Allah ile ticaret !

Nefis ve malını Cenâb-ı Hakk’a satmak ve O’na abd olmak ve asker olmak; ne kadar kârlı bir ticaret ne kadar şerefli bir rütbe olduğunu anlamak istersen şu temsîlî hikâyeciği dinle:

Bir zaman bir pâdişah raiyetinden iki adama her birisine emaneten birer çiftlik verir ki; içinde fabrika makine at silâh gibi her şey var.

Fakat fırtınalı bir muharebe zamanı olduğundan hiçbir şey kararında kalmaz.

Ya mahvolur veya tebeddül eder gider. Pâdişah o iki nefere kemâl-i merhametinden bir Yaver-i Ekremini gönderdi. Gayet merhametkâr bir ferman ile onlara diyordu:

Elinizde olan emanetimi bana satınız. Tâ sizin için muhafaza edeyim. Beyhûde zâyi olmasın. Hem muharebe bittikten sonra size daha güzel bir sûrette iade edeceğim.

Hem gûya o emanet malınızdır; pek büyük bir fiat size vereceğim. Hem o makine ve fabrikadaki âletler benim namımla ve benim tezgâhımda işlettirilecek. Hem fiatı hem ücretleri birden bine yükselecek. Bütün o kârı size vereceğim. Hem de siz âciz ve fakirsiniz.

O koca işlerin masârifâtını tedârik edemezsiniz. Bütün masârifâtı ve levâzımatı ben deruhde ederim. Bütün vâridatı ve menfaatı size vereceğim. Hem de terhisat zamanına kadar elinizde bırakacağım. İşte beş mertebe kâr içinde kâr...

Eğer bana satmazsanız zâten görüyorsunuz ki hiç kimse elindekini muhafaza edemiyor. Herkes gibi elinizden çıkacaktır. Hem beyhude gidecek hem o yüksek fiattan mahrum kalacaksınız. Hem o nâzik kıymetdar âletler mîzanlar istimal edilecek şâhâne madenler ve işler bulmadığından; bütün bütün kıymetten düşecekler. Hem idare ve muhafaza zahmeti ve külfeti başınıza kalacak. Hem emanette hıyanet cezasını göreceksiniz. İşte beş derece hasaret içinde hasaret...
Hem de bana satmak ise bana asker olup benim namımla tasarruf etmek demektir. Âdi bir esir ve başı bozuğa bedel âlî bir pâdişahın has serbest bir yâver-i askeri olursunuz.

Onlar şu iltifâtı ve fermanı dinledikten sonra o iki adamdan aklı başında olanı dedi:

- Baş üstüne ben maaliftihar satarım. Hem bin teşekkür ederim.

Diğeri mağrur nefsi fir’avunlaşmış hodbîn ayyaş güya ebedî o çiftlikte kalacak gibi dünya zelzelelerinden dağdağalarından haberi yok. Dedi:

— Yok! Pâdişah kimdir? Ben mülkümü satmam keyfimi bozmam...

Biraz zaman sonra birinci adam öyle bir mertebeye çıktı ki herkes haline gıbta ederdi. Pâdişahın lütfuna mazhar olmuş has sarayında saadetle yaşıyor. Diğeri öyle bir hale giriftar olmuş ki: Hem herkes ona acıyor hem de “müstehak!” diyor. Çünki: Hatâsının neticesi olarak hem saadeti ve mülkü gitmiş hem ceza ve azab çekiyor.

İşte ey nefs-i pürheves! Şu misâlin dürbünü ile hakikatın yüzüne bak. Amma o pâdişah ise ezel-ebed Sultânı olan Rabbin Hâlıkındır. Ve o çiftlikler makineler âletler mîzanlar ise senin daire-i hayatın içindeki mâmelekin ve o mâmelekin içindeki cisim ruh ve kalbin ve onlar içindeki göz ve dil akıl ve hayal gibi zâhirî ve bâtınî hasselerindir. Ve o Yâver-i Ekrem ise Resul-i Kerîm’dir. Ve o Ferman-ı Ahkem ise Kur’an-ı Hakîm’dir ki bahsinde bulunduğumuz ticaret-i azîmeyi şu âyetle ilân ediyor: ilaahir..

Ve o dalgalı muharebe meydanı ise şu fırtınalı dünya yüzüdür ki; durmuyor dönüyor bozuluyor ve her insânın aklına şu fikri veriyor: “Mâdem herşey elimizden çıkacak fâni olup kaybolacak. Acaba bâkiye tebdil edip ibka etmek çaresi yok mu?” deyip düşünürken birden semâvî Sadâ-yı Kur’an işitiliyor. Der: “Evet var. Hem beş mertebe kârlı bir sûrette güzel ve rahat bir çaresi var.”
Sual: Nedir?

Elcevab: Emaneti sahib-i hakikîsine satmak.. İşte o satışta beş derece kâr içinde kâr var.

Birinci Kâr:
Fâni mal beka bulur. Çünki Kayyûm-u Bâki olan Zât-ı Zülcelâl’e verilen ve Onun yolunda sarfedilen şu ömr-ü zâil bâkiye inkılâb eder bâki meyveler verir. O vakit ömür dakikaları âdeta tohumlar çekirdekler hükmünde zâhiren fena bulur; çürür. Fakat Âlem-i Bekada saadet çiçekleri açarlar ve sünbüllenirler. Ve Âlem-i Berzah’ta ziyâdar mûnis birer manzara olurlar.

İkinci Kâr: Cennet gibi bir fiat veriliyor.

Üçüncü Kâr: Her âza ve hasselerin kıymeti birden bine çıkar.

Meselâ: Akıl bir âlettir. Eğer Cenâb-ı Hakk’a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan öyle meş’um ve müz’iç ve muacciz bir âlet olur ki: Geçmiş zamanın âlâm-ı hazînânesini ve gelecek zamanın ehval-i muhavvifânesini senin bu bîçare başına yükletecek yümünsüz ve muzır bir âlet derekesine iner. İşte bunun içindir ki: Fâsık adam aklın iz’ac ve tacizinden kurtulmak için galiben ya sarhoşluğa veya eğlenceye kaçar.

Eğer Mâlik-i Hakikî’sine satılsa ve Onun hesabına çalıştırsan; akıl öyle tılsımlı bir anahtar olur ki: Şu kâinatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini ve hikmet definelerini açar. Ve bununla sahibini Saadet-i Ebediyyeye müheyya eden bir Mürşid-i Rabbânî derecesine çıkar. Meselâ: Göz bir hassedir ki ruh bu âlemi o pencere ile seyreder.

Eğer Cenâb-ı Hakk’a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan; geçici devamsız bâzı güzellikleri manzaraları seyr ile şehvet ve heves-i nefsaniyyeye bir kavvad derekesinde bir hizmetkâr olur.

Eğer gözü gözün Sâni’-i Basîr’ine satsan ve Onun hesabına ve izni dairesinde çalıştırsan; o zaman şu göz şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir mütalâacısı ve şu âlemdeki Mu’cizât-ı San’at-ı Rabbâniyyenin bir seyircisi ve şu Küre-i Arz bahçesindeki rahmet çiçeklerinin mübârek bir arısı derecesine çıkar. Meselâ: Dildeki kuvve-i zaikayı Fâtır-ı Hakîm’ine satmazsan belki nefis hesabına mide nâmına çalıştırsan; o vakit midenin tavlasına ve fabrikasına bir kapıcı derekesine iner sukut eder.

Eğer Rezzâk-ı Kerîm’e satsan; o zaman dildeki kuvve-i zâika Rahmet-i İlâhiyye hazinelerinin bir nâzır-ı mâhiri ve Kudret-i Samedâniyye matbahlarının bir müfettiş-i şâkiri rütbesine çıkar.

