Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Türkler Ve Bozkurt

  ozkurt'un Türk destanlarındaki dolayısıyla Türk Milleti'nin inanışlarındaki rolü üç şekildedir:

  - Ata olarak Bozkurt
  - Rehber olarak Bozkurt
  - Kurtarıcı olarak Bozkurt

  Bozkurt'tan türemiş olmak inancı Türklere uzun zaman boyunca büyük bir gurur emniyet ve geleceğe güvenle bakma duygusu vermiştir. Bazı Türk destanlarında ana bazı Türk destanlarında baba olarak görülen Bozkurt çok defa Türk neslinin yok olacağı zaman ortaya çıkmakta ve Türklerin neslinin devam etmesini sağlamaktadır. Böylece Türklerin soyunu kutsallaştırmaktadır. Türklerin millet hayatında büyük tesiri olacak hareketlere girişecekleri zamanlarda Bozkurt onlara yol göstermekte rehberlik yapmaktadır. Ergenekon Destanı'nda ve Kut Dağı efsanesinde Bozkurt milli bir kılavuz rolünü oynamaktadır. Türk'ün zor duruma düştüğü zaman Bozkurt'un ortaya çıkarak onu kurtarması evladı üzerine eğilen bir ananın veya babanın şefkat duygusunu hatırlatacak derecede derin bir mana da taşımaktadır. Sanki Bozkurt manevi bir alemden Türk Milleti'nin akıp giden hayatını devamlı takip etmekte ve onların başının sıkıştığı çaresiz kaldıkları zaman ortaya çıkarak yol göstermektedir. Türk tarihinde pek çok kahraman Bozkurt simgesi ile temsil edilmiştir. Aşına sözcüğünün hem Bozkurt anlamına gelmesi hem de Hun ve Göktürk hükümdar sülalesinin adı olması rastlantı değildir.
  Eski Türkçe'de Bozkurt'a "Kök Böri" (veya "Börü") adı verilirdi. Buradaki "Böri" (ya da "Börü") sözcüğü "Kurt" anlamına gelirken "Kök" de bugünkü "Gök" sözcüğünün eski söyleniş biçimidir. Fakat Kök (Gök) kelimesi mavi rengi tasvir etmek veya gökyüzünden bahsetmek için değil "Ulu" anlamında kullanılır. Mesela "Kök Tengri" "Ulu Tanrı" anlamına gelir.

  Türk destanları arasında milli motifler bakımından özellikle dikkat çekenler şunlardır:

  - Oğuz Destanı.
  - Bozkurt Destanı.
  - Ergenekon Destanı.
  - Göç Destanı.

  Bu dört destandaki ortak ve temel motif Bozkurt'tur. Oğuz Destanı'nda seferleri sırasında Oğuz Kağan'a Bozkurt yol gösterip kılavuzluk yapmış Oğuz Kağan'ın orduları bu sayede zaferler kazanmıştır.

  Bozkurt Destanı'nda ayakları ve kolları kesilip ölüme terk edilen bir oğlan çocuğunu dişi bir kurt iyileştirip beslemiş; düşman askerlerinin genci öldürmek istemesi üzerine de Altay Dağları'na kaçırıp kurtarmıştır.
  Daha sonra dişi kurt bu çocuktan gebe kalarak 10 oğlan doğurmuştur. Bu oğlanların büyüyüp çoğalması ile Türk soyu eriyip gitmekten kurtulmuştur. Hükümdar olan Aşına Bozkurt'un anısını unutmadığını göstermek için çadırının önüne kurt başlı bir bayrak dikmiştir.


  Ergenekon Destanı'nda ise Bozkurt demir dağı eritip çıkan Türklere yol göstermiştir. Ergenekon'dan çıktıktan sonra Türklerin ilk hükümdarı Börte-Çine (Boz-Kurt) adını almıştır. Göç Destanı'nda ana yurtlarından ayrılmak zorunda kalan Türklere bir Bozkurt yol göstermiştir.
  Bu destanlarda Bozkurt'un şu nitelikleri ortaya çıkmaktadır:

  - Soyun devamını sağlamak.
  - Türklere kılavuzluk etmek.
  - Türkleri felaketlerden kurtarmak.

  Kurt Türk efsanelerinde merkezi bir konumdadır. Gök Türk kağan sülalesi olan Aşına ailesinin atası bir dişi kurt idi. Gök Türk kağanları atalarının anısına saygı olarak otağlarının önüne altından kurt başlı bir tuğ dikerlerdi. Böylece kurt başlı sancak Türklerde kağanlık (hakanlık) alameti olmuştur. Ancak bu gelenek yalnızca Gök Türklere özgü olmayıp kökeni Asya Hun Türklerine ve Türklerin eski atalarına değin gider. M.Ö.'ki Asya Hunları'nda ve hatta o çağlarda Batı Türkistan'da yaşayan U-sun (Wu-sun) Türkleri'nde tıpkı bildiğimiz Bozkurt Destanı'nda olduğu gibi kurttan türeme efsanesi ve dişi kurdun verdiği süt ile beslenme inancı yaşıyordu. Aynı efsane Tabgaç Türklerinde de vardı; Tabgaç ülkesinde "kurt dağları" "kurt ırmakları" bulunmaktaydı. Uygur Türklerinin kökenlerine ilişkin bir efsane de onları kurda bağlıyordu (Uygur Kağanlığı Göktürk Kağanlığı'nı takiben kurulan bir Türk devleti olup onun devamıdır).

  Kurt eski Türk kültüründe "at" ile birlikte en önemli yeri tutan hayvandır. Türkler kendilerinin kurt soyundan indiklerine seferlerde kendilerine kurdun yol gösterdiğine inanmışlardır. Türkler güçlü ve saldırgan bir hayvan olan kurdu kendilerine simge olarak seçtikleri gibi komşuları da onları kurttan türemiş saldırgan karakterli insanlar olarak tanımışlardır.

  Gök Türklere göre dişi kurt "ulu ana" Uygur Türklerine göre de erkek kurt "ulu ata"dır. Oğuz Kağan Destanı'nda Oğuz'a her sefere çıkışında gök bir kurt öncülük eder.

  Cengizname'de Alanguva gökten inen bir kurttan gebe kalır ve doğan çocuğun soyundan da Cengiz Han gelir.


  Dede Korkut Öyküleri'nde kurt yüzünün mübarek olduğu belirtilir. Yine Dede Korkut Öyküleri'nden birinde Salur Kazan kurtla haberleşir kendisine yurdundan haber vermesini ister.

  Etnoloji bilimine göre kurt motifi Türkler için ''tipik''tir; yani başka kavimlerde görülmeyen etnografik bir belirtidir. Eski Çin kaynaklarında bile Türk soyundan olan kavimler "Kurt'tan Türeyenler" olarak tanımlanırken Türk soyundan olmayan kavimler "Kurt'tan Türeyenlerden Değildirler" biçiminde ayırt edilmiştir.

  Türk destanlarında kurt yol gösteren sıkıntılı anlarda yardıma yetişen bir varlıktır. Uygur Türklerinin Kutlu Dağ Destanı'nda kurt ülaaae bolluk ve mutluluk getirdiğine inanılan kutlu bir kayanın Çinlilere verilmesinden sonra üzerine uğursuzluk çöken ülkenin açlığa mahkum olması üzerine kendilerine yeni bir yurt arayan Türklere kılavuzluk etmişti.

  Batıda (11. yüzyılın sonu) Kuman Türklerinde yardımına başvurulduğuna ilişkin kayıtlar bulunan kurdun kılavuzluk işlevi 2. yüzyılın ortalarına değin gitmektedir. 160-170 yılları arasında topraklarından ayrılmak zorunda kalan Tabgaç Türklerinin ataları (yani Hun Türkleri) bir Bozkurt'un önderliğinde yolsuz dağlardan aşabilmişlerdi.

  En büyük ve en eski Türk destanı olan Oğuz Kağan Destanı'nda Oğuz Kağan gün ışığının içinden çıkan bir Bozkurt'un öncülüğünde dünyayı fethetmiştir. Şimdiki Bulgaristan topraklarında bulunan Madara'daki kaya kabartmasında görkemli bir atlı biçiminde gösterilen Kurum Han'ın yanındaki kurt tasviri de Türk bozkurt geleneğinin taşa işlenmiş örneklerinden biridir. Kurt motifi çobancılık ve besicilikle (Eski Türklerin ekonomisi hayvan besiciliğine dayanır) olan sıkı ilgisinden ötürü bozkırlı ve doğrudan doğruya Türk'tür. Bundan dolayı bugün dahi dünya Türkleri arasında söylenen masal ve halk öykülerinde hem ata hem de kurtarıcı-kılavuz nitelikleri ile Bozkurt bütün Türkler tarafından kutlu sayılmış ve Türklüğün milli simgesi olmuştur. Bozkurt destanlarda Türk'ün yaşam ve savaş gücünü temsil eder.

  Türkler kahramanlarını gök kurtlara benzetmiş kağanlarının gövde yapılarına bile kurt çizgisini işlemişlerdir. Oğuz Kağan Destanı'nda Oğuz'un beli kurt beline benzetilir. Aynı destanda Oğuz Kağan hükümdarlığını halka bildirdiğinde "Kök Böri bolsungıl uran" ("Gök Börü olsun savaş narası") demiştir. Yine Oğuz Destanı'nda Türk ordularına gök tüylü gök yeleli bir erkek kurt yol gösterir.

  Kırgız Türklerinin büyük destanı Manas Destanı'nda kurt bir düş yorumu olarak karşımıza çıkar. Destana göre Manas Han'ın karısı Kanıaaa Hatun düşünde bir eğe görür ve eğeyi alıp saklar. Ertesi gün uyanınca ülkenin deneyimli yaşlı kişilerine düşünü anlatır. Yaşlı kişiler bu düşü duyunca sevinip Kanıaaa Hatun'a şöyle derler: "Senin çocuğun gök yeleli korkunç bir kurt gibi olacak..." Kırgız Türkleri cins ve güzel atlara da ''Kök Böri'' (Gök Kurt Boz Kurt) adını verirlerdi...

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Bozkurt

  Türklerin Orta Asya devirlerinde yol gösterici ve tecrübeli rehberi olan milli sembolleri.

  Bozkurt Orta Asya Türk tarihinde ve İslamiyet'ten önce Türk destanlarında adına çok rastlanan milli bir destan unsuru motifidir. Destanlarda Türklerin hayat ve savaş gücünü temsil eder. Türkiye Türklerinde orduyu temsilen kullanılan “Mehmetçik” yerine İslamiyet'ten önce Orta Asya'da yaşayan Türkler “Bozkurt” u kullanmışlardır.
  Her bakımdan Türk hayatında totemciliğin zıddına bir durum görülmesine rağmen Türklerde totem olarak kurdun gösterilmesi yanlış bir husustur. Her şeyden önce klanlar totemlerine taptıkları halde Türkler kurda tapmamışlardır. Zaten Şamanizm'le bile ilgisi olmayan eski Türk dini İbrahim aleyhisselamla muasır olan Zülkarneyn aleyhisselam ve daha öncelerde görüldüğü gibi her zaman ilahi olmuş ve tek Allah'ı kabul etmiştir. Eski Türklerde Kurt-atanın (Tecrübeli insan) yaşadığı kabul edilen mağarada belirli törenler yapmak kurdun vücudu ile değil mazisi ile karanlıklara karışmış eski hatıraların canlanması ile ilgilidir. Gerçekte göçebe olan Türklüğün o devirlerde kurdu çeviklik ve savaş yönünden sembol kabul etmesi şaşılacak bir durum değildir. Bu bir bakıma Çin gibi komşu kavimlerin Türkleri kurda benzetmelerinden ileri gelmiş olabilir. Zaten Göktürk Hakanlığı'nın hassa ordusu mensuplarına Çinliler Fu-li yani kurt (böri) diyorlardı.

  Oğuz destanında Oğuz Han halkına “Bozkurt sesi savaş parolamız olsun” der. Gerçekten Türklerin İslamiyet'ten önce harplerde düşmanlarına bozkurt seslerini takliden haykırarak saldırdıkları bir vakıadır. Bu hususa bazı Arap şairlerinin şiirlerinde de işaret edilir. Müslüman olduktan sonra bunun yerini "Allah! Allah!" nidaları almış ve günümüze kadar gelmiştir.

  Göktürk destanlarında “Asena” isimli bir dişi kurttan bahsedildiği gibi Ergenekon'dan çıkış destanında da orduya bir bozkurtun yol gösterdiği ve ordunun başındaki hükümdarın adının Börte Çene yani Bozkurt olduğundan söz edilir. Uygurlar'ın türeyiş destanında da ön planda yer alan bozkurt hem bir milli destan motifi hem de eski Türklerin bazı kahramanlarının adı olarak kabul edilmektedir.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Neden Bozkurt

  Ruslar ayıyı ingilizler aslanı amrikalılar kartalı ispanyollar boğayı milli değer saymışlar.

  Bence şeklen benzedikleri için ruslar ayıyı ingilizler renk uyumundan aslanı amerikalılar kanlarındaki yağmacı ve hırsızlıkla dolu kandan olsa gerek kartalı almış ( Kartal amerikanın gerçek sahipleri olan Kızılderililere aittir.) ispanyollarda ekonomik gelir kaynağı oldugu için almış olmalılar

  Ya biz ? Neden başka bir hayvan değilde Gök yeleli bozkurtu sembol edindik ?

  Konuya girmeden önce not düşmek istiyorum arkadaşlar.

  Bakın sembolümüz kurt değildir !
  Bizim sembolümüz Gök yeleli Bozkurttur.
  Bu kurt türü sadece orta asya dolaylarında yaşamaktadır
  .


  Taklitlerinden sakının  Türk'ler ve Bozkurt
  Irkımız tarih boyu kendine yakın hissettiği ve taşıdığı özelliklerden dolayı Bozkurtu kendine sembol edinmiştir.

  Bozkurtun özelliklerini temel olarak şu şekilde sıralamak mümkündür.

  1- Bozkurtlar Türk'ler gibi ataerkil bir yapıdadır . (Yani ataya bağlıdır)

  2- Bozkurtlar Türk'ler gibi teşkilat halinde bir yaşam sürerler.

  3-
  Bozkurt sürüsünün Türk ailesindeki gibi bir lideri vardır ve sürü o liderin emrinden çıkmaz.

  4- Savaş şekilleri olarak benzerlik gösterirler .( Bozkurt sürüsü sağdan ve soldan giden öncüler akabinde de göbekten gelen ana kuvvetle saldırırlar Türk'lerdeki Hilal taktiği burdan gelir)

  5- Bozkurtlar eşlerini kıskanırlar ( çok sağlam bir özellik)

  6- Karda yürüyen 40 bireylik bir sürüyü takip eden biri sadece 5-6 ayak izi görebilir. Çünkü sürü önde giden lider Bozkurt'un ayak izlerine basarak ilerler. 6-7 kurt bulacağınızı düşünürken koca bir sürüyle karşılaşabilirsiniz.

  7-
  Bozkurtlar Türk'lerin oldugu gibi özgürlüklerine düşkünlerdir . Dünyada evcilleştirilememiş tek hayvan olma ünvanı Orta asya bozkurtlarındadır ...Hayvan yakalandığında tüm hayvanların aksine gırtlak kısmında bulunan öd denen keseyi parçalar ve intihar eder.

  8- Tüm hayvanlarda bir yavrunun annesi yada babası ölürse yavru da ölür. Fakat bozkurtlarda sürü hiyerarşisi buna müsade etmez yavrunun hem annesi hem de babası ölse dahi yavru hayatta kalır.
  Diğer sürü üyeleri yavruyu evlat edinir ve kendi yavruları gibi büyütürler.

  9- Bir bozkurt sürüsü Sadece yiyeceği kadarını avlar ve yine harika bir özelliktir... Kuzulu koyuna saldırmazlar ( Yavrusu olan bir hayvana saldırmazlar)

  bu özellikleri dahada uzatmak mümkün ... fakat devamında başka bir konuya deyinmek istiyorum.

  Bozkurtlar asildirler. Bunun en sağlam kanıtını söyleyeyim
  Bozkurtlar yaşadıkları coğrafyada karakurtlarla birlikte yaşarlar.

  Bozkurt sürüsünden ayrılan bir erkek bozkurt karşılaştığı bir karakurt sürüsüne girer. Ve girdiği sürünün liderliğini alır. Fakat karakurt sürüsünden ayrılan bir kurt bozkurt sürüsüne alınmaz.

  Bozkurt dişisi asla bir karakurtla çiftleşmez.
  buna akaben bozkurt sürüsünden ayrılmış bir bozkurtta tekrar o sürüye alınmaz.

  Bunlar hoş olaylar fakat beni en çok etkileyen konuyu söyleyeyim şimdi.

  Dünyanın heryerinde av yapmış ve ölümüne yakın bu maceralarını kitaba almış bir avcının anlattıklarından bahsetmek istiyorum.
  aslında kitabı 2 kişi yazıyor ve ural dağlarında yaptıkları bir avdan bahsediyorlar kitapta.

  7 kişilik bir avcı ekibi 2 de rehberleri var . av sırasında bir Bozkurt sürüsüyle karşılaşıyorlar.

  bu kurt Türünden her yerde olmadığı için hepsini avlayıp doldurmak istiyorlar.

  Avcıları farkeden sürü Lider Bozkurt eşliğinde ormana giriyor . Tüm sürü ormana girince içlerinden üçünün geri geldiğini görüyor avcılar.

  Sanki vurulmayı bekliyormuşcasına oracıkta öylece duruyorlarmış. Tabi ayıya bile kafa tutabilen güçlü çeneleri Av tüfeklerine karşı yetersiz kalıyor ve üçüde vuruluyor.

  Sürüyü kaçırmak istemeyen avcılar ... Rehberlerin " Ormanın bu bölümü çok sık ve dik yamaçlıdır "uyarısına rağmen sürünün peşinden ormana giriyor.

  Avcılardan birini sokan bir yılan yüzünden av yarıda kalıyor ve dönmek zorunda kalıyorlar. Sürüye ulaşamıyorlar yani.

  Dönüşte vurdukları 3 kurtu almaya geldiklerinde Kitabın yazarı ölene kadar unutamayacağını söylediği bir manzarayla karşılaşıyor.

  not :Kurtlar ölen bir başka kurtu yerler ..... fakat yavrularına yedirmezler.

  Kurtlardan biri ölmüş birisi ise ölmek üzere ve acı çekiyor... Sonuncu kurtsa kaburgasıyla kalça kemiği arasındaki bölgeden yara almış ayakta duramakta zorluk çekmesine rağmen Ölen kurtu yemeye gelen 4 karakurt'a kafa tutuyor... 4 Karakurt ise Yaralı bozkurt yüzünden ölü Bozkurta yaklaşamıyor.

  Avcıları gören karakurtlar hemen kaçıyor . Onların uzaklaştığını gören Bozkurt ağır yaralı olan ve acı çeken diğer Bozkurtun boğazını ısırıyor ve öldürüyor onu. Sonrada kendi düşüp ölüyor.

  Ölen ilk Bozkurtun da boğazındaki diş izlerini farkedince daha fazla acı çekmemesi için arkadaşı tarafından öldürüldüğüne kanaat getiriyorlar.
  Üzerlerine doğrulmuş namludan korkmayan Bozkurtlar ve diğer gördükleri avcıda hayranlık uyandırıyor.

  Kurtları doldurmak yerine gömmeyi daha uygun buluyor . gömme işlemi bittikten sonra yerdeki kanlara dakikalarca bakıyor. Altın kaplama bıçağıyla koluna bir kesik atıyor ve Bozkurtların mezarı yanındaki karlara kendi kanıyla tek bir kelime yazıyor

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Question 10 Madde İle Neden Bozkurt?

  10 Madde İle Neden Bozkurt?


  Ulu Tanrı bütün varlıkları yaratırken farklı özelliklerle yaratmıştır.


  Ruslar ayıyı İngilizler aslanı Amerikalılar kartalı İspanyollar boğayı Fransızlar horozu milli sembol saymışlar.

  Biz Neden başka bir hayvan değil de "Gök Yeleli Bozkurt'u" sembol edindik?

  Bozkurt'un özelliklerini on madde ile sayarak sebebine varalım...
  1 - Bozkurtlar atasına bağlıdır sürüyü terk etmez; Terk etmesi gerektiğinde ayrılan bir erkek bozkurt karşılaştığı bir kara kurt sürüsüne girer girdiği sürünün liderliğini alır.

  2 - Bozkurt özgürlüğüne düşkündür. Dünyada evcilleştirilememiş tek hayvan olma özelliği orta asya bozkurtlarındadır. Bozkurt’u yakalamak çok zordur yakalandığında tüm hayvanların aksine gırtlak kısmında bulunan öd denen kesesini parçalar ve intihar eder. Bu sebep ile boynuna tasma takıp bir kafese koyamazsınız ölümü kabul eder esareti kabul etmez.

  3 - Bir bozkurt sadece yiyeceği kadarını avlar ve yavrusu olan bir hayvana asla saldırmaz avlamaz. Kendi avını yer başka hayvanların avladığı leşi yemez. Bozkurtlar avlanmalarına toplu yaşama kurallarına uymalarına kadar bir sistem içerisindedirler yani asildirler.

  4 - Bozkurt yaşamından tek eş seçer eşini kıskanır. Eşi ölmeden başka eş asla aramaz.
  Bozkurt dişisi kesinlikle bir kara kurtla çiftleşmez.

  5 - Bozkurt cesaretli ve ölümüne mücadele eden bir yapıya sahiptir esareti kabul etmeyip düşmanına sağdan ve soldan giden öncüler ile göbekten gelen ana kuvvete saldırır.

  6 - Bozkurtların bir lideri vardır liderine bağlıdır ve sürü o liderin emrinden çıkmaz dinlenme anında da lideri etrafında koruma tedbirleri alır.

  7 - Bozkurtlar teşkilat halinde bir yaşam sürer ekip çalışması yapar ve hürriyetine son derece düşkündür.

  8 - Karda yürüyen 40 bireylik bir bozkurt grubunu takip etseniz ancak beş altı ayak izi görebilirsiniz o kadar dikkatli ve organizedir grup önde giden lider bozkurt'un ayak izlerine basarak ilerler asla organizesiz ve plansız hareket etmez avlanmazlar.

  9 - Bozkurtlarda bir yavrunun hem annesi hem de babası ölse dahi yavru hayatta kalır grup üyeleri yavruyu evlat edinir ve kendi yavruları gibi büyütürler. Yavrunun dışlanmasına grup hiyerarşisi müsaade etmez.

  10 -Bizim sembolümüz gök yeleli bozkurttur; yani "GÖKBÖRÜ" .

  Türk Budunu gök yeleli bozkurt'u bu taşıdığı özelliklerden dolayı kendine sembol edinmiştir.
  Sürmenaj and Ay Işığı like this.
  Ziyaretçilere, Gizli İçerik!

  ▌│█│║▌█ ██║▌║█ │█║▌│
  T ü r kB u d u n Ziyaretçilere, Gizli İçerik! ö k ü n !

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Böyle asil bir hayvanı seçilmesi isabetli karar olmuş.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş