanrının insanlarla veya başka cisimlerle tasvir edilmesini kabûl etmemektedirler. Putlar tanrının tasviri olarak yapılmamıştır. Birinin çok sevdiği bir yakını öldüğünde onun sûreti yapılmakta ve evde saklanmaktadır. Bu sûretin önüne yemekler konur en sevilen şeylerin ilk lokmaları sûretle paylaşılır önünde saygı ile yere eğilinirdi. Bu davranış biçiminin zaman içinde putperestliği ortaya çıkardığı düşünülmektedir.
  ATSIZ and Sürmenaj like this.
  Çocuklar uyurken sessiz olunurZiyaretçilere, Gizli İçerik! ölürken değil.!

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart  Altay Şamanı


  ŞAMANİZMİN BİZDEKİ ETKİLERİ

  Burada uzun uzun şaman ve Şamanizm den bahsetmeyeceğim. Şamanizm inancının bu gün halen biz Türkler üzerindeki etkilerinden söz edeceğim. Şamanizm bir din değildir. Hiçbir zamanda dini bir kisve olmamıştır. Bir inanışın din olabilmesi için peygamberi ve o dinin vahiylerinin yer aldığı bir kutsal kitabı olması gerekir.

  Türklerin ilk dini inancı Gök tanrı (kök tengri)dir.En eski tek tanrı inancıdır.Bu tanrı onlara göre Ülgen diye anılır.Bu gün İslamiyet inancında olduğu gibi bu inançta cennet (uçmağ) cehennem (Kızıl Tamu) vardır.


  Ankh işaretinin benzediğiüç âlemin temsil edildiği bir şaman tasviri


  Şamanizmin üç inanç boyutu vardır. İyi ruhların olduğu gök.İnsanların yaşadığı yeryüzü.Kötü ruhların hüküm sürdüğü aşağı dünya yani yer altı.Şaman inancında tabiat aşkı insan sevgisi esastır. Bu inanışın bir din olmadığı tezinden hareketle düzenlenen ayin diyebileceğimiz törenleri yöneten özellikli insanlar vardı. İşte bunlara şaman deniyordu.

  Şaman bazılarına göre büyücü ve sihirbaz bazılarına göre zeki ve şair ruhlu insanlarbazılarına göre ise gelecekten haber veren yer altındaki kötü ruhlarla irtabata geçebilen kişiler.  Orta Asyanın Tuva Cumhuriyeti başkenti Kızıl'da bir kam (şaman)


  Bizlerin anlayacağı şekilde şaman Türklerde Kam olarak tanınır.İnanış törenlerini yöneten kişi insanları harekete geçiren hareketli olan demektir. Aynı zaman da hastalıkları tedavi eden iyileştiren günümüzde otacı dediğimiz sistemi de bilen insanlar.

  Balasagunlu Yusuf Has Hacib Kutadgu Bilig adlı eserinde şöyle yazıyor.Kerek tut otaçi kerek kam öligligke her giz asig kılmazam. Şimdiki Türkçemize göre mealen şöyle diyor.Gerek hekim tutgerekse kam (şaman) eceli gelene ilaç fayda etmez.) Bakıyorum bir şiirinde de fuzuli buna benzer mısralar söylüyor. Şöyle ki:Aşk derdiyle hoşem el çek ilacından tabipkılma dermen kim helakım zehri dermanın dadır.

  Miladi 9.asırda Türkler İslamiyeti kabul ettiler. Anadolu Türklerin eline geçince Horasan Erenleri buraya göç ettiler. Bu kişiler Şamanizm den kaynaklanan inanç felsefesine dayanan Türk tarikatlarını da taşıdılar. Tarikatlar ise tasavvuflara dayanır. Tasavvuf ise şamanizmin temelidir.

  İlk mutasavvuf Ahmet Yesevi’dir. Mevleviliğin kurucusu Mevlana Celalettin Rumi Bektaşiliğin kurucusu Hacı Bektaşi Veli Ahilik sistemini kuran Ahi Evran Veli Abdal Musa’lar Sarı Saltık’lar Taptuk Emre’ler ve Yunus Emreler Vs.

  İşte bu tarikat ve tasavvuf ehlinin öngörülerinin kaynağının Şamanizm olduğu halen günümüzde bir İslam inancıymış gibi bilinen hususlar örf adet gibi yerleşmiştir. Şimdi kısa kısa bunları örnekler ile izaha çalışalım.
  Tunguz şamanı giysisi
  1-
  Seyahata veya yolculuğa çıkan birisinin ardından su dökmek.


  2-Cami avlusunda veya türbe tekke gibi yerde mum yakmak. (hem Şamanizm hem Hırıstiyan inanşı )

  3-Ağaçlara bez çaput bağlama alışkanlıkları

  4-Tahtaya üç kez vurulması (Allah korusun gibi kötü ruhu kovmak bu ABD de adet)

  5-Kurşun dökmek (nazar vs gibi kötülükleri kovmak için)

  6-Loğusa kadınların kırmızı yazma veya kurdele şerit bağlaması (Albasması denir. Anadolu da bundan korunmak için. Orta Asya da albız basması denir)

  7-Kırk sayısı inancı.Kırk gün kırk gece kırk kulaç kırk haremiler kırk katırmı kırk satırmı ölüye kırk okutmak Çocukların doğumundan kırk gün sonra kırklamakYeni gelinin kırkının çıkması Musa peygamberin Turda kır gün kırk gece kalmasıkırk yiğitler vs.

  8- Ölen kişilerinden saygın sayılabileceklerin mezarlarını ziyaret edip mum yakmak.Bir şeyler bırakmakel yüz sürmek bazı dünyevi istek ve taleplerde bulunmak. (türbetekke yatır Vs.)

  9-Köpek ulumalarını hayra yormamak. Bunun kötü bir haberin ve olayın zuhur edeceğine inanmak.(Anadolu da çok uluyan köpekleri vururlar)

  10-Türkler de camilerin kubbeli yapılması adeti de Gök tanrı inancı olan Şamanizm den intikal etmiştir.

  11-Nazar .İslamiyette de nazar ayetlerde yer almasına rağmen Nazar boncuğudeve boncuğugöz boncuğu takılması yoktur. Buda Şamanizm inancından kaynaklanmakta dır. Bazı insanların bilhassa çakır gözlülerin nazarlarının yani kötü enerjinin karşısındakini etkilediğine inanılır.

  12-Avsunlanmak.Tabiatta bulunan zararlı bazı sürüngenlerin zararlarından etkilenmemek için yapılan bir nevi tılsım.

  13-Bir eve veya kutsal yere girerken sağ ayakla girmek sol ayakla çıkmanın uğuruna inanmak.

  14-Kilim halı ve giyilen örgü ve dokumalarda yılan akrep çıyan kunduz gibi zararlı ve yabani hayvan figürleri kullanmak .


  Yukarıda izahına çalıştığım Şamanizm ve şaman hakkındaki kısa malumattan sonra sıralamaya çalıştığım tüm bu ve buna benzer bir çok inanışlar İslami değildir. Bütün bunlar bir din olmayan Şamanizm diye bazı ülkelerce isimlendirilen Türklerin Gök tanrı inanışındaki esaslardır. İslamiyete Tarikatlarla girmiş tasavvuf ehli kişilerin uygulamalarından günümüze kadar gelen uygulamalar dır.Bu gün Anadolu da yaşan Türkler arasında halen atalarından intikal edip gelen bir nevi örf adet gelenek görenek ve kültürleri dir.