İşte ey akıl dikkat et! Meş’um bir âlet nerede? Kâinat anahtarı nerede? Ey göz güzel bak! Âdi bir kavvâd nerede? Kütübhane-i İlâhînin mütefennin bir nâzırı nerede? Ve ey dil iyi tad! Bir tavla kapıcısı ve bir fabrika yasakçısı nerede? Hazine-i hassa-i Rahmet nâzırı nerede?
Ve daha bunlar gibi başka âletleri ve âzaları kıyas etsen anlarsın ki: Hakikaten mü’min Cennet’e lâyık ve kâfir Cehennem’e muvafık bir mâhiyet kesbeder. Ve onların herbiri öyle bir kıymet almalarının sebebi: Mü’min îmanıyla Hâlıkının emanetini Onun nâmına ve izni dairesinde istîmal etmesidir. Ve kâfir hıyânet edip nefs-i emmâre hesabına çalıştırmasıdır.

Dördüncü Kâr:

İnsan zaîftir belaları çok… Fâkirdir ihtiyâcı pek ziyâde… Âcizdir hayat yükü pek ağır… Eğer Kadîr-i Zülcelâl’e dayanıp tevekkül etmezse ve îtimad edip teslim olmazsa vicdanı daim azâb içinde kalır. Semeresiz meşakkatler elemler teessüfler onu boğar. Ya sarhoş veya canavar eder.

Beşinci Kâr:

Bütün o âza ve âletlerin ibâdeti ve tesbihâtı ve o yüksek ücretleri en muhtaç olduğun bir zamanda Cennet yemişleri sûretinde sana verileceğine; ehl-i zevk ve keşif ve ehl-i ihtisas ve müşahede ittifak etmişler.

İşte bu beş mertebe kârlı ticareti yapmazsan şu kârlardan mahrûmiyyetten başka beş derece hasâret içinde hasârete düşeceksin.
Birinci Hasâret:

O kadar sevdiğin mal ve evlâd ve perestiş ettiğin nefis ve hevâ ve meftun olduğun gençlik ve hayat zayi’ olup kaybolacak. Senin elinden çıkacaklar. Fakat günahlarını elemlerini sana bırakıp boynuna yükletecekler.

İkinci Hasâret:


Emanette hıyânet cezasını çekeceksin. Çünki: En kıymetdar âletleri en kıymetsiz şeylerde sarfedip nefsine zulmettin.

Üçüncü Hasâret:

Bütün o kıymetdar cihâzât-ı insânîyyeyi hayvanlıktan çok aşağı bir derekeye düşürüp Hikmet-i İlâhiyyeye iftira ve zulmettin.

Dördüncü Hasâret:

Acz ve fakrın ile beraber o pek ağır hayat yükünü zaîf beline yükleyip zevâl ve firak sillesi altında daim vâveylâ edeceksin.

Beşinci Hasâret:

Hayat-ı Ebediyye esasâtını ve Saadet-i Uhreviyye levâzımatını tedârik etmek için verilen akıl kalb göz ve dil gibi güzel Hediye-i Râhmaniyyeyi Cehennem kapılarını sana açacak çirkin bir sûrete çevirmektir.

Şimdi satmağa bakacağız.

Acaba o kadar ağır bir şey midir ki çokları satmaktan kaçıyorlar. Yok.. Kat’â ve aslâ! Hiç öyle ağırlığı yoktur.

Zira helâl dairesi geniştir. Keyfe kâfi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur. Ferâiz-i İlâhiyye ( Allah'ın farz kıldıkları şeyler ) ise hafiftir azdır. Allah’a abd ve asker olmak öyle lezzetli bir şereftir ki târif edilmez. Vazife ise: Yalnız bir asker gibi Allah nâmına işlemeli başlamalı… Ve Allah hesabıyla vermeli ve almalı… Ve izni ve kanunu dairesinde hareket etmeli sükûnet bulmalı… Kusur etse istiğfar etmeli. Yâ Rab! Kusurumuzu afvet. Bizi kendine kul kabûl et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Âmîn demeli ve ona yalvarmalı...

[ Risale-i Nur Külliyatından Altıncı Söz ]

Alıntıdır.