Rabbimden Başka İlâh Yoktur


Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Allâh ki O’ndan başka ilâh yoktur; O diridir kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur…” (Bakara 255)

Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Allâh’ın nîmetlerini (yarattıklarını kudret ve azametini) düşünün! (Ancak) Allâh hakkında (yâni O’nu zâtı itibarıyla) düşünmeye kalkmayın! (Zîrâ hiçbir varlık buna muktedir değildir.)” (Kitâbü’l-Erbaîn c. I s. 90)

Evliyâullâhın büyüklerinden Cüneyd-i Bağdadî Hazretleri bulunduğu mahalde birtakım insanların telaş ve merak içerisinde bir yere doğru koşuşturduğunu görünce onlara:

“–Böyle telaş ve heyecan ile nereye gidiyorsunuz?” diye sordu.

Onlar:
“–Falan yerden bir âlim gelmiş! Allâh Teâlâ’nın varlık ve birliğini binbir delîlle îzâh ediyormuş! Onun bu delîl ve îzâhlarından istifâdeye gidiyoruz. İstersen sen de buyur!” dediler.

Bunun üzerine Cüneyd Hazretleri buruk bir tebessümle onlara bakarak şöyle dedi:
“–Gören gözler işiten kulaklar ve hisseden kalbler için kâinâtta sayısız ilâhî şehâdet terennümleri ve deliller var.

Bizzât Cenâb-ı Hakk’ın kendisi hakkında nice şehâdeti var. Ey ahâlî! Bütün bunlara rağmen şüphesi olan varsa buyursun gitsin! Bizim gönlümüzde gümânın (şüphenin) kırıntısı dahî yoktur.” (Osman Nûri Topbaş İslam İman İbadet Erkam Yay.)

Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)
el-Ehad: Bir olan bir tek olan; şebîh/benzeri ve nazîri/dengi olmayan iki olma ihtimali bulunmayan demektir.

Kısa Günün Kârı

Allah’ın nimetlerini düşünelim.