  Durmuş Karabağlı
  Kütahya-2011


  ATSIZ and Just_BReaTHe like this.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Şamanizmden gelen Türk adetleri


  Türkler'in Şamanizm'den İslamiyete geçişi yüzyıllar öncesine dayansa da günümüzde Şamanizm'den kalan birçok adet ve gelenekleri bulunuyor. İşte onlardan birkaçı:

  Su dökerek uğurlama:

  Gidenin arkasından su dökmek eski Türkler'deki su kültünün doğurduğu bir adettir.  Mum:

  Câmi avlularında mum yakılması ağaçlara bez ve çaput bağlanması da Şamanizm döneminden günümüze aktarılan geleneklerdir.


  Tahtaya Vurmak:

  Yine istenmeyen bir olay duyulduğunda tahtaya el ile tokmak gibi üç kere vurulması da kötülükten korunmak kötü ruhların duymasını önlemek amacına yönelik eski bir Şaman inanışıdır.


  Bazısı Amerikalılar'a da geçmiş adetlerdir. geçerken Kuzey Buz Denizi'ndeki Bering Boğazını kullanmış olsa gerektir. Zira Amerikalılar da "knock on the wood" deyip 3 defa tahtaya vururlar.
  Kurşun Dökme:

  Kurşun Dökme de Şaman geleneklerinden kalan bir âdettir. Şamanlar bu ritüele “Kut Dökme” anlamına gelen “Kut Kuyma” adını vermişlerdi. İnsana musallat olan kötü ruhların olumsuz etkisini ortadan kaldırmaya yönelik olarak çok eski dönemlerde uygulanan sihir kökenli bir ritüeldi.
  Kırmızı kurdale:

  Loğusa kadınların başına bağlanan kırmızı kurdela Şaman döneminden günümüze kadar ulaşmış bir adettir. Bu kurdelanın anneyi ve yeni doğan çocuğu albız denen şeytana karşı koruduğuna özelikle Alevilik'de gözlemlenen mezarın başına bağlanan kırmızı kurdelanın da ölüye kötü ruhların musallat olmasını engellediğine inanılır


  AY:

  Anadolu'da yeni ayın görünmesi sırasında yere diz çökerek niyaz edilmekte gökyüzüne aya ve toprağa bakarak dilekte bulunulmaktadır. Yeni ayın yeni umutlara ve yeni başlangıçlara vesile olacağı düşünülür. Bu olgu da Türkler'in eski Göktanrı inancından kaynaklanmaktadır.  40 Sayısı:

  Eski Türk inanışına göre ruh fizikî bedeni 40 gün sonra terk etmektedir. Türk destanlarında kırk sayısı çok yer alır ve kırk yiğitler kırk kızlar epeyce geçer. Manas destanında olduğu gibi Dede Korkut hikâyelerinde kırk yiğitler görülmektedir. Kırgız türeyiş efsânesinde de Sağan Han’ın bir kızı ve otuz dokuz hizmetçisi ile kırk kız bir gölün kenarına giderek sudan gebe kalmışlardı. Oğuz’un verdiği şölende diktirdiği sırıkların boyu kırk kulaç uzunluğunda idi. Hikâyelerde ve masallarda kırk gün ve kırk gece düğünler kırk haremiler kırk satır ve kırk katır çok geçer. Bazı ejderhalar vardır ki onlar yenilmez ve ölmezler ancak bunların tılsımları bozulursa ölürler. Bu gibi ejderhaların kırk günlük bir uyku zamanı vardır. İşte bu zamanda ejderhanın yanına gidilir üzerinden kırk tâne kıl koparılır ateşe atılarak yakılırsa ejderha da ölür.


  40 sayısı da totemcilik döneminden kalma bir inanıştır. Semâvî dinler dâhil tüm dinlerde 40 sembolizmasının görülmesi dinlerin evrim süreci konusunda fikir vermektedir. İslâmiyet'te ölümün ardından 40 gün geçtikten sonra Kur'an ve Mevlit okutma âdetlerinin Musa'nın Tanrı'nın buyruklarını Tur dağında 40 gün 40 gecede almasının eski Mısır’da firavunun ölümünden kırk gün sonra cennete gidebilmek için bir boğa ile mücadele etmek zorunda kalmasının Hıristiyanlar'ın paskalyaya 40 gün oruç tutarak hazırlanmasının Ayasofya kilisesinin zemin katında 40 sütununun ve kubbesinde de 40 penceresi olmasının kökeninde o devirlerden kalma Şaman veya totem geleneklerine benzetilmektedir.
  Mezartaşı:

  Şaman âyin sırasında yardımcı ruhlarını kullanmaktadır. Ölülerin âilenin vefat etmiş büyüklerinin eski Şamanlar'ın ruhlarının ormanın suyun ve yerin yardımcı ruhlarının da Şaman'a yardım ettiği kabûl edilir. Ölen büyüklerin ruhlarının çoğalması sonucu bu ruhların en kıdemlisinin ruhların başına geçeceğine ve bunun da diğerlerinin yardımı ile Şaman'a yol göstereceğine inanılır. Kuş biçiminde düşünülen bu ruhlar Şaman'a gökyüzüne yapacağı yolculukta yardımcı olmaktadırlar. Toplumda ulu kabûl edilen kişilerin ölümünden sonra ruhlarından medet ummak mezarları kutsamış ve bu yerler medet umulan yerler hâline gelmişlerdir. Günümüzde mezar türbe yatır ve benzeri yerlerin ziyareti ve bunlardan medet umulması da bu inanç sisteminin devamı olarak ortaya çıkmıştır.


  Eski Türkler’de mezarları gizleme geleneği yoktur aksine özellikle büyüklerin özel mezarları yapılıp üzerlerine bir yapı (bark) yapılmış barkın iç duvarları ölünün yaşarken katıldığı savaş sahnelerini gösteren resimlerle süslenmiştir. Ayrıca mezarın veya mezar yapısının üstüne Balballar dikilmiş sıradan kişilerin mezarlarına da belirli olması için tümsek biçimi verilmiştir.  Arap dünyasında mezar taşı yoktur. Ölünün toprakla bütünleşmesi ve zaman içinde kaybolması istenir. Kutsanması günahtır. Mezarlara taş dikilmesi ve bu taşın san'at eseri hâline getirilecek kadar süslenmesi İslam coğrafyasında sadece Anadolu’da görülmektedir

  Dilek tutma:

  Göktanrı inancında kanlı kurbanlardan başka bir de kansız kurbanlar vardır. Saçı yalma yani ağaçlara veya kamın davuluna bağlanan paçavralar ateşe yağ atma tözlerin ağızlarını yağlama ve kımız serpme gibi törenler bu kansız kurbanlardır.

  Ölüm:

  Şamanizm'de köpek ruhun yaklaştığını uzaktan acı ulumayla haber verebilmektedir. Sıradan bir kişi bu ruhu görürse bu onun pek yakında öleceğine işaret sayılır. Anadolu’da günümüzde köpek uluması uğursuz sayılmaktadır. Köpeklerin bâzı olayları önceden algıladıklarına ve bunu uluyarak anlattıklarına inanılır.  İçki:

  Şamanlar (kamlar) Tanrı ve koruyucu ruhlar için arak (rakı) saçı saçarlar bu kansız kurban sayılır. Oysa İslâm’da içki içilmesi kesinlikle yasaklanmıştır. Eski Türk kültüründe içki içilmesi yaygın bir gelenektir. Özellikle düğünlerde ve mutlu günlerde müzik eşliğinde içki içilmesi geleneği vardır.  Kubbe:

  Ayrıca cami mimarisine kattığımız "kubbe" gök tanrı dini'nden taşıdığımız bir durumdur.
  Nazar:

  Anadolu’da halk arasında “nazar” olgusu çok yaygın bir inançtır. Bâzı insanların olağandışı özellikleri olduğu ve bunların bakışlarının karşılarındaki kimselere rahatsızlık verdiğine kötülük yaptığına inanılır. Bunun önüne geçmek için “nazar boncuğu” “deve boncuğu” “göz boncuğu” v.s. takılır. Nazar olgusu da eski Türk inançlarındandır.
  Halı Kilim Desenleri:

  Şaman'ın üzerine giydiği giysiye yılan akrep çiyan kunduz gibi yabanî ve zararlı hayvan şekilleri çizilerek onların kaçırılacağına inanılırdı. Bugün Anadolu’da Türkmen köylerinde dokunan halı kilim gibi örgüler Şaman giysilerinin izleri taşımaktadır.  Müzik:

  Şamanlar âyinlerinde davul ve kopuz kullanmışlardır. Müziksiz bir âyin düşünülemez. Oysa İslam dininde Kur'an dışındaki dinî eserlerin müzikle okunması günahtır. Şaman geleneğinin devamı olarak Anadolu’da Hz. Muhammed'in Hz. Ali’nin hayatları müzikle okunmaktadır. Mevlit ve İlâhiler sâdece Anadolu’da uygulanan müzikli anlatımlardır.

  Şamanizm bazı araştırmacıların ifade ettiği gibi bir din değil bir yaşam biçimidir.Tanrılar ruhlar ve insanlar arasında iletişimin devam ettiği varsayılan bir sistem. Batılı kaynaklar şamanlığın temelini büyü sihir tabiplik gibi ilkel kültür unsurlarına dayandırmaktadır. Türkler şamanlarına "Kam" demektedirler. Kam ise alim tabip kahin filozof anlamlarına gelmektedir. Divan-ü Lügat-it Türk'te Kam kelimesi tabipin yanında hastayı dua ve efsunla iyileştiren kişi olarak tarif edilir.

  Kamlar hastaları iyileştirmenin yanında ölen adamın ruhunu öteki dünyaya götürmekkısırlığı tedavi etmek fal bakarak gelecekten haber vermek avın bol olmasını sağlamak evi kötü ruhlardan temizlemek sığırlara ve atlara zarar veren kötü ruhları kovmakkayıp şeylerden haber vermek gibi işleri de yerine getirirdi.

  Şamanlığın ailevi olarak devam ettiğini düşündüğümüzde Anadolu'da aleviler arasında babadan oğula geçen dedeliğin o dönemden kalma olduğunu düşünebiliriz. Bazı yörelerde akşam karanlığı çöktükten sonra çocukların sokakta oynamasına izin verilmez. "Ay basar" diye. Evin eşiğine oturulmaz. Akşam tırnak kesilmez. Üç yedi dokuz sayıları önemlidir. Vefat eden yakının ölümünün kırkıncı gününde ve birinci senesinde yemek verilmesi yine o dönemden kalma bir alışkanlık.

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  Kaynak: Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]  Just_BReaTHe, Bunu Beğendi.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Paylaşımlarınız için teşekkür ederim.Konuyu biraz toparlamak gerekirse; Eski Türk dinini (GökTanrı/Tengiricilik) Şamanizm olarak ananlar var.Din adamının adından dolayı dini adlandırmak ne kadar doğru olur ?Eminim geçmiş Türkçü yolbaşçılar bilgiye erişimde bugünün kolaylıklarına sahip olsalardı onlar da böyle düşünürlerdi. En başta Şamanizm sözcüğünün sonundaki ''izm'' eki Türkçe değil ve bu hali ile konudan habersiz kişilere itici geliyor. Hıristiyanlığa ''papazizm'' Müslümanlığa ''imamizm'' denilmediği gibi doğru adı ''Tanrıcılık'' olan eski Türk dinine de Şamanizm demek doğru değildir.İnancı "Şamanizm" olarak adlandırmak Hıristiyanlığı "Papazlık" ya da Museviliği "Hahamlık" olarak isimlendirmek gibi olurdu.
  Sürmenaj and Just_BReaTHe like this.
  Ziyaretçilere, Gizli İçerik!

  ▌│█│║▌█ ██║▌║█ │█║▌│
  T ü r kB u d u n Ziyaretçilere, Gizli İçerik! ö k ü n !

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş