Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Allah Celle Celalühü Dostları Evliya Ermiş Eren

  ALLAH celle celalüh Dostu…Evliya…Ermiş…Eren…

  ALLAH’ü Teâlânın râzı olduğu beğendiği kullarına evliyâya erbâb-ı kulûb erbâb-ı dil ibnü'l-vakt de denmektedir.

  ALLAH’ü Teâlânın emirlerine uyup O'nun sevgisini ve zikrini gönlünden hiç çıkarmayan gafletten uzak ALLAH celle celalüh adamı kimselere velîlere ehlullah adı da verilmektedir.

  Veli; dost sevgili ermiş gibi mânâlara gelir. Evliyâullah kelimesi ise ALLAH-u Teâlâ'ya dost olanları ifade etmektedir.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  EVLİYÂ:

  Velî kelimesinin çoğuludur.

  1. Dostlar.

  Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki:

  Mü'minler (inananlar) mü'minleri bırakıp da kâfirleri (inanmıyanları) evliyâ edinmesin. (Âl-i İmrân sûresi: 28)

  2. ALLAH’ü Teâlânın sevgili kulları nefsin esâretinden kurtulup sözleri işleri ve hareketleri İslâmiyet'e uygun olanlar devamlı ALLAH’ü Teâlâyı hatırlayıp ananlar.

  Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki:

  Biliniz ki ALLAH’ü Teâlânın evliyâsı için azâb korkusu ve nîmetlere kavuşmamak üzüntüsü yoktur. (Yûnus sûresi: 62)

  ALLAH’ü Teâlâ buyurdu ki: "Evliyâmdan birine düşmanlık eden benimle harb etmiş olur..." (Hadîs-i kudsî-Buhârî)

  Evliyâ görülünce ALLAH’ü Teâlâ hatırlanır. (Hadîs-i şerîf-Hilyet-ül-Evliyâ).

  Evliyânın alâmeti üçtür:

  Birincisi derecesi yükseldikçe tevâzûsu alçak gönüllülüğü artar.

  İkincisi elinde imkân bulunduğu halde dünyâya değer vermez.

  Üçüncüsü intikam almaya gücü yettiği halde merhametli ve insaflı davranarak intikam almaz. (Ebû Abdullah Seczî)

  Bir kimse velîlik mertebesine ulaşsa onun üzerine HAK Teâlânın bir perde örtmemesi onu halkın gözünden gizlememesi mümkün değildir. "Evliyâm kubbelerim altında (saklı) dır. Onları benden gayrısı tanıyamaz." hadîs-i kudsîsinin mânâsı da budur.

  Burada bildirilen "Kubbeler" beşeriyyet sıfatlarıdır. Pamuktan veya başka maddelerden dokunmuş perde değildir. İnsanlık sıfatları öyle bir şeydir ki o velîde HAK Teâlâ hazretleri açık bir kusur kılar veya bir hünerini ayıp sûretinde gösterir.

  "Onu ALLAH 'tan başka kimse tanıyamaz." demek "İçi ilâhî irâde nûru ile dolu olmayan kimseler o velîyi anlıyamaz" demektir. Ancak o nûr ile nurlanan kimseler anlayabilir. (Alâüddevle Semnânî)

  Evliyânın sohbetine kavuşan şeytanın elinden kurtulur her an ALLAH’ü Teâlâ ile berâber olur. (Yahyâ bin Muâz)

  ALLAH’ü Teâlânın evliyâsı büyük günâh işlemekten mahfûzdurlar korunmuşlardır. (Kuşeyrî)

  Evliyânın huzûruna boş olarak gelmelidir ki dolu olarak dönülebilsin. Onların acıması ihsânda bulunması için boş olduğunu bildirmek lâzımdır. Böylece feyz ihsân yolu açılır. (İmâm-ı Rabbânî Hazretleri)

  ALLAH’ü Teâlânın rızâsını kazanmış sevgili kulu; her şeyi ALLAH’ü Teâlâ için seven ve her işi O'nun rızâsı için yapan her an ALLAH’ü Teâlâ ile bulunan gafletten uzak kimse eren.

