Oguş (aile) (1) eski Türk cemiyetinin çekirdeğini teşkil ediyor ve kan akraba-lığına dayanıyordu. Türk ailesi küçük aile tipinde idi. Eski Yunan da Romalılarda Moğollarda ve Slavlardaki gibi geniş aile� değildi. Nitekim evlenen kız veya erkek baba ocağından hissesini alarak ayrı bir ev (aile) kurardı. Bu tabir şimdiki bilgimize göre 1200 yıldan beri dilimizde mevcuttur (2). Baba evi en küçük oğul (od+eğın=ocak prensi) a kalırdı. Dıştan evlenme yani exogami esastı ve baba hukuku hakimdi. Siyasî ev-lenmeler bir yana bırakılırsa tek kanlık (monogami) yürürlükte olduğu ailede kadın özel mülke ve haklara sahipti. Türk ailesinin bu özellikleri Türk devletine de yansımıştır (3).

Eski Türk cemiyetinde aile reisi bütün malın sahibidir. Aile efradına yapılacak işleri o gösterir. Çocukları üzerinde nüfuzu torunlarından herhangi birisini kendisine evlat edecek kadar sınırsızdır. İbn Fadlan bunlardan bahsetmekle beraber son zamanlara kadar Kazak Kırgız ve Başkırtlarda bu cari idi. Ailevî ata hakkına dayanan (patriyarkal) ve dışarıdan evlenme (exogami) sosyal şekillerine uygun (patrilokal nizam) esastı. Yeni kurulan aileler koca tarafım tutardı. Yeni gelen kadın kocasının ailesine hürmet eder ve onun malı sayılırdı. Onun için kadım eski ailesinden (babasından) satm almak gerekirdi. Kadın kocasının ailesinin mülkü olduğu için kocasının ölümünden sonra ailede kalırdı. Sosyolojide leviratus denilen bir geleneğe göre kaynı bazen Moğollarda görüldüğü gibi kocasının diğer eşinden olan oğlu yahut ailenin diğer bir erkek ferdi onunla evlenebilirdi (4).

Dünya tarihinde ancak birkaç millete nasip olan bir dünya devleti düşüncesi vardır. Bu tür devlet düşüncesi Türklerin devlet anlayışının kökünde mayasında mevcuttur. Bu anlayış çok eski çağlarda doğmuş din düşüncesinin içinde yar almıştı. Sonra da bu düşünce bir mitoloji olarak Türkler tarafından anlatılmıştır. Bu aile düşüncesinin ve düzeninin içine de sızmış bir gelenek haline gelmiştir (5).