Bu ayet-i kerimenin başta Vani Mehmed Efendi Elmalılı Hamdi Yazır
Ömer Nasuhi Bilmen Celal Yıldırım Hoca başta olmak üzere
bir çok İslam alim ve mütefessire göre
Türkler’i işaret ettiği kabul edilmektedir.

Ey iman edenler! İçinizden kim dininden dönerse
ALLAH Müminlere karşı alçak gönüllü
kâfirlere karşı onurlu ve zorlu
kendisinin onları seveceği onlarında kendisini seveceği bir kavim getirir ki;
Onlar ALLAH yolunda savaşırlar ve
hiçbir kınayanın kınamasından çekinmezler.
Bu ALLAH’ın lütfu inayetidir ki onu kime dilerse ona verir.
ALLAH ihsanı bol olan en çok bilendir. (Maide suresi:54)
• Kostantiyye (İstanbul) mutlaka feth olunacaktır.
Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır
ve o asker ne güzel askerdir.
Buhari (et-Trah-ul Kebir cilt 1 kısım 2 sayfa: 81)
Ahmed bin Hanbel (Müsned IV/42 kahire 1313) El-Hakim
(el-Müstedrek IV/42-422 Haydarabat 1335)• Türk dilini öğreniniz
çünkü Türlerin çok uzun sürecek bir hâkimiyetleri vardır.
(Kaşgarlı Mahmut Divanı Lügat-it Türk
C.1.s:3 –1333 İst basımı)•Benim ümmetimi öyle bir kavim sürüp kovalayacaktır ki;
onların yüzleri (yuvarlak ve) enli gözleri (çekik ve) küçük
çehreleri sanki üzeri derilerle kaplanmış kalkanlar gibidirler.
Onlar üç defa Arabistan yarımadasına kadar ilerleyeceklerdir.
İlk istilada onların önlerinden kaçanlar kurtulacaktır.
İkinci istilada hücuma uğrayanlardan bazıları helak olacak ve
bazıları da canlarını kurtaracaklardır.
Üçüncü istilada ise onların kökleri kesilecektir
(Artık istilalar son bulacaktır) işte onlar Türkler’dir.
Nefsim yed-i kudretinde olan ALLAH’a yemin ederim ki
Türkler (çok yakın bir gelecekte) atlarını
Müslüman mescidlerinin direklerine bağlayacaklardır.
Ebu Davud (Nuseym b. Hammad Kitabü’l Fiten Atıf Ktp. No:602V.121122)• Türkler size ilişmedikçe sizde onlara ilişmeyiniz.
Çünkü milletimin mülkünü ve ALLAH’ın ona olan ihsanını
en evvel Kantura (Türk) nesli alacaktır.
İmam Taberani (Mu’cem’ül-Kebir ve Mu’cem’ül Evsat isimli eserinde)• Habeşliler sizle uğraşmadıkça siz de onlarla uğraşmayınız.
Hele Türkler size dokunmadığı sürece
siz de Türkler’e (sakın) dokunmayınız!
Ebu Davud (Sünen-i Davud IV.s:112)

Yukarıdaki hadis-i şerif Cüveydi tarafından şöyle nakledilmiştir:
“Türkler sizlere dokunmadıkça siz de Türkler’e dokunmayınız.
Zira onlar çok sert ve haşin tabiatlı kimselerdir.”
(El-Cüveyni; Tarih-i Cihan-güşa 1 s:11)

Aynı hadis-i şerifi Hamavi ise ashabdan
Hz. Muaviye’den şöyle nakletmiştir:
“Sakın onların üzerine süvari birlikleri göndermeyiniz (harp etmeyiniz)
Türkler ve Habeşliler size dokunmadığı sürece
siz de onlara dokunmayınız.”• İmam Taberani Hz. Muaviye’den şöyle nakleder:
İbn-i Zi’l Kela anlatıyor:
Bir gün Muaviye’nin yanındaydım.
Ermeniye vilayetinin valisinden posta geldi.
Muaviye valinin mektubunu okudu hiddetlendi;
sonra kâtiplerinden birini çağırdı ve ona
valinin tahriratına şöyle yaz dedi.
‘İdarendeki araziye Türkler’in akın ve yağma ettiklerinden
bunun üzerine arkalarından takip kuvvetlerini sevkettiğinden ve
bu takipçilerin yağma edilen şeyleri
onlardan istirdat etmiş olduklarından bahsediyorsun.
Anan sana matem tutsun sakın bir daha öyle bir harekette bulunma
Türkleri kışkırtma ve onlardan hiç bir şey istirdat etme.
Çünkü ben Resulullah’dan işittim.
Buyurdu ki; “Türkler yavşan otu biten yerlere
(Avrupa’ya) kadar ilerleyeceklerdir.”• Hıfz on kısma ayrılmıştır:
Dokuzu Türkler’de biri diğer insanlardadır.
(Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi (Ramuz’ul-Ehadis 4140 nolu hadis)

Hıfz kelimesi bazı kitaplarda hafızlık
kavrama kabiliyeti olarak tercüme edilmiştir.
Merhum Mehmed Vani Efendi’ye göre ise
muhafazakârlık yani dinini milletini vatanını
maddi ve manevi değerlerini
örf ve âdetlerini namusunu koruma duygusunun
her milletten çok Türk milletindedir.• Taberi şöyle anlatmaktadır:
Hz. Peygamber Arap kabilelerin hücumu yılında (Hendek savaşı)
Medine’nin etrafında kazılmak istenen hendeğin sınırlarını çizdi...
Biz hiçbir zaman bu sınırları aşmak istemiyorduk.
Salman hendekten çıkarak Hz. Peygamberin bulunduğu yere geldi.
Bu sırada O bir Türk çadırını kurmakla meşgul bulunuyordu.
(et-Taberi II. S:568)• Ebu Said el-Hudri demiştir ki;
Hz. Peygamber ramazanın ilk on gününde itikâfa girmiştir.
Sonra ortasındaki on günde
tentesi üzerinde hasır bulunan bir Türk çadırında itikâfa girmiştir.
Ebu Müslim.• Resulullah Efendimiz bir gece rüyasında
peşine önce siyah bir koyunun
sonrada bir beyaz koyunun takıldığını görüyor.
Sabahleyin mescid-i saadete gelip namaz kıldırdıktan sonra
sırf iltifat olsun diye
bu rüyanın yorumunu Ebubekir Sıddık Hazretlerine bırakıyor.
Bu iltifata hem sevinen hem de mahcup olan Ebubekir (r.a):
“Mademki öyle arzu buyurdunuz yorumunu yapayım.
Ey Allah’ın Peygamberi Peşinize ilk takılan siyah koyun Arapları
sonra da takılan beyaz koyun beyaz bir ırkı temsil eder.
Yani önce Araplar size inanıp peşinize takılacak
sonra da beyaz bir ırk İslam’a girip size uyacak...”
rüyadaki siyah koyun Arapları
beyaz koyun ise Türkler’i işaret etmiştir.
Çünkü bir müddet sonra beyaz yüzlü olan Türkler İslam’a girmişlerdir.• Ebu Sekine (ki Muharrerlerden bir kimsedir)
Resulullah (sav)ın bir sahabesinden naklen anlatıyor:
"Resulullah (sav) buyurdular ki:
"Sizi bıraktıkları müddetçe siz de Habeşileri bırakın.
Sizi terkettikleri müddetçe Türkleri terkedin."
(Ravi (r.a.): Ebu Sekine Kaynak: Ebu Davud Melahim 8 4302)