  ALLAH'ın velîleri öyle kimselerdir ki görüldüklerinde ALLAH hâtırlanır. (Hadîs-i şerîf-Râmûz-ül-Ehâdîs)

  Farzların birincisi Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdikleri gibi îmân etmektir. Bundan sonra haramlardan sakınmak ve farz olan ibâdetleri yapmak ve evliyâyı sevmektir.

  Sevdiği velîden feyz gelerek kalbi temizlenir ve ALLAH’ü Teâlânın sevgisine kavuşur. (Mazhar-ı Cân-ı Cânân)

  Velîlerin kalbleri HAK'ın nazargâhıdır. O kalblere girmiş olanlara da o nazardan nasîb erişir. (İmâm-ı Rabbânî Hazretleri)

  Eğer insanlar velî zâtların kadrini kıymetini bilip iyice anlayacak derecede olsalardı herkes karşılaştığı bütün insanlara karşı edebli olurdu.

  Çünkü görünüş îtibâriyle velî de bizim gibi bir insandır ve karşılaştığımız bir kimse de ALLAH’ü Teâlânı n bir velî kulu olabilir. (Dâvûd-i İskenderî)

  ALLAH’ü Teâlânın rızâsına sevgisine kavuşmak için en kısa ve kolay yol; bir velîyi tanıyıp onun sözlerinden Ehl-i sünnet îtikâdını ibâdetlerini ve tasavvufun edeblerini kolayca öğrenmek ve bunlara uymak ve onu sevmektir. (Muhammed Ma'sûm Fârûkî Hazretleri)

  Velî hayatta iken kınındaki kılıç gibidir. Vefât ettikten sonra kınından çıkar tasarrufu daha kuvvetli olur. (Echûrî)

  Üç nişan olur velîlerde demiş erbâb-ı dil

  Biri ol ki görenin gönlü ona mâil olur.

  Onun ikinci nişânı oldur ki iyi bil Her ne dese dinleyenler sözüne kâil olur.

  Üçüncüsüne gelince cümle a'zâsı onun Şeriat ile âdâb ile her zaman âmil olur.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  MÜRŞİD:

  İrşâd eden doğru yolu gösteren rehber zât. İyi bir müslüman olmaları için insanları terbiye eden âlim ve velî.

  Tasavvuf yolunda nihâyete varan büyükler (yolun sonuna kavuşanlar) iki türlüdür:

  Birincisi Resûlullah'ın sallallahü aleyhi ve sellem izinde giderek kemâle erdikten sonra insanları irşâd için (doğru yola çekmek için) halkın derecesine indirilmiş olan mürşidlerdir.

  İkincisi yükseldikleri derecelerde bırakılıp insanların yetişmesi ile vazîfeli olmayan evliyâdır. (İmâm-ı Rabbânî)

  Bütün kazançlarıma mürşidlerimi çok sevmekle kavuştum. Seâdetlerin anahtarı ALLAH’ü Tâlânın sevdiklerini sevmektir. (Mazhâr-ı Cân-ı Cânân)

  Talebe mürşidini ne kadar çok severse onun kalbinden feyz alması da o kadar çok olur. Mürşid vesîledir vâsıtadır. Maksad ALLAH’ü Tâlâdır. (İmâm-ı Rabbânî)

  Mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır. (Muhyiddîn ibni Arabî)

  Bir kimsenin kendisini irşâd edecek (doğru yolu gösterecek) bir mürşîdi yoksa büyük zâtların (Ehl-i sünnet âlimlerinin) kitaplarını okusun ve onlara uysun. (Ferîdüddîn Şeker Genc)

  Mürşîd-i Kâmil… İNSAN-I KAMİL…
  Tasavvufta kemâle gelmiş olgunlaşmış evliyâlık mertebelerinin sonuna ulaşmış kâbiliyeti olanları bu yolda yetiştiren rehber zât.

  İnsan-ı kamil olanlar… MEVLA’sını tanıyıp bilen bir kişinin belası kalmaz demişlerdir.

  Çünkü öyle bir kimseye bela bal gibi tatlı gelir. Kemale gelmiş olgunlaşmış insanlar basit insanlar gibi sıradan dünya dertleri karşısında yıkılıp gitmezler. Diğer bir ifade ile arif RABBİN den razıdır. Bu sebeple de ALLAH’u Tealanin mahlukları ile de arası iyidir. Mahluklar sebebiyle gelen sıkıntılar da neticede ALLAH’u Tealadan gelmektedir.

  "İnsan-ı kamile Arif yani bilen tanıyan denilmesinin sebebi; onların

  diğer insanların bilmediği incelikleri ve sırları bilmeleridir."

  Eğer Arifin kalbine doğan marifet güneşinden gafil bir müslümana bildirilse bu nura tahammül edemeyip ölürdü.

  Arif varını yoğunu MEVLA’sına hediye etmiştir. Yani kendi malını da hakiki mal sahibine vermiştir. Kendisi ara yerden çıkmıştır. Bu suretle de Arif bitip tükenmez bir rahata kavuşmuştur.

  İnsan-ı kamil olanlar bütün şahsi arzularını kaybetmişlerdir. Yani onların kalbinde istek diye bir şey kalmamıştır. Çünkü onların kalbine ma'rifet nuru yerleşmiştir. Ma'rifet nurunun yerleştiği yerde ise ALLAH’u Tealadan başkasının sevgisine ve arzusuna yer kalmaz.

  Bir insan bir defa insan-ı kamil derecesine yükseldikten sonra artık bu makamdan düşme yoktur…

  Eger insanlar Ariflerin kendilerini ne kadar kiymetsiz ve hakir gördüklerini bilseler hiç birisi gidip de bir arifin elini öpmezdi.

  _Arifin_bir_delili_odur_ki onun teri bütün güzel kokulardan daha güzel kokar…

  Arifin bir ikinci hususiyeti şudur ki bir kimseyi gördüğü zaman ona öyle

  Candan alaka gösterirki bu Arifin en iyi arkadaşı budur dersiniz.

  Ayni şekilde bazen bir kimseye olan alakasını o kadar çabuk keser ki bu iki kişi birbirlerini hiç tanımıyorlar_sanırsınız…

  Bunun sebebi ise; Arifin bir kimseye alaka göstermesinin veya göstermemesinin kendi arzusu_ile olmayışındandır… Nitekim sevgili Pey-gamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen ehl-i beyti ile sohbet ederlerken birdenbire sohbeti keserler ve başka işe bakarlardı. Veya Cebrail aleyhisselam ile görüşürlerdi.

  İnsan-ı kamilin dili zikrullah ile konuşur. Yani onun dili kendisine ALLAH’u Teala tarafından ne telkin edilirse sadece onu söyler. Bu sebeple de onun her sözü ALLAH’u Tealanın rızasına uygun düşer.

  Mürşîd-i kâmilin bakışları kalb hastalarına (kalbi ALLAH’ü Teâlâdan başka şeylere tutulmuş olanlara) şifâ verir. Onun teveccühü yâni kalbini bir kimseye çevirmesi; kötü çirkin huyları insanların kalbinden siler süpürür. (İmâm-ı Rabbânî Hazretleri)

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  MÜRŞİD:

  İrşâd eden doğru yolu gösteren rehber zât. İyi bir müslüman olmaları için insanları terbiye eden âlim ve velî.

  Tasavvuf yolunda nihâyete varan büyükler (yolun sonuna kavuşanlar) iki türlüdür:

  Birincisi Resûlullah'ın sallallahü aleyhi ve sellem izinde giderek kemâle erdikten sonra insanları irşâd için (doğru yola çekmek için) halkın derecesine indirilmiş olan mürşidlerdir.

  İkincisi yükseldikleri derecelerde bırakılıp insanların yetişmesi ile vazîfeli olmayan evliyâdır. (İmâm-ı Rabbânî)

  Bütün kazançlarıma mürşidlerimi çok sevmekle kavuştum. Seâdetlerin anahtarı ALLAH’ü Tâlânın sevdiklerini sevmektir. (Mazhâr-ı Cân-ı Cânân)

  Talebe mürşidini ne kadar çok severse onun kalbinden feyz alması da o kadar çok olur. Mürşid vesîledir vâsıtadır. Maksad ALLAH’ü Tâlâdır. (İmâm-ı Rabbânî)

  Mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır. (Muhyiddîn ibni Arabî)

  Bir kimsenin kendisini irşâd edecek (doğru yolu gösterecek) bir mürşîdi yoksa büyük zâtların (Ehl-i sünnet âlimlerinin) kitaplarını okusun ve onlara uysun. (Ferîdüddîn Şeker Genc)

  Mürşîd-i Kâmil… İNSAN-I KAMİL…
  Tasavvufta kemâle gelmiş olgunlaşmış evliyâlık mertebelerinin sonuna ulaşmış kâbiliyeti olanları bu yolda yetiştiren rehber zât.

  İnsan-ı kamil olanlar… MEVLA’sını tanıyıp bilen bir kişinin belası kalmaz demişlerdir.

  Çünkü öyle bir kimseye bela bal gibi tatlı gelir. Kemale gelmiş olgunlaşmış insanlar basit insanlar gibi sıradan dünya dertleri karşısında yıkılıp gitmezler. Diğer bir ifade ile arif RABBİN den razıdır. Bu sebeple de ALLAH’u Tealanin mahlukları ile de arası iyidir. Mahluklar sebebiyle gelen sıkıntılar da neticede ALLAH’u Tealadan gelmektedir.

  "İnsan-ı kamile Arif yani bilen tanıyan denilmesinin sebebi; onların

  diğer insanların bilmediği incelikleri ve sırları bilmeleridir."

  Eğer Arifin kalbine doğan marifet güneşinden gafil bir müslümana bildirilse bu nura tahammül edemeyip ölürdü.

  Arif varını yoğunu MEVLA’sına hediye etmiştir. Yani kendi malını da hakiki mal sahibine vermiştir. Kendisi ara yerden çıkmıştır. Bu suretle de Arif bitip tükenmez bir rahata kavuşmuştur.

  İnsan-ı kamil olanlar bütün şahsi arzularını kaybetmişlerdir. Yani onların kalbinde istek diye bir şey kalmamıştır. Çünkü onların kalbine ma'rifet nuru yerleşmiştir. Ma'rifet nurunun yerleştiği yerde ise ALLAH’u Tealadan başkasının sevgisine ve arzusuna yer kalmaz.

  Bir insan bir defa insan-ı kamil derecesine yükseldikten sonra artık bu makamdan düşme yoktur…

  Eger insanlar Ariflerin kendilerini ne kadar kiymetsiz ve hakir gördüklerini bilseler hiç birisi gidip de bir arifin elini öpmezdi.

  _Arifin_bir_delili_odur_ki onun teri bütün güzel kokulardan daha güzel kokar…

  Arifin bir ikinci hususiyeti şudur ki bir kimseyi gördüğü zaman ona öyle

  Candan alaka gösterirki bu Arifin en iyi arkadaşı budur dersiniz.

  Ayni şekilde bazen bir kimseye olan alakasını o kadar çabuk keser ki bu iki kişi birbirlerini hiç tanımıyorlar_sanırsınız…

  Bunun sebebi ise; Arifin bir kimseye alaka göstermesinin veya göstermemesinin kendi arzusu_ile olmayışındandır… Nitekim sevgili Pey-gamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen ehl-i beyti ile sohbet ederlerken birdenbire sohbeti keserler ve başka işe bakarlardı. Veya Cebrail aleyhisselam ile görüşürlerdi.

  İnsan-ı kamilin dili zikrullah ile konuşur. Yani onun dili kendisine ALLAH’u Teala tarafından ne telkin edilirse sadece onu söyler. Bu sebeple de onun her sözü ALLAH’u Tealanın rızasına uygun düşer.

  Mürşîd-i kâmilin bakışları kalb hastalarına (kalbi ALLAH’ü Teâlâdan başka şeylere tutulmuş olanlara) şifâ verir. Onun teveccühü yâni kalbini bir kimseye çevirmesi; kötü çirkin huyları insanların kalbinden siler süpürür. (İmâm-ı Rabbânî Hazretleri)

